Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Бібліографія праць вчених університету


Покажчики, створені за період
2001-2014 рр.
Войнаренко Михайло Петрович
Григоренко Олександр Петрович
Йохна Микола Антонович
Калда Галина Станіславівна
Кіницький Ярослав Тимофійович
Костогриз Сергій Григорович
Кузьменко Анатолій Григорович
Локазюк Віктор Миколайович
Нижник Віктор Михайлович
Параска Георгій Борисович
Рудницький В'ячеслав Броніславович
Сілін Радомир Іванович
Скиба Микола Єгорович
Покажчики, створені за період 1997-2000 рр.
Абрамов Олексій Олексійович
Бегняк Віра Іванівна
Венгржановський Віктор Антонович
Гладкий Ярослав Миколайович
Каплун Віталій Грогорович
Косєнков Володимир Данилович
Кошель Василь Павлович
Орлов Олівер Олексійович
Ройзман Вілен Петрович
Торгова Лідія Володимирівна
КОШЕЛЬ ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ

ЗМІСТ

Передмова
Наукові праці
Авторські свідоцтва

ВІД УПОРЯДНИКА

   Бібліографічний покажчик підготовленний до 30-річчя від дня заснування Технологічного університету Поділля.
    В покажчику представлені матеріали, які відображають наукову та педагогічну діяльність професора, проректора по учбовій роботі Василя Павловича Кошеля.
   Василь Павлович Кошель - “Заслужений працівник народної освіти України”, кандидат технічних наук, професор, український вчений, відомий своїми працями в галузі автоматизації та механізації трудомістких процесів в машинобудуванні. Розроблені ним технологічні процеси обробки деталей для приладобудування широко застосовуються в різних галузях народного господарства України. Нові напрямки застосування вібрацій в техніці дозволили механізувати деякі трудомісткі процеси, такі, як віброабразивна обробка деталей, виробництво мікромодулів, дозування рідких речовин тощо. Цілий ряд цих робіт визнані як винаходи (всього 16). В значній частині наукових праць розглядаються робото- технічні комплекси, які займають чільне місце в машино- та приладобудуванні. Також важний внесок В.П.Кошель вніс в розвиток методики дослідження впливу вібрацій на інтенсифікацію деяких спеціальних технологічних процесів. Наукова діяльність тісно переплітається з методичною роботою, результати якої впроваджені як в учбовий процес Технологічного університету Поділля, так і в інших учбових закладах України.
   Покажчик охоплює наукові статті, тези доповідей, авторські свідоцтва, навчально-методичні розробки українською та російською мовами.
   При відборі літератури до покажчика були використані каталоги та картотеки бібліотеки ТУП, а також авторський екземпляр.
   Матеріали в показчику розташовані в алфавітному порядку видань.
   Список авторських свідоцтв і патентів наводиться за номерами.
   Відбір матеріалу виконано станом на 1 травня 1997 року.

НАУКОВІ ПРАЦІ

1.Автоматизация загрузки кассет шагового цепного транспортера/ В.П.Кошель, Я.Ф.Стадник// Механизация и автоматизация производства.- 1981.-№ 10.

2. Автоматизация герметизации микромодулей/ В.П.Кошель, Р.И.Силин, Н.Н.Косиюк// Тезисы докладов Всесоюзной конференции.-Тула, 1976.

3. Автоматизация процесса герметизации микроизделий эпоксидными компаундами/ В.П.Кошель, Я.Ф.Стадник, Н.Н.Косиюк// Обмен опытом в радиопромышленности.- 1984.- №1.

4. Автоматизация процесса герметизации при сборке микромодулей/ Р.И.Силин, В.П.Кошель, Н.Н.Косиюк// Научно-технический прогресс в технологии, механизации и автоматизации сборочных работ в машиностроении: Тезисы докладов Всесоюзной научно-технической конференции / Центральное и Тульское.обл. правление НТО МАШПРОМа, Научн. совет по технологии машиностроения, Гос. комитет по науке и технике СМ СССР.-М., 1976.

5. Автоматизация процесса дозировки и применения охлаждения для окончательной обработки/ Р.И.Силин, В.П.Кошель, Н.Н.Косиюк, М.А.Фетисов//Прогрессивные технологические процессы обработки деталей и сборки приборов.-К.:Знание, 1976.

6. Автоматизация процесса дозировки при герметизации микромодулей/ Р.И.Силин, Н.Н.Косиюк, В.П.Кошель// Прогрессивные технологические процессы обработки деталей и сборки приборов: Сборник.-К.:Знание, 1976.-С.265-266.

7. Автоматические измерения температуры движущихся поверхностей/ В.П.Кошель, Я.Ф.Стадник, Д.А.Буга// Механизация и автоматизация производства.- 1980.-№ 12.

8. Вибрационная притирка прецизионных деталей/ Р.И.Силин, В.П.Кошель, В.В.Третько, Н.Н.Косиюк// Реферативная информация о законченных НИР в вузах УССР. Сер. Машиностроение и металлообработка.- 1978.- Вып. 21.-С. 81-82.

9. Вибробарботажная очистка деталей и узлов приборов/ В.П.Кошель, Р.И.Силин, Н.Н.Косиюк // Прогрессивные технологические процессы обработки деталей приборов: Тезисы докладов республиканской конференции.-К., 1976.

10. Виброотделка пластмассовых деталей / В.П.Кошель, И.А.Цыбульский, Н.Н.Косиюк // Технология и организация производства. - 1976.-№ 8.-С. 65-67.

11. Влияние азота на отбел серого чугуна / В.П.Кошель, А.Фалькингоф // Вестник ХПИ.-Литейное производство. 1970.-№47.-Вып. 3.

12. Влияние азота на свойства чугуна / В.П.Кошель, С.М.Палестин // Литейное производство.- 1971.- № 4.

13. Влияние вибрационного воздействия на вязкость пропиточных компаундов / В.П.Кошель, М.А.Фетисов, Н.Н.Косиюк, Л.И.Ганзюк // Реферативная информация о законченных НИР в вузах УССР.- 1976.- Вып. 17.- С. 50-51.

14. Влияние дисульфидмолибденовых покрытий на стойкость отрезных резцов / В.П.Кошель, Л.М.Кузьма, Б.В.Лаврентьев // Технология машиностроения.- 1976.- № 8.

15. Влияние продувки чугуна природным газом на его свойства / В.П.Кошель, Б.А.Носков, В.М.Телин // Современные достижения в производстве чугунного литья: Материалы по краткосрочному семинару.- Л., 1968.

16. Выбор и разработка чертежей заготовок: Методические указания / В.П.Кошель, Г.М.Баннов.- Хмельницкий, 1988.- 28 с.

17. Интенсификация очистки деталей и узлов приборов / В.П.Кошель, Р.И.Силин, Н.Н.Косиюк // Машиностроение и металлообработка.- 1978.- Вып.№ 21.

18. Исследование вибробарботажного способа очистки и создание конструкции установки для очистки часовых механизмов / Р.И.Силин, В.П.Кошель, А.И.Гордеев // Совершенствование технологии и организации производства на предприятиях бытового обслуживания: Тезисы материалов республиканской научно-технической конференции.- Хмельницкий, 1981.- С. 330-331.

19. Исследование возможностей применения вибрации для резания труднообрабатываемых материалов притирки деталей типа “Призма”: Отчёт о НИР /Минвуз УССР. ХТИБО; Руководитель В.П.Кошель.- Шифр темы № 93; ГР76045555; Инв №Б584066.- Хмельницкий, 1976.- 84 с.

20. Исследование и разработка установки для вибрационной притирки прецизионных деталей: Отчёт о НИР / МИНВУЗ УССР. ХТИБО; Руководитель В.П.Кошель.- Шифр темы № 118; ГР77014484; Инв № Б 667487.- Хмельницкий, 1976.- 65 с.

21. Исследование обрабатываемости сплава Н36 ( Инвар ) В.П.Кошель, Р.И.Силин и др. // Реферативная информация о законченных НИР в ВУзах УССР. Сер. Машиностроение и металлообработка.- 1978.- Вып. 21.- С. 79-80.

22. Исследование отделки деталей с целью удаления центрового остатка при отрезке / М.А.Фетисов, В.П.Кошель, А.С.Тельнов и др. // Реферативная информация о законченных НИР в вузах УССР. Сер. Машиностроение и металлообработка.- 1977.- Вып. 20.- С. 45-46.

23. Исследование путей создания автоматизированной установки для герметизации изделий: Отчёт о НИР / МИНВУЗ УССР. ХТИБО; Руководитель В.П.Кошель.- Шифр темы №26-81; ГР81033582; Инв.№02830076576.-Хмельницкий, 1982.- 150с.

24. Исследования эффективнсти различных межэлектродных сред при электроискровой обработке непрофилированным электродом: Отчёт о НИР / МИНВУЗ УССР. ХТИБО; Руководитель А.Музычук / А.Головня, В.Кошель, В.Цасюк, А.Безносов.- Шифр темы № 54; ГР 74015012; Инв. № Б 405696.- Хмельницкий, 1974.- 40 с.

25. К вопросу о насыщении чугуна азотом / В.П.Кошель, В.М.Телин // Вестник ХПИ. Литейное производство.- 1970.- №47.- Вып. 3.

26. Комбинированный зенкер с вставными резцами с неперетачиваемыми взаимозаменяемыми пластинами твёрдого сплава / В.П.Кошель, А.Н.Коморкин, А.Мицюк // Информационный листок №96. Инструментальное хозяйство.- Запорожский ЦНТИ, 1975.

27. Концепція діяльності університету /В.П.Кошель // Наукові основи сучасних прогресивних технологій: Тези доповідей науково-практичної конференції з нагоди презентації Технологічного університету Поділля.- Хмельницький: ТУП, 1994.- С. 5.

28. Литьё по выплавляемым моделям /В.П.Кошель, Г.М.Баннов: Методические указания.- Хмельницкий, 1989.- 22с.

29. Методические указания по дипломному проектированию для студентов специальности 0501 / В.П.Кошель, Б.М.Орлов, Г.П.Черменский и др.- Хмельницкий, 1976.- 84 с.

30. Механизация процесса очистки деталей при ремонте часов и сложной бытовой техники / В.П.Кошель, Р.И.Силин, Н.Н.Косиюк, А.Н.Гордеев // Рост технического потенциала и совершенствования системы управления в службе быта в 10-й пятилетке: Тезисы докладов республиканской конференции.- К.: Минбыт УССР, 1976.- С. 265-266. 

31. О повышении стойкости отрезных резцов / В.П.Кошель, Л.М.Кузьма, Б.В.Лаврентьев // Реферативная информация о НИР в вузах УССР. Сер. Машиностроение и металлообработка.- 1977.- Вып.26.- С. 40-41.

32. Об эффективности использования телевидения при изучении курса “Материаловедение” / В.П.Кошель, Р.И.Силин // Первая Всесоюзная межвузовская конференция.- Фергана, 1981.

33. Оборудование для отделки мелких деталей / В.П.Кошель, М.А.Фетисов //Вестник машиностроения.- 1975.- № 9.

34. Обработка пластмассовых деталей в планетарной центробежной установке / В.П.Кошель, М.А.Фетисов, А.С.Тельнов // Реферативная информация о законченных НИР в вузах УССР.- 1976.- Вып. 18.

35. Обработка чугуна солями азота / В.П.Кошель, Б.А.Носков // Вестник ХПИ. Литейное производство.- 1969.- №35(83).- Вып.1.

36. Определение оптимального соотношения аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы студентов / В.И.Скрынник, В.П. Кошель, В.П.Кочетов // Тезисы межвузовской республиканской научно-методической конференции.- Винница: ВПИ, 1979.

37. Определение усилий автоматической подачи и условий захвата деталей ленточным транспортером / В.П.Кошель, Я.Ф.Стадник, В.Е.Гладких // Механизация и автоматизация производства.- 1981.- №10.- С. 17-20.

38. Планетарная установка для обработки мелких деталей / М.А.Фетисов, В.П.Кошель // Технология и организация производства.- 1975.- № 3.- С. 65-66.

39. Повышение износостойкости дробеметных лопаток / В.П.Кошель, А.Фалькингоф // Технология и организация производства.- 1966.- № 6.

40. Повышение качества пропитки деталей приборов с помощью вибраций / В.П.Кошель, Р.И.Силин, Н.Н.Косиюк // Прогрессивные технологические процессы обработки деталей приборов.- К.: Знание, 1975.- С. 6-7.

41. Приложение к методическому руководству для выполнения дипломного проекта по специальности 0501 / В.П.Кошель.- Хмельницкий, 1976.- 64 с.

42. Проектирование и производство заготовок / В.П.Кошель, Г.М.Баннов: Альбом заданий.- Хмельницкий, 1992.- 100 с.

43. Разработка и внедрение робототехнологического комплекса токарной обработки деталей из прутка на базе станка с ЧПУ / В.П.Кошель, Я.Ф.Стадник, В.П.Вовк // Роботизированные и гибкие автоматизированные производства. Опыт, достижения, перспективы: Тезисы докладов Всесоюзной конференции.- 4-6 декабря г. Черновцы.- Черновцы: КИА, 1986.- С.21-22.

44. Разработка и исследование робототехнологического комплекса токарной обработки деталей на базе станка с ЧПУ: Отчёт о НИР /промеж./ МИНВУЗ.ХТИБО; Руководитель В.П.Кошель.- Шифр темы № 35-84; ГР01840021198; Инв.№002870041624.- Хмельницкий, 1986.- 16 с.

45. Разработка и исследование робототехнологического комплекса токарной обработки деталей из прутка на базе станков 16Б16ФЗ и Т1: Отчет о НИР / МИНВУЗ УССР. ХТИБО; Руководитель В.П.Кошель.- Шифр темы № 19-86; ГР 0186008920; Инв. № 041622.- Хмельницкий, 1986.- 14 с.

46. Розработка конструкции виброустановки для мойки плат во взрывобезопасном исполнении: Отчет о НИР / МИНВУЗ УССР. ХТИБО; Руководитель В.П.Кошель.- Шифр темы № 80; ГР 76045564; Инв. № Б 584065.- Хмельницкий, 1976.- 45 с.

47. Разработка средств для отделения немагнитных деталей от наполнителя при виброобработке / В.П.Кошель, М.А.Фетисов, В.И.Скрынник, А.Е.Безносов, А.С.Тельнов, П.А.Кравец // Реферативная информация о законченных НИР в вузах УССР. Сер. Машиностроение и металлообработка.- 1976.- Вып. 18.- С. 55-56.

48. Разработка технологических процессов отделки армированных пластмассовых деталей и исследование возможности удаления центровых остатков после отрезки: Отчет о НИР / МИНВУЗ УССР. ХТИБО; Руководитель В.П.Кошель.- Шифр темы №61; ГР7502089; Инв. №Б492700.- Хмельницкий, 1975.-61с.

49. Ресурсозберігаючі технологічні принципи у викладанні курсу “Проектування та виробництво заготовок в машинобудуванні” / В.П.Кошель Г.М.Баннов // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільского регіону: Тези доповідей науково-практичної конференції. Ч.1.-2.- Хмельницький, 1995.- С. 30.

50. Роботизированный модуль токарной обработки деталей из пруткового материала на базе станка с ЧПУ / Р.И.Силин, В.П.Кошель, Я.Ф.Стадник и др. // Механизация и автоматизация производства.- 1984.- № 2.- С. 26-28.

51. Розробка бігармонічного вібратора для інтенсифікації об’ємної віброабразивної обробки деталей / В.П.Кошель, Л.В.Присяжний, Є.А.Горбатюк // Проблеми трибології.- 1996.- №2.- С. 65-69.

52. Сравнительные исследования процесса отделки деталей в различных установках / В.П.Кошель, М.А.Фетисов // Реферативная информация о законченных НИР в вузах УССР.- 1975.- Вып.16.

53. Технологический классификатор для групповой отделки деталей / В.П.Кошель, М.А.Фетисов // Реферативная информация о законченных НИР в вузах УССР.- 1975.- Вып. 16.

54. Удаление заусенцев с деталей в ротационных установках / В.П.Кошель, М.А.Фетисов // Технология и организация производства.- 1974.- Вып. 3, № 4.

55. Улучшение качества очистки тел качения с целью повышения долговечности подшипниковых узлов / В.П.Кошель, Р.И.Силин, А.И.Гордеев, Н.Н.Косиюк // Управление качеством в механосборочном производстве: Тезисы докладов научно-технической конференции.- Пермь: ППИ, 1977.

56. Управление качеством поверхности при вибрационной доводке прецизионных плоских деталей / Р.И.Силин, В.П.Кошель, В.В.Третько // Управление качеством в механосборочном производстве: Тезисы докладов научно-технической конференции.- Пермь: ППИ, 1977.- С. 18-20.

57. Установка для очистки деталей и узлов приборов во взрывобезопасном исполнении ( модель УМБ-2 ) / В.П.Кошель, Н.Н.Косиюк, А.И.Гордеев // Информационный листок № 09-78.- Хмельницкий: ЦНТИ.- 1978.

58. Установка для очистки деталей и узлов приборов / В.П.Кошель, Н.Н.Косиюк, А.И.Гордеев, А.П.Башмаков // Обмен опытом в радиопромышленности.- 1981.- № 12.- С. 21-22.

59. Установка для резки стальных труб методом пластической деформации / В.П.Кошель, Я.С.Дукаревич // Информационный листок: № 89.- Запорожский ЦНТИ, 1975.

60. Устройство для розделения и кассетирования потока изделий / В.П.Кошель, Я.Ф.Стадник, В.Т.Бабич // Механизация и автоматизация производства.- 1984.- № 2.

61. Учебное телевидение - комплексное средство обучения / Р.И.Силин, В.П.Кошель // Эффективность учебного телевидения: Сб.- Одесса, 1970.

62. Характер руху робочого середовища при кругових і бігармонічних коливаннях контейнера / В.П.Кошель, Л.В.Присяжний // Проблеми трибології.- !996.- № 2.- С.- 70-73.

63.а. Acoustic Emmision of Compauuded Ceramic Corpocitors dnriug Zhermocycling / W.P.Koschel, W.P.Rojzmau et alt // 15-th Auniver sany of JMAC “New Horizon for Damage Delection.- USA, 1997.

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА

63.А.с. 283264 СССР, МКИ 18Б 7/00 Способ внесення добавок в жидкий металл / В.П.Кошель ( СССР ).- № 1359628/22-2; Заявлено 30.08.1969; Опубл. 6.10.1970; Бюл.№ 31.-С. 37.

64. А.с. 610729 СССР,МКИ В 65 В 9/10 Устройство для изготовления, наполнения и запечатывания мешков из рукавного термосклеивающегося материала / В.И.Скрынник, С.И.Костогрыз, В.П.Кошель ( СССР ).- № 2446024 / 28-13; Заявлено 21.01.1977; Опубл. 15.06.1978; Бюл. № 22.- С. 57.

65. А.с. 678087 СССР,МКИ С 23 С 3/00 Устройство для мойки / Р.И.Силин, В.П.Кошель, Н.Н.Косиюк, А.И.Гордеев и др. ( СССР )- /№83930/22-02; Заявлено 03.05.77; Опубл. 5.08.79; Бюл.29.- с. 95.

66. А.с. 721937 СССР, МКИ Н 05 К 13/00 Устройство для заливки радиотехнических изделий многокомпонентными смесями / Р.И.Силин, В.П.Кошель, Я.Ф.Стадник и др. ( СССР ).- №2496182 / 18-21; Заявлено 13.06.77; Опубл.15 03.80; Бюл. №10.- С. 217.

67. А.с. 766830 СССР,МКИ В 23 0 17/02 Поворотно-делительное устройство / Р.И.Силин, В.П.Кошель, Я.Ф.Стадник, Н.Н.Косиюк ( СССР ).- №2658621/25-08; Заявлено 29.08.77; Опубл. 30.09.80; Бюл. № 36.- С. 62.

68. А.с. 843334 СССР, МКИ Н 05 К 13/00 Способ герметизации радиоэлементов / Р.И.Силин, В.П.Кошель, Я.Ф.Стадник, Н.Н.Косиюк и др.( СССР ).- № 2617387/18-21; Заявлено 16.05.78; Опубл. 30.06.81; Бюл. № 24.

69. А.с. 843335 СССР, МКИ Н 05 К 13/00 Способ сборки радиоэлементов и устройство для его осуществления / В.П.Кошель, Р.И. Силин, Я.Ф.Стадник, Н.Н.Косиюк и др(СССР).-№ “617387/18-21; Заявлено 16.05.78; Опубл. 30.06.81, Бюл. № 24.

70. А.с. 880519 СССР,МКИ В 08 В 3/10 Устройство для промывки деталей / Р.И.Силин, В.П.Кошель, А.И.Гордеев (СССР).-№2869224/28; Заявлено 17.12.97; Опубл. 15.11.81; Бюл. № 42.- С.40.

71. А.с. 903701 СССР, МКИ С 01 23/00 Вибрационный датчик уровня вязких жидкостей / А.И.Мандзюк, В.П.Кошель, В.Т.Бабич, Н.Н.Косиюк и др. ( СССР ).- № 2893996 /18-10; Заявлено 30.01.80; Опубл. 7.02.82, Бюл.№ 5.- С.187.

72. А.с. 918744 СССР,МКИ Е 26 В 15/12 Установка для сушки и полимеризации штучных изделий / Р.И.Силин, В.П.Кошель, Я.Ф.Стадник, В.Т.Бабич и др.( СССР ).-№2836631/24-06; Заявлено 05.11.79; Опубл. 07.04.82; Бюл.№13.-С. 170.

73. А.с. 984084 СССР,МКИ Н 05 К 13/02 Устройство для ориентации и установки радиоэлемента в корпус / Р.И.Силин, В.П.Кошель, Я.Ф.Стадник, В.П.Вовк и др./ СССР /.- №3316557/18-21; Заявлено 15.07.81; Опубл. 23.12.82, Бюл. №47.- С. 282.

74. А.с. 994346 СССР,МКИ В 65 В 35/30 Устройство для разделения и кассетирования потока изделий / В.П.Кошель, Я.Ф.Стадник, М.Н.Михайлов и др.( СССР ).- № 3349435/28-!3; Заявлено 20.10.81; Опубл. 07.02.83; Бюл. №5.- С. 89.

75. А.с. 1106994 СССР, МКИ G 01 F 13/00 Устройство для пропорционального дозирования двух или нескольких жидкостей / Р.И.Силин, В.П.Кошель, Я.Ф.Стадник, В.И.Казмирчук, В.П.Вовк ( СССР ).- №3595680/18-10; Заявлено 19.05.83; Опубл. 07.08.84; Бюл. № 29.- С. 119.

76. А.с. 1364407 СССР,МКИ В 23 В 31/20 Цанговый патрон / В.П.Кошель, Я.Ф.Стадник, Ю П Вовк и др.( СССР ).- №4117956/312-08; Заявлено 04.06.86; Опубл. 07.01.88; Бюл. № 1.

77. А.с. 1400851 СССР. МКИ В 23 07/00 Устройство для автоматической смены спутников на металлорежущем станке / Р.И.Силин, В.П.Кошель, Я.Ф.Стадник и др.( СССР ).- №459083/25-08; Заявлено 10.12.86; Опубл. 07.06.88; Бюл. № 21.6. Технология и организация производства.
 


  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail