Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Бібліографія праць вчених університету


Покажчики, створені за період
2001-2014 рр.
Войнаренко Михайло Петрович
Григоренко Олександр Петрович
Йохна Микола Антонович
Калда Галина Станіславівна
Кіницький Ярослав Тимофійович
Костогриз Сергій Григорович
Кузьменко Анатолій Григорович
Локазюк Віктор Миколайович
Нижник Віктор Михайлович
Параска Георгій Борисович
Рудницький В'ячеслав Броніславович
Сілін Радомир Іванович
Скиба Микола Єгорович
Покажчики, створені за період 1997-2000 рр.
Абрамов Олексій Олексійович
Бегняк Віра Іванівна
Венгржановський Віктор Антонович
Гладкий Ярослав Миколайович
Каплун Віталій Грогорович
Косєнков Володимир Данилович
Кошель Василь Павлович
Орлов Олівер Олексійович
Ройзман Вілен Петрович
Торгова Лідія Володимирівна

ЙОХНА МИКОЛА АНТОНОВИЧ


ЗМІСТ

Передмова
Основні віхи життя, наукова та педагогічна діяльність
Від упорядника
Монографії та навчальні посібники
Наукові праці
Редагування наукових праць
Навчально-методичні праці
Депоновані рукописи
Публіцистичні статті
 

ПЕРЕДМОВА

    Микола Антонович Йохна – кандидат технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, завідувач кафедри менеджменту Хмельницького національного університету.
   Микола Антонович у 1981 році закінчив з відзнакою Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю "Економіка і організація промисловості предметів широкого вжитку", того ж року вступив до аспірантури за спеціальністю "Організація виробництва" названого інституту.
   Розпочавши трудову діяльність у 1985 році, Микола Антонович пройшов шлях від асистента, доцента до професора. У 1997-1999 рр. виконував обов’язки заступника декана інженерно-економічного факультету з наукової роботи. У 2002-2008 рр. – проректор з міжнародних зв’язків Технологічного університетету Поділля. З 2006 р. очолює кафедру менеджменту. У березні 2008 р. професор Йохна М.А. призначений на посаду проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків.
   Йохна М.А. має великий досвід науково-дослідної діяльності у сфері економіки, організації і управління підприємств. У 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Управління асортиментом і організація виробництва взуття відповідно до замовлень". У 2001 р. закінчив докторантуру за спеціальністю "Економіка підприємства", працює над докторською дисертацією "Інституційні аспекти трансформації економіки України у перехідний період". Сфера наукових інтересів включає управління інноваційним розвитком регіону, проектування регіональних науково-технологічних центрів, що об’єднують виробничі малі наукомісткі підприємства і проблеми інституціональної економіки.
   Микола Антонович є автором більше 80 наукових і 25 навчально-методичних праць, веде науково-дослідну роботу з теми: "Теоретичні та практичні аспекти формування системи менеджменту в організації", основні навчальні курси: "Інноваційний менеджмент" і "Економіка та організація інноваційної діяльності".
   М.А. Йохна багато уваги приділяє підготовці висококваліфікованих кадрів в галузі економіки та менеджменту, вдосконаленню навчального процесу. Він невпинно впроваджує у щоденну практику сучасне, передове, вміло керує науковою роботою аспірантів та пошукачів. Як науковий керівник підготував 5 кандидатів наук.
   М.А. Йохна бере активну участь в науково-організаційній та громадській роботі. У 2002-2005 роках М.А. Йохна був координатором міжнародного проекту "Бізнес-менеджмент освіти в Україні" (BMEU), що фінансувався Агентством США з міжнародного розвитку ( USAID).
   Микола Антонович володіє високим науковим професіоналізмом, загальною культурою та інтелигентністю. Вимогливість до себе та оточуючих, гарні організаторські здібності, порядність та доброзичливість викликають заслужену повагу студентів та викладачів.

ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ, НАУКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1956 р., 15 травня -  народився в с. Чагів Оратівського району Вінницької області
1981 р. -  закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю "Економіка і організація промисловості предметів широкого вжитку"
1981-1984 рр. -  аспірант Київського технологічного інституту легкої промисловості за спеціальністю "Організація виробництва"
1985-1988 рр. -  асистент кафедри економіки та організації виробництва  Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування
1987 р. - захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Управління асортиментом і організація виробництва взуття відповідно до замовлень"
1988-1994 рр. -  доцент кафедри економіки та організації виробництва
1992-1994 рр. - керівник держбюджетного науково-дослідного проекту "Створення і функціонування малих екологічно чистих наукомістких підприємств у рамках регіональних науково-технологічних центрів"
1994-2000 рр. -  доцент кафедри економіки і менеджменту
1996 р. -  підвищення кваліфікації за програмою TACIS при Київському державному економічному університеті з загального менеджменту та маркетингу
1997-1999 рр. -  заступник декана інженерно-економічного факультету з наукової роботи Технологічного університету Поділля
1999-2001 р. -  докторант за спеціальністю "Економіка підприємства" Технологічного університету Поділля"
2002-2006 рр. -  доцент кафедри менеджменту
2006 р. -  завідувач кафедри менеджменту
2002-2008 рр. - проректор з міжнародних зв’язків Технологічного університету Поділля
2008 р. -  проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків


ВІД УПОРЯДНИКА
   Бібліографічний покажчик відображає основні дати життя, наукової та педагогічної діяльності кандидата технічних наук, професора Йохни Миколи Антоновича. Покажчик знайомить читача з доробком вченого, його внеском у підготовку кадрів вищої кваліфікації.
   Покажчик охоплює наукові праці, тези доповідей та матеріали виступів на конференціях, депоновані статті, навчально-методичні розробки українською та російською мовами.
   При відборі літератури до покажчика використані каталоги та картотеки бібліотеки ХНУ, а також авторський екземпляр. Укладачі покажчика здійснили перегляд літератури de visu, бібліографічне редагування та її систематизацію. Праці, які не переглянуті de visu, відмічені позначкою (*).
   Матеріали в покажчику розташовані за алфавітом назв.
   Бібліографічний опис здійснено на основі чинних в Україні стандартів. Покажчик розрахований на викладачів ВНЗ, наукових працівників, студентів. Відбір матеріалу закінчено до 1 червня 2009 року.

МОНОГРАФІЇ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
1. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / М.А. Йохна, В.В. Стадник. – К. : Академія, 2005. – 400 с.
2. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – К. : Академвидав, 2006. – 464 с.
3. Концепції інституціональної економічної теорії в управлінні розвитком соціально-економічних систем : монографія / М.А. Йохна, В.В. Стадник, П.Г. Іжевський, О.В. Замазій, В.Л. Карпенко ; за ред. М.А. Йохни. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 313 с.
4. Менеджмент : навч. посіб. / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – К. : Академвидав, 2003. – 464 с.
5. Менеджмент : підручник / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Академвидав, 2007. – 472 с.
6. Менеджмент організацій : підручник / Л.І. Федулова, І.В.Сокирник, В.В. Стадник, М.А. Йохна ; за ред. Л.І. Федулової. – К. : Либідь, 2003. – 448 с.
7. Трансфер технологій: форми і методи ефективного здійснення : монографія / М.А. Йохна, П.Г. Іжевський, В.В. Стадник. – Хмельницький, 2007. – 178 с. *

НАУКОВІ ПРАЦІ
8. Алгоритм управління інтеграційним зростанням організації через мінімізацію трансакційних витрат / О.В. Замазій, М.А. Йохна // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2006. – № 1, т. 1.– С. 22-25.
9. Бізнес-інкубатор на Поділлі – реальність / М.А. Йохна // Економіст. – 2000. –  № 1. – С. 54-55.
10. Вдосконалення організації мотивації праці як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства / М.А. Йохна, В.В. Стадник // Економіка праці : зб. наук. пр. – Хмельницький : ТУП, 1999. – Вип. 3. – С. 148-150.
11. Венчурний бізнес та перспективи його розвитку в Україні / М.А. Йохна, О.А. Кармаліта // Зб. наук. пр. студ. ІЕФ. – Хмельницький : ТУП, 1999. *
12. Використання досвіду японських сюданів з метою підвищення конкурентоспроможності українських товаровиробників / В.В. Стадник, М.А. Йохна // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Львів, 2002. – № 446 : Логістика. – С. 251–256.
13. Вплив  інноваційно-інвестиційних процесів на можливості збільшення ринкової вартості машинобудівних підприємств Хмельницької області / М.А. Йохна, Н.І. Непогодіна, Т.С. Томаля // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 3, т.1. – С. 127-132.
14. Вплив інституційного середовища на інноваційний розвиток акціонерних товариств / М.А. Йохна, В.Л. Карпенко // Наук. пр. Донец. нац. техн. ун-ту. Сер.: Економічна. – 2003. – Вип. 55. – С. 57-62.
15. Деякі підходи до вирішення актуальних проблем постприватизації / М.А. Йохна, В.В. Стадник // Проблеми постприватизації : тези доп. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1996.
16. Деякі шляхи наближення менеджмент-освіти до потреб бізнес-середовища / М.А. Йохна, В.В. Стадник // Бізнес-освіта як бізнес: якість послуг і соціальна відповідальність : матеріали V Міжнар. конф. “Розбудова менеджмент-освіти в Україні” (м. Харків, 13-15 листоп. 2003 р.). – К., 2003. – С. 11-17.  
17. До питання про визначення ефективності функціонування технопарків та бізнес-інкубаторів / М.А. Йохна, В.В. Стадник, А.Г. Гулевата // Экономические инновации. – Одесса, 1999. – Вып. 4 : Международное и межрегиональное экономическое сотрудничество в Черноморском бассейне. – С. 89–91.   
18. Екзогенні та ендогенні фактори активізації інноваційної діяльності підприємств / В.Л. Карпенко, М.А. Йохна // Вісн. Технол ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2003. – № 2, т. 1. – С. 92-95.
19. Економічна влада та нееквівалентний обмін у системі контрактних відносин / М.А. Йохна // Наук. пр.  Донец. нац. техн. ун-ту. Сер.: Економічна. – 2006. – Вип. 103-1. – С. 94-100.
20. Економічна та соціальна ефективність створення науково-технологічних парків / М.А. Йохна, В.В. Стадник, Т.В. Михальчик // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1997. –  № 1. – С. 134-139.
21. Застосування неоінституціональної теорії фірми для вирішення проблем трансформації та вдосконалення організаційних форм господарювання в Україні / М.А. Йохна, В.В. Стадник // Вісн. ТАНГ. – 2002. – № 7/3. – С. 85-88. *
22. Інвестиції у створення бізнес-інкубаторів як один із шляхів зменшення трансакційних витрат малих підприємств / М.А. Йохна, В.В. Стадник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1999. – № 5, ч. 1. – С. 163-166.
23. Кейнсіанська теорія: загальна характеристика та висновки щодо застосування у процесі інституційної трансформації перехідної економіки / М.А. Йохна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2002. – № 2, ч. 1. – С. 110-112.
24. Концепція управління ринковою вартістю підприємства і можливості її застосування у вітчизняній практиці менеджменту / М.А. Йохна, Б. Боднар // Зб. наук. пр. студ. ін-ту екон. та упр. за 2006-2007 н.р. – Хмельницький, 2007. – Т. 2. – С. 102-104.  
25. Координація та інтеграція досліджень інституційних перетворень в країнах Центральної та Східної Європи / М.А. Йохна // Сучасні технології виробництва в розвитку міжнародної інтеграції та підприємництва : матеріали I українсько-польської наук. конф., смт. Сатанів, 16-18 жовт. 2003 р. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 188-189.
26. Методика оптимального распределения изменений ассортимента продукции отрасли легкой промышленности между предприятиями / М.А. Йохна, В.С. Чмелев // Текстильной промышленности – передовую технику и прогрессивную технологию : тез. докл. науч.-техн. конф. – Иваново, 1986. – С. 1.
27. Методологічні підходи до формування механізму активізації інноваційної діяльності підприємств /  В.Л. Карпенко, М.А. Йохна // Наук. пр.  Донец. нац. техн. ун-ту. Сер.: Економічна. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-2. – С. 160-165.
28. Мораль, обмін та суспільний порядок / М.А. Йохна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1999.  –  № 6. – С. 7-13.
29. Мотивація інноваційних процесів / М.А. Йохна, В.В. Стадник // Управління трудовими ресурсами: проблеми і перспективи розвитку : зб. доп. міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1997. – Ч. 1. – С. 33-36.
30. Мотивація у формуванні і реалізації інноваційного потенціалу підприємства / І.С. Голоднюк, М.А. Йохна  // Зб. наук. пр. студ. ін-ту екон. та упр. за 2006-2007 н. р.  – Хмельницький, 2007. – Т. 2. – С. 112-115.
31. Неоінституціональна теорія позалегальної економіки: сутність та можливості використання для подолання кризових явищ в Україні / М.А. Йохна // Наук. пр. Донец. держ. техн. ун-ту. Сер.: Економічна. – 2003. – Вип. 55. – С. 76-82.
32. Неоінституціональна теорія прав власності: загальна характеристика та висновки щодо застосування у процесі інституційної трансформації перехідної економіки / М.А. Йохна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2003. –  № 2, т. 1. – С. 14-16.
33. Неокласична теорія: загальна характеристика та висновки щодо застосування у процесі інституційної трансформації перехідної економіки / М.А. Йохна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соці.-гуманіт. науки. – 2001. – № 6. – С. 7-16.
34. Оптимизация перестройки производственных мощностей обувной отрасли на выпуск продукции, соответствующей спросу / М.А. Йохна, В.С. Чмелев // Проблемы и перспективы развития производства товаров народного потребления и сферы услуг населению : тез. докл. республик. науч.-практ. конф. –  К., 1986. – С. 2.
35. Організаційна культура: сутність та проблеми формування на підприємствах України / М.А. Йохна, В.В. Стадник  // Вісн. Хмельниц. ін-ту регіон. упр. та права. – 2002. – № 1. – С. 178-184. *
36. Основні риси і ефективність функціонування регіональних науково-технологічних центрів в Україні / М.А. Йохна, В.В. Стадник // Тези доп. республік. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ХТІ,  1993. *
37. Основные институциональные концепции: сущность, особенности и классификация / М.А. Йохна // Наук. пр.  Донец. держ. техн. ун-ту. Сер.: Економічна. – 2004. – Вип. 70. – С. 14-22.
38. Особливості стратегічного планування  малого бізнесу  / В.В. Стадник, М.А. Йохна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. –  № 4, ч. 3.  – С. 86-89.
39. Особливості та організаційні форми трансферу технологій в Україні у галузевому розрізі / П.Г. Іжевський, М.А. Йохна // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2006. – № 3. – С. 169-174.
40. Оценка эффективности систем премирования рабочих в условиях хозяйственного расчета / М.А. Йохна, В.В. Стадник // Организация и нормирование труда на промышленных предприятиях : тез. докл. обл. науч.-практ. конф. – Хмельницкий, 1990. – С. 57-59.
41. Передумови і перспективи створення регіональних науково- технологічних центрів в Україні / М.А. Йохна, В.В. Стадник // Тези доп. республік. наук.-практ.конф. – Хмельницький : ХТІ, 1993. *
42. Перспективи вдосконалення організації процесу підготовки спеціалістів на інженерно-економічному факультеті університету / М.А. Йохна, В.В. Стадник // Актуальні проблеми техніки та суспільства: зб. ст.  – Хмельницький : ТУП, 1996. – Вип. 1. – С. 14-16.
43. Перспективи створення регіональних науково-технологічних центрів / М.А. Йохна, В.В. Стадник, Т.В. Михальчик // Зб. наук. пр. ТАНГ. – Тернопіль, 1993. *
44. Перспективи утворення і функціонування малих економічно чистих наукомістких підприємств і РНТЦ / М.А. Йохна, В.В. Стадник, Т.В. Михальчик // Зб. наук. ст. / ІЕ АН України. – К., 1992. *
45. Перспективні напрямки досліджень інституційних трансформацій у країнах Центральної та Східної Європи / М.А. Йохна  // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.  – 2003.– № 6, ч. 2. – С. 33-35.
46. Планування обсягу продукції із Знаком якості / М.А. Йохна, Н.А. Адамова // Легка промисловість. – 1982. – № 2. – С. 22-23.
47. Порівняльна характеристика українських і західноєвропейських неформальних економічних інституцій / М.А. Йохна // Вісн. ТАНГ. Спец. вип. – 2001. – № 18, ч. 4. – С. 177-185. *
48. Постіндустріальне суспільство: основні риси, проблеми та перспективи запровадження його елементів в Україні / М.А. Йохна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. –  № 2. – С. 129-133.
49. Про деякі відмінності аксіоматики і методології неокласичного та еволюційно-інституціонального напрямків економічної теорії / М.А. Йохна, В.В. Стадник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1998. –  № 3. – С. 24-27.
50. Про деякі організаційно-економічні форми підтримки підприємництва на рівні регіонів / М.А. Йохна, В.В. Стадник // Вісн. УАДУ. – 2001. –  № 2, ч. 1. *
51. Про деякі підходи до визначення інституцій / М.А. Йохна // Наук. пр.  Донец. нац. техн. ун-ту. Сер.: Економічна. – 2007. – Вип. 31-1 (117). – С. 126-131.
52. Про зміну підходу до застосування технічних засобів в процесі управління / С.О. Михальчик, М.А. Йохна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 2. – С. 125-127.
53. Проблеми вибору моделі ринкової трансформації / М.А. Йохна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2002. – № 4, ч. 2. – С. 9-12.
54. Проблеми впровадження інформаційних технологій на підприємствах України / Л. Здихальська, М.А. Йохна // Зб наук. пр. студ. інж.-екон. ф-ту. – Хмельницький : ТУП, 2000. *
55. Проблеми і напрямки розвитку експортного  потенціалу регіонів / М.А. Йохна, В.В. Стадник // Наук. вісн. Чернів. торг.-екон. ін-ту. Економічні науки. У 2 ч. Ч. 1. – Чернівці, 2002. – Вип. 2 . – С. 166-171. *
56. Проблеми координації та інтеграції досліджень впливу інституційних змін на економіки країн Центральної та Східної Європи / М.А. Йохна // Технічно-економічне сприяння розвитку підприємництва = Technicno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiebiorczosci : зб. пр. II польсько-української наук. конф. – Краків : Politechniki Krakowskiej,  2005. – С. 377-382.
57. Проблеми реалізації інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств / Н.М. Біла, М.А. Йохна  // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 3, т. 2. – С. 124-127.  
58. Проблеми формування інноваційного стилю мислення у студентської молоді / М.А. Йохна, С.О. Михальчик // Інноваційне підприємництво та молодь : зб. ст. – К. : МАУП, 2001. *
59. Регіональні науково-технологічні парки: проблеми становлення та власності / М.А. Йохна, В.В. Стадник // Створення і функціонування підприємств колективної форми власності : матеріали наук.-практ. конф. – К. : КТІЛП, 1994. – С. 64-66.
60. Роль маркетингових досліджень у реалізації інноваційного потенціалу виробничого підприємства / М.А. Йохна, Н.М. Біла // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2006. –  № 5. – С. 55-60. *
61. Роль регіональних науково-технологічних парків у підготовці економічних кадрів / М.А. Йохна, В.В. Стадник // Проблеми економіки і вдосконалення підготовки економічних кадрів в умовах переходу до ринку : тези наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 1995. *
62. Система управления ассортиментом обуви: понятие, структура и функции / М.А. Йохна, В.С. Чмелев // Изв. ВУЗов. Технология легкой пром-сти. – 1985. – № 3. – С. 8.
63. Совершенствование материального стимулирования работников аппарата управления в условиях хозрасчета / М.А. Йохна, Т.В. Михальчик // Внутрихозяйственный расчет на сахарных заводах : тез. докл. обл. науч.-практ. конф. – Тернополь, 1990. *
64. Совершенствование учета затрат на производство в обувной подотрасли службы быта / М.А. Йохна, В.В. Стадник // Хозяйственный расчет в сфере бытового обслуживания в условиях самофинансирования : тез. докл. республик. науч.-практ. конф. – Хмельницкий, 1989. – С. 139-141.
65. Створення сприятливого мотивуючого середовища – запорука підвищення ефективності праці на підприємствах колективної форми власності / М.А. Йохна, В.В. Стадник, В.А. Троц // Створення і функціонування підприємств колективної форми власності : матеріали наук.-практ. конф. – К. : КТІЛП, 1994. ­– С. 45-46.
66. Теорія суспільного вибору: загальна характеристика та  висновки щодо застосування у процесі інституційної трансформації перехідної економіки / М.А. Йохна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2003. - № 1, ч. 2. - С. 162-165.
67. Технологічний аудит в обгрунтуванні інноваційної стратегії підприємства / Д.М. Бондаренко, М.А. Йохна // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 6, т. 1. – С. 200-205.
68. Технологічному університету – науково-технологічний парк / М.А. Йохна, В.В. Стадник // Наукові основи сучасних прогресивних технологій : тези доп. наук.-практ. конф. з нагоди презентації Технологічного університету Поділля. – Хмельницький : ТУП, 1994. – С. 125.
69. Трансакційні витрати і їх місце в обгрунтуванні господарських рішень / М.А. Йохна, В.В. Стадник // Проблеми економічної теорії і практики на сучасному етапі : зб. наук. пр. – Хмельницький : ТУП, 1998. – С. 106-107.
70. Трансакційні витрати: сутність, значення, проблеми вимірювання та планування / М.А. Йохна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2002. – № 5, ч. 2, т. 1. – С. 31-36.
71. Умови виходу України на ринки ЄС / В.В. Стадник, М.А Йохна // Вісн. ТАНГ. – 2000. – № 15. *
72. Формування компетентної структури і оцінка рівня інноваційно-інвестиційного потенціалу промислового підприємства / Н.І. Непогодіна, М.А. Йохна // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 5, т. 2. – С. 148-153.
73. Формування методичних підходів до побудови моделі управління ринковою вартістю підприємства / Т.С. Томаля, М.А. Йохна // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 5, т. 2. – С. 21-24.
74. Формування мотиваційного механізму інноваційної діяльності акціонерних товариств / М.А. Йохна, В.Л. Карпенко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2005. – № 2, т. 1. – С. 92-97.
75. Чинники створення ринкової вартості підприємства / Б. Боднар, М.А. Йохна // Розвиток соціально-економічних відносин в умовах трансформації економіки України : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчен., 17-18 трав. 2007 р. – Хмельницький, 2007. – Т. 2. – С. 92-94.
76. Чинники створення ринкової вартості підприємства / М.А. Йохна, Б. Боднар // Зб. наук.-дослід. робіт студ. ІЕУ. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – Т. 3. – С. 126-129.
77. Чинники та результати інноваційної діяльності вітчизняних підприємств в умовах перехідної економіки / В.Л. Карпенко, М.А. Йохна, В.В. Стадник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2004. –  № 6. – С. 11-17.
78. Як наблизити бізнес та менеджмент-освіту до потреб бізнес-середовища / М.А. Йохна, В.В. Стадник // Синергія. – 2003. - № 2. – С. 16-19.

РЕДАГУВАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

79. Проблеми економіки, обліку і менеджменту : зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-ту за результатами н.-д. роботи за 2002-2003 рр. / ред. кол.: М.І. Бондаренко, М.П. Войнаренко, Т.П. Завгородня, Л.С. Любохинець, М.А. Йохна, О.О. Орлов, І.В. Сокирно, Н.М. Тюріна. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 437 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ
80. Економiка та органiзацiя хiмiчного виробництва : програма курсу, метод. вказівки i завдання для контрол. робiт для студ. спец. "Хiмічна технологiя та обладнання опоряджувального виробництва", "Охорона навколишнього середовища" заоч. форми навчання / уклад.: В.В. Стадник, М.А. Йохна, Т.В. Михальчик ; відп. за вип. О.О. Орлов. – Хмельницький : ТУП, 1999. – 105 с.
81. Економіка і організація інноваційної діяльності : програма курсу, метод. вказівки та завдання до контрол. роботи для студ. спец. "Економіка підприємства" заоч. форми навчання / уклад.:  М.А. Йохна, А.Г. Черномазюк. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 55 с.
82. Завдання для лабораторних робіт з дисципліни "Економіка галузі" для студентів спеціальності 1108 / уклад.:  М.А. Йохна. – Хмельницький : ХТІ, 1990. – 24 с. *
83. Завдання для лабораторних робіт з дисципліни "Економіка галузі" для студентів спеціальності 1103 / уклад.:  М.А. Йохна, В.В. Стадник. – Хмельницький : ХТІ, 1991. – 20 с.
84. Завдання для проведення практичних робіт з дисципліни "Економіка і організація хімічного виробництва" для студунтів спеціальності ХТ, ТЕВ, ОНС / уклад.: М.А. Йохна, В.В. Стадник. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 46 с.
85. Задания к лабораторным работам по курсу "Организация и планирование производства. Управление предприятием" для студентів спеціальності 1108 / уклад.: М.А. Йохна. – Хмельницкий : ХТИ, 1989. – Ч. 1. – 22 с. *
86. Задания к лабораторным работам по курсу "Организация и планирование производства. Управление предприятием" для студентів спеціальності 1108 / уклад.:  М.А. Йохна. – Хмельницкий : ХТИ, 1990. – Ч. 2. – 16 с. *
87. Задания к лабораторным работам по курсу "Экономика отрасли" для студентів спеціальностей 1108, 1103 / уклад.: М.А. Йохна, В.В. Стадник. – Хмельницкий : ХТИБО, 1988. – 20 с. *
88. Інноваційний менеджмент (інтелектуальна васність) : програма курсу, метод. вказівки та завдання контрол. роботи для студ. напряму навчання "Менеджмент" / уклад.: М.А Йохна, А.Г. Черномазюк. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 86 с.
89. Коспект лекцій з навчальної дисципліни "Теорія економічної рівноваги та економічного росту" / уклад.: М.А. Йохна. – Хмельницький : ХІЕП, 1998. – 72 с. *
90. Методичні вказівки і завдання для контрольних робіт з дисципліни "Економіка і організація інноваційної діяльності" для студентів заочної форми навчання спеціальності "Економіка підприємства" / М.А. Йохна, А.Г. Черномазюк. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 48 с. *
91. Методические указания к изучению курса "Организация, планирование и управление производством" для студентів спеціальності 1103 / уклад.: М.А. Йохна В.В. Стадник, Т.В. Михальчик. – Хмельницкий : ХТИБО, 1987. – 84 с.  *
92. Методичні  вказівки і завдання для проведення практичних робіт з дисципліни "Економіка виробництва" для студентів спеціальності "Взуття, шкіргалантерейні вироби" / уклад.:  М.А. Йохна, В.В. Стадник. – Хмельницький : ТУП, 1999. – 47 с.
93. Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності "Менеджмент організацій" / уклад.: М.А. Йохна, В.В. Стадник. –  Хмельницький : ХІЕП, 1998. – 12 с. *
94. Методичні вказівки для практичних занять з курсу "Економіка підприємства" для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності "Менеджмент організацій" / уклад.:  М.А. Йохна, В.В. Стадник. – Хмельницький : ХІЕП, 1998. – 48 с. *
95. Методичні вказівки і завдання для контрольних робіт з курсу "Економіка виробництва" для студентів спеціальності "Взуття, шкіргалантерейні вироби" заочної форми навчання / уклад.: М.А. Йохна. – Хмельницький : ТУП, 1999. – 71 с.
96. Організація виробництва : метод. вказівки до контрол. роботи для студ. напряму підготовки "Взуття, шкіргалантерейні і лимарні вироби" (заоч. форма навчання) / уклад.: В.О. Шипуліна, М.А. Йохна, Ю.В. Маркова.– Хмельницький : ХНУ, 2008. – 59 с.
97. Організація виробництва : метод. вказівки до практ. занять для студ. напряму підготовки "Взуття, шкіргалантерейні і лимарні вироби" (денна форма навчання) / уклад.: В.О. Шипуліна, М.А. Йохна, О.З. Денега. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 60 с.
98. Організація та планування діяльності підприємства : прогр. курсу, контрол. робота і метод. вказівки до її виконання для студ. заоч. форми навчання спец. "Хімічна технологія та обладнання опоряджувального виробництва" / уклад.: В.В. Стадник, М.А. Йохна. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 61 с.
99. Програма  й контрольні роботи з курсу "Управління науково-технічним прогресом" для студентів спеціальності 07.17.00 заочної форми навчання / уклад.: В.В. Стадник, М.А. Йохна. –Хмельницький : ХТІ, 1992. – 47 с.
100. Програма державного іспиту для студентів, що здобувають другу вищу освіту за спеціальністю "Менеджмент організацій" / уклад.: М.А. Йохна, С.А. Бурий, В.В. Стаднік, І.В. Сокирник, Т.Ф. Косянчук, Н.І. Майорова. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 81 с.
101. Програма курсу, контрольні роботи та методичні вказівки до їх виконання з курсу "Організація та планування виробництва" для студентів спеціальності 28.08.01 заочної форми навчання / уклад.: М.А. Йохна. – Хмельницький : ХТІ, 1994. – 56 с.
102. Програма курсу, теми контрольних робіт і методичні вказівки до їх виконання з курсу "Економіка легкої промисловості" для студентів спеціальності 28.08.01 заочної форми навчання / уклад.: М.А. Йохна, В.В. Стадник. – Хмельницький : ХТІ, 1993. – 48 с. *
103. Сетевые методы планирования научно-исследовательских работ : метод. указания к выполнению орг.-экон. части науч.-исслед. диплом. работ / уклад.:  М.А. Йохна, В.В. Стадник,  Т.В. Михальчик. – Хмельницкий : ХТИБО, 1988. – 28 с. *
104. Спецпрактикум з курсу "Організація та планування виробництва" для студентів спеціальності 28.08.01 / уклад.:  М.А. Йохна, В.В. Стадник. – Хмельницький : ХТІ, 1996. – 24 с. *
105. Фінансовий менеджмент : учбово-метод. модуль для перепідготов. офіцерів запасу у рамках TACIS / уклад.:  М.А. Йохна, М.П. Войнаренко, Є. Рясних, В.В. Стадник. – К., 1996. – 24 с. *

ДЕПОНОВАНІ РУКОПИСИ

106. Классификация затрат и потерь, связанных с обновлением ассортимента обуви, и выявление влияющих на них факторов / М.А. Йохна, В.В. Стадник. – Хмельницкий, 1989. – 10 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 11.04.90, № 678. *
107. Классификация обуви по признаку сходства величины затрат и потерь, возникающих при ее разработке, подготовке к производству и освоении / М.А. Йохна, В.В. Стадник. – Хмельницкий, 1989. – 10 с. – Деп. вУкрНИИНТИ 11.04.90, № 679. *
108. Методика расчета издержек, связанных с разработкой, подготовкой к производству и освоением новых моделей обуви / М.А. Йохна, В.С. Чмелев. – Хмельницкий, 1989. – 12 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 11.04.90, № 677. *
109. Размещение изменений ассортимента обуви на производственных мощностях с учетом затрат на переспециализацию / М.А. Йохна, В.С. Чмелев. -М., 1986. – 12 с. – Деп. В ЦНИИТЭИ-легпром 24.11.86, № 1668ЛП.  
110. Сущность, структура и функции системы управления ассортиментом обуви / М.А. Йохна, В.С. Чмелев. – М., 1984. – 7 с. –  Деп. в ЦНИИТЭИ-легпром  30.07.84, № 904лп-Д84. *

ПУБЛІЦИСТИЧНІ СТАТТІ

111. Міжнародна співпраця розвивається : [бесіда з проректором з міжнародних зв’язків професором М.А. Йохною] / записала Л. Гуменна // Проскурів. – 2006. – № 71-72. – С. 12.
112. На шляху до європейської інтеграції : [бесіда з проректором з міжнародних зв’язків професором М.А. Йохною] / записала Л. Гуменна // Освіта України. –  2004. –  № 30. – С. 3.
113. Хмельницький національний університет за багатьма показниками найкращий в Україні : [інтерв’ю з проректором з міжнародних зв’язків професором М.А. Йохною] / записала  О. Щегельська // Є Поділля.– 2007. – 18 жовт. ( № 42). – С. 4.


  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail