Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Бібліографія праць вчених університету


Покажчики, створені за період
2001-2014 рр.
Войнаренко Михайло Петрович
Григоренко Олександр Петрович
Йохна Микола Антонович
Калда Галина Станіславівна
Кіницький Ярослав Тимофійович
Костогриз Сергій Григорович
Кузьменко Анатолій Григорович
Локазюк Віктор Миколайович
Нижник Віктор Михайлович
Параска Георгій Борисович
Рудницький В'ячеслав Броніславович
Сілін Радомир Іванович
Скиба Микола Єгорович
Покажчики, створені за період 1997-2000 рр.
Абрамов Олексій Олексійович
Бегняк Віра Іванівна
Венгржановський Віктор Антонович
Гладкий Ярослав Миколайович
Каплун Віталій Грогорович
Косєнков Володимир Данилович
Кошель Василь Павлович
Орлов Олівер Олексійович
Ройзман Вілен Петрович
Торгова Лідія Володимирівна
РУДНИЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ БРОНІСЛАВОВИЧ

   Завідувач кафедрою вищої математики та комп'ютерних застосувань, DOCTOR HONORIUS CAUSA, доктор фізико-математичних наук доктор технічних наук, професор Рудницький В'ячеслав Броніславович працює у Хмельницькому національному університеті з 1967 року, читає загальні і спеціальні курси з вищої математики, керує науковою і учбово-дослідницькою роботою студентів, науковою підготовкою аспірантів, курсовими і дипломними роботами. Під його авторством і редакцією на кафедрі підготовлений і зданий до друку підручник з вищої математики в чотирьох томах, загальним об'ємом - 60 друкованих аркушів і велика кількість методичних вказівок.
   Рудницький В.Б. є відомим фахівцем в області теорії контактних взаємодій деформованих твердих тіл. Йому належить постановка, великі систематичні дослідження і розробка ефективних методів рішення контактних задач для тіл з початковими напругами. Запропоновані Рудницьким рішення плоских і просторових задач контактної взаємодії пружних тіл лінеаризованої теорії пружності створили широкі передумови до створення інженерної методики рішення проблеми передачі навантаження в тілах із початковими напругами.
   Наукова новизна і значимість досліджень професора Рудницького В.Б. перебуває в наступному: для тіл із початковими напругами дані постановка й отримані аналітичні рішення задач про контактну взаємодію їх із пружними штампами (накладками) у рамках лінеаризованої теорії пружності для теорій великих (кінцевих) початкових деформацій: розвитку аналітичних і чисельних методів дослідження поставлених задач для стисливих і нестисливих тіл із довільною формою пружного потенціалу і дана оцінка їхньої точності і збіжності чисельних процесів; отримані явні вираження контактних напруг і переміщень у координатах початкового напруженого стану; вирішено широке коло конкретних задач, результати яких подані у вигляді аналітичних формул, таблиць і графіків, що дозволяють проводити аналіз впливу початкових напруг на напружено-деформований стан тіл, які взаємодіють; виявлені деякі кількісні і якісні особливості зміни напружено-деформованого стану у взаємодіючих тілах викликаного наявністю контактних напруг в одному з них; виявлені механічні ефекти, породжені початковим напруженим станом одного з взаємодіючих тіл у сполученні з особливостями пружних властивостей матеріалів і характером зовнішніх впливів. Дослідження Рудницького В.Б. широко відомі в нашій країні і за кордоном і опубліковані в більш ніж 100 роботах.
   Разом із науковою, науково-організаційною, учбово-методичною діяльністю Рудницький В.Б. приймає активну участь у громадському житті університету та України. Він обраний членом президії міжнародної асоціації по обчислювальній механіці (м. Гетеборг, Швеція), є членом оргкомітету Міжнародного конгресу по обчислювальній механіца (м. Штудгард, ФРН), введений у редколегію міжнародного журналу "Арр1.Месh.Rеw" (м. Гетеборг, Швеція), є членом спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій в інституті механіки АН УРСР, входить у редакційну раду журналу "Прикладна механіка", м. Київ. Є членом методкомісії по прикладній математиці й обчислювальній техніці Міносвіти України, є членом вчених рад університету, керівником наукового семінару по контактних взаємодіях в техніці.
   Професор Рудницький В.Б. у співавторстві з академіком Гузем А.Н. (м. Київ) і професором Бабичем С.Ю. (м. Київ) у 1990 р. підготував і здав у редакцію "Радянська школа" підручник - об'ємом 26 друкованих аркушів. Цим же авторським колективом підготовлена і здана в редакцію "Наукова думка" двотомна монографія "Контактні задачі для тіл із початковими напругами" - об'ємом 62 друкованих аркушів. Редакційний план по цих виданнях опублікований. Разом з академіком АН УРСР Гузем А.Н. професор Рудницький В.Б. здали до друку монографію "Contact interaction of presrresseo Bodies" Oxford UK.
   За успіхи в підготуванні фахівців і розвиток науки Рудницький В.Б. занесений у книгу "Пошани університету", відзначений багатьма грамотами і подяками керівництва.
   Професор Рудницький В.Б. протягом усіх років роботи активно брав участь у розвитку університету, як в інтелектуальному так і матеріальному плані. Ним був створений обчислювальний центр спочатку при кафедрі, потім в університеті. Написано цілий ряд методичних указівок по застосуванню ЕОМ у навчальному процесі. Під його керівництвом працював семінар для вивчання ЕОМ викладачами інституту, ним розроблено ідею створення технічного ліцею при університеті, що замикає навчальний проце с. Останнім часом при кафедрі вищої математики та комп'ютерних застосувань створена наукова лабораторія навчаючих програм та інформаційних систем і науково-методичний кабінет.
   Педагогічні спроможності Рудницького В.Б. , його ерудованість, глибокі знання предмета, поінформованість у питаннях новітніх досягнень математики й обчислювальної техніки, організаційні спроможності надають йому поваги й заслужений авторитет як серед професорсько-викладацького складу і студентів університету, так і в світі.
   Як результат наукового визнання наукових досліджень професора Рудницького В.Б. Токійський університет у 1991 році присуджує йому одну з самих почесних наукових ступенів для науковця: DOCTOR HONORIUS CAUSA.
 
ВІД  УПОРЯДНИКА  
    
    Бібліографічний покажчик відображає основні дати життя, наукової та педагогічної діяльності доктора технічних наук, професора В.Б. Рудницького. Покажчик знайомить читача з доробком вченого, його внеском у підготовку кадрів вищої кваліфікації.
   Покажчик охоплює монографії, наукові статті, тези доповідей, навчально-методичні розробки українською, російською та англійською мовами.
При відборі літератури до покажчика були використані каталоги та картотеки бібліотеки ХНУ, а також авторський екземпляр.
   Матеріали в покажчику розташовані за алфавітом назв.
   Бібліографічний опис здійснено на основі чинних в Україні стандартів.
   Покажчик розрахований на викладачів вузів, наукових працівників, студентів.
   Відбір матеріалу закінчено до 1 листопада 2004 року.
   Доповнення внесені станом на 1 серпня 2007 року.

ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ, НАУКОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В.Б. РУДНИЦЬКОГО

1940, 22 червня -  Рудницький В.Б.  народився в селі Долиняни Вінницької області в селянській сім'ї. 
1957р. -  Після закінчення середньої школи працював у колгоспі, на шахтах Донбасу, служив у лавах Радянської Армії 
1967р. - Достроково закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету за фахом механіка деформованого твердого тіла. 
1967 р.

-         З 1967 року по теперішній час працює в Хмельницькому національному університеті. Тут він пройшов шлях від асистента до професора. 

1972р. -  Закінчив аспірантуру Варшавського університету, де успішно захистив дисертацію на звання ученого ступеня доктора математичних наук. 
1978-1983 р. -        З 1978 по 1983 р. обирався завідувачем кафедрою вищої математики. З 1988 року знову очолив кафедру вищої математики. 
1988р. -         В інституті механіки захистив дисертацію на звання ученого ступеня доктора технічних наук.  
1990-1991 р.

-   Одержав особисте запрошення для читання доповідей (і прочитав доповіді) на міжнародні конференції і конгреси: Міннесота (США), Лос-Анжелес (США), Штудгард (ФРН), Токушима (Японія), Кіото (Японія), Токіо (Японія), Брюссель (Бельгія), Концепцією (Чилі), Вашингтон (США), Мериленд (США), Соуфаншон (Англія), Дайтон (США), Севілія (Іспанія), Париж (Франція), Хайфа (Ізраїль), Сан-Паулу (Бразилія) і інші.  

1991р. -    Як результат наукового визнання наукових досліджень професора Рудницького В.Б.  Токійський університет  присуджує йому одну з самих почесних наукових ступенів для науковця: DOCTOR HONORIUS CAUSA. 


НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

1.     Вища математика у вправах i задачах: Навч. посiб. для студ. екон. та технол. спец. вузів / В.Б. Рудницький.- Хмельницький: ТУП, 1999.- 104  с.
2.     Вища математика у вправах і задачах: Навч. посіб. для студ. екон. та технол. спец. вузів / В.Б.  Рудницький, Н.В. Грипинська, О.Я. Кучерук, В.В. Мороз.- Хмельницький: ТУП, 2004.- 130 с.
3.     Вища математика: Метод. вказівки та контрольні завдання для студ. інж.-техн. спец. / В.Б. Рудницький, І.І. Лесюк, Г.І. Міхалевська.- Хмельницький: ТУП, 2002.- 241  с.
4.     Вища математика: Програма, метод. вказівки та контрольнi завдання для студ. заоч. форми навчання екон. та технол. спец. / В.Б.  Рудницький,  В.І. Делей.- Хмельницький: ТУП, 1998.- 146  с.
5.     Вища математика: Програма, метод. вказівки та контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання екон.та технол. спец. / В.Б.  Рудницький, В.І. Делей.- Хмельницький: ТУП, 2001.- 125  с.
6.     Вища математика: Програма, метод. вказівки та контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання радіотехн. спец. / В.Б. Руд­ниць­кий, В.І. Капінос.- Хмельницький: ТУП, 2000.- 253  с.
7.     Вища математика: Учбов. посіб./ В.Б. Рудницький, В.І. Делей.-Хмельницький, 1999.- 310  с.
8.     Дискретна математика: Конспект лекцій / В.Б.  Рудницький.- Хмельницький: ХТІ, 1992.- 212  с.
9.       

Довідник з елементарної математики / В.Б. Рудницький, В.В. Мороз.– Хмельницький: ХНУ, 2006.– 63 с.

10. Елементарна математика: Зб. завдань для абітурієнтів/ За заг. ред. В.Б. Рудницького, І.І. Кантемира.- 2-ге вид., випр.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 224 с.
11. Елементарна математика: Зб. тестових завдань для абітурієнтів / Уклад.: В.Б. Рудницький, І.І. Кантемир.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 262 с.
12. Елементарна математика: Навч. посіб. для самоосвіти / За ред. проф. В.Б.Рудницького.-Хмельницький: ХНУ, 2003.- 171 с.
13.   

Елементарна математика: Зб. тестових завдань для абітурієнтів / За заг. ред. В.Б. Рудницького, І.І. Кантемира. .– Хмельницький: ХНУ, 2005.– 134 с.

14.   

Елементарна математика: Зб. тестових завдань для абітурієнтів. Ч.II.– Хмельницький: ХНУ, 2005.– 20 с.

15.    Елементарна математика: Зб. тестових завдань для абітурієнтів / За заг. ред. В.Б. Рудницького, І.І. Кантемира. - 4-те вид., змін. і допов.– Хмельницький: ХНУ, 2006.– 156 с.
16. Задача Фламана для пружної смуги з початковими напруженнями / В.  Рудницький, М. Діхтярук // Марематичне моделювання.- Херсон, 2000.- С. 85-95.
17. Исследование  работы  шнеков  термопластавтоматов/ В.Г. Каплун, В.Б. Рудницкий, В.Д. Леськив // Реферативная информация о законченных НИР в вузах УССР.Сер. Машиностроение и металлообработка.- 1978.-Вып. 21.-  С. 83-84
18. Исследование напряженного состояния материального цилиндра термопластавтомата / Л.А. Силина, В.Б. Рудницкий, В.Г. Каплун // Процессыи аппараты производства полимеров, методы и оборудование для переработки их в изделиях: Сб.- М., 1977.- Вып.1.
19. Исследование шнека термопластавтомата на устойчиввость  с применением ЭВМ / В.Г. Каплун, В.Б. Рудницкий, В.Д. Леськив // Теоретическая электроника и электротехника: Информ. метериалы АН УССР.- К., 1979.-  С. 26-27.
20. Исследование шнека термопластавтомата на устойчивость с помощью ЭВМ / Л.А. Силина, В.Г. Каплун, В.Б.  Рудницкий // Теоретическая электроника.- К.,1979.
21. Інтегральне числення функції однієї змінної. Теорія рядів. Диференціальні рівняння: Конспект лекцій / В.Б. Рудницький, В.В. Заікіна, Г.П. Лось.- Хмельницький: ХТІ, 1991.- Ч. 3.- 280  с.
22. К решению задач системы интегро-дифференциальных уравнений / В.Б. Рудницкий //Тез. докл. III сим­п. по дифференциальным и интегральным уравнениям.- Одесса, 1982.- С. 246.
23. Кафедра вищої математики та застосувань комп’ютерів на порозі III тисячоліття / В.Б.  Рудницький // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1998.- № 3.- С. 118-122.
24. Конспект лекцій з вищої математики для спеціал 2201 / В.Б. Рудницький, В.Е. Горецький, М.М. Іванюк.- Хмельницький, 1992.- Ч. 1.- 200  с.
25. Конспект лекцій з вищої математики для спеціальності 2201 / В.Б.  Рудницький, В.Е. Горецький, М.М. Іванюк.- Хмельницький, 1992.- Ч. 2.- 200  с.
26. Конспект лекцій з вищої математики. Вступ до аналізу. Диференціальне числення / В.Б.  Рудницький, В.І. Делей.- Хмельницький: ХТІ, 1991.- 192 с.
27. Конспект лекцій з основного курсу вищої математики / В.Б.  Рудницький, В.І. Делей.- Хмельницкий, 1991.- 300  с.
28. Конспект лекцій з прикладної математики для спеціальності 2201 / В.Б.  Рудницький, В.Е. Горецький, М.М. Іванюк.- Хмельницький, 1992.- Ч.1.- 200  с.
29. Контактна  взаємодія тіл з початковими напруженнями / В.Б. Рудницький // Сучасні проблеми механіки.- Львів: ЛДУ, 1999.-  С. 100-103.
30. Контактна взаємодія пружних тіл з початковими напруженнями: Навч. посіб. / О.М. Гузь, С.Ю. Бабич, В.Б. Рудницький.- К.: Вища школа, 1995.- 304 с.
31. Контактна взаємодія тіл з початковими (залишковими) напруженнями / О.М. Гузь, Т.В. Рудницький // Проблеми математичного моделювання сучасних технологій: Зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-техн. конф.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- С. 5-35.
32. Контактна взаємодія тіл з початковими напруженнями   / В.Б. Рудницький, О.М. Гузь, С.Ю. Бабич.- К.: Рад. школа, 1990.- Ч.1.- 640  с.
33. Контактна взаємодія тіл з початковими напруженнями / В.Б. Рудницький, О.М. Гузь, С.Ю. Бабич.- К.: Рад. школа, 1990.- Ч.2.- 680  с.
34. Контактна взаємодія тіл з початковими напруженнями / В.Б. Рудницький, О.М. Гузь, С.Ю. Бабич.- К.: Рад. школа, 1990.- 420  с.
35. Контактная задача о давлении упругого штампа на упругое полупространство с начальными напряжениями / А.Н. Гузь, В.Б. Рудницкий // Прикладная механика.- 1984.- Т. 20, № 8. - С. 3-11.
36. Контактні задачі для пружної смуги з початковими напруженнями / В.Б. Рудницький, М.М. Дыхтярук // Проблеми математичного моделювання сучасних технологій (ПММ-2002): Тези доп. міжнар. наук.-техн. конф., Хмельницький, 2-4 жовт. 2002 р.- Хмельницький, 2002.-  С. 123-124.
37. Контактное взаимодействие двух полуплоскостей с начальными напряжениями и упругого штампа (сжигаемые тела) / В.Б. Рудницкий // Прикладная механика.- 1985.-   Т. 21, № 12.- С. 55-62.
38. Контактное взаимодействие двух предварительно напряженных полупространств с упругим цилиндрическим штампом / В.Б. Рудницкий // Докл. АН УССР. Сер. А. Физико-математические и технические науки.- 1987.- № 3.-  С. 38-41.
39. Контактное взаимодействие полуплоскости с начальными напряжениями и бесконечного стержня / В.Б.  Рудницкий, В.П. Стукалов // Применение композиционных материалов на полимерной  и металлических матрицах: Тез. докл. науч.-техн. конф.- Пермь, 1985.-  С. 101.
40. Контактное взаимодействие полуплоскости с начальными напряжениями и упругой накладкой / В.Б. Рудницкий// Неклассические проблемы механики композиционных материалов и конструкций из них: Тез. докл. II Всесоюз. семинара.- К.: Наук. думка, 1984.- С. 92.
41. Контактное взаимодействие полупространства с начальными напряжениями и упругого конечного цилиндра / В.Б. Рудницкий // Прикладная механика.- 1986.- Т. 22, № 4.-  С. 44-51.
42. Контактное взаимодействие предварительного слоя с упругими штампами / В.Б.  Рудницкий, П.П. Григоренко // Выездное заседание по современным проблемам теории контактных взаимодействий: Тез. докл.- Ереван, 1988.-   С. 152.
43. Контактное взаимодействие предварительно-напряженных тел / А.Н. Гузь, В.Б. Рудницкий.- Київ: Вища школа, 2001.- 486 с.
44. Контактное взаимодействие упругого штампа с предварительного напряжения полупространством и слоем конеч­ной толщены / В.Б. Рудницкий // II Всезоюз. науч.-техн. конф. по теории упругости.- Тбилиси, 1984.-  С. 238.
45. Контактные  взаимодействия  предварительного напряженного слоя с двумя упругими штампами / В.Б.  Рудницкий // Докл. АН УССР. Сер. А.Физико-математическиеи технические науки.- 1987.- № 2.- С. 56-61.
46. Контактные задачи для полуплоскости и полосы с начальными напряжениями взаимодействующих с упругими накладками и стингерами / В.Б. Рудницкий // Прочность, жесткость и технологичность изделий из композиционных материалов: Тез II Всесоюз. науч.-техн. конф.- Ереван, 1984.-  С. 89-92.
47. Контактные задачи для полуплоскости с начальными напряжениями, усиленной упругими накладками/ А.Н. Гузь, В.Б. Рудницкий // Прикладная механика.-1985.-  Т. 20, № 3. -  С. 68-78.
48. Контактные задачи для предварительно напряженных пластин, усиленных упругими накладками / В.Б.  Рудницкий //Прикладная механика.- 1989.- Т. 25, № 4.-С. 123-126.
49. Контактные задачи для слоя с начальными напряжениями взаимодействующего с упругими штампам / В.Б. Рудницкий// II Всесоюз. конф. по нелинейной теории упругости:Тез. докл.- Фрунзе, 1985.-  С. 413.
50. Контактные задачи для тел с начальным напряжением / В.Б. Рудницкий // Тез. докл. совещ. по применению композиционных материалов в сельскохозяйственном машиностроении.- Чернигов, 1985.-  С.1 48.
51. Контактные задачи для тонкой полосы с начальными напряжениями, усиленной упругими накладками / В.Б. Рудницкий, Н.Н. Дихтярук, А.И. Вернер // Прикладные проблемы математического моделирования: Тез. наук. конф.- Херсон, 1999.- С. 146-148.
52. Контактные задачи для тонкой полосы с начальными напряжениями, усиленной упругими накладками / В.Б.  Рудницкий, Н.Н. Дихтярук // Проблеми трибології.- 2002.- № 1.- С. 143-146.
53. Контактные задачи для упругих тел с начальным напряжением/ В.Б.Рудницкий // Прикладная механика.- 1991.- Т.27, № 9.-  С. 3-26.
54. Контактные задачи для упругих тел с начальными напряжениями (жесткие штампы) /  С.Ю. Бабич, А.Н.Гузь, В.Б. Рудницкий // Прикладная механика.- 1989.- Т. 25, № 8.- С. 3-18.
55. Контактные задачи для упругих тел с начальными напряжениями применительно к жестким и упругим штампам / С.Ю. Бабич, А.Н. Гузь, В.Б. Рудницкий // Прикладная механика.- 2004.- № 7.-  С. 41-69.
56. Локально-однородный контакт предварительно напряженных композитов при изнашивании их поверхности / В.Б. Рудницкий, В.В. Можаровский, С.Ю. Бабич// Проблеми трибології.- 2001.- № 3.-  С.72-75.
57. Локально-однородный контакт предварительно напряженных тел при изнашивании их поверхностей / В.Б. Рудницкий// III Всесоюз. конф. по нелинейной теории упругости: Тез. докл.- Сыктывкар, 1989.- С. 36-39.
58. Методы решения сингулярных интегральных уравнений плоских контактных задач для тел с начальными напряжениями /Н.Н.Дихтярук, В.Б. Рудницкий // Сучасні проблеми математики.- К., 1998.- Ч. 2.-  С. 263-283.
59. Напряженно деформированное состояние слоя с начальными напряжениями / В.Б.  Рудницкий,  Г.Ф.Троян //Опыт применения композиционных материалов в сельскохозяйственном машиностроении: Тез. докл. cовещ.- Чернигов, 1985.- С. 148.
60. Некоторые плоские контактные задачи для упругих тел с начальными напряжениями/ С.Ю. Бабич, В.Б.  Рудницкий  // Прикладная механика.- 1989.- Т. 25, № 1.- С. 93-100.
61. Нові напрями розв’язування контактних задач // Математика і механіка у Львівському університеті. Сучасні проблеми механіки.- Львів, 2000.- С. 128-140.
62. О влиянии начальных напряжений в высокоэластичных материалах на упругий контакт с цилиндрическим штампом / В.Б. Рудницкий // Прикладная механика.- 1989.- Т. 25, № 3.- С. 14-20.
63. О контактной задаче для предварительно напряженного слоя / С.Ю. Бабич, В.Б. Рудницкий // Прикладная механика.- 1987.- Т. 23, № 5. - С. 110-112.
64. О численном приеме решения некоторых задач математической физики / В.Б.  Рудницкий, В.Г. Габрусев, Б.Г. Шелестовский // Нелинейные проблемы дифференцальных уравнений и математической физики: Тез. докл. Всесоюз. конф. В 2-х ч.- Тернополь, 1989.- Ч. 2.- С. 364-365.
65. Одна задача коливання кусково-однорідної струни / В.Б. Рудницький, В.В. Мороз// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2000.- № 3, Ч. 2.- С. 144-148
66. Осемметричная пространственная контактная задача для упругого полупространства с начальными напряжениями при учете сцепления / В.Б. Рудницкий // Прикладная механика.- 1987.- Т. 23, № 4. -  С. 112-115.
67.    Основы теории контактного взаимодействия упругих тел с начальними (остаточними) напряжениями: Монографія / В.Б Рудницький, О.М. Гузь.– Хмельницький: ПП Мельник,  2006. –710 с.     
68. Передача нагрузки в конструкциях машин через предварительно напряженные детали из композиционных материалов / В.Б. Рудницкий, П.П. Григоренко // Создание и применение композиционных материалов в сельскохозяйственном машиностроении: Тез. докл. науч. техн. конф.- Днепропетровск, 1989.- С. 31.
69. Периодическая задача для упругой полосы с начальними (остаточными) напряженими / В.Б. Рудницкий, Н.Н. Дихтярук // Проблеми математичного моделювання сучасних технологій: Зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-техн. конф.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- С. 35-40.
70. Периодическая контактная задача для полуплоскости с начальными напряжениями, усиленной упругими накладками / А.Н.Гузь, В.Б. Рудницкий // Доклады АН СССР.Сер. А. Физико-математические та технические науки.- 1985.-Т. 28, №  4.-  С. 831-833.
71. Плоская контактная задача для упругого прямоугольного штампа и полуплоскости с начальными напряжениями/ В.Б. Рудницкий // Прикладная механика.- 1985.- Т. 21, № 10.- С. 69-75.
72. Плоские контактные задачи для предварительного напряжения упругих тел с тонкими покрытиями/ В.Б. Рудницкий // Применение композиционных материалов на полимерной и металлических матрицах: Тез докл. науч. техн. конф.- Пермь, 1985.
73. Полоса с начальными напряжениями подкрепленная упругими накладками / В.Б. Рудницкий,Н.Н. Дихтярук,А.В. Венгер // Механіка руйнування матеріалів і міцність кон­струкцій / Під  ред. В.В. Панасюка.- Львів, 1999.- Вип. 2.-  С. 202-210.
74. Построение функции влияния для упругой полосы с начальными (остаточными) напряженими / В.Б. Рудницький, Н.Н. Дихтярук // Проблеми математичного моделювання сучасних технологій:Зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-техн. конф.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- С. 41-46.
75. Практичні заняття з курсу вищої математики: Навч. посіб.для студ. вищих навч. закладів / В.Б. Рудницький, І.І. Кантемир.- Хмельницький: ТУП, 2000.- Ч.2.- 315  с.
76. Практичні заняття з курсу вищої математики: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / В.Б. Рудницький, І.І. Кантемир.- Хмельницький: ТУП, 1999.- Ч 1.- 437 с.
77.    Просторові контактні задачі лінеаризованої теорії пруж­ності для багатошарових середовищ / В.Б. Рудницький // Весник Херсонського национального університету. – 2006. –№ 46(6). – С. 420.
78. Пространственные контактные задачи для тел с начальными напряжениями взаимодействующих с упругими штампами / В.Б. Рудницкий // Смешанные задачи механики деформируемого тела: Тез. докл.VII Всесоюз. конф.- Харьков, 1985.-  С. 245.
79. Пружна смуга з початковими напруженнями під дією пружної накладки/ В.Б. Рудницький // Методы дискретных особенностей в задачах математической физики.- Херсон, 1999.-  С. 180-190.
80. Расчет клеевых соединений в случае вязко-упругого и вязко-пластического связующего/ В.Б. Рудницкий // Ползучесть в констукциях: Тез. докл. Всесоюз. симп.- Днепропетровск: ДГУ, 1982 .-  С. 220.
81. Решение контактной задачи для предварительного напряженного слоя и штампа / В.Б.  Рудницкий //Прикладная механика.- 1987.-- Т. 23, № 3.- С. 14-22.
82. Розвиток програмно-аналітичних методів в вищих освітніх закладах україни / В.Б. Рудницький, С.Г. Костогриз // Інформація, аналіз, прогноз  стратегічні важелі ефективного державного управління.- К., 2000.- С. 93-101.
83. Теория пластин соединенных с помощью вязкоупругого клея / В.Б. Рудницкий // Тез. докл. I Всесоюз. конф. по механике неоднородных структур.- Львов, 1983.-  С. 234.
84. Теория тонких оболочек соединенных с помощью вязко­упругого клея / В.Б. Рудницкий // Тез. докл. Всесоюз. конф. по концентрации напряжений.- Донецк: ДГУ, 1983.-  С. 250.
85. Теорія ймоверностей і математична статистика. Програма курсу, метод.  вказівки та завдання для студ. екон. спец. / Г.Я. Стопень, В.Б. Рудницький, Л.О. Лисова, О.А. Поплавська.- Хмельницький, 2001.- 142 с.
86. Тридцять п’ять років творчості (До ювілею дати кафедри вищої математики та комп’ютерних застосувань ТУП) / В.Б. Рудницький // Проблеми математичного моделювання сучасних технологій (ПММ-2002): Тези доп. міжнар. наук.-техн. конф., Хмельницький, 2-4 жовт. 2002 р.- Хмельницький, 2002.- С. 4-7.
87. Упругая полоса с начальными  напряжениями, усилинная упругими накладками / В.Б. Рудницький// Прикладная механика.- 2002.- Т. 38, № 11.- С. 81-88.
88. Функції багатьох змінних. Кратні інтеграли. Рівнення матфізики: Конспект лекцій / В.Б.  Рудницький.- Хмельницький: ХТІ, 1991.- Ч. 4.- 202  с.
89. Шар з початковими напруженнями під дією двох штампів / В.Б.  Рудницький // Доп. АН УССР. Сер. А. Фізико-математичні та технічні науки.- 1990.- № 9.-  С. 35-36.


НАУКОВІ ПРАЦІ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ

90. An axi-symmetric Contact Problem of Mocropolar Elasticity/ W.В. Rudnicki, J. Dyszlewicz // Bulletin de L Academie Folonaise des sciences.-1972.-№ 11.- P. 467-476.
91. AnnularPunch Contact Inferaction with the Preliminary Stressed Layer / V.B.Rudnitsky // Second World Congress on Computationol Mechanics Stutgort, Augyst 1990.
92.  Contact intenaction of an elastic punch and a prestressed layer / W.В. Rudnicki // Mechanika Teoretyczna i Stosovana.- 1987.-  № 25.- S. 323-340.
93. Contactinteraction of prestressed Bodies / V.B. Rudnitsky  // Residual Stresses - 111. Science and Technology.- London and New-Jork.-V.2.-1992.
94. Contact problems for elastic bodies with initial  stresses : Focus on Ukrainian research / A.N. Guz, S.Y.  Babich,  V.B. Rudnitsky // Appl. Mechanics Rev.- 1998.-Vol. 51, № 5.
95. Contact problems for elastic bodies with initial (residual) stresses (Part I)/ S.Yu. Babich,  A.N. Guz, V.B. Rudnitsky  // Problems  of  Tribology.- 2002.-№ 2.- P. 34-51.   
96. Contact problems for elastic bodies with initial (residual) stresses (Part II) / S.Yu. Babich,  A.N. Guz,  V.B. Rudnitsky  // Problems  of  Tribology.- 2002.-№ 3.- P. 12-35.
97. Contact problem for lastic bodies with initial stresses / V.B. Rudnicki // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур. - № 2. -2006. -С.389.
98. Osiwo-symetruczne zogadnienie kontaktowe dla poprzecznie izotropowej warstwy zuwz ledniemiem naprezen stycznych obszarze kontaktu / J.M. Kizyma, W.B.Rudnicki// Rozprawy inzynierskie.-1973.- № 1.- S. 55-65.
99. Plyta o zmienym module odksztalcenia postaciowego skren-cana ctemplem kolowym / W.В. Rudnicki, J.M Kizyma// Mechanika teoretyczna i stosowana.- 1972.- № 10.- S. 85-92.
100. SpeceContact Problem for Elastic-Half Space with Initial Stress and Application for Punch Forming Desing / V.B. Rudnitsky // Firstsnternotionol Applied Mechanical Systems desigh conference (IAMSDC-1).- Tennest, June 1989.
101. Stess strain state of an elastic cylinder and a layer in joint torsion / J.М. Kizyma, W.В.Rudnitsky//Archiwum Mechaniki Stosowano.- 1973.- № 3.- S. 411-420.
102 Torsion of donblelayer isotropic medium by annular punch / V.B. Rudnicki, D.V. Grilitski //   Archiwum Mechaniki Stosowano.-1971.- № 5.- S. 651-661.


  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail