Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Бібліографія праць вчених університету


Покажчики, створені за період
2001-2014 рр.
Войнаренко Михайло Петрович
Григоренко Олександр Петрович
Йохна Микола Антонович
Калда Галина Станіславівна
Кіницький Ярослав Тимофійович
Костогриз Сергій Григорович
Кузьменко Анатолій Григорович
Локазюк Віктор Миколайович
Нижник Віктор Михайлович
Параска Георгій Борисович
Рудницький В'ячеслав Броніславович
Сілін Радомир Іванович
Скиба Микола Єгорович
Покажчики, створені за період 1997-2000 рр.
Абрамов Олексій Олексійович
Бегняк Віра Іванівна
Венгржановський Віктор Антонович
Гладкий Ярослав Миколайович
Каплун Віталій Грогорович
Косєнков Володимир Данилович
Кошель Василь Павлович
Орлов Олівер Олексійович
Ройзман Вілен Петрович
Торгова Лідія Володимирівна
КУЗЬМЕНКО АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
(до 75-річчя з дня народження)ЗМІСТ

ВІД УПОРЯДНИКА
КОРОТКИЙ НАРИС НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ Ї ДІЯЛЬНОСТІ
МОНОГРАФІЇ ТА КНИГИ
ДИСЕРТАЦІЇ, АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ
СТАТТІ В ЖУРНАЛАХ ТА НАУКОВИХ ЗБІРКАХ
НАУКОВІ ПРАЦІ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
ДЕПОНОВАНІ РУКОПИСИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ
АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА ТА ПАТЕНТИ
НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО ДИСЕРТАЦІЯМИ
КЕРІВНИЦТВО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ РОБОТОЮ
ПУБЛІЦИСТИЧНІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ ПРО А. Г. КУЗЬМЕНКА
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

ВІД УПОРЯДНИКА

   Біобібліографічний покажчик підготовлений до 75-річчя від дня народження доктора технічних наук, професора Анатолія Григоровича Кузьменка.
   У покажчику представлені матеріали, які відображають наукову та педагогічну діяльність вченого. При упорядкуванні бібліографічного покажчика літературу згруповано у хронологічному порядку; в межах року – позиції розташовані за алфавітом. Список патентів наводиться за номерами.
   Під час відбору документів джерельною базою слугували фонди наукової бібліотеки Хмельницького національного університету та авторський екземпляр. Довідково-пошуковий апарат містить іменний покажчик.
   Бібліографічний опис та скорочення здійснено за чинними в Україні стандартами.
   Покажчик адресований науково-педагогічним працівникам, аспірантам, студентам, а також всім, хто цікавиться наукою в Україні.
   Відбір матеріалу виконано станом на 1 березня 2011 року.


КОРОТКИЙ НАРИС НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

   

Народився 28 квітня 1936 року в селі Тузли Ічкинського району Кримської області. В 1959 році закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту (ДІІТ) за спеціальністю "Локомотиви і локомотивне господарство" з кваліфікацією інженер-механік.
   Після закінчення інституту 12 років працював на Брянському машинобудівному заводі як інженер-конструктор, дослідник. За цей час закінчив аспірантуру за заочною формою навчання і в 1971 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Дослідження контактної міцності і напруженого стану полімерних втулок підшипників ковзання розсувних колісних пар рухомого складу залізниць" за науковою спеціальністю 05.161 "Машинознавство і деталі машин".
   Після захисту дисертації почав працювати в Брянському інституті транспортного машинобудування на кафедрі динаміки і міцності машин і деталей машин. Протягом 17 років працював на вищезгаданій кафедрі, брав активну участь у становленні спеціальності "Динаміка та міцність машин". Викладав різні курси дисциплін, зокрема: теорія пружності, теорія пластичності і повзучості, стійкість елементів конструкцій, математичне моделювання, чисельні методи, експериментальні методи, механіка руйнування та інші, що дало можливість добре засвоїти методи механіки твердого і деформованого тіла.
   Під час роботи на кафедрі виконав експериментальні та теоретичні дослідження  за темою "Наукові основи розрахунково-експериментальних методів оцінки напруженого стану і довговічності циліндричних опор ковзання".  В 1986 році в інституті машинознавства АН СССР імені академіка Благонравова А.Н. захистив докторську дисертацію за двома науковими спеціальностями: "Динаміка, міцність машин, приладів і апаратури" (01.02.06), "Тертя та зношування в машинах" (05.02.04); опоненти д.ф.-м.н. В.М. Александров, д.т.н. Дроздов Ю.Н., д.т.н. Буше Н.А. Звання професора кафедри динаміки і міцності машин отримав у 1989 році.
   В 1989 році був запрошений у Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування (сьогодні Хмельницький національний університет) на посаду завідувача кафедри для впровадження нової спеціальності "Тертя і зношування в машинах", на той час єдиної в Україні. Спеціальність відкрили в 1991 році. В подальшому, після реформ вищої школи в Україні спеціальність була сформована на основі кваліфікаційного рівня бакалавра "зварювання" і почала називатися "Технологія і обладнання відновлення і підвищення зносостійкості деталей машин і конструкцій".
   За 15 років становлення та розвитку спеціальності на кафедрі зносостійкості та надійності машин здійснено 10 випусків загальною кількістю більше 300 спеціалістів.
   Готуючи студентів цієї спеціальності, викладав різні курси дисциплін, в тому числі: триботехніка та основи надійності, автоматичне керування зварюванням, проблеми трибології автомомбіля, напруження зварювальних конструкцій, надійність машин, основи наукових досліджень. З більшості дисциплін видані методичні та навчальні посібники.
   Після захисту докторської дисертації наукова робота продовжувалась в напрямку створення моделей і методів розв’язку задач контактної механіки і їх практичного використання.
   Серед розроблених математичних моделей найважливішими є:
   1) моделі просторового контактного середовища; 2) моделі встановленого і невстановленого зношування з методикою експериментального визначення їх параметрів; 3) статистичні моделі масштабного фактора у втомі та зношуванні; 4) ізохронні моделі накопичення втомлювального пошкодження і накопичення зношування; 5) в зв’язку з оцінкою точності визначення параметрів моделей розроблена математична теорія сенситивів.
   Найважливішими науковими результатами під час розроблення методів контактної механіки є:
   1) метод еквівалентної піддатливості з узагальненням його в метод алгебраїчних рівнянь розв’язку контактних задач; 2) варіаційно-експериментальний метод з його окремим видом – методом експериментально-теоретичної рівноваги; 3) узагальнення метода Герца і розвиток його на розв’язок квазигерцівських (великий розмір за однією координатою) задач; 4) метод розв’язку задач для квазигерцівського контакту зі зношуванням; 5) метод кінцевих елементів для розв’язку контактних задач з використанням механіки контактного середовища; 6) система методів розв’язку зворотних контактних задач, як основа для методів випробувань на зношування зразків з майданчиком, який змінюється в процесі зношування; 7) система методів оцінки властивостей мастильних матеріалів за умов граничного тертя.
   Розроблені методи контактної механіки використані для розв’язку контактних задач для різних вузлів тертя: підшипники ковзання і кочення; опори вертіння; ріжучий інструмент по металу, дереву і камінню; зношування тканини та інше.
   Останнім часом проводяться роботи для створення прикладної теорії твердості і основ контактної механіки поверхнево-пластичної обробки матеріалів.
   За результатами досліджень опубліковано більше 300 наукових робіт.
   Праці по тертю та зношуванню особливо активізувалися з березня 1996 року, коли на базі Хмельницького національного університету був створений міжнародний науковий журнал "Проблеми трибології". За 15 років існування журналу видано 60 повноцінних номерів, по суті книг, спеціалізованих по тертю та зношуванню.
   Журнал, безумовно, сприяв захисту десятків кандидатських і докторських дисертацій на спеціалізованій раді співробітників ХНУ та інших вищих навчальних закладів. Журнал сприяє вирішенню проблеми підготовки кваліфікованих кадрів по тертю та зношуванню в Україні.


Квітень 2011 р., м. ХмельницькийОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ I ДІЯЛЬНОСТІ

1936 р., 28 квітня – народився в селі Тузли Ічкинського району Кримської області
1959 р. – закінчив з відзнакою Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю "Тепловози і тепловозне господарство".
1959–1971 рр. – працював на Брянському машинобудівному заводі в якості інженера-конструктора, дослідника
1971 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Дослідження контактної міцності і напруженого стану полімерних втулок підшипників ковзання розсувних колісних пар рухомого складу залізниць"
1975 р. – навчався на механіко-математичному факультеті Московського державного університету імені Ломоносова на кафедрі О. А. Ільюшина
1979 р. – навчався на кафедрі теорії пружності (зав. кафедрою І. І. Ворович) механіко-математичного факультету Ростовського державного університету
1971–1988 рр. – працював у Брянському інституті транспортного машинобудування на кафедрі динаміки і міцності машин і деталей машин
1986 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук в Інституті машинознавства АН СССР на тему: "Наукові основи розрахунково-експериментальних методів оцінки напруженого стану і довговічності циліндричних опор ковзання"
1989 р. – присвоєно вчене звання професора
1989 р. запрошений в Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування на посаду завідувача кафедри зносостійкості та надійності машин
з 1996 р. – головний редактор міжнародного наукового журналу "Проблеми трибології". За 15 років вийшло з друку 60 номерів журналу
З 1997 р – член редколегії наукового журналу "Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки"
1968–2011 рр. – автор 10 монографій, близько 400 наукових та навчально-методичних робіт, 14 патентів та авторських свідоцтв

МОНОГРАФІЇ ТА КНИГИ

1. Основные уравнения теории упругости и пластичности и метод конечного элемента : учеб. пособие / А. Г. Кузьменко. – Тула : ТПИ, 1980. – 100 с.
2. Метод конечного элемента в расчетах деталей машин и конструкций : учеб. пособие / А. Г. Кузьменко, В. И. Овсий. – Брянск : БИТМ, 1982. – 91 с.
3. Прочностная надежность обрабатывающих станков / А. Г. Кузьменко, А. И. Телега. – К. : Техніка, 1993. – 159 с.
4. Введение в теорию автоматического регулирования : учеб. пособие / А. Г. Кузьменко. – Хмельницкий : ТУП, 2002. – 47 с.
5. Методи розрахунків і випробувань на зношування та надійність : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Г. Кузьменко. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 151 с.
6. Дослідження зносоконтактної взаємодії змащених поверхонь тертя : монографія / А. Г. Кузьменко, О. В. Диха. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 183 с.
7. Метод алгебраических уравнений в контактной механике : монография / А. Г. Кузьменко. – Хмельницкий : ХНУ, 2006. – 448 с.
8. Контакт, трение и износ смазанных поверхностей : монография / А. Г. Кузьменко, А. В. Дыха. – Хмельницкий : ХНУ, 2007. – 344 с.
9. Прикладная теория методов испытаний на износ : монография / А. Г. Кузьменко. – Хмельницкий : ХНУ, 2007. – 579 с. (Теоретическая и экспериментальная трибология : в 12 т. ; т. 6).
10. Контактная механика и расчеты на износ опор скольжения : монография / А. Г. Кузьменко, А. Г. Любин. – Хмельницкий : ХНУ, 2008. – 550 с. (Теоретическая и экспериментальная трибология : в 12 т. ; т. 5).
11. Напряжение в контакте : монография / А. Г. Кузьменко. – Хмельницкий : ХНУ, 2008. – 349 с. – (Теоретическая и экспериментальная трибология : в 12 т. ; т. 4).
12. Пластический контакт. Вариационно-экспериментальный метод : монография / А. Г. Кузьменко. – Хмельницкий : ХНУ, 2009. – 359 с. – (Теоретическая и экспериментальная трибология : в 12 т. ; т. 2).
13. Развитие методов испытаний на износ и их применение для шаровых опор автомобиля : монография / А. Г. Кузьменко, С. В. Сытник. – Хмельницкий : ХНУ, 2010. – 222 с. – (Теоретическая и экспериментальная трибология : в 12 т. ; т. 11).
14. Развитие методов контактной трибомеханики : монография / А. Г. Кузьменко. – Хмельницкий : ХНУ, 2010. – 270 с. – (Теоретическая и экспериментальная трибология : в 12 т. ; т. 3).
15. Контактная механика и износостойкость смазанных трибосистем : монография / А. Г. Кузьменко, А. В. Дыха, О. П. Бабак.– Хмельницкий : ХНУ, 2011. – 250 с. – (Теоретическая и экспериментальная трибология : в 12 т. ; т. 8 (1)).


ДИСЕРТАЦІЇ, АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

16. Исследование контактной прочности и напряженного состояния полимерных втулок подшипников скольжения раздвижных колесных пар подвижного состава железных дорог :  автореф. дис. ... канд. техн. наук / А. Г. Кузьменко ; Брян. ин-т транспорт. машиностроения. – Брянск,  1971.
17. Научные основы расчетно-экспериментальных методов оценки напряженного состояния и долговечности цилиндрических опор скольжения : дис. … д-ра техн. наук / А. Г. Кузьменко ; Брян. ин-т транспорт. машиностроения. – Брянск, 1985. – 444 с.
18. Научные основы расчетно-экспериментальных методов оценки напряженного состояния и долговечности цилиндрических опор скольжения : автореф. дис. … д-ра техн. наук / А. Г. Кузьменко ; ИМАШ АН СССР. – М., 1986. – 40 с. 

СТАТТІ В ЖУРНАЛАХ ТА НАУКОВИХ ЗБІРКАХ

1968

19. Анализ силового взаимодействия сплошного вала и пластмассовой втулки с учетом перекоса их осей / А. Г. Кузьменко // Изв. вузов. Машиностроение. – 1968. – № 10. – С. 49–55.

1969

20. Влияние износа на распределение контактных напряжений в подшипниках скольжения с пластмассовыми втулками / А. Г. Кузьменко // Механика полимеров. – 1969. – № 9. – С. 1046–1051.

1970

21. К расчету металлических подшипников скольжения на долговечность по износу / А. Г. Кузьменко // Тр. Всесоюз. науч.-исследоват. тепловозного ин-та. – 1970. – Вып. 34. – С. 159–176.

1971

22. Аналитическое определение скорости относительной деформации поверхности трения / А. Г. Кузьменко // Вопросы транспортного машиностроения : сборник. – Брянск : БИТМ, 1971. – С. 208–215.
23. К расчету пластмассовых втулок подшипников скольжения / А. Г. Кузьменко // Сборник научно-технических работ БМЗ. – Брянск, 1971. – С. 188–199.
24. Контактная жесткость и прочность полимерных подшипников скольжения / А. Г. Кузьменко // Жесткость в машиностроении : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. – Брянск, 1971. – С. 73–74.
25. Контактные напряжения в неметаллических подшипниках скольжения при наличии одновременного износа втулки и перекоса вала / А. Г. Кузьменко // Вопросы транспортного машиностроения : сборник. – Брянск : БИТМ, 1971. – С. 189–207.
26. Пути повышения долговечности подшипникового узла раздвижных колесных пар подвижного состава / А. Г. Кузьменко // Вопросы исследования надежности и динамики элементов подвижного состава железных дорог : труди / Брян. ин-т транспорт. машиностроения. – Брянск, 1971. – Вып. 24. – С. 40–46.

1972

27. Исследование напряженного состояния и несущей способности упорных плит автосцепки / А. Г. Кузьменко // Материалы 33 научно-технической конференции : тез. докл. – Брянск : БИТМ, 1972. – С. 25.

1973

28. Жесткость цилиндрических сопряжений / А. Г. Кузьменко, Э. В. Рыжов, И. Я. Ходакова // Тез. докл. Всесоюз. семинара по жесткости в машиностроении. – Севастополь : БИТМ, 1973.

1974

29. Аппроксимация решений контактных задач с внутренним касанием цилиндров / А. Г. Кузьменко, Ю. М. Фукс // Вопросы исследования надежности и динамики элементов подвижного состава железных дорог : сборник. – Брянск : БИТМ, 1974. – С. 118–132.
30. Влияние профиля зуба звездочки на долговечность / В. В. Тоцкий, А. Г. Кузьменко // Вопросы исследования надежности и динамики элементов подвижного состава железных дорог : сборник. – Брянск: БИТМ, 1974. – С. 157–161.
31. Исследование механических свойств капролона при разных скоростях деформации / А. Г. Кузьменко // Вопросы исследования надежности и динамики элементов подвижного состава железных дорог : сборник. – Брянск : БИТМ, 1974. – С. 199–205.
32. Исследование прочности сопряжения колеса с осью колесной пары тепловозов / Е. Ф. Сдобников, Л. А. Переясловец, А. Г. Кузьменко // Повышение надежности элементов подвижного состава. – М. : НИИинформтяжмаш, 1974. – С. 28–31. – (Транспортное машиностроение : реф. информ. / НИИинформтяжмаш ; 5-75-5).
33. Новый шарнир рессорного подвешивания тепловоза / А. Г. Кузьменко, Е. К. Дедков, Л. А. Переясловец // Повышение надежности элементов подвижного состава. – М. : НИИинформтяжмаш, 1974. – С. 21–24. – (Транспортное машиностроение : реф. информ. / НИИинформтяжмаш ; 5-75-5).
34. Об одном приближенном методе решения контактной задачи для цилиндров / А. Г. Кузьменко // Вопросы исследования надежности и динамики элементов подвижного состава железных дорог : сборник. – Брянск : БИТМ, 1974. – С. 135–142.
35. Стенд для испытаний на усталость при программном нагружении в область упругих и пластических деформаций / А. П. Шлютенков, А. Г. Кузьменко // Вопросы исследования надежности и динамики элементов подвижного состава железных дорог : сборник. – Брянск : БИТМ, 1974. – С. 169–173.
36. Стендовые испытания колесных пар / А. Г. Кузьменко, Л. А. Переясловец // Повышение надежности элементов подвижного состава. – М. : НИИинформтяжмаш, 1974. – С. 24–27. – (Транспортное машиностроение : реф. информ. / НИИинформтяжмаш ; 5-75-5).
37. Упрого-пластический контакт цилиндров, сопрягаемых с малым зазором / А. Г. Кузьменко // Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. семинара по контактной жесткости в машиностроении, 21–24 окт. 1974 г. – Тбилиси : ГПИ, 1974. – С. 67–69.

1975

38. Проблема крейцкопфных подшипников судовых малооборотных ДВС / В. Ф. Волков, А. Г. Кузьменко, А. В. Яковлев // Тез. докл. итоговой науч.-техн. конф. по творческой связи БИТМ с промышленностью в 9-й пятилетке. – Брянск : БИТМ, 1975. – С. 46–47.
39. Расчет контактных деформаций стыка вал-втулка с переносом осей / Э. В. Рыжов, А. Г. Кузьменко, Л. Я. Ходаков // Технология машиностроения. – Брянск : БИТМ, 1975. – С. 7–11.

1976

40. Влияние конечных размеров контактирующих тел на контактные давления и деформации / А. Г. Кузьменко, С. А. Киреев // Жесткость машиностроительных конструкций : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф., Брянск 7–9 сент. 1976 г. – М. : БИТМ, 1976. – С. 110–114.
41. Влияние конечных размеров корпуса на контактно-гидродинамические параметры подшипника скольжения / А. Г. Кузьменко, И. В. Маслов, А. В. Яковлев // Контакртно-гидродинамическая теория смазки и ее практическое применение в технике : тез. докл. Всесоюз. конф., Куйбышев, 22–25 июня 1976 г. – Куйбышев : КАИ, 1976. – С. 125.
42. Инженерное решение контактной задачи для подшипника скольжения / А. Г. Кузьменко, В. И. Овсий // Динамика и прочность транспортных машин и ПТМ : сб. ст. – Тула : ТПИ, 1976. – С. 109–113.
43. Исследование напряженного состояния антифрикционного слоя подшипника скольжения / В. Ф. Снигирев, А. Г. Кузьменко, И. М. Серник // Динамика и прочность транспортных машин и ПТМ : сб. ст. – Тула : ТПИ, 1976. – С. 114–121. 
44. Контактные деформации и напряжения подшипникового кольца, защемленной по внешнему контуру / А. Г. Кузьменко, В. И. Овсий, А. В. Яковлев // Жесткость машиностроительных конструкций : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф., Брянск, 7–9 сент. 1976 г. – М. : БИТМ, 1976. – С. 143–149.
45. Оптимизация корпуса подшипника скольжения / А. Г. Кузьменко,  О. И. Овсий,  В. Д. Гологадзе // Контактно-гидродинамическая теория смазки и ее практическое применение в технике : тез. докл. Всесоюз. конф., Куйбышев, 22–25 июня 1976 г. – Куйбышев : КАИ, 1976. – С. 126.

1977

46. Несущая способность и расчет износостойкости полимерных роликов подвесных конвейеров / А. Г. Кузьменко, С. А. Киреев В. А. Москаленко, В. П. Тихомиров // Контактная жесткость в машиностроении : тез. докл. науч.-техн. совещ. – Куйбышев : КПИ, 1977. – С. 137–139.
47. О “краевом эффекте” в контакте деталей машин / А. Г. Кузьменко, В. И. Овсий  // Вопросы исследования надежности и динамики элементов транспортных машин и подвижного состава железных дорог : сборник. – Тула : ТПИ, 1977. – С. 141–146.
48. Решение контактных задач методом конечных элементов / А. Г. Кузьменко, В. И. Овсий // Контактная жесткость в машиностроении : тез. докл. науч.-техн. совещ. – Куйбышев : КПИ, 1977. – С. 41–42.
49. Упругопластический контакт цилиндров, сопрягаемых с зазором / А. Г. Кузьменко // Вопросы исследования надежности и динамики элементов транспортных машин и подвижного состава железных дорог : сборник. – Тула : ТПИ, 1977. – С. 96–103.

1978

50. Влияние конечных размеров корпуса на контактно-гидродинамические параметры подшипника скольжения / А. Г. Кузьменко, И. В. Маслов, А. В. Яковлев // Контактно-гидродинамическая теория смазки и ее практическое применение в технике : материалы  2-й  Всесоюз. науч. конф. – Куйбышев, 1978. – Вып. 2. – С. 72–77.
51. К опросу о влиянии толщины антифрикционного слоя подшипника скольжения и его усталостная прочность / А. В. Яковлев, А. Г. Кузьменко // Вопросы исследования надежности и динамики элементов транспортных машин и подвижного состава железных дорог : сборник. – Тула : ТПИ, 1978. – С. 17–22.
52. Контакт шероховатых цилиндров, сопрягаемых с зазором / А. Г. Кузьменко, А. В. Яковлев // Технологические методы повышения качества машин : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. семинара, 24–26 мая, 1978 г. – Фрунзе : ФПИ, 1978. – С. 60–61.
53. “Принцип микроскопа” в решении контактных задач с помощью МКЭ / Б. Н. Карабин, А. Г. Кузьменко, В. И. Овсий // Вопросы исследования надежности и динамики элементов транспортных машин и подвижного состава железных дорог : сборник. – Тула : ТПИ, 1978. – С. 101–106.

1979

54. Влияние смазки на контактные давления в подшипниках скольжения / А. Г. Кузьменко, И. В. Маслов // Вопросы исследования надежности и динамики элементов транспортных машин и подвижного состава железных дорог : сборник. – Тула : ТПИ, 1979. – С. 123–132.
55. Контакт вала и кольцевого слоя подшипника скольжения  /  А. Г. Кузьменко // Вопросы исследования надежности и динамики элементов транспортных машин и подвижного состава железных дорог : сборник. – Тула : ТПИ, 1979. – С. 68–81.
56. Оптимизация деталей машин с помощью метода конечного элемента / В. И. Овсий, А. Г. Кузьменко // Применение математических методов и использование ЭВМ в управлении лесной промышленностью : тез. докл. Всесооюз. конф. – М. : ВНИПИЭИлеспром, 1979. – С. 16–18.

1981

57. Контактные задачи с учетом износа для цилиндрических опор скольжения / А. Г. Кузьменко // Трение и износ. – 1981. – № 3. – С. 502–511.
58. Об одном новом подходе в решении контактных задач методом конечного элемента / А. Г. Кузьменко // Смешанные задачи механики деформируемого тела : тез. докл. II Всесоюз. науч. конф., Днепропетровск, 15–18 сент. 1981 г. – Днепропетровск : ДГУ, 1981. – С. 35.
59. Решение упругогидродинамических задач для опор скольжения численными методами / А. Г. Кузьменко, В. Л. Смоляков, В. И. Овсий  // Контактная гидродинамика : тез. докл. III Всесоюз. конф., Куйбышев, 16–18 июня 1981 г. – Куйбышев : КУАИ, 1981. – С. 14.

1982

60. Исследование композиционных антифрикционных материалов для подшипников судовых дизелей / А. Г. Кузьменко, В. Н. Волков, А. В.  Яковлев // Трение и изнашивание композиционных материалов : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. Секция 1. Композиты на основе металлов, включая металлополимерные. – Минск-Гомель, 1982. – С. 31.
61. Оптимизация параметров подшипников скольжения по критерию прочности и долговечности / А. Г. Кузьменко, В. И. Овсий //  Тезисы семинара по проблемам оптимизации в машиностроении (Харьков, 3–5 окт. 1982 г.). – Харьков : ХПИ, 1982. – С. 139.

1983

62. Алгоритм и комплекс программ решения пространственных контактных упруго-пластических задач для шероховатых тел / А. Г. Кузьменко, Э. Б. Давидович, В. И. Новисов // VIII Всесоюз. конф. по прочности и пластичности : тез. докл., Пермь, 6–8 дек. 1983 г. – Пермь : ИМСС НЦ АН СССР, 1983. – С. 108-109.
63. Вибродиагностика ГТД на основе математической модели колебаний ротора на нелинейно- изнашиваемых опорах / А. Г. Кузьменко, М. В. Зернин //  Динамика газотурбинных двигателей : тез. докл. Всесоюз. конф. – Харьков : ХАИ, 1983.
64. Влияние микро- и макронеровностей на контактную жесткость цилиндрических сопряжений с зазором и натягом  / А. Г. Кузьменко // Технологическое управление триботехническими характеристиками узлов машин : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф., г. Севастополь, 12–14 окт. 1983 г. – М. : Знание, 1983. – С. 21–22.
65. Инженерный подход к расчету подшипников скольжения / А. Г. Кузьменко // Триботехника – машиностроению : тез. докл. II Всесоюз. науч.-техн. конф., г. Пущино-на-Оке, нояб., 1983 г. –  М. : ИМАШ АН СССР, 1983. – С. 170.
66. Исследование применимости отечественных антифрикционных материалов для подшипников скольжения импортных машин / А. Г. Кузьменко, М. В. Зернин // Триботехника – машиностроению : тез. докл. II Всесоюз. науч.-техн. конф., г. Пущино-на-Оке, нояб., 1983 г. – М. : ИМАШ АН СССР, 1983. – С. 202.
67. Накопление повреждений, появление и развитие трещин в подшипниках скольжения при пластических деформациях / А. Г. Кузьменко, М. В. Зернин // Малоцикловая усталость – механика разрушения, живучесть и металлоемкость конструкций : тез. докл. и сообщ. IV Всесоюз. симп., Краснодар, сент. 1983 г. – Краснодар : ИМАШ АН СССР, 1983. – Вып. 2. – С. 136.
68. Повышение эксплуатационной надежности подшипников скольжения газотурбинных установок / А. Г. Кузьменко, М. В. Зернин // Всесоюз. межвуз. конф. по турбостроению. – М. : МВТУ, 1983.
69. Применение комплекса программ FEMLIB-80 для решения МКЭ нелинейных задач деформируемого тела / Э. Б. Давидович, А. Г. Кузьменко, В. И. Новиков, В. И. Овсий // Численная реализация физико-механических задач прочности : тез. докл. Всесоюз. конф. – Горький : НИИмеханики ГГУ, 1983. – С. 64.
70. Проблемы обеспечения надежности подшипников скольжения / А. Г. Кузьменко, М. В. Зернин, А. В. Яковлев // Трение и смазка в машинах : тез. докл. Всесоюз. конф., Челябинск, сент. 1983 г. – Челябинск : ЧПИ, 1983. – Ч. 1.
71. Решение УГД-задач подшипников скольжения с учетом износа / А. Г. Кузьменко, В. Л. Смоляков, В. М. Дубинин // Трение и смазка в машинах : тез. докл. Всесоюз. конф., Челябинск, сент. 1983 г. – Челябинск : ЧПИ, 1983. – Ч. 1.
 

1984

72. Контактная задача для подшипника скольжения при наличии неоднородностей антифрикционного слоя / А. Г. Кузьменко, А. А. Гончаров, И. Л. Усанович // Физика и механика композиционных материалов на основе полимеров : тез. докл. ХШ обл. науч.-техн. конф. – Гомель, 1984.
73. Контактные задачи для подшипников скольжения и прочность машин / А. Г. Кузьменко, А. А. Гончаров // Респ. межвед. науч.-техн. сб. – Харьков : ХПИ, 1984. – Вып. 40. – С. 116–122.
74. Методика оценки сопротивления усталости антифрикционных материалов для подшипников скольжения / А. Г. Кузьменко, А. В. Яковлев, М. В. Зернин // Заводская лаборатория. – 1984. – Т. 50, № 4. – С. 77–83.
75. О методе расчетно-экспериментальной оценки надежности подшипников скольжения / А. Г. Кузьменко // Повышение эффективности технического обслуживания и ремонта вагонов. – Гомель : БелИИЖТ, 1984. – С. 48–56.
76. Определение уровня надежности подшипников ГТУ / А. Г. Кузьменко, М. В. Зернин, Е. М. Канашенко, В. В. Федосеев // Газовая пром-сть. – 1984. – № 6 – С. 35–36.
77. Оценка работоспособности шарнирных соединений на стадии проектирования / А. А. Гончаров, А. Г. Кузьменко // Техническая эксплуатация и надежность лесозаготовительного оборудования. – Химки : ЦНИИМЭ, 1984. – С. 87–91.
78. Пространственно-временные критерии надежности подшипников скольжения / Ю. Ф. Приходько, А. Г.  Кузьменко // Повышение эффективности технического обслуживания и ремонта вагонов. – Гомель : БелИИЖТ, 1984. – С. 65–73.
79. Статистические уравнения подобия усталостного разрушения подшипников скольжения / А. Г. Кузьменко // Машиноведение. – 1984. – № 4. – С. 77–83.
80. Эффективная генерация 2-х и 3-х мерных сеток для различных типов конечных элементов / Э. Б. Давидович, В. И. Новисов, А. Г. Кузьменко, М. В. Меркулович. – Брянск : БИТМ, 1984. – 22 с.

1985

81. Влияние статистической неоднородности, размеров и кинематических условий на износ поверхности трения / А. Г.  Кузьменко // Трение и износ. – 1985. – Т. 6, № 3. – C. 432–441.
82. О повышении надежности буксовых подшипников скольжения железнодорожных вагонов / А. Г. Кузьменко, И. Л. Усанович М. В. Зернин // Вопросы качества, надежности, прочности и долговечности машиностроительной продукции : тез. докл. ХI науч.-техн. конф. – Калини : КДТ, 1985. – С. 10–11.
83. Повышение прочностной надежности подшипников скольжения турбоагрегатов / М. В. Зернин, А. Г. Кузьменко, А. А. Малый // Вопросы качества, надежности, прочности и долговечности машиностроительной продукции : тез. докл. ХI науч.-техн. конф. – Калини : КДТ, 1985. – С. 11–13.
84. Развитие трещин в многослойных опорах скольжения при циклических нагрузках / А. Г. Кузьменко, М. В. Зернин, Е. А. Шилкина // Механика разрушения. Трещиностойкость материалов и элементов конструкций : тр. Всесоюз симп., Житомир, 15–17 окт. 1985 г.  – К. : ИПП АН УССР, 1985. – С. 98.
85. Релаксация напряжений в баббитовом слое подшипников скольжения / А. Г. Кузьменко, А. В. Яковлев // Пробл. прочности. – 1985. – № 9. – С. 50–58.
86. Решение МКЭ контактных задач теории упругости с учетом износа / А. Г. Кузьменко, В. И. Новисов // Смешанные задачи механики деформируемого тела : тез. докл. ІІІ Всесоюз. конф., Харьков, 3–6 июня 1985 г. – Харьков : ХПИ, 1985. – С. 63.
87. Система расчетно-экспериментальных методов оценки долговечности опор скольжения по износу / А. Г.  Кузьменко // Трение, износ и смазочные материалы : тр. междунар. науч. конф. – Ташкент : АН СССР, 1985. – Т. 1. – С. 195–200.
88. Система расчетно-экспериментальных методов оценки долговечности опор скольжения по износу / А. Г. Кузьменко // Трение, износ и смазочные материалы : тр. междунар. науч. конф., Ташкент, май, 1985 г. – Ташкент, 1985. – Т. 1. – С. 195–200.

1986

89. Обеспечение износостойкости изделий. Расчеты работоспособности подшипников скольжения (типа вал-втулка) по критериям прочности и износостойкости / А. Г. Кузьменко, М. В. Зернин // Расчет контактных давлений и напряжений при сухом и граничном трении : метод. рек. МР-215-86. М. : Госстандарт, ВНИИНМАШ, 1986. – 69 с.
90. Оценка напряженного состояния баббитовой заливки главного упорного подшипника судового валопровода / А. Г. Кузьменко, П. Н. Савоничев, В. А. Ничепоренко  // Динамика, прочность и надежность транспортных машин : сборник. – Брянск : БИТМ, 1986. – С. 90–97.

1987

91. Расчет усталостной долговечности крейцкопфных подшипников скольжения судовых дизелей / М. В. Зернин, А. Г. Кузьменко //  Вопрос качества, надежности, прочности и долговечности машиностроительной продукции : тез. докл. XII науч.-техн. конф., Калинин, 1987 г. – Калинин : КДТ, 1987. – С. 75–77.

1988

92. Нелинейные модели накопления усталостных повреждений / А. Г. Кузьменко // Вопросы исследования динамики и надежности элементов подвижного состава и транспортных машин : сб. науч. тр. – Брянск : БИТМ, 1988. – С. 75–94.
93. Применение нелинейных моделей накопления усталостных повреждений / А. Г. Кузьменко, Н. Л. Носков, П. Н. Савоничев // Вопросы исследования динамики и надежности элементов подвижного состава и транспортных машин : сб. науч. тр. – Брянск : БИТМ, 1988. – С. 136–146.

1989

94. Расчетно-экспериментальный приближенный метод определения контактных давлений / А. Г. Кузьменко // Смешанные задачи механики деформируемого тела : тез. докл. ІV Всесоюз. конф., 26–29 сент. 1989 г. – Одесса : ОТУ, 1989. – С. 186.

1990

95. Надежность долбежных головок деревообрабатывающих станков / А. Г. Кузьменко, А. И. Телега, Р. В. Сорокатый, А. В. Дыха // Динамика, прочность и надежность транспортных машин : сб. науч. тр. – Брянск : БИТМ, 1990. – С. 131–410.
96. Об одной структурной модели накопления усталостных повреждений / А. Г. Кузьменко, П. Н. Савоничев // Управление триботехническими и прочностными свойствами механических систем : сборник. – К. : УМКВО. – ХТИ, 1990. – С. 61–67.
97. Пути повышения надежности долбежных головок деревообрабатывающих станков / А. И. Телега, А. Г. Кузьменко, Р. В.Сорокатый // Проблемы повышения качества надежности и долговечности машин : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф., Брянск, февр. 1990 г. – Брянск : БИТМ, 1990. – С. 18–19.
 

1991

98. Определение триботехнических характеристик подшипников скольжения / А. Г. Кузьменко, А. В. Дыха, Р. В. Сорокатый // Износостойкость машин : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. – Брянск, 1991. – Ч. 1. – С. 36–37.

1992

99. Испытания на износ антифрикционных материалов для башмака балансира задней подвески автомобиля КАМАЗ / А. В. Яковлев, А. Г. Кузьменко, С. А. Горленко, Г. В. Анохин, П. В. Литвиненко // Динамика, прочность и надежность транспортных машин : сборник. – Брянск : БИТМ, 1992. – С. 141–144.
100. Метод определения контактных давлений подшипниках скольжения / А. Г. Кузьменко, А. В. Дыха, С. А. Василишин // Динамика, прочность и надежность транспортных машин : сборник. – Брянск : БИТМ, 1992. – С. 93–97.
101. Методика определения полной характеристики изнашивания по испытаниям одного сопряжения / А. Г. Кузьменко, А. В. Дыха, С. А. Василишин // Направления развития методологии и средств испытания и диагностики трибообъектов : сборник. – М. : Рыбинск-Ростов, 1992. – С. 44–49.
102. Моделирование процессов производства и изнашивания анодно-искрового покрытия / А. Г. Кузьменко, Б. С. Волынский // Качество и надежность узлов трения : тез. докл. межресп. науч.-техн. конф., Хмельницкий, 23–25 сент. 1992 г. – Хмельницкий :  ХТИ, 1992. – С. 42–43.
103. Определение контактных давлений при пластическом формировании головки гвоздя / А. Г. Кузьменко, С. А. Василишин, А. А. Пасечник // Качество и надежность узлов трения : тез. докл. межресп. науч.-техн. конф., Хмельницкий, 23–25 сент. 1992  г. – Хмельницкий : ХТИ, 1992. – С. 42–43.
104. Оценка надежности тяжелонагруженных подшипников качения по износу / А. Г. Кузьменко, Р. В. Сорокатый, С. А. Василишин // Динамика, прочность и надежность транспортных машин : сборник. – Брянск : БИТМ, 1992. – С. 129–135.
105. Структура баз знаний по трибологической надежности / А. Г. Кузьменко // Качество и надежность узлов трения : тез. докл. межресп. науч.-техн. конф., Хмельницкий, 23–25 сент. 1992 г. – Хмельницкий : ХТИ, 1992. – С. 12.
106. Трибологическая надежность гвоздильных автоматов / С. А. Василишин,  А. Г. Кузьменко, Л. О. Махтюк, А. Я. Рабинович, А. А. Пасечник // Качество и надежность узлов трения : тез. докл. межресп. науч.-техн. конф., Хмельницкий, 23–25 сент. 1992 г. – Хмельницкий : ХТИ, 1992. – С. 41–42.
107. Экспресс-метод оценки стойкости сопряжения к фреттинг-коррозии / А. Г. Кузьменко, Б. С. Волынский // Измерительная техника в технологических процессах и конверсия производств : тез. докл. науч-техн. конф. СНГ, 15–17 дек. 1992 г. – Хмельницкий : ХТИ, 1992. – С. 102.
108. Эффект минимума повреждаемости в нелинейных механических системах при случайном воздействии / А. Г. Кузьменко, А. В. Дыха // Вероятностно-физические методы исследования надежности машин и аппаратуры : тез. докл. науч.-техн. конф., Киев, 21–23 апр. 1992 г. – К., 1992. – С. 21–22.

1993

109. Износ направляющих скольжения и качения машин и приборов / А. Г. Кузьменко, С. А. Василишин, А. А. Пасечник, О. П. Бабак // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва : тез. доп. II наук.-техн. конф., Хмельницький, 19–21 жовт. 1993 р. – Хмельницький : ХТИ, 1993. – С. 76.
110. Расчетно-экспериментальные методы оценки надежности опор качения и скольжения / А. Г. Кузьменко, С. А. Василишин, Р. В. Сорокатый, А. В. Дыха // Проблемы качества в условиях рынка. – Херсон : ХИИ, 1993. – С. 63–67.
111. Теория внешнего трения деформируемых шероховатых тел / А. Г. Кузьменко, А. В. Яковлев, В. А. Кузьменко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва : тез. доп. II наук.-техн. конф., Хмельницький, 19–21 жовт. 1993 р. – Хмельницький : ХТИ, 1993. – С. 17–19.

1994

112. Импульсная технология получения композиционных анодно-искровых покрытий / А. Г. Кузьменко, Б. С. Волынский, Л. В. Заболотная // Наукові основи сучасних прогресивних технологій : тез. доп. наук.-практ. конф. з нагоди презентації Технол. ун-ту Поділля. – Хмельницький : ТУП, 1994. – С. 136.
113. Концепция трибологической надежности узлов трения / А. Г. Кузьменко, А. В. Дыха, Р. В. Сорокатый, В. А. Кузьменко // Наукові основи сучасних прогресивних технологій : тез. доп. наук.-практ. конф. з нагоди презентації Технол. ун-ту Полілля. – Хмельницький : ТУП, 1994. – С. 135.
114. Метод трибо-элементов. Основные положения / Р. В. Сорокатый, А. Г. Кузьменко // Наукові основи сучасних прогресивних технологій : тез. доп. наук.-практ. конф. з нагоди презентації Технол. ун-ту Поділля. – Хмельницький : ТУП, 1994. – С. 137.
115. Нелинейность в моделях высокого уровня как следствие статистической неоднородности в моделях низкого уровня / А. Г. Кузьменко, Г. С. Калда, А. А. Пасечник  // Динамика, прочность и надежность транспортных машин : сборник. – Брянск : БИТМ, 1994. – С. 121–126.
116. Статистическая модель масштабного фактора в износе / А. А. Пасечник, А. Г. Кузьменко, О. П. Бабак // Динамика, прочность и надежность транспортных машин : сбоник. – Брянск : БИТМ, 1994. – С. 126–130.
117. Статистическая модель масштабного фактора в износе / А. Г. Кузьменко, А. А. Пасечник // Наукові основи сучасних прогресивних технологій : тез. доп. наук.-практ. конф. з нагоди презентації Технол. ун-ту Поділля. – Хмельницький : ТУП, 1994. – С. 138.

1995

118. Визначення залишкових термонапружень у дисках / А. Г. Кузьменко, О. Г. Любин // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону : тези доп. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1995. – Ч. 1. – С. 116.
119. Дискретный метод эквивалентной податливости решения контактных задач / А. Г. Кузьменко, В. Г. Кудрявцев // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону : тези доп. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1995. – Ч. 1. – С. 130.
120. Зависимость износа от сил трения / А. Г. Кузьменко, Б. С. Волынский, Л. В. Заболотная // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону : тези доп. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1995. – Ч. 1. – С. 129.
121. К вопросу определения параметров марковских цепей процесса изнашивания / А. Г. Кузьменко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва : зб. матеріалів ІІІ наук.-техн. конф., Хмельницький, 23–25 трав. 1995 р. – Хмельницький : ТУП, 1995. – С. 204.
122. Комплексная методика испытаний на фреттинг-коррозию / А. Г. Кузьменко, Б. С. Волынский // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва : зб. матеріалів ІІІ наук.-техн. конф., Хмельницький, 23–25 трав. 1995 р. – Хмельницький : ТУП, 1995. – С. 76.
123. Новые технические решения для изготовления пружин с малым индексом / С. А. Василишин, А. Г. Кузьменко, Л. Л. Махтюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва : зб. матеріалів ІІІ наук.-техн. конф., Хмельницький, 23–25 трав. 1995 р. – Хмельницький : ТУП, 1995. – С. 224.
124. Новый способ изготовления винтовых гвоздей и автомат для его осуществления / С. А. Василишин, А. Г. Кузьменко, И. Г. Гураль // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва : зб. матеріалів ІІІ наук.-техн. конф., Хмельницький, 23–25 трав. 1995 р. – Хмельницький : ТУП, 1995. – С. 223.
125. Определение усилий накатки поверхности шариками / А. Г. Кузьменко, О. П. Бабак, Г. А. Кузьменко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва : зб. матеріалів ІІІ наук.-техн. конф., Хмельницький, 23–25 трав. 1995 р. – Хмельницький : ТУП, 1995. – С. 103.
126. Определение усилий при накатке вариационно-экспериментальним методом / А. Г. Кузьменко, Г. А. Кузьменко, О. П. Бабак // Механика и новые технологии : сборник. – Севастополь : СГТУ, 1995. – С. 9–32.
127. Оптимизация профиля падающих роликов проволочных автоматов / А. Г. Кузьменко, В. Г. Кудрявцев // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва : зб. матеріалів ІІІ наук.-техн. конф., Хмельницький, 23–25 трав. 1995 р. – Хмельницький : ТУП, 1995. – С. 206.
128. Упругопластическая задача формирования пружин с малым индексом / А. Г. Кузьменко, Л. Л. Махтюк // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону : тези доп. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1995. – Ч. 1. – С. 123.

1996

129. Анализ и синтез процессов в контакте / А. Г. Кузьменко // II Международный симпозиум по трибофатике, Москва, 15–17 окт. 1996 г. : тез. докл. – Москва, 1996.
130. Гидрокомпенсация биения шпинделя плоскошлифованого станка / А. Г. Кузьменко, Б. П. Мельник // Сб. тр. междунар. конф. «Динамика роторных систем», Каменец-Подольский, 21–23 мая 1996 г. – Хмельницкий : ТУП, 1996. – С. 120.
131. К вопросу о связи сил трения и износа / А. Г. Кузьменко, Б. С. Волынский, Л. В. Заболотная // Проблеми сучасного машинобудування : зб. наук. пр. – Хмельницький : ТУП, 1996. – С. 79–82.
132. Контактная задача с учетом износа для жесткого цилиндра на жесткой плоскости / А. Г. Кузьменко, М. Н. Фельдман, О. П. Бабак // Пробл. трибології. – 1996. – № 1. – С. 40–54.
133. Контактные задачи с износом для вала и цилиндрического подшипника скольжения без зазора / А. Г. Кузьменко, В. Г. Кудрявцев, В. А. Кузьменко // Пробл. трибології. – 1996. – № 1. – С. 55–71.
134. Масштабный фактор при износе стахостически неоднородных поверхностей / А. Г. Кузьменко, А. А. Пасечник // Проблеми сучасного машинобудування : зб. наук. пр. – Хмельницький : ТУП, 1996. – С. 71–73.
135. Метод эквивалентной податливости в контактной механике. Монография / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 1996. – № 1. – С. 110–152 ; № 2. – С. 80–155 ; 1997. – № 1. – С. 101–157.
136. Решение задачи о вдавливании острого клина вариационно-экспериментальным методом / А. Г. Кузьменко, В. Г. Кудрявцев // Проблеми сучасного машинобудування : зб. наук. пр. – Хмельницький : ТУ Поділля, 1996. – С. 76–79.
137. Решение износоконтактных задач методом трибо-элементов / Р. В. Сорокатый, А. Г. Кузьменко, Т. Г. Бесараба // Пробл. трибології. – 1996. – № 1. – С. 15–20.
138. Экспериментальное определение усилий накатки / А. Г. Кузьменко,  О. П. Бабак // Проблеми сучасного машинобудування : зб. наук. пр. – Хмельницький : ТУ Поділля, 1996. – С. 62–64.

1997

139. Аналитико-числовая процедура решения контактной задачи при РПС при степенном законе изнашивания / А. Г. Любин, А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 1997. – № 4. – С. 143–149.
140. Варіаціоно-експеріментальні принципи в контактній механіці / А. Г. Кузьменко, Г. А. Кузьменко // 3-й міжнар. симпозіум укр. інженерів-механіків у Львові  : тез. доп. 21–23 трав. 1997 р. – Л. : «Львів. політехніка», 1997. – С. 224–225.
141. Изнашивание как процесс зарождения и развития трещин  / А. Г. Кузьменко, Я. Н. Гладкий // Пробл. трибології. – 1997. – № 1. – С. 46-64.
142. Исследование неравномерности износа поверхности трения / А. А. Пасечник, А. Г. Кузьменко // Проблеми трибології. – 1997. – № 3. – С. 118–121.
143. Контакт вала и втулки при радиальной пульсирующей нагрузке с учетом трения и износа / А. Г. Кузьменко, Б. С. Волынский // Пробл. трибології. – 1997. – № 4. – С. 35–75.
144. Контактная задача для РПС с учетом изнашивания при переносе осей вала и вкладыша / А. Г. Кузьменко, А. Г. Любин, В. А. Кузьменко // Пробл. трибології. – 1997. – № 4. – С. 76–80.
145. Контактные задачи для подшипников скольжения с износом / А. Г. Кузьменко, А. Г. Любин, В. А. Кузьменко // Пробл. трибології. – 1997. – № 3. – С. 122-143.
146. Модели переходных процессов при изнашивании / А. Г. Кузьменко, В. А. Кузьменко, Г. А. Насер // Пробл. трибології. – 1997. – № 3. – С. 81–117.
147. Определение параметров статистической модели масштабного фактора в износе / А. Г. Кузьменко, А. А. Пасечник // Пробл. трибології. – 1997. – № 4. – С. 21–23.
148. Прямые методы определения напряжений на поверхности при вдавливании шара в плоскость / А. Г. Кузьменко, Г. А. Кузьменко //  Пробл. трибології. – 1997. – № 2. – С. 124–166.
149. Трибоконтакт жестких клина и плоскости (установившийся режим изнашивания) / А. Г. Кузьменко, Г. А. Кузьменко, Г. А. Насер // Пробл. трибології. – 1997. – № 4. – С. 119–142.
150. Упруго-пластический контакт шара с плоскостью / А. Г. Кузьменко, Г. А. Кузьменко, О. П. Бабак // Пробл. трибології. – 1997. – № 2. – С. 3–30.
151. Экспериментальное исследование температурного режима упругого фрикционного контакта плоскостью / А. А. Пасечник, А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 1997. – № 2. – С. 74–79.

1998

152. Влияние вибраций ротора на износ опор скольжения / А. Г. Кузьменко, Г. А. Кузьменко, В. П. Тихомиров //  Динамика роторных систем : сб. тр. ІІ Междунар. конф., г. Каменец-Подольский, 24–26 июня 1998 г. – Хмельницкий : ТУП, 1998. – С.  44–45.
153. Жесткий контакт шара и плоскости с износом. Сообщение 1 / А. Г. Кузьменко, С. В. Сытник, Г. А. Кузьменко  // Пробл. трибології. – 1998. – № 2. – С. 21–40.
154. Жесткий контакт шара и плоскости с износом. Сообщение 2 / А. Г. Кузьменко, С. В. Сытник, Г. А. Кузьменко // Пробл. трибології. – 1998. – № 2. – С. 82–103.
155. Жесткий контакт шара и плоскости с учетом износа. Неустановившийся износ / А. Г. Кузьменко, С. В. Сытник, Г. А.  Кузьменко // Пробл. трибології. – 1998. – № 3. – С. 27–35.
156. Зносоконтактна задача для підшипників ковзання з урахуванням масштабного фактора (пряма пара тертя) / А. Г. Кузьменко, О. А.  Пасічник // Пробл. трибології. – 1998. – № 4. – С. 22–26.
157. Износ эльборовых заточных кругов / А. Г. Кузьменко, В. Г. Бресь // Пробл. трибології. – 1998. – № 1. – С. 150–153.
158. Количественная оценка фреттинг-коррозии при пульсирующей нагрузке / А. Г. Кузьменко, Б. С. Волынский, Л. В. Заболотная // Пробл. трибології. – 1998. – № 2. – С. 52–71.
159. Количественная оценка фреттинг-коррозии радиального подшипника при пульсирующей нагрузке. Сообщение 2 / А. Г. Кузьменко, Б. С. Волынский, Л. В.  Заболотная // Пробл. трибології. – 1998. – № 3. – С. 44–59.
160. Контактная задача для сопряжения вал-проушины с учетом трения и износа / А. Г. Кузьменко, А. Г.  Любин // Пробл. трибології. – 1998. – № 4. – С. 27–35.
161. Контактные задачи для подшипников скольжения при изнашивании по модели старения / А. Г. Кузьменко, А. Г. Любин // Пробл. трибології. – 1998. – № 2. – С. 131–141.
162. Контактные задачи для подшипников скольжения при неустановившемся изнашивании по наследственной модели / А. Г. Кузьменко, А. Г. Любин, В. А. Кузьменко // Пробл. трибології. – 1998. – № 3. – С. 70–83.
163. Метод алгебраической модели податливости основания в контактной механике (МАМПО) / А. Г. Кузьменко, Г. А. Кузьменко // Пробл. трибології. – 1998. – № 1. – С. 159–170.
164. Методы испытания на износ по схеме шар-плоскость (методы ШАРП) / А. Г. Кузьменко, С. В. Сытник, Г. А. Кузьменко // Пробл. трибології. – 1998. – № 4. – С. 36–43.
165. Напряженное состояние опор скольжения. Монография / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 1998. – № 4. – С. 50–130.
166. Определение параметров модели процессов изнашивания, представляемых в виде цепи Маркова / Р. В. Сорокатый, А. Г. Кузьменко // Проблеми тертя та зношування : сборник. – К. : КМУЦА, 1998. – Вып. 44. – С. 18–24.
167. Скреч-метод определения трибологических свойств поверхности Ч. III. Поверхность с тонким твердым анодно-искровым покрытием / А. Г. Кузьменко, Б. С. Волынский // Пробл. трибології. – 1998. – № 1. – С. 53–82.
168. Скреч-метод определения трибологических свойств поверхности. Ч. 1. Обзор / А. Г. Кузьменко, Б. С. Волынский // Пробл. трибології. – 1998. – № 1. – С. 3–19.
169. Скреч-метод определения трибологических свойств поверхности. Ч. II. Поверхность без покрытия / А. Г. Кузьменко Б. С. Волынский, Л. В. Заболотная // Пробл. трибології. – 1998. – № 1. – С. 20–52.
170. Трибоконтакт жестких клина и плоскости при неустановившемся режиме изнашивания / А. Г. Кузьменко, Г. А. Насер // Пробл. трибології. – 1998. – № 1. – С. 129–146.
171. Трибология резания металлов. Часть 2. Метод обратного вращения шпинделя / А. Г. Кузьменко, Г. А. Насер, Б. С.  Волынский // Пробл. трибології. – 1998. – № 2. – С. 159–168.
172. Трибология резания. Часть. 1. Проблема резания и износа режущего инструмента (Обзор) / А. Г. Кузьменко, Г. А. Насер, Я. Н.  Гладкий // Пробл. трибології. – 1998. – № 2. – С. 142–156.

1999

173. Виды изнашивания и методы испытаний на износ / А. Г. Кузьменко, С. В. Сытник, Р. П. Мельник // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : зб. наук. пр. за результатами VI наук.-техн. конф. (27–29 трав. 1999 р., м. Хмельницький). – Хмельницький : ТУП, 1999. – Вип. № 3. – С. 160–167.
174. Застосування гіпотези про стахостичну мікронеоднорідність при дослідженнях процесів тертя та зношування / А. Г. Кузьменко, О. А. Пасічник // Пробл. трибології. – 1999. – № 2. – С. 126–131.
175. Зносоконтактна задача для підшипника ковзання з урахуванням масштабного фактора (обернена пара тертя) / А. Г. Кузьменко, О. А.  Пасічник // Пробл. трибології. – 1999. – № 1. – С. 33–35.
176. К вопросу о прочности поверхностей трения / А. Г. Кузьменко, Б. С. Волынский // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1999. – № 3. – С. 41–44.
177. К оценке процентного ресурса системы по функциям надежности элементов применительно к гвоздильным автоматам / А. Г. Кузьменко, Р. И. Силин, М. Л. Жадкевич // Пробл. трибології. – 1999. – № 3, 4. – С. 62–67.
178. К расчету напряженного деформированного состояния элементов конструкций, находящихся в условиях упругопластичности / А. Г. Любин, А. Г. Кузьменко // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії :  межвуз. темат. зб. наук. пр. – Краматорськ : ДонДМА, 1999. – С. 302–304.
179. Контактна задача для спряжения вал-провушина з урахуванням тертя та зношування / А. Г. Кузьменко, О. Г. Любин // 4-й міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові (19–21 трав. 1999 р.). – Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 1999. – С. 132–133.
180. Контактна задача для спряження вал-провушина з урахуванням тертя та зношування / А. Г. Кузьменко, О. Г. Любин // Машинознавство. – 1999. – № 5. – С. 22–27.
181. Контактные задачи для подшипников скольжения при неустановившемся изнашивании по модели с обратной связью относительного износа  / А. Г. Кузьменко, А. Г. Любин // Пробл. трибології . – 1999. – № 2. – С. 112–118.
182. Методы испытаний на износ / А. Г. Кузьменко, С. В.  Сытник // Пробл. трибології. – 1999. – № 2 (12). – С. 38–109.
183. Моделі перехідних процесів при неусталеному зношуванні підшипників ковзання  / А. Г. Кузьменко, О. Г. Любин // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій : зб. наук. пр. – Л. : Каменяр, 1999. – С. 100–103.
184. Моделювання закономірності зношування з урахуванням масштабного фактора / А. Г. Кузьменко, О. А. Пасічник // Пробл. трибології. – 1999. – № 2. – С. 132–134.
185. Повышение износостойкости узлов трения гвоздильных автоматов / С. А. Василишин, А. Г. Кузьменко, И. Г. Гураль, А. А.  Веремеенко // Пробл. трибології. – 1999. – № 3, 4. – С. 141–145.
186. Процессы пластического деформирования шляпки гвоздя и силовая нагруженность автомата / А. Г. Кузьменко, С. А. Василишин, А. А. Пасечник, А. А. Веремеенко // Пробл. трибології. – 1999. – № 3. – С. 56–61.
187. Решение задачи о вдавливании жесткой четырехгранной пирамиды в упруго-пластическую плоскость вариационно-экспериментальным методом / А. Г. Кузьменко, Б. С. Волынский, Г. А. Кузьменко // Пробл. трибології. – 1999. – № 1. – С. 63–68.
188. РЭТОС – Расчетно-экспериментальная технология оценки износа опор скольжения / А. Г. Кузьменко, А. Г. Любин, С. В. Сытник // Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века : сборник. – Донецк : ДонГТУ, 1999. – Т. 2. – С. 79–81.
189. Четвертая основная граничная задача механики твердого деформируемого тела (МТДТ), методы ее решения и приложения / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 1999. – № 3, 4. – С. 78–100.
190. Эксплуатационная надежность гвоздильных автоматов / С. А. Василишин, А. Г. Кузьменко, И. Г. Гураль, А. А.  Веремеенко // Пробл. трибології. – 1999. – № 3, 4. – С. 146–152.

2000

191. Випробування на знос твердосплавних зубців шорошкових доліт / А. Г. Кузьменко, Г. М. Баннов, С. В. Ситник, Я. М. Гладкий, Ю. В. Цмикал // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ–2000) : міжнар. наук.-техн. конф., 17–19 трав. 2000 р. : тези доп. – Хмельницький : ТУП, 2000. – С.  50–51.
192. Износоконтактная задача для сопряжения «вал-втулка» (обратная пара трения) / А. Г. Любин, А. Г.  Кузьменко // Пробл. трибології. – 2000. – № 3. – С. 3–8.
193. Испытания на износ полимерных композитов по схеме шар-цилиндр / А. Г. Кузьменко, Б. С. Волынский, А. И. Буря, С. В. Сытник // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ–2000) : міжнар. наук.-техн. конф., 17–19 трав. 2000 р. : тези доп. – Хмельницький : ТУП, 2000. – С. 12–13.
194. Испытания на износ тканей при неравномерном изнашивании / А. Г. Кузьменко, И. В. Белькова  // Пробл. трибології. – 2000. – № 2. – С. 146–153.
195. К определению износоконтактных параметров цилиндрических опор скольжения в случае возвратно-вращательного движения (качательный режим) / А. Г. Любин, А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2000. – № 3–4. – С. 149–153.
196. Лабораторные испытания по схеме «вращающийся цилиндр-плоскость» / О. П. Бабак, А. Г. Кузьменко, А. А.  Пасечник // Пробл. трибології. – 2000. – № 3–4. – С. 87–89.
197. Метод испытаний на износ по схеме «вращающийся цилиндр-плоскость» / А. Г. Кузьменко, О. П. Бабак // Пробл. трибології. – 2000. – № 2. – С. 116–122.
198. Метод испытаний на износ со смазкой по четырехшариковой схеме (теория износа шаров в ЧШМ) / А. Г. Кузьменко, А. В. Дыха // Пробл. трибології. – 2000. – № 3–4. – С. 30–40.
199. Метод испытаний на износ со смазкой сферических образцов и его реализация / А. Г. Кузьменко, А. В. Дыха // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ–2000) : міжнар. наук.-техн. конф., 17-19 трав. 2000 р. : тези доп. – Хмельницький : ТУП, 2000. – С. 28–29.
200. Методика испытаний на износ тканей при неравномерном изнашивании / А. Г. Кузьменко, И. В. Белькова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 5, ч. 1. – С. 120–122.
201. Методика лабораторных испытаний на износ по схеме “клин-плоскость” клиньев трикотажных машин / А. Г. Кузьменко, Г. А. Нассер, О. П. Бабак // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 5, ч. 1. – С. 73–77.
202. Многофакторные мультимодели изнашивания и методы определения их параметров / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2000. – № 2. – С. 123–145.
203. Модельные и стендовые испытания на износ кулачковой пары ГРМ автомобиля / А. Г. Кузьменко, О. П. Бабак // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ–2000) : міжнар. наук.-техн. конф., 17–19 трав. 2000 р. : тези доп. – Хмельницький : ТУП, 2000. – С. 48–49.
204. Оценка точности определения износостойкости при испытаниях на приборе ТИ-IМ / А. Г. Кузьменко, И. В. Белькова // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процессах : зб. наук. пр. за результатами VII наук.-техн. конф. (25–27 трав. 2000 р., м. Хмельницький). – Хмельницький : ТУП. – 2000. – Вип. № 7. – С. 228–231.
205. Развитие метода алгебраических уравнений в контактной механике / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2000. – № 3–4. – С. 106–148.
206. Расчетно-экспериментальная методика оценки износа одежды / А. Г. Кузьменко, И. В. Белькова  // Пробл. трибології. – 2000. – № 1. – С. 133–136.
207. Система расчетно-экспериментальных методов оценки износа и надежности опор скольжения / А. Г. Кузьменко, А. Г. Любин, В. А. Кузьменко // Надійність машин та прогнозування їх ресурсу : збірник. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2000. – С. 460–477.
208. Система расчетно-экспериментальных методов оценки износа и надежности опор скольжения / А. Г. Кузьменко, А. Г. Любин, В. А. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2000. – № 1. – С. 30–45.
209. Система расчетно-экспериментальных методов оценки износа и надежности опор скольжения / А. Г. Кузьменко, А. Г. Любин, В. А. Кузьменко // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ–2000) : міжнар. наук.-техн. конф., 17–19 трав. 2000 р. : тези доп. – Хмельницький : ТУП, 2000. – С. 9–10.
210. Способ определения сил на задней поверхности режущего инструмента / А. Г. Кузьменко, А. А. Пасечник, Г. М. Баннов, Г. А. Насер // Прогрессивные технологии и системы машиностроения : сборник. – Донецк : ДонГТУ, 2000. – Вып. 12. – С. 173–177.
211. Установка для испытания подшипников скольжения в возвратно-вращательном режиме / А. Г. Кузьменко, В. В. Карпенко, А. Ю. Вусатый // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ–2000) : міжнар. наук.-техн. конф., 17–19 трав. 2000 р. : тези доп. – Хмельницький : ТУП, 2000. – С.  50.
212. Установка для модельных и полунатурных испытаний на износ шкворневого узла переднего колеса троллейбуса / А. Г. Кузьменко, А. Ю. Вусатый, В. В.  Карпенко // Пробл. трибології. – 2000. – № 3–4. – С. 102–105.
213. Фреттинг-усталость стали 45Х с диффузионным покрытием / А. Г. Кузьменко, П. В. Каплун, Ю. И. Шалапко // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ–2000) : міжнар. наук.-техн. конф., 17–19 трав. 2000 р. : тези доп. – Хмельницький : ТУП, 2000. – С. 43–44.
214. Фреттинг-усталость стали 45Х с диффузионными покрытиями / А. Г. Кузьменко, П. В. Каплун, Ю. И.  Шалапко // Пробл. трибології. – 2000. – № 2. – С. 16–20.

2001

215. Апаратно-програмний комплекс для автоматичного вимірювання і реєстрації величини зносу / О. А. Пасічник, А. Г. Кузьменко // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ–2001) : міжнар. наук.-техн. конф., 17–19 жовт. 2001 р. : тези доп. – Хмельницький : ТУП, 2001. – С. 5–7.
216. Вероятность превышения в задачах сравнения распределений (критерии оценки уровня технологий и качества изделий) / А. Г.  Кузьменко // Пробл. трибології. – 2001. – № 3, 4. – С. 166–188.
217. Вибір схеми лабораторних трибологічних випробувань та врахування масштабного фактора / О. А. Пасічник, А. Г. Кузьменко, О. П. Бабак // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2001. – № 3, ч. 1. – С. 39–41.
218. Выбор схемы лабораторных испытаний при оценке износа кулачковых пар / А. Г. Кузьменко, О. П. Бабак, А. А.  Пасечник // Пробл. трибології. – 2001. – № 1. – С. 152–156.
219. Дослідження физіко-механічних властивостей вуглецевих сталей, їх обробляємості під впливом водню / О. А. Пасічник, А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2001. – № 1. – С. 125–129.
220. Износ и надежность шкворневого узла переднего колеса троллейбуса / А. Г. Кузьменко, А. Ю. Вусатый, В. В.  Карпенко // Пробл. трибології. – 2001. – № 3, 4. – С. 94–102.
221. Износ подшипника скольжения при переменной нагрузке / А. Г. Любин, А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2001. – № 1. – С. 76–79.
222. Качающиеся шарниры / А. Ю. Вусатый, А. Г. Кузьменко // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ–2001) : міжнар. наук.-техн. конф., 17–19 жовт. 2001 р. : тези доп. – Хмельницький : ТУП, 2001. – С. 58–59.
223. Контакт сферических тел, покрытых тонкими слоями / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2001. – № 1. – С. 89–118.
224. Метод оценки обрабатываемости материалов и трибологических характеристик смазочно-охлаждающих технологических средств / А. А. Пасечник, А. Г.  Кузьменко // Пробл. трибології. – 2001. – № 3, 4. – С. 53–60.
225. Метод оценки стойкости режущего инструмента / А. Г. Кузьменко, Г. А. Насер, А. А. Пасечник // Наука и предпринимательство : сб. тр. междунар. симп., Мукачево. – Черкассы : ЧПГ, 2001. – С. 383–385.
226. Метод ускоренных испытаний тканей на износ / А. Г. Кузьменко, И. В. Белькова // Пробл. трибології. – 2001. – № 2. – С. 110–121.
227. Метод ускоренных испытаний тканей на износ с использованием установки ТК-1М / И. В. Белькова, А. Г. Кузьменко // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ–2001) : міжнар. наук.-техн. конф., 17–19 жовт. 2001 р. : тези доп. – Хмельницький : ТУП, 2001. – С. 60.
228. Методика и результаты оценки ресурса опорных дейдвудных подшипников гребных валов / А. Г. Любин, А. Г.  Кузьменко // Пробл. трибології. – 2001. – № 3, 4. – С. 160–165.
229. Методика и результаты экспериментальных исследований износостойкости втулок автомобильных стартеров / С. В. Псел, В. А. Кашин, А. Г. Кузьменко, А. А. Пасечник // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ–2001) : міжнар. наук.-техн. конф., 17–19 жовт. 2001 р. : тези доп. – Хмельницький : ТУП, 2001. – С. 61–62.
230. Методы определения обрабатываемости металлов / А. Г. Кузьменко, А. А. Пасечник // Пробл. трибології. – 2001. – № 2. – С. 97–109.
231. Методы определения обрабатываемости металлов / А. Г. Кузьменко, А. А. Пасечник // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ–2001) : міжнар. наук.-техн. конф., 17–19 жовт. 2001 р. : тези доп. – Хмельницький : ТУП, 2001. – С. 8–9.
232. Механика контактной среды и метод конечного элемента в контактных задачах / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2001. – № 2. – С. 135–171.
233. Приспособление для лабораторных испытаний по схеме цилиндр-плоскость / А. Г. Кузьменко, О. П. Бабак, А. А. Пасечник, В. В. Третько // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процессах : зб. наук. пр. за результатами VII наук.-техн. конф. (31 трав.–3 черв. 2001 р., м. Хмельницький). – Хмельницький : ТУП, 2001. – Вип. № 8. – С. 379–380.
234. Стендовые испытания распределительного вала ДВС с нанесенным маслоудерживающим профилем / Н. Е. Скиба, О. П. Бабак, А. Г. Кузьменко // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ–2001) : міжнар. наук.-техн. конф., 17–19 жовт. 2001 р. : тези доп. – Хмельницький : ТУП, 2001. – С. 10–11.
235. Термоизносоконтактная задача для сопряжения "вал-втулка" в случае двухфакторного закона изнашивания / А. Г. Любин, А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2001. – № 2. – С. 40–47.
236. Трение гибкой полосы на жестком цилиндре при наличии адгезии (развитие формулы Эйлера) / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2001. – № 1. – С. 137-151.
237. Трибология обработки камня / А. Г. Кузьменко, Г. М. Баннов, А. А. Пасечник // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ–2001) : міжнар. наук.-техн. конф., 17–19 жовт. 2001 р. : тези доп. – Хмельницький : ТУП, 2001. – С. 7.
238. Швидкості проковзування в упорних підшипниках кочення / П. В. Каплун, Я. Т. Кіницький, А. Г. Кузьменко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2001. – № 1, ч. 1. – С. 110–115.
239. Экспресс-метод оценки качества пальцев шаровых опор по критерию износостойкости / С. В. Сытник, А. Г. Кузьменко // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ–2001) : міжнар. наук.-техн. конф., 17–19 жовт. 2001 р. : тези доп. – Хмельницький : ТУП, 2001. – С. 16–17.

2002

240. Комплекс для автоматичного вимірювання і реєстрації величини зносу / О. А. Пасічник, А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2002. – № 1. – С. 156–159.
241. Метод алгебраических уравнений для высокоподатливых сопряжений. Основы контактной механики трибосистемы «человек-опоры» (ТС ЧОП) / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2002. – № 3, 4. – С. 51–106.
242. Метод испытания на износ цилиндрических и сферических тел / А. Г. Кузьменко, С. В. Сытник, С. В. Псел, Г. А.  Кузьменко // Пробл. трибології. – 2002. – № 1. – С. 105–128.
243. Методика і результати оцінки точності визначення параметрів моделей зношування за допомогою теорії сенситивів функцій / А. Г. Кузьменко, С. В. Ситнік, О. В. Диха // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2002. – № 4, ч. 1. – С. 39–42.
244. Методика лабораторных испытаний на износ по схеме «конус-фаска на торце полого цилиндра» / А. Г. Кузьменко, А. В.  Дыха // Пробл. трибології. – 2002. – № 2. – С. 129–133.
245. Методы лабораторных испытаний на износ для образцов переменного сечения / А. Г. Кузьменко, А. В. Дыха, С. В. Сытник, О. П. Бабак, С. В. Псел // Трибофатика : пр. симп., 23–27 верес. 2002 р. – Тернопіль : ТДТУ, 2002. – Т. 2. – С. 739–743.
246. Модели суммирования износа и определение их параметров / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2002. – № 1. – С. 171–185.
247. Определение параметров модели изнашивания пары материалов металл-гранит / А. Г. Кузьменко, С. В. Сытник, Г. М. Баннов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процессах : зб. наук. пр. за результатами IX міжнар. наук.-техн. конф. (30 трав.–2 черв. 2002 р., м. Хмельницький). – Хмельницький : ТУП, 2002. – Вип. № 9, т. 1. – С. 77–81.
248. Основы методов экспериментального определения параметров контакта подшипников скольжения (по диаграмме вдавливания вала) / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2002. – № 2. – С. 111–125.
249. Оценка срока службы участков одежды по износу расчетно-экспериментальным методом / А. Г. Кузьменко, И. В. Белькова, Ю. И.  Андрейчук // Пробл. трибології. – 2002. – № 2. – С. 20–29.
250. Повышение износостойкости трибоспряжений путем формирования маслоудерживающего профиля / О. П. Бабак, А. Г. Кузьменко, А. А. Пасечник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2002. – № 4, ч. 1. – С. 7–11.
251. Стенд для испытаний газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания / О. П. Бабак, А. Г. Кузьменко, А. А.  Пасечник // Пробл. трибології. – 2002. – № 2. – С. 107–110.
252. Теория сенситивов функций и их приложения / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2002. – № 1. – С. 63–104.
253. Трибология обработки камня / А. Г. Кузьменко, Г. М. Баннов, А. А. Пасечник // Пробл. трибології. – 2002. – № 1. – С. 58–62.

2003

254.  Вдавливание конуса / А. Г. Кузьменко, В. Д. Кащук, А. В. Дыха // Пробл. трибології. – 2003. – № 3, 4. – С. 112–129.
255. Визначення деформацій та зусиль при динамічному змащеному контакті кульки і площини / О. В. Диха, А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2003. – № 2. – С. 227–233.
256. Квантовая контактная механика образования стружки при резании материалов / А. Г. Кузьменко, В. Д. Каразей // Зносотійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ–2003) : міжнар. наук.-техн. конф. (17–19 верес. 2003 р.) : тези доп. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 13–15.
257. Контактная квантовая механика резания металлов / А. Г. Кузьменко, В. Д. Каразей // Пробл. трибології. – 2003. – № 2. – С. 215–236.
258. Механика вырубки / А. Г. Кузьменко, В. А. Сторощук // Пробл. трибології. – 2003. – № 1. – С. 145–159.
259. Определение адгезии смазки к поверхности по отскоку при соударении шаров / А. В. Дыха, А. Г. Кузьменко // Зносотійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ–2003) : міжнар. наук.-техн. конф. (17–19 верес. 2003 р.) : тези доп. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 70.
260. Оценка износа подшипников скольжения при сопряжении вала и втулки с предварительным натягом / А. Г. Кузьменко, С. В.  Псел // Пробл. трибології. – 2003. – № 1. – С. 16–23.
261. Приближенное алгебраическое Qz – преобразование функции / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2003. – № 3, 4. – С. 181–194.
262. Про зв’язок енергетичного і напруженого стану змащеної поверхні з її зносостійкістю / О. В. Диха, А. Г. Кузьменко //  Пробл.  трибології. – 2003. – № 3, 4. – С. 195–197.
263. Проблема снижения сил трения в опорах машин / А. Г. Кузьменко, С. Ф. Посонский // Зносотійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ–2003) : міжнар. наук.-техн. конф. (17–19 верес. 2003 р.) : тези доп. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 12–13.
264. Проблема точки металлораздела на резце при резании / А. Г. Кузьменко, В. Д. Каразей // Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва : матеріали І українсько-польської наук. конф. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С.  97–98.
265. Спосіб визначення коефіцієнта тертя змащених поверхонь / О. В. Диха, А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2003. – № 1. – С. 136–139.
266. Трибологические особенности обработки камня / Г. М. Баннов, А. Г. Кузьменко, А. В. Матвеев  // Зносотійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ–2003) : міжнар. наук.-техн. конф. (17–19 верес. 2003 р.) : тези доп. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 15.
267. Упруго-пластический контакт шара с плоскостью. Раздел 2 / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2003. – № 1. – С. 101–131.
268. Установка для испытаний на износ по схеме: перекрещивающиеся цилиндры / А. Г. Кузьменко, С. Ф. Посонский // Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва : матеріали І українсько-польської наук. конф. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 70–71.

2004

269. Верчение конуса / А. Г. Кузьменко, С. Ф.  Посонский // Пробл. трибології. – 2004. – № 1. – С. 75–92.
270. Визначення контактних тисків у шарі граничного мастила методом експериментально-теоретичної рівноваги / А. Кузьменко, О. Диха // Машинознавство. – 2004. – № 3. – С. 31–34.
271. Дослідження на знос металів по камінню / А. Г. Кузьменко, Г. М. Баннов, А. В. Матвеев, І. В. Голубчак // Динаміка, міцність і надійність сільськогосподарських машин : пр. 1-ї Міжнар. наук.-техн. конф. – Тернопіль : ТДТУ, 2004. – С. 361–363.
272. Износ и контактная ползучесть шара на плоскости / А. Г. Кузьменко, А. В. Дыха // Пробл. трибології. – 2004. – № 1. –  С. 54–66.
273. Контактная механика изнашивания замков буровых колонн и обсадных труб / А. Г. Кузьменко, И. В.  Голубчак // Пробл. трибології. – 2004. – № 2. – С. 20–52.
274. Метод определения параметров диаграммы сдвига тонких слоев смазки / А. Г. Кузьменко, А. В.  Дыха // Пробл. трибології. – 2004. – № 3-4. – С. 148–155.
275. Метод оценки твердости вязкопластических сред (смазок) / А. Г. Кузьменко, А. В. Дыха // Динаміка, міцність і надійність сільськогосподарських машин : пр. 1-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовт. 2004 р. – Тернопіль : ТДТУ, 2004. – С. 364–369.
276. Методы испытаний на износ конических образцов / А. Г. Кузьменко, В. Д. Каразей, С. Ф. Посонский, Д. Я. Кащук // Динаміка, міцність і надійність сільськогосподарських машин : пр. 1-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовт. 2004 р. – Тернопіль : ТДТУ, 2004. – С. 370–375.
277. Методы испытаний на износ конических образцов / А. Г. Кузьменко, В. Д. Каразей, Д. Я. Кащук // Пробл. трибології. – 2004. – № 1. – С. 18–41.
278. Методы решения контактных задач трибомеханики для опор скольжения / А. Г. Любин, А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2004. – № 1. – С. 111–120.
279. Механика вырубки. Часть 2. Развитие представлений / А. Г. Кузьменко, В. Д. Каразей // Пробл. трибології. – 2004. – № 3–4. – С. 56–99.
280. О погрешности при сравнении распределений вероятностей моды / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2004. – № 2. – С. 154–157.
281. Ползучесть и износ в контакте тел конической формы / А. Г. Кузьменко, Д. Я. Кащук // Пробл. трибології. – 2004. – № 3-4. – С. 134–147.
282. Пристрій для формування профілю поверхні з поліпшеними мастилоутримуючими властивостями / А. Г. Кузьменко, О. П. Бабак, О. С. Пивовар, О. А. Пасічник // Пробл. трибології. – 2004. – № 3–4. – С. 123–126.
283. Развитие методов испытаний клина на износ / А. Г. Кузьменко, В. Д.  Каразей // Пробл. трибології. – 2004. – № 2. – С. 73–103.
284. Расчетно-экспериментальная оценка свойств пластичных материалов (смазок) / А. В. Дыха, А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2004. – № 2. – С. 149–153.
285. Формування моделей зношування при випробуванні протизношувальних і мастильних властивостей бурових розчинів на чотирикульковому приладі тертя / А. Г. Кузьменко, С. О. Овецький, О. В. Диха, Я. М. Драгомерецький // Пробл. трибології. – 2004. – № 1. – С. 121–129.
 

2005

286. Герцевский контакт: систематизация задач, методов решения и результатов / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології – 2005. – № 2. – С. 23–68.
287. Дослідження контактної взаємодії у циліндричних трибосистемах ковзання / О. Г. Любин, А. Г. Кузьменко // Сучасні проблеми триботехніки : матеріали міжнар. наук.-техн. конф., 29 верес.–1 жовт. 2005 р. – Миколаїв : НУК, 2005. – С. 46–47.
288. Износ и ползучесть роликовых электродов / А. Г. Кузьменко, Д. Я. Кащук // Пробл. трибології – 2005. – № 1. – С. 3–16.
289. Исследование трибофизических свойств смазочных слоев в контакте / А. В. Дыха, А. Г. Кузьменко // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодержав. міжвід. наук.-техн. зб. – Кіровоград : КНТУ, 2005. – Вип. 35. – С. 245–248.
290. Исследования вязкостных свойств смазочных материалов на маятниковом приборе / А. Г. Кузьменко, А. В.  Дыха // Пробл. трибології. – 2005. – № 2. – С. 69–73.
291. Метод и результаты испытаний на износ проволоки стальных канатов / А. Г. Кузьменко, Н. В. Матиишин // Пробл. трибології. – 2005. – № 1. – С. 154–166.
292. Метод решения квазигерцевских задач (QH-метод) / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2005. – № 3, 4 (36). – С. 139–177.
293. Методика випробувань канатного дроту на зношування  / А. Г. Кузьменко, М. В. Матіїшин, А. М. Маслов // Механіка та інформатика : зб. матеріалів III українсько-польської наук. конф. молодих вчених, 28–30 квіт. 2005 р. – Хмельницький : ХНУ, 2005.– С. 142–144.
294. Моделирование процессов контактного взаимодействия поверхностей методом маятников / А. Г. Кузьменко, В. Д. Каразей, О. П. Бабак // Технічно-економічне сприяння розвитку підприємництва = Technicno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiebiorczosci : зб. пр. ІІ польсько-української наук. конф. – Krakow : Politechniki Krakowskiej, 2005. – С. 131–136.
295. Моделирование процессов трения и изнашивания поверхностей со смазкой / А. Дыха, А. Кузьменко, С. Посонский // Технічно-економічне сприяння розвитку підприємництва = Technicno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiebiorczosci : зб. пр. ІІ польсько-української наук. конф. – Krakow : Politechniki Krakowskiej, 2005. – С. 97–102.
296. Некоторые проблеми трибологии масляных слоев в контакте / А. Г. Кузьменко, А. В. Дыха // Сучасні проблеми триботехніки : матеріали міжнар. наук.-техн. конф., 29 верес.–1 жовт. 2005 р. – Миколаїв : НУК, 2005. – С. 64–65.
297. Оценка внутреннего трения режущей кромки инструмента / А. Г. Кузьменко, О. П. Бабак, В. И.  Клименко // Пробл. трибології 2005. – № 3, 4. – С. 194–199.
298. Оценка внутреннего трения режущей кромки инструмента с помощью энергетических моделей / А. Г. Кузьменко, В. Д. Каразей, В. И. Клименко // Сучасні проблеми триботехніки : матеріали міжнар. наук.-техн. конф., 29 верес.–1 жовт. 2005 р. – Миколаїв : НУК, 2005. – С. 99–101.
299. Оценка износостойкости режущей кромки инструмента с применением контактной механики износа лезвия клина / А. Г. Кузьменко, В. Д. Каразей, В. И. Клименко // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодержав. міжвід. наук.-техн. зб. – Кіровоград : КНТУ, 2005. – Вип. 35. – С. 370–375.
300. Оцінка внутрішнього тертя ріжучої кромки інструменту за допомогою енергетичних моделей / В. І. Клименко, О. М. Полукравець, А. Г. Кузьменко, В. Д. Каразей // Механіка та інформатика: Зб. матеріалів III українсько-польської наук. конф. молодих вчених, 28–30 квіт. 2005 р. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – С. 127–129.
301. Поверхностное натяжение и давление масляного слоя в контакте / А. Г. Кузьменко, А. В. Дыха  // Пробл. трибології. – 2005. – № 3, 4. – С. 207–212.
302. Развитие метода лабораторных испытаний на износ по схеме перекрещивающихся цилиндров (MR-XC/C)  / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2005. – № 1. – С. 91–128.
303. Тертя і зношування деталей циліндро-поршневої групи (огляд). Частина 1. / А. Г. Кузьменко, В. П. Дудчак // Пробл. трибології. – 2005. – № 1. – С. 48–54.
304. Шляхи підвищення зносостійкості гільз циліндрів (огляд). Частина II / В. П. Дудчак, А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2005. – № 3, 4. – С. 13–24.
305. Шляхи підвищення зносостійкості поршнів і кілець двигунів внутрішнього згорання (огляд). Частина Ш / В. П. Дудчак,  А. Г.  Кузьменко // Пробл. трибології. – 2005. – № 3, 4. – С. 124–132.
306. Энергетические методы и модели в трибологии. Часть I. Энергия сопротивления вдавливанию индентора / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2005. – № 1. – С. 17–38.
307. Энергетические методы и модели в трибологии. Часть II. Поглощение энергии и повреждаемость поверхности в контакте / А. Г. Кузьменко //  Проблеми трибології. – 2005. – № 3, 4. – С. 41–91.

2006

308. Дослідження процесів витікання мастила / О. П. Бабак, А. Г. Кузьменко // Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво : тези доп. VI Всеукр. молод. наук.-техн. конф., 25–28 жовт. 2006 р. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – С. 62–64.
309. Изгиб бруса / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2006. – № 4. – С. 99–109.
310. Контактна взаємодія та методи досліджень на зношування тіл сферичної форми / С. В. Ситнік, А. Г. Кузьменко // Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво : тези доп. VI Всеукр. молод. наук.-техн. конф., 25–28 жовт. 2006 р. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – С. 59–61.
311. Метод решения квазигерцевских контактных задач с учетом износа (QHw - метод)  / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2006. – № 1. – С. 49–75.
312. Методика порівняння ефективності методів нанесення нагартованого стану / А. Г. Кузьменко, О. П. Бабак, В. І. Клименко // Пробл. трибології. – 2006. – № 3. – С. 81–82.
313. Механіка зношування вирубних штампів (наближений підхід) / А. Г. Кузьменко, В. Д. Каразей, О. М. Полукравець // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2006. – № 6. – С. 10–14.
314. Нелинейность процессов деформирования и изнашивания следствие статистической неоднородности структуры материала / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2006. – № 3. – С. 50–61.
315. Підвищення зносостійкості пари тертя втулка-рейка в рульовому управлінні автомобіля "Таврія-нова" / О. Ю. Монтач, А. Г. Кузьменко, В. П. Свідерський // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2006. – № 4. – С. 18–20.
316. Прикладная теория твердости поверхностей / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2006. – № 2. – С. 3-62.
317. Проблема підвищення стійкості штампів для розділювальних операцій листового матеріалу та перспективи її вирішення / А. Г. Кузьменко, В. Д. Каразей, А. М. Полукравець // Пробл. трибології. – 2006. – № 3. – С. 66–74.
318. Розробка програмного забезпечення для комп'ютерізації розрахунків параметрів закономірності зношування / А. Г. Кузьменко, О. А. Пасічник, О. П. Бабак, В. В. Луценко // Пробл. трибології. – 2006. – № 4. – С. 40–42.
319. Экспериментальное исследование сил трения при движении нагруженной пластины по смазанной плоскости / А. Г. Кузьменко, А. В. Дыха, О. П. Бабак, Л. В. Капинос // Пробл. трибології. – 2006. – № 4. – С. 78–83.

2007

320. Дослідження динаміки мастильної краплі по плоскій поверхні / А. Г. Кузьменко, О. П. Бабак, О. А. Пасічник // Пробл. трибології. – 2007. – № 2. – С. 91–94.
321. Дослідження ефективності профілю змащувальної канавки / А. Г. Кузьменко, О. П. Бабак, О. А. Пасічник // Пробл. трибології. – 2007. – № 3. – С. 3–5.
322. Експериментальні дослідження руху мастильного матеріалу із застосуванням комп'ютерних технологій візуалізації та реєстрації / А. Г. Кузьменко, О. П. Бабак, О. А. Пасічник, А. Б. Даньков // Пробл. трибології. – 2007. – № 1. – С. 135–139.
323. Износ кромки (фаски) отверстия конусом и шаром / А. Г. Кузьменко, А. В. Дыха // Пробл. трибології. – 2007. – № 1. – С. 140–149.
324. Износ при возвратно-поступательном движении цилиндра на плоскости (развитие решений) / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2007. – № 1. – С. 65–81.
325. Износ углов трения двигателей при граничной смазке (обзор) / А. Г. Кузьменко, О. П. Бабак // Пробл. трибології. – 2007. – № 3. – С. 61–93.
326. Конструктивні та технологічні заходи підвищення зносостійкості вуглецевомістких елементів ковзних електричних контактів / В. П. Вельбой, Б. І. Ковтонюк, А. Г. Кузьменко, В. М. Білик // Пробл. трибології. – 2007. – № 3. – С. 18–25.
327. Метод определения предельного напряжения сдвига при движении тонкого слоя смазки по наклонной плоскости / А. Г. Кузьменко, О. П. Бабак, А. В. Дыха // Пробл. трибології. – 2007. – № 3. – С. 99–109.
328. Механика центробежной смазки на поверхности вращающегося диска / А. Г. Кузьменко, О. П. Бабак // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2007. – № 2. – С. 169–174.
329. Релаксационный метод испытаний на износ. Часть 1. / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2007. – № 1. – С. 111–130.
330. Релаксационный метод испытаний на износ. Часть 2. / А. Г. Кузьменко, С. В. Сытник // Пробл. трибології. – 2007. – № 1. – С. 131–134.
331. Розробка установки відцентрово-ударного типу для зміцнення ріжучої кромки фуговального ножа / А. Г. Кузьменко, О. П. Бабак, В. І. Клименко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2007. – № 5. – С. 97–99.
332. Систематизация задач контактной механики / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2007. – № 2. – С. 3–35.
333. Сравнительный статистический анализ и формирование рейтинга по износостойкости множества пар трения / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2007. – № 4. – С. 118–132.
334. Центробежная смазка поверхности / А. Г. Кузьменко, О. П. Бабак, А. А. Пасечник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2007. – № 5. – С. 49–52.
335. Элементы механики центробежной смазки поверхности / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2007. – № 4. – С. 3–21.

2008

336. Багатофункціональна лабораторна установка для дослідження трибологічних властивостей конструкційних і мастильних матеріалів / В. П. Вельбой, А. Г. Кузьменко, О. В. Диха, М. О. Диха // Пробл. трибології. – 2008. – № 1. – С. 94–98.
337. Глобальный и локальный коэффициенты трения и объяснение их зависимости от давления / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2008. – № 2. – С. 69–88.
338. Износ в шаровых опорах рулевого управления автомобиля (расчеты и испытания)  / А. Г. Кузьменко, С. В. Сытник // Пробл. трибології. – 2008. – № 3. – С. 94–120.
339. Информационная энтропия надежности и ее устойчивость / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2008. – № 1. – С. 81–93.
340. Контакт, трение и износ в шаровых опорах / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2008. – № 4. – С. 30–59.
341. Метод подобия в решении контактных задач для тел двоякой кривизны / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2008. – № 2. – С. 25–55.
342. Метод подобия в решении контактных задач упругости для тел двоякой кривизны / А. Г. Кузьменко // Проблеми тертя та зношування : наук.-техн. зб. – К., 2008. – Вип. 49, т. 2. – С. 141–147.
343. Моделі процесів в кавітаційних теплових генераторах / С. В. Милятинський, А. Г. Кузьменко // Актуальні проблеми комп’ютерних технологій (АПКТ 2008) : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-техн. конф., 24 квіт. 2008 р. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – Т. 2. – С. 78.
344. Повзучість і знос фторопластових матеріалів / А. Г. Кузьменко, В. П. Свідерський, В. С. Яремчук, С. В. Шершун // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2008. – № 6. – С. 239–242.
345. Твердость и трение: определение механических свойств поверхности по внедрению и сдвигу шара / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2008. – № 3. – С. 15–43.
346. Физика контактной механики поверхностей / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2008. – № 4. – С. 65–79.

2009

347. Вариационно-экспериментальный метод (ВЭМ) определения коэффициента интенсивности напряжений (КИН) в вершине трещины / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2009. – № 3. – С. 84–100.
348. Влияние медного порошка в смазке на трение и износ сопряжений / А. Г. Кузьменко, Р. Маковски // Пробл. трибології. – 2009. – № 2. – С. 62–80.
349. ВЭМ определения КИН в вершине трещины / А. Г. Кузьемнко  // Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування : пр. міжнар. наук.-техн. конф., 21–24 верес. 2009 р . – Тернопіль : ТНТУ, 2009.
350. Износ и надежность шаровых опор подвески переднего колеса автомобиля (расчеты и испытания) / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2009. – № 3. – С. 29–52.
351.  Метод определения давлений между пластинами, сопрягаемыми перекосом / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2009. – № 3. – С. 104–114.
352.  Обобщенный метод испытаний на износ тел двоякой кривизны / А. Г. Кузьменко, С. В. Сытник // Сучасні проблеми триботехніки : матеріали III Міжнар. наук.-техн. конф., 7–9 жовт. 2009 р. : матеріали. – Миколаїв, 2009. – С. 12–14.
353.  Оценка точности обобщенной диаграммы вдавливания и методика решения / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2009. – № 2. – С. 86–90.
354.  Пластический контакт тел двоякой кривизны – композиция методов: подобия (МП); приведенного радиуса кривизны (МПР); экспериментально-теоретического равновесия (МЭТР) / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2009. – № 1. – С. 46–64.
355.  Расчеты и испытания на износ и надежность упорных шарикоподшипников качения (УПК) / А. Г. Кузьменко, В. М. Криворотько // Пробл. трибології. – 2009. – № 4. – С. 30–53.
356.  Розвиток методів контактної трибомеханіки в трибології   / А. Г. Кузьменко // Основи інноваційно-наукових напрямів діяльності Хмельницького національного університету : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – С. 50–69.

2010

357. Исследование центробежных насосов как нагревателей воды. Сообщение 1. Обзор и постановка задачи / А. Г. Кузьменко, С. В. Милятинский // Пробл. трибології. – 2010. – № 2. – С. 94–97.
358. Контактная механика плоской комбинированной опоры при одновременном качении шариков и скольжение плоскости / А. Г. Кузьменко, В. М. Криворотько // Пробл. трибології. – 2010. – № 1. – С. 86–97.
359. Контактное взаимодействие с учетом износа внутреннего кольца подшипника качения и оси ступицы колеса транспортной машины. Сообщение 1. Взаимодействие элементов без учета износа / А. Г. Кузьменко, С. В. Милятинский // Пробл. трибології. – 2010. – № 4. – С. 105–116.
360.  Метод испытаний и расчетов шарикоподшипников на износ. Часть 1. Методика расчетов и испытаний  / А. Г. Кузьменко, В. М. Криворотько // Пробл. трибології. – 2010. – № 3. – С. 108–117.
361.  Обобщенная диаграмма сдавливания тел двоякой кривизны как функция твердости и основа режимов ППД / А. Г. Кузьменко // Вісн. двигунобудування. – 2010. – № 1. – С. 72–76.
362.  Проскальзывание в подшипниках качения. Часть 1. Общие положения / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2010. – № 2. – С. 61–72.
363.  Проскальзывание в подшипниках качения. Часть 3. Проскальзывание в радиальных шарикоподшипниках качения и его использование / А. Г. Кузьменко, В. М. Криворотько, Л. В. Серпутько // Пробл. трибології. – 2010. – № 4. – С. 130–137.
364.  Проскальзывание в подшипниках качения. Часть ІІ. Экспериментальное определение коэффициентов проскальзывания / А. Г. Кузьменко, В. М. Криворотько, А. Е. Савчук // Пробл. трибології. – 2010. – № 2. – С. 73–82.
365. Распределение нагрузки между шариками в радиальном подшипнике качения / А. Г. Кузьменко, В. М. Криворотько // Пробл. трибології. – 2010. – № 1. – С. 29–41.
366. Расчеты и испытания радикальных шарикоподшипников на износ. Часть II. Реализация эксперимента и расчетов / А. Г. Кузьменко, В. М. Криворотько, А. Е. Савчук, Л. В. Серпутько // Пробл. трибології. – 2010. – № 3. – С. 118–129.

2011

367. Исследование метода индентирования поверхности шаром с определением новых механических характеристик металла / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2011. – № 1. – С. 100–113.
368. Контактное взаимодействие с учетом износа внутреннего кольца подшипника качения и оси ступицы колеса транспортной машины. Сообщение 2. Взаимодействие элементов с учетом износа / А. Г. Кузьменко, С. В. Милятинский // Пробл. трибології. – 2011. – № 1. – С. 129–130.
369. Модели изнашивания наконечников токоподводящих мундштуков сварочных горелок / В. В. Завгородний, А. А. Абрамов, А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2011. – № 1. – С. 67–76.

НАУКОВІ ПРАЦІ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ

370. About possibility of prediction of corrosion – technological media influence jn wear-resistance and cyclik crack persistence of metfls and alloys / R. Silin, A. Kuzmenko // Tenth world congress on the theory of machines and mechanisms, June 20-24 1999. – University of Ouly, Finland, 1999. – Vol. 6 – P. 2547–2552.
371. The calculate experimental approach to research of friction units with lubricant mateials / А. Kuzmenko, А. Dikha, V. Karazei // 7th Іnternational Symposium “Energy And Environmental Aspects of Tribology”, 14-16 September 2006. – Cracow, Poland, 2006. – P. 233–240.

ДЕПОНОВАНІ РУКОПИСИ

372. Контактная механика цилиндрических опор скольжения. Ч. 1. Упругий контакт / А. Г. Кузьменко ; БИТМ. – Брянск, 1980. – 207 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 393а–81.
373. Контактная механика цилиндрических опор скольжения. Ч. 2. Нелинейные задачи / А. Г. Кузьменко ; БИТМ. – Брянск, 1980. – 197 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 5254–81.
374. Механика контактной среды при наличии ползучести и износа и метод конечного элемента / А. Г. Кузьменко ; БИТМ. – Брянск, 1980. – 42 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 3184–80.
375. Контакт вала и цилиндрической опоры скольжения при перекосе осей / А. Г. Кузьменко ; БИТМ. – Брянск, 1981. – 300 с. – Деп.  в ВИНИТИ, № 4953–81.
376. Напряженное состояние соединений с натягом (приближенный подход) / А. Г. Кузьменко ; БИТМ. – Брянск, 1981. – 55 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 4952–81.
377. Применение статистической теории подобия усталостного разрушения к подшипникам скольжения / А. Г. Кузьменко, А. В. Яковлев ; БИТМ. – Брянск, 1981. – 69 с. – Деп.  в ВИНИТИ, № 3188–81.
378. Разработка алгоритма и программы решения МКЭ плоских упругопластичких задач для соединений с натягом / А. Г. Кузьменко, М. В. Зернин, В. И. Овсий ; БИТМ. – Брянск : 1982. – 22 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 5374–82.
379. Статистические уравнения подобия и масштабный фактор в износе / А. Г. Кузьменко ; БИТМ. – Брянск, 1982. – 41 с. – Деп.  в ВИНИТИ, № 1659–82.
380. Теоретические основы расчетов на износ подшипников скольжения / А. Г. Кузьменко ; БИТМ. – Брянск, 1982. – 221 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 3376–82.
381. Закономерности развития трещин в баббитах / А. Г. Кузьменко, М. В. Зернин ; БИТМ. – Брянск, 1983. – 83 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 5230–83.
382. Контактные задачи для проушин и роликоопор с учетом износа (Уравнения, алгоритмы, программы) / А. Г. Кузьменко, А. А. Гончаров ; БИТМ. – Брянск, 1983. – 128 с. – Деп. в ЦНИИТЭЖМАШ, № 1164ТМ.
383. Релаксация напряжений в баббитовых подшипниках скольжения / А. Г. Кузьменко, А. В. Яковлев  ; БИТМ. – Брянск, 1983. – 128 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 5186–83.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

384. Прикладная теория пластичности и ползучести. Ч. I. Пластичность / А. Г. Кузьменко. – Брянск : БИТМ, 1987. – 92 с.
385. Прикладная теория пластичности и ползучести. Ч. II. Ползучесть / А. Г. Кузьменко. – Брянск : БИТМ, 1987. – 102 с.
386. Прикладная теория пластичности и ползучести. Ч. III. Лабораторный практикум / А. Г. Кузьменко. – Брянск : БИТМ, 1987. – 67 с.
 
387. Устойчивость элементов конструкций. Ч. I. Стержни / А. Г. Кузьменко. – Брянск : БИТМ, 1987. – 8 с.
388. Устойчивость элементов конструкции. Ч. II. Пластины и оболочки / А. Г. Кузьменко. – Брянск : БИТМ, 1987. – 84 с.
389. Основы прочности надежности машин : метод. указания к решению задач и изучению курса для студ. втузов. Ч. 1 / сост. А. Г. Кузьменко. – Хмельницький : ХТИ, 1990. – 108 с.
390. Основы прочности надежности машин : метод. указания к решению задач и изучению курса для студ. втузов. Ч. 2 / сост. А. Г. Кузьменко. – Хмельницький : ХТИ, 1990. – 100 с.
391. Введение в прикладную теорию надежности РЭС : конспект лекций, задачи, примеры. Ч. I. / сост. А. Г. Кузьменко. – Хмельницкий : ХТИ, 1992. – 112 с.
392. Введение в прикладную терию надежности РЭС : конспект лекций, задачи, примеры. Ч. II / сост. А. Г. Кузьменко. – Хмельницкий : ХТИ, 1992. – 100 с.
393. Розрахунки на міцність машин і конструкцій : конспект лекцій для студ. спец. "Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій". Ч. 1 : Проектування і розрахунок зварних з'єднань / уклад.: А. Г. Кузьменко, О. А. Пасічник, О. П. Бабак. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 57 с.
394. Розрахунки на міцність машин і конструкцій : лаборатор. практикум для студ. спец. "Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій" / уклад.: А. Г. Кузьменко, О. А. Пасічник, О. П. Бабак. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 34 с.

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА ТА ПАТЕНТИ

395. А. с.  288005 СССР, МПК  B 60 G 25/00, B 61 F 5/00.  Шарнир рессорного подвешивания экипажа железнодорожного подвижного состава / Е. К. Дедков, А. Г. Кузьменко (СССР). – № 1311917/27–11 ; заявл. 11.02.69 ; опубл. Бюл. № 36.
396. Пат. 8832 Україна, МПК B 23 K 11/30. Електрод для контактного точкового зварювання / А. Г. Кузьменко, В. В. Горват, В. В. Горват ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2005 02269 ; заявл. 14.03.05 ; опубл. 15.08.05, Бюл. № 8.
397. Пат. 10281 Україна, МПК G 01 N 11/00, G 01 N 11/10. Спосіб визначення динамічної в’язкості мастильних матеріалів / А. Г. Кузьменко, О. В. Диха ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2005 03127 ; заявл. 05.04.05 ; опубл. 15.11.05, Бюл. № 11.
398. Пат. 12011 Україна, МПК G 01 N 33/26. Спосіб визначення зсувних характеристик мастильної плівки / А. Г. Кузьменко, О. В. Диха ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2005 07235 ; заявл. 20.07.05 ; опубл. 16.01.06, Бюл. № 1.
399. Пат. 14950 Україна, МПК G 01 В 3/22. Пристрій для вимірювання зносу гільз циліндрів / В. П. Дудчак, А. Г. Кузьменко ; заявник і патентовласник Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. – № u 2005 09092 ; заявл. 26.09.05 ; опубл. 15.06.06, Бюл. № 6.
400. Пат. 14951 Україна, МПК C 08 F 114/00, C 08 L 27/12, F 02 B 57/00. Спосіб відновлення юбки поршня / В. П. Дудчак, А. Г. Кузьменко, Невчас Анжей ; заявник і патентовласник Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. – № u 2005 09093 ; заявл. 26.09.05 ; опубл. 15.06.06, Бюл. № 6.
401. Пат. 37247 Україна, МПК G 01 N 3/56. Пристрій для випробування матеріалів на тертя та зношування / В. П. Вельбой, О. В. Диха, А. Г. Кузьменко ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2008 06515 ; заявл. 14.05.08 ; опубл. 25.11.08, Бюл. № 22.
402. Пат. 47712 А Україна, МПК G 01 N 3/58, G 01 N 3/00.  Спосіб визначення відносної оброблюваності матеріалів / А. Г. Кузьменко, О. А. Пасічник, Г. М. Баннов ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2001 085577 ; заявл. 06.08.01 ; опубл. 15.07.02, Бюл. № 7.
403. Пат. 48342 А Україна, МПК G 01 N 3/56. Спосіб визначення сили на задній поверхні різця / А. Г. Кузьменко, О. А. Пасічник, Г. М. Баннов, Г. А. Насер ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2000 052961; заявл. 24.05.00 ; опубл. 15.08.02, Бюл. № 8.
404. Пат. 48447 А Україна, МПК G 01 L 1/00. Спосіб визначення сил на контактних поверхнях різального інструмента при повздовжньому точінні / А. Г. Кузьменко, О. А. Пасічник, Г. М. Баннов ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2001 085569 ; заявл. 06.08.01, опубл. 15.08.02, Бюл. № 8.
405. Пат. 51900 А Україна, МПК G 01 N 3/58. Спосіб визначення трибологічних характеристик мастильно-охолоджуючих засобів / О. А. Пасічник, А. Г. Кузьменко,  Г. М. Баннов ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2001 085566 ; заявл. 06.08.01 ; опубл. 16.12.02, Бюл. № 12.
406. Пат. 66170 А Україна, МПК F 16 C 33/10. Мікронасос з клиновими канавками / А. Г. Кузьменко, А. А. Євстігнєєв ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2003 087501 ; заявл. 11.08.03 ; опубл. 15.04.04, Бюл. № 4.
407. Пат. 68977 А Україна, МПК F 16 C 33/10. Самозмащувальний підшипник ковзання / А. Г. Кузьменко, Б. В. Белінський ; заявник і патентовласник Технол. ун-т Поділля. – № 2003 1110576 ; заявл. 24.11.03 ; опубл. 16.08. 04, Бюл. № 8.
408. Пат. 75978  Україна, МПК G 01 N 3/56. Спосіб визначення зносу різального інструмента / О. П. Стецьків, В. А. Сторощук, А. Г. Кузьменко; заявник і патентовласник Укр. акад. друкарства. – № 2004 0503504 ; заявл. 11.05.04 ; опубл. 15.06.06, Бюл. № 6.

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО ДИСЕРТАЦІЯМИ

409. Сорокатый Р.  В.  Расчетно-экспериментальный метод оценки триботехнической надежности тяжелонагруженных шарикоподшипников : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.02.04 / Р. В. Сорокатый ; Хмельниц. технол. ин-т. – Хмельницький, 1992. – 20 с.
410. Волинський Б.  С.  Скреч-метод визначення трибологічних властивостей поверхні : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.02.04 / Б. С. Волинський ; Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 1999. – 17 с.
411. Пасічник О.  А.  Стохастична модель масштабного фактора при зношуванні : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.02.04 / О. А. Пасічник ; Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – 19 с.
412. Псьол С. В. Методи оцінки зносу і надійності підшипників ковзання в умовах змінних навантажень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04  / С. В. Псьол ; Технол. ун-т Поділля. –Хмельницький, 2003. – 22 с.
413. Каплун П. В. Вплив покриттів на зносостійкість і довговічність підшипників кочення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / П. В. Каплун; Ін-т надтвердих матеріалів НАН України. – К., 2004. – 20 с.
414. Бабак О. П. Підвищення зносостійкості вузлів тертя шляхом застосування відцентрованого змащування та мастильних канавок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04 / О. П. Бабак ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2007. – 23 с.
415. Диха О. В.  Методи контактної трибомеханіки мастильних шарів і моделі зношування при граничному терті : автореф. дис. … д-р техн. наук : 05.02.04 / О. В. Диха ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2009. – 36 с.

КЕРІВНИЦТВО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ РОБОТОЮ

416. 4Изучение путей совершенствования технологии и повышения надежности продукции завода : отчет по НИР : 10-89 / Хмельниц. технол. ин-т бытового обслуживания ;  рук. А. Г. Кузьменко ; исполн.: А. А. Абрамов, В. Е. Алехнович, В. Ф. Вельбой, Р. В. Сорокатый, А. В. Дыха, А. И. Телега, Т. В. Ивашкова. – Хмельницкий, 1989. – 129 с. – Библиогр.: с. 115–117. – № ГР 0189.0025157. – Инв. № 02.8.90 062413.
417. Разработка технологии изготовления уплотнительных элементов хроматографов "ОХТА" из композиционных материалов типа "ФЛУБОН" : отчет по НИР : 14-89 / Хмельниц. технол. ин-т ; рук. А. Г. Кузьменко ; исполн.: О. М. Хрящевская, В. Ф. Вельбой, И. С. Сидлецкая, Б. Н. Варушичев, Ю. В. Семенко, Т. В. Ивашкова. – Хмельницкий, 1990. – 103 с. – Библиогр.: с. 94–95. – № ГР 0189.0046531. – Инв. № 02.9.10 038589.
418. Исследование соединения кронштейн-палец реактивной штанги с целью повышения ресурса : рекламно-техническое описание : отчет по НИР : 41-90 / Хмельниц. технол. ин-т ; рук. А. Г. Кузьменко ; исполн.: В. Л. Марченко, В. Е. Алехнович, И. С. Сидлецкая. – Хмельницкий, 1991. – 6 с. – № ГР 0190.0033220. – Инв. № 02.9.20 005450.
419. Повышение надежности долбежных станков : отчет по НИР : 1-90 / Хмельниц. технол. ин-т ; рук. А. Г. Кузьменко ; исполн.: Б. С. Волынский, А. В. Пылыпив, Н. Н. Кандыба. – Хмельницкий, 1991. – 61 с. – Библиогр.: с. 61. – № ГР 0190. 0015053.
420. Створення системи розрахункових методів триботехнічної надійності конструкцій : звіт про НДР : 6Б-99 / Технол. ун-т Поділля ; кер. А. Г. Кузьменко. – Хмельницький, 2001. – 136 с. – Бібліогр.: с. 133–136. – № ДР 0199V003042. – Інв. № 0202U006255.
421. Розробка і реалізація теоретичних основ принципово нових методів розрахунків і випробувань на знос : звіт про НДР (заключ.) : 2Б-2007 / кер. А. Кузьменко ; викон.: О. Диха, В. Вельбой, О. Бабак. – Хмельницький, 2009. – 159 с. – Бібліогр.: с. 140–155. – № ДР 0107U000953. – Інв. № 0210U001357.

ПУБЛІЦИСТИЧНІ СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ ПРО А. Г. КУЗЬМЕНКА

422. Краткий очерк научно-педагогической деятельности / А. Г. Кузьменко // Пробл. трибології. – 2006. – № 2. – С. 128–129.
423. Кузьменко Анатолій Григорович // Віхи поступу : до 40-річчя з дня заснування механічного факультету / заг. ред. С. С. Ковальчук ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – С. 101–102.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

А

Абрамов А. А.

369, 416

Алехнович В. Е.

416, 418

Андрейчук Ю. И.

249

Анохин Г. В.

99

Б

Бабак О. П.

15, 109, 116, 125, 126, 132, 138, 150, 196, 197, 201, 203, 217, 218, 233, 234, 245, 250, 251, 282, 294, 297, 308, 312, 318, 319, 320, 321, 322, 325, 327, 328, 331, 334, 393, 394, 414, 421

Баннов Г. М.

191, 210, 237, 247, 253, 266, 271, 402-405

Белькова И. В.

194, 200, 204, 206, 226, 227, 249

Бесараба Т. Г.

137

Бєлінський Б. В.

407

Білик В. М

326

Бресь В. Г.

157

Буря А. И.

193

В

Варушичев Б. Н.

417

Василишин С. А.

100, 101, 104, 106, 109, 110, 123, 124, 185, 186, 190

Вельбой В. П. (Вельбой В. Ф.)

326, 336, 401, 416, 417, 421

Веремеенко А. А.

185, 186, 190

Волков В. Ф.

38, 60

Волынский Б. С.

102, 103, 107, 112, 120, 122, 131, 143, 158, 159, 167-169, 171, 176, 187, 193, 410, 419

Вусатый А. Ю.

211, 212, 220, 222

Г

Гладкий Я. Н.
(Гладкий Я. М.)

141, 172, 191

Гологадзе В. Д.

45

Голубчак И. В.
(Голубчак І. В.)

271, 273

Гончаров А. А.

72, 73, 77, 382

Горват В. В.

396

Горленко С. А.

99

Гураль И. Г.

124, 185, 190

Д

Давидович Э. Б.

62, 69, 80

Даньков А. Б.

322

Дедков Е. К.

33, 395

Драгомерецький Я. М.

285

Дубинин В. М.

71

Дудчак В. П.

303-305, 399, 400

Дыха А. В.            (Диха О. В.
Dikha A.)

6, 8, 15, 95, 98, 100, 101, 108, 110, 113, 198, 199, 243-245, 254, 255, 259, 262, 265, 270, 272, 274, 275, 284, 285, 289, 290, 295, 296, 301, 319, 323, 327, 336, 397, 398, 401, 415, 416, 421

Є

Євстігнєєв А. А.

406

Ж

Жадкевич М. Л.

177

З

Заболотная Л. В.

112, 120, 131, 158, 159, 169

Завгородний В. В.

369

Зернин М. В.

63, 66-68, 70, 74, 76, 82-84, 89, 91, 378, 381

И

Ивашкова Т. В.

416, 417

К

Калда Г. С.

115

Канашенко Е. М.

76

Кандыба Н. Н.

419

Капинос Л. В.

319

Каплун П. В.

213, 214, 238, 413

Карабин Б. Н.

53

Каразей В. Д.

256, 257, 264, 276, 277, 279, 283, 294, 298, 299, 300, 313, 317, 371

Карпенко В. В.

211, 212, 220

Кашин В. А.

229

Кащук В. Д.

254

Кащук Д. Я.

276, 277, 281, 288

Киреев С. А.

40, 46

Кіницький Я. Т.

238

Клименко В. И.
(Клименко В. І.)

297-300, 312, 331

Ковальчук С. С. (ред.)

423

Ковтонюк Б. І.

326

Криворотько В. М.

355, 358, 360, 363-366

Кудрявцев В. Г.

119, 127, 133, 136

Кузьменко В. А.

111, 133, 144-146, 162, 207-209

Кузьменко Г. А.

125, 126, 140, 148-150, 152-155, 163, 164, 187, 242

Л

Литвиненко П. В.

99

Луценко В. В.

318

Любин А. Г. (Любин О. Г.)

10, 118, 139, 144, 145, 160-162, 178-181, 183, 188, 192, 195, 207-209, 221, 228, 235, 278, 287

М

Маковски Р.

348

Малый А. А.

83

Марченко В. Л.

418

Маслов А. М.

293

Маслов И. В.

41, 50, 54

Матвеев А. В.

266, 271

Матиишин Н. В. (Матіїшин М. В.)

291, 293

Махтюк  Л. О.

106, 123, 128

Мельник Б. П.

130, 173

Меркулович М. В.

80

Милятинський С. В.

343, 357, 359, 368

Монтач О. Ю.

315

Москаленко В. А.

46

Н

Насер Г. А.

146, 149, 170-172, 201, 210, 225, 403

Невчас Анжей

400

Ничепоренко В. А.

90

Новисов В. И.

62, 69, 80, 86

Носков Н. Л.

93

О

Овецький С. О.

285

Овсий В. И.

2, 42, 44, 45, 47, 48, 53, 56, 59, 61, 69, 378

П

Пасечник А. А.
(Пасічник О. А)

103, 106, 109, 115-117, 134, 142, 147, 151, 156, 174, 175, 184, 186, 196, 210, 215, 217-219, 224, 225, 229, 230, 231, 233, 237, 240, 250, 251, 253, 282, 318, 320-322, 334, 393, 394, 402-405, 411

Переясловец Л. А.

32, 33, 35

Пивовар О. С.

282

Полукравець О. М.

300, 313, 317

Посонский С. Ф.

263, 268, 269, 276, 295

Приходько Ю. Ф.

78

Псел С. В.
(Псьол С. В.)

229, 242, 245, 260, 412

Пылыпив А. В.

419

Р

Рабинович А. Я.

106

Рыжов Э. В.

28, 39

С

Савоничев П. Н.

90, 93, 96

Савчук А. Е.

364, 366

Свідерський В. П.

315, 344

Сдобников Е. Ф.

32

Семенко Ю. В.

417

Серник И. М.

43

Серпутько Л. В.

363, 366

Сидлецкая И. С.

417, 418

Силин Р. И.
(Silin R.)

177, 370

Скиба Н. Е.

234

Смоляков В. Л.

59, 71

Снигирев В. Ф.

43

Сорокатый Р. В.

95, 97, 98, 104, 110, 113, 114, 137, 166, 409, 416

Стецьків О. П.

408

Сторощук В. А.

408

Сторощук В. А.

258

Сытник С. В. (Ситник С. В.)

13, 153-155, 164, 173, 182, 188, 191, 193, 239, 242, 243, 245, 247, 310, 330, 338, 352

Т

Телега А. И.

3, 95, 97, 416

Тихомиров В. П.

46, 152

Тоцкий В. В.

30

Третько В. В.

233

У

Усанович И. Л.

72, 82

Ф

Федосеев В. В.

76

Фельдман М. Н.

132

Фукс Ю. М.

29

Х

Ходакова И. Я.

28, 39

Хрящевская О. М.

417

Ц

Цмикал Ю. В.

191

Ш

Шалапко Ю. И.

213, 214

Шершун С. В.

344

Шилкина Е. А.

84

Шлютенков А. П.

35

Я

Яковлев А. В.

38, 41, 44, 50-52, 60, 70, 74, 85, 99, 111, 377, 383

Яремчук В. С.

344
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail