Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Бібліографія праць вчених університету


Покажчики, створені за період
2001-2014 рр.
Войнаренко Михайло Петрович
Григоренко Олександр Петрович
Йохна Микола Антонович
Калда Галина Станіславівна
Кіницький Ярослав Тимофійович
Костогриз Сергій Григорович
Кузьменко Анатолій Григорович
Локазюк Віктор Миколайович
Нижник Віктор Михайлович
Параска Георгій Борисович
Рудницький В'ячеслав Броніславович
Сілін Радомир Іванович
Скиба Микола Єгорович
Покажчики, створені за період 1997-2000 рр.
Абрамов Олексій Олексійович
Бегняк Віра Іванівна
Венгржановський Віктор Антонович
Гладкий Ярослав Миколайович
Каплун Віталій Грогорович
Косєнков Володимир Данилович
Кошель Василь Павлович
Орлов Олівер Олексійович
Ройзман Вілен Петрович
Торгова Лідія Володимирівна
ЛОКАЗЮК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

ЗМІСТ

Від упорядника
Передмова
Основні віхи життя
Монографії
Наукові праці
Навчально-методичні праці
Авторські свідоцтва
Патенти
Депоновані рукописи


ВІД УПОРЯДНИКА

   Бібліографічний покажчик відображає основні дати життя, наукової та педагогічної діяльності доктора технічних наук, професора В.М. Локазюка.
   Покажчик знайомить читача з доробком вченого, його внеском у підготовку кадрів вищої кваліфікації.
   Покажчик охоплює монографії, наукові статті, тези доповідей, авторські свідоцтва, патенти, депоновані рукописи, навчально-методичні розробки українською та російською мовами.
   При відборі літератури до покажчика були використані каталоги та картотеки бібліотеки ХНУ, а також авторський екземпляр (рукопис).
   Матеріали в покажчику розташовані в алфавітному порядку назв.
   Список авторських свідоцтв наводиться за номерами.
   Бібліографічний опис здійснено на основі чинних в Україні стандартів.
   Покажчик розрахований на викладачів ВНЗ, наукових працівників, студентів.
   Відбір матеріалу закінчено до 1 травня 2005 року.
   Доповнення внесені станом на 1 серпня 2007 року.


ПЕРЕДМОВА

    Локазюк Віктор Миколайович працює в Хмельницькому національному університеті з 1987 р., спочатку старшим науковим співробітником, завідувачем лабораторії науково-дослідного сектору університету, а з 1992 року очолив кафедру комп'ютерних систем, якою завідує і на даний час.
Локазюк В.М. поєднував наукову роботу з викладацькою на посадах старшого викладача та доцента. У 1990 році захистив кандидатську дисертацію в Київському інституті автоматики. Приймав участь в створенні й очолював визначний час кафедру конструювання радіоелектронних засобів. Певною віхою в житті В.М. Локазюка став захист докторської дисертації у Вінницькому державному технічному університеті в 1995 році.
   Під керівництвом професора В.М. Локазюка у Хмельницькому національному університеті успішно розвивається школа технічної діагностики обчислювальних пристроїв та систем. За останні п'ять років на кафедрі захищені дві докторських та шість кандидатських дисертацій, науковим керівником яких він був. Автор більш 100 наукових праць, в тому числі трьох монографій, 16-ти авторських свідоцтв СРСР на винаходи та патентів Росії і України.
   Він член спецради по захисту докторських дисертацій при Вінницькому державному технічному університеті, рецензент ряду монографій і методичних посібників.
   З 2002 року Віктор Миколайович - академік Міжнародної академії комп'ютерних наук і систем, член Спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій Тернопільської академії народного господарства, член редколегії міжнародного журналу "Computing".
   В.М. Локазюк - Відмінник народної освіти УРСР, був нагороджений Почесною грамотою та грамотою Міністерства Освіти України.

ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ

1945 р., 24 серпня. - в с. Ільїчівка Узгенського району Киргизької РСР у родині робітника народився Віктор Миколайович Локазюк
1962 - 1970 рр.  - студент фізмат факультету Кам’янець-Подільського педінституту ім. В.П. Затонського, служба в Радянській Армії
1970-1981 рр. - директор Кальнянської восьмирічної і Розсоської   середньої школи
1977 р.  - присвоєне звання «Відмінник народної освіти України»
1981 - 1987 рр. - інженер, начальник лабораторії, начальник бюро Хмельницьких заводів: Радіотехнічного, Термопластавтомату, “Нева”
1987- 1992 рр.  - старший науковий співробітник, завідувач НДЛ діагностування мікропроцесорних пристроїв; старший викладач, доцент за сумісництвом
1990 р. - захистив кандидатську дисертацію на тему  “Системы тестового комбинированного диагностирования микропроцессорных устройств”
1991 р.  - затверджений у званні старшого наукового співробітника, доцента
1992 р. - завідувач кафедри комп’ютерних систем
1995 р. - захистив доктоську дисертацію на тему “Методи та засоби тестового комбінованого діагностування цифрових структур з компонентами підвищеного ступеня інтеграції”
1996 р.  - затвержений в званні професора
1996 р. - до цього часу -  член Спеціалізованої ради по захисту докторских дисертацій Вінницького державного технічного університету                                
1997 р. - до цього часу - академік Міжнародної академії інформатизації  ( м.Москва )
1997 р. - до цього часу - член редколегії журналов “Вимірювальна  та обчислювальна техніка в технологічних процесах” та “Вісник ТУП”
2002 р. - до цього часу - академік Міжнародної академії комп’ютерних наук і  систем
2002 р.  - до цього часу - член Спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій Тернопільської академії народного  господарства
2003 р. - до цього часу - член редколегії міжнародного журналу “Computing”

МОНОГРАФІЇ

1. Комбинированное диагностирование и надежность вычислительных устройств / В.Н. Локазюк, В.А.Карякин.– Хмельницький: Поділля, 1994.– 156 с.

НАУКОВІ ПРАЦІ

1. Автоматизація виробничих процесів на основі нових інформаційних технологій / І.М. Богаєнко, В.М. Локазюк // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. 2002.– № 3, Т.1.– С. 9-11.
2. Автоматизированная система тестового комбинированного диагностирования микропроцессорных устройств “ТЕКОД-2М”/ В.Н. Локазюк /ВДНХ СССР.– М., 1991.– С. 25.
3. Автоматизированная система тестового комбинированного диагностирования микропроцессорных устройств “ТЕКОД” / В.Н.Локазюк // Информ. листок № 90- 06/Р.– К.: НИИ НТИ, 1990.– 3с.
4. Автоматизированная система тестового комбинированного контроля и диагностирования цифровых устройств повышенной степени интеграции “БУГ” / В.Н. Локазюк // Контроль электронной аппараттуры. Каталог научно-технической продукции к выставке “Совершенствование производства электронной аппаратуры”.– Винница, 1990.– Ч. 2.– С. 17-19.
5. Актуальні проблеми тестового діагностування мікропроцесорних пристроїв в динамічних режимах / В.М. Локазюк // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону: Тез. доп. наук.-практ. конф.– Хмельницький: ТУП, 1995.– Ч. 1.– С. 155-157.
6. Алгоритм формирования компонентных структур цифровых устройств / В.Н. Локазюк, С.И. Перевозников // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.– 2001.– № 1.– С. 111-114.
7. Алгоритмізація нечіткого логічного висновку для процесу діагностування комп'ютерних засобів / В.М. Локазюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки.- 2006.- № 6.- С. 52-58.
8. Анализ и построение мультипроцессорной структуры управления сетью / Р.П.Графов, В.Н. Локазюк, Г.Н. Домина, Н.А. Бадер // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: Тез. доп. IVнаук.-практ. конф.– Хмельницький, 1997.– С. 71.
9. Аналіз методів тестування та модель життєвого циклу прикладного программного забезпечення / В.М. Локазюк, Т.О. Пантелеева // Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2003.- № 6.- С. 311-317.
10. Аналіз факторів, які впливають на якість діагностування обчислювальних мереж / В.М. Локазюк, Ю.В. Хмельницький // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: Тез. доп. IVнаук.-техн. конф.– Хмельницький, 1997.– С. 63.
11. Архітектура автоматизованої системи інтелектуалізації баз даних процесу тестового комбінованого діагностування / В.М. Локазюк,  І.В. Муляр, В.М. Джулій // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.– 2002.– № 3, Т.1.– С. 97- 100.
12. Використання нейронних мереж для систем самонавчання / В.М. Локазюк, Ю.В.Хмельницький // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: Тез. доп. IV наук.-техн. конф.– Хмельницький, 1997.– С. 55.
13. Винаходи в галузі діагностування обчислювальної техніки / В.М. Локазюк // Видавництво на Поділлі: Зб. пр.– Хмельницький, 1995.– С.2.    
14. Вихідні параметри прогнозування технічного стану мікропроцесорних пристроїв та систем на етапі експлуатації / В.М. Локазюк, Д.М. Медзатий // Вісник Технологічного університету Поділля.– 2004.– № 2, Ч.1, Т.2.– С. 117- 120.
15. Графическая тестовая информация в системах комбинированного диагностирования устройств с компонентами повышенной степени интеграции / В.Н. Локазюк, В.А.Бойчук // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва: Тез. доп. II наук.-техн. конф.– Хмельницький, 1993.– С. 187.
16. Диагностирование интегральных ЦАП и АЦП промышленной и бытовой аппаратуры с использованием комбинированных кодов / В.Н. Локазюк, Ю.В. Хмельницкий, А.В. Огневой // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва: Тез. доп. II наук.-техн. конф.– Хмельницький, 1993.– С. 166-167.
17. Діагностування локальних корпоративних мереж / В.М. Локазюк,   Я.І. Коцюк // Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів: Зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф.– Хмельницький: ТУП, 2003.– С. 97-101.
18.

Достовірність та ступінь адекватності нейромережних моделей модернізації телефонного електрозв’язку / В.М. Локазюк, О.В. Поморова, В.О. Данілов // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.– 2003.– № 3, Ч.2.– С. 7-13.

19. Залежність якості діагностування обчислювальних мереж від факторів стану / В.М. Локазюк, Ю.В. Хмельницький // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.– 1997.– № 1.– С. 23- 25.
20. Засоби діагностування мікропроцесорних пристроїв на базі штучних нейронних мереж із змінними параметрами / В.М. Локазюк, В.М. Чешун, В.І. Чорненький // Контроль і управління в складних системах (КУСС – 2003).– Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2003.– С. 164.
21. Збільшення тривалості функціонування обчислювальних систем за до­помогою прогнозування стану цифрових та мікропроцесорних пристроїв / В.М. Локазюк, Д.М. Медзатий // Динаміка наукових досліджень: Матеріали наук.-практ. конф.– Дніпропетровськ.– Дніпродзержинськ – Харків, 2002.– С. 25-27.
22. Изменение и регистрация электромагнитного излучения на сверхвысоких частотах в системе экологического экспресс-мониторинга / В.Н. Локазюк, В.Р. Кульчицкий // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва: Тез. доп. II наук.-техн. конф.– Хмельницький, 1993. 
23. Интеллектуальная информационная сеть управления движением городского транспорта и ее реализация / В.Н. Локазюк, П.Р.Графов, С.Е. Майоров // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.– 2002.– № 3, Т.1.– С. 83-87.
24. Использование нечетких и неполных знаний в процессе генерации тест-векторов комбинированного диагностирования / В.Н. Локазюк, В.А. Бойчук // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.– 1999.– № 4.– С. 96-102.
25. Использование таймерного способа тестового диагностирования для оценки параметров компонентов микропроцессорных устройств /  В.Ф.Бардаченко, В.Н. Локазюк, А.Ф. Сивко // Автоматизация контроля вычислительных устройств и систем: Тез. докл / Укр. респ. правл. ВНТО РЭС им. А.С.Попова АН УССР.– К., 1988.– С.157-158.
26. Использование таймерных разрядно-аналоговых вычислительных устройств в автоматизированных системах диагностирования логических блоков / В.Н. Локазюк // Техника средств связи.– М.: ЦООНТИ “ЭКОС,” 1988.– Вып. 1.– С. 43-48.
27. Імітаційна модель системи повторного тестування программного забезпечення / В.М. Локазюк, О.В. Поморова, Т.О. Говорущенко// Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки.- 2006.- № 6.- С. 65-72.
28. Інтелектуальне діагностування мікропроцесорних пристроїв та систем: Навч. посіб. для вузів / В.М. Локазюк, О.М. Поморова, А.О. Домінов.– Хмельницький.– Київ, 2001.– 286 с.
29. Інформаційна безпека в процесі підготовки до діагностування / В.М.Локазюк, Ю.В. Хмельницький // Вісник Технологічного університету Поділля. Сер. 1, Технологічні науки.– 1997.– № 1.–С. 66- 69.
30. Інформаційна система пошуку діагностичної інформації мікропроцесорних пристроїв / В.М. Локазюк, В.Я. Ляшкевич // Радіоелектронні і комп'ютерні системи.- 2006.- № 6.- С. 7-13
31. К вопросу диагностирования микропроцессорных устройств / В.Н. Локазюк, А.Ф. Сивко // Приборы и системы управления.– 1990.– № 6.– С. 17.
32. Категорійна модель процесу повторного тестування дефектів програмного забезпечення / В.М. Локазюк, Т.О. Пантелєєва // Вісник Хмельницького державного університету.– 2004.– № 2, Ч. 1, Т. 1.– С. 53-58.
33. Классификация модели проявления динамических неисправностей в цифровых структурах / В.Н. Локазюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва: Тез. доп. III наук.- техн. конф.– Хмельницький, 1995.– С. 178-179.
34. Комбинированное диагностирование логических узлов литьевых машин / В.Н. Локазюк // Механизация и автоматизация производства.– М.: Машиностроение, 1989.– № 3.– С. 22-23.
35. Комбіноване поетапне діагностування пристроїв системи модернізації АТС / А.О. Домінов, В.М. Локазюк // Контроль і управління в складних системах (КУСС – 2001): Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф.– Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2001.– Т. 2.– С. 180.
36. Комплексна модернізація АТС як один з основних засобів підви­щен­ня ефективності телефонії / В.М. Данілов, В.І. Харківський, В.М. Локазюк, В.М. Домінов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: Зб. наук. пр.– Хмельницький: ТУП, 2001.– Вип. 8.– С. 31-33.
37. Композиційний підхід до синтезу кільцевих структур цифрових пристроїв / В.М. Локазюк, С.І. Перевозніков, Н.О. Біліченко // Вісник ВПІ.– 2003.– № 6.– С. 311- 317.
38. Контроль і діагностування обчислювальних пристроїв та систем: Навч. посіб. / В.М. Локазюк.– Хмельницький: ТУП, 1996.– 175с.
39. Контроль і діагностування сучасних мікропроцесорних пристроїв та систем / В.М. Локазюк, О.В. Поморова // Автоматизація виробничих процесів.– 2001.– № 2.– С. 16-20.
40. Концептуальна модель прогнозування технічного стану мікропроцесорних пристроїв на етапі експлуатації / В.М. Локазюк, Д.М. Мед­за­тий // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.– 2003.– № 3,Ч.2.– С. 36-39.
41. Логіко-динамічна модель КМДН схем ЕОМ як об’єктів діагностування з відображенням динамічних дефектів / В.М. Локазюк, С.В. Глу­­щак // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.– 2000.– № 1.– С. 84- 88.
42. Математична модель системи антивірусного комбінованого діагностування персональних комп’ютерів / В.М. Локазюк, О.С. Савенко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.– 1998.– № 3.– С. 123-126.
43. Метод антивірусного комбінованого діагностування персональних комп’ютерів / В.М. Локазюк, О.С. Савенко // Вісник Технологічного університету Поділля.– 1999.– № 2.– С. 46-48.
44. Метод комбінованого поетапного діагностування мікропроцесорних пристроїв системи модернізації автоматичних телефонних станцій (АТС) / В.М. Локазюк, А.О. Домінов // Вимірювальна та обчислю­вальна техніка в технологічних процесах: Зб. наук. пр.– Хмельницький: ТУП, 2001.– Вип. 8.– С. 50-55.
45. Метод оцінювання ефективності рішень в СППР для ОЧС / В.М. Локазюк, В.Ю. Тітова // Наука і молодь.- 2006.- № 1.- С. 5.
46. Метод поиска дефектов в шинных структурах / Н.П. Байда,  В.Н. Локазюк, С.И.Перевозников // Автоматизация контроля вычислительных устройств и систем: Тез. докл. /Укр. респ. правл. ВНТО РЭС им. А.С. Попова АН УССР.– К., 1988.– С. 18-19.
47. Методи діагностування програмного забезпечення сучасних комп’ютерних систем / В.М. Локазюк, Т.О. Пантелєєва // Вимірю­вальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.– 2003.– № 2.– С. 122-128.
48. Методи діагностування прикладного програмного забезпечення / В.М. Локазюк, Т.О. Пантелєєва // Академический вестник КрТО МАКНС.– 2004.– № 13.– С.53-57.
49. Метод прогнозування технічного стану комп'ютерних систем // В.М. Локазюк, О.В. Поморова, Д.М. Медзатий // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки.- 2005.- Т. 1, № 4, Ч. 1.- С. 81-86.
50. Метод розрахунку окупності основних видів телекомунікаційних послуг для різних груп абонентів / В.М. Локазюк, О.В. Іванов // Радіоелектронні і комп'ютерні системи.- 2006.- № 7.- С. 5-9.
51. Методи та алгоритми генерації тест-векторів комбінованого діагностування мікропроцесорних пристроїв / В.М.Локазюк,В.О. Бойчук // Вісник Технологічного університету Поділля.– 2000.–№ 3, Ч.2.– С. 118-120.
52. Методи та алгоритми генерації тестів комбінованого діагностування мікропроцесорних пристроїв / В.М. Локазюк, В.О. Бойчук // Вісник Технологічного університету Поділля.– 2000.– № 6, Ч.3.– С. 167- 172.
53. Методи та засоби діагностування компонентів персональних комп’ю­терів на основі сервісних плат / В.М. Локазюк, О.М. Заєць // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: Зб. наук. пр.– Хмельницький: ТУП, 2001.– Вип. 8.– С. 78-81.
54. Методи та засоби тестового комбінованого діагностування цифрових структур з компонентами підвищеного ступеня інтеграції: Автореф. дис. д- ра техн. наук / В.М. Локазюк.– Вінниця, 1994.– 32 с.
55. Методология контроля и диагностирования современных микропроцес­сорных устройств и систем / В.Н. Локазюк, О.В. Поморова// Автоматизация проектирования дискретных систем: Тр. Междунар. конф.– Минск, 2001.– С. 27-28. 
56. Методы и средства тестового комбинированного диагностирования цифровых структур с компонентами повышенной степени интеграции: Дис. д- ра техн. наук / В.Н. Локазюк.– Винница, 1994.– 295с.
57. Метологія процесу діагностування обчислювальних засобів в умовах невизначеності інформації / В.М. Локазюк, О.В. Поморова //Автоматизація виробничих процесів.– 2003.– № 1(17).– С. 44-47.
58. Микро- ГВМ для экспресс- диагностики в медицине / В.Н. Локазюк, В.Ф. Бардаченко, В.Н.Скрипник, Г.С.Стеценко // Рекламный прос­пект.– Хмельницкий: Облполиграфиздат, 1987.– 3с.
59. Минимизация тестов для компонентов повышенной степени интеграции при отборе и отбраковке / В.Н. Локазюк, В.А. Карякин // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва: Тез. доп. II наук.-техн. конф.– Хмельницький, 1993.– С. 150-151.
60. Мікропроцесори та мікроЕОМ у виробничих процесах: Навч. посіб. для вузів / В.М. Локазюк.– Хмельницький: ТУП, 2001.– 244с.
61. Мікропроцесори та мікроЕОМ у виробничих системах: Навч. посіб. / В.М. Локазюк.– К.: Академія, 2002.– 368с.
62. Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів / В.М. Локазюк // Зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф.– Хмельницький: ХДУ, 2004.– С. 5-6.
63. Многоаспектный методгенерации тестов комбинированного диагностирования микропроцессорных устройств / В.Н. Локазюк, В.А.Бойчук // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: Зб. наук. пр. – Хмельницький: ТУП, 2000.– С. 142-147.
64. Моделі несправностей та їх використання в задачах діагностування цифрових пристроїв / Ю.П. Кольц, В.М. Локазюк, Ю.Г. Савченко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки.- 2005.- Т. 2, № 4, Ч. 1.- С. 152-155.
65. Модели проявления динамических неисправностей в аналого-цифровых структурах / В.Н. Локазюк, Ю.В. Хмельницкий, А.В. Огневой // Актуальні проблеми техніки та суспільства: Зб. пр.– Хмельницький: ТУП, 1996.– Вип. 2.– С. 166-171.
66. Моделирование систем тестового комбинированного диагностирования цифровых структур с компонентами повышенной степени интег­рации / В.Н. Локазюк // Вимірювальна та обчислювальна техні­ка в технологічних процесах і конверсії виробництва: Тез. доп. III наук.-техн. конф.– Хмельницький, 1995.– С. 182-183.
67. Модель розрахунку окупності основних видів телекомунікаційних послуг для різних груп абонентів / В.М. Локазюк, О.В. Іванов // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія.- 2006.- № 1.- С. 5.
68.

Модель розрахунку окупності основних телекомунікаційних послуг для різних груп абонентів / В.М. Локазюк, О.В. Іванов // Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2005.- № 6.- С. 7.

69. Моделювання обчислювальних систем – як основа професійно-орієнтованої підготовки спеціалістів з комп’ютерної інженерії / В.М. Локазюк, О.М. Петренко // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону: Тез. доп. наук.- практ. конф.– Хмельницький: ТУП, 1995.– С. 169-171.
70. Моделювання процессу повторного тестування програмного забезпечення / В.М. Локазюк, Т.О. Говорущенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2005.- № 1.- С. 5.
71. Моделювання технологічного процесу діагностування пристроїв ПК за допомогою сервісного обладнання на етапі експлуатації /  В.М. Локазюк, О.М. Заєць, Д. Медзатий // Контроль і управління в складних системах (КУСС- 2001): Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф.– Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2001.– Т. 2.– С. 124-128.
72. Моделювання технологічного процесу діагностування пристроїв системи модернізації автоматичних телефонних станцій (АТС) /     В.М. Локазюк, А.О. Домінов // Автоматизація виробничих процесів.– 2002.– № 1.– С. 15-19.
73. Модель модернізації провідного телефонного зв’язку / В.М. Локазюк, В.О. Данілов, В.І. Харківський // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.– 2002.– № 3, Т.2.– С. 18-23.
74. Модернізація АТС як один з основних факторів підвищення надійності телефонного зв’язку / В.М. Локазюк, А.О. Домінов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.– 2000.– № 3.– С. 110-114.
75. Надійність, контроль, діагностика та модернізація ПК: Навч. посіб. / В.М. Локазюк, Ю.Г. Савченко.– К., 2003.– 376с.
76. Надійність, контроль, діагностика та модернізація ПК: Посіб./ В.М. Локазюк, Ю.Г. Савченко.- К.: Академія, 2004.- 376c.- (Альма Матер)
77.. Надійність, помилки і тестування програмного забезпечення комп’ютерних пристроїв та систем: Навч. посіб. / В.М. Локазюк.– Хмельницький: ТУП, 2003.– 74с.
78.. Недоліки методів діагностування прикладних програмних додатків / В.М. Локазюк, Т.О. Пантелєєва // Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів: Зб. наук.пр. Міжнар. наук.-практ. конф.– Хмельницький: ТУП, 2003.– С. 85-89. [Розглянуті відомі методи діагностування прикладного програмного забезпечення]
78. Нейромережний метод алгоритмізації процесу модернізації провідного телефонного зв’язку / В.М. Локазюк, В.О. Данілов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.– 2001.– № 3.– С. 24-32.
79. Некоторые аспекты тестового комбинированного диагностирования устройств повышенной степени интеграции / В.Н. Локазюк // Приборы и системы управления.– 1992.– № 7.– С. 24-26.
80. Некоторые особенности диагностирования устройств повышенной степени интеграции / В.Н.Локазюк //Совершенствование производств электронной аппаратуры: Тез. докл.– Винница, 1990.– С. 28- 29. 
81. Нові можливості по достовірності контролю систем управління бортової апаратури / В.М. Локазюк // Наукомісткі технології подвійного призначення: Тез. доп. наук.- практ. конф.– К., 1994.– С. 28-29.
82. Нові технічні рішення для реалізації методу тестового комбінованого діагностування цифрових пристроїв / В.М. Локазюк // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону: Тез. доп. наук.-практ. конф.– Хмель­ниць­кий: ТУП, 1995.– С. 167-169.
83. Об одной задаче размещения и использования групповых терминалов в абонентских информационных сетях / Р.П. Графов, В.Н. Локазюк, Г.Н.Домина, Н.А. Бадер // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: Тез. доп. IV наук.-практ. конф.– Хмельниць­кий, 1997.– С.72.
84. Определение оптимального количества каналов связи генератора тест- векторов с объектом диагностирования / В.Н.Локазюк, А.В. Огневой //Актуальні проблеми техніки та суспільства: Зб. пр.– Хмельницький: ТУП, 1996.– Вип 2.– С. 140-146.
85. Оптимізація процесу модернізації провідного телефонного електро­зв’язку / В.М. Локазюк, В.О. Данілов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: Зб. наук. пр.– Хмельницький: ТУП, 2002.– Т. 2.– С. 104-108.
86. Оптимізація структури комутаційної системи надання телекомунікаційних послуг / В.М. Локазюк, О.В. Поморова, О.В. Іванов // Сб. тр. Донбасского государственного технического университета.- 2006.- № 4.- С. 9.
87.

Основи інформатики: Навч. посіб./ В.М. Локазюк, В.І. Спиридонов, В.М. Джулій.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- 175 с.

88. Оптимізація тестового комбінованого діагностування цифрових структур / В.М. Локазюк, В.М. Джулій //Автоматизація виробничих процесів.– 1998.– № 1/2 (6/7).– С. 56-62.
89. Основні принципи та моделі процесу діагностування цифрових та мікропроцесорних пристроїв системи модернізації АТС / В.М. Локазюк, А.О. Домінов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.– 2000.– № 4.– С. 99-105.
90. Особенности идентификации неисправностей аналого-цифровых структур / В.Н. Локазюк, Ю.В. Хмельницкий // Актуальні проблеми техніки та суспільства: Зб. пр.– Хмельницький: ТУП, 1996.– Вип. 2.– С. 147-156.
91. Особливості діагностування обчислювальних мереж із врахуванням факторів захисту / В.М. Локазюк, Ю.В. Хмельницький // Контроль і управління в технічних системах (КУТС- 97): Матеріали 4-ої Міжнар. наук.-техн. конф.– Вінниця, 1997.– С. 152-155.
92. Особливості побудови генераторів тест- векторів та ідентифікаторів несправностей на основі штучних нейронних мереж / В.І. Чор­нень­кий, В.М. Локазюк // Вісник Технологічного університету Поділля.– 2000.– № 6.– 142-144.
93.

Оцінка ефективності та оптимізація процесу діагностування цифрових і мікропроцесорних пристроїв / В.М. Локазюк, А.О. Домінов // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.– 2003.– № 3, Т.1.– С. 24-33.

94. Оцінка ефективності інтелектуальних систем діагностування комп'ютерних засобів / В.М. Локазюк, О.В. Поморова // Современные информационные технологии.-2006.- № 1.- С. 1-5.
95. Підвищення ефективності телефонії на основі комплексної модернізації АТС та мереж зв’язку / В.М. Локазюк, В.О. Данілов, В.І. Харківський, А.О. Домінов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.– 2000.– № 3.– С. 136-140.
96. Підвищення ефективності тестового комбінованого діагностування на ос­нові компонентів штучного інтелекту / В.М. Локазюк, О.В. Поморова // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.– 1999.– № 3.– С. 129-134.
97. Повышение достоверности и интеллектуализация диагностирования вычислительных структур на основе моделей нейронных сетей /  В.Н.Локазюк, А.В. Огневой, Ю.В. Хмельницкий //Автоматизація виробничих процесів.– 1997.– № 1.– С. 103-108.
98. Повышение качества микропроцессорных изделий путем отбраковки по несоответствию динамическим параметрам / В.Н. Локазюк // Качество и надежность узлов трения: Тез. докл. межресп. науч. конф.– Хмельницкий, 1992.– С. 156-157.
99. Повышение эффективности диагностирования цифровых структур, построенных на СБИС / В.Н. Локазюк // Наукові основи сучасних прогресивних технологій: Тез. доп. наук.-практ. конф.– Хмель­ни­ць­кий, 1994.– С. 95.
100. Применение комплекса “КОДИАК” для комбинированного диагностирования микропроцессорных устройств / Н.П. Байда, В.Н. Локазюк // Математические методы и измерительно- вычислительные средства обработки изображений: Сб. науч. тр.– Тбилиси, 1987.– С. 279-283.
101. Применение метода комбинированного диагностирования для отбраковки компонентов повышенной степени интеграции по динамическим параметрам / В.Н. Локазюк, В.Р. Кульчицкий, А.В. Огневой // Измерительная техника в технологических процессах и конверсии производств: Тез. докл. науч.-техн. конф.– Хмельницкий, 1992.– С. 98-99.
102. Применение систем комбинированного диагностирования для тестиро­вания БИС ОЗУ и периферийных программируемых адаптеров / В.Н.Локазюк, А.В.Огневой, Ю.В.Хмельницкий // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва: Тез. доп. II наук.-техн. конф.– Хмельницький, 1993.– С. 175-176.
103. Принципи побудови та структура засобів фуцці-контролю і діагностування обчислювальних пристроив та систем / В.М.Локазюк, О.В. Поморова //Вісник Технологічного університету Поділля.– 2000.– № 6, Ч.3.– С. 139-141.
104. Проблеми розроблення інформаційно-пошукової системи діагностування комп'ютерних пристроїв / В.М. Локазюк, В.Я. Ляшкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки.- 2005.- Т. 2, № 4, Ч. 1.- С. 169
105. Проблеми та методологія контролю і діагностування сучасних мікропроцесорних пристроїв та систем / В.М.Локазюк // Вимірювальна та обчис­лювальна техніка в технологічних процесах.– 2000.– № 6.– С. 167-172.
106. Прогнозування стану цифрових та мікропроцесорних пристроїв, як одна із задач технічної діагностики / В.М. Локазюк, Д.М. Медзатий // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.– 2002.– № 3, Т.1.– С. 150-152.
107. Система диагностирования микропроцессорных устройств / В.Н. Локазюк, М.С. Васьковская // Радиопромышленность.– 1991.– № 1.– С. 64-65.
108. Система комбінованого діагностування “ТЕКОД-2М”/ В.М. Локазюк, В.М. Чешун, С.В.Глущак, В.І. Чорненький // Зб. наук. пр.– К.: ДАЛПУ, 1998.– Ч. 3.– С. 17-18.  
109. Система підтримки прийняття рішень для оперативно-чергових служб / В.М. Локазюк, О.В. Поморова, В.Ю. Тітова // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки.- 2005.- Т. 2, № 4, Ч. 1.- С. 195-198.
110. Системы тестового комбинированного диагностирования микропроцессорных устройств: Дис. канд. техн. наук / В.Н. Локазюк.– К., 1989.– 144с.
111. Системы тестового комбинированного диагностирования микропроцессорных устройств: Автореф. дис. канд. техн. наук / В.Н. Локазюк.– К., 1989.– 12с.
112. Структура програмного забезпечення технологічної підтримки тестового комбінованого діагностування цифрових та аналого- цифрових структур / В.М. Локазюк, В.М. Джулій // Вимірювальна та обвислювальна техніка в технологічних процесах.– 1997.– № 2.– С. 165- 169.
113. Сучасні методи на засоби діагностування обчислювальних пристроїв на основі сервісних плат / В.М. Локазюк, О.М.Заєць // Вісник Технологічного университету Поділля.– 2001.– № 1.– С 185-188.          
114. Таймерный способ диагностирования комбинированных схем и элементов микропроцессорных устройств / В.Ф. Бардаченко, В.Н. Локазюк // Информатика и автоматизация в регионах. – Винница, 1988.– С. 3.
115. Текстологічні методи пошуку діагностичної інформації для тестування комп'ютерних пристроїв / В.М. Локазюк, В.Я. Ляшкевич // Автоматика - 2006: Тези доп. 13-ї Міжнар. конф. з автоматичного управління, 25-28 верес. 2006 р.- Вінниця, 2006.- С. 397-406.
116. Теория планирования эксперимента и комбинированное диагностирование устройств с компонентами повышенной степени интеграции / В.Н. Локазюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в тех­ноло­гіч­них процесах і конверсії виробництва: Тез. доп. II наук.-техн. конф.– Хмельницький, 1993.– С. 156.
117.  Тестирование БИС программируемых периферийных адаптеров в со­с­та­ве микропроцессорного устройства / В.Н. Локазюк // Обмен производственно-техническим опытом.– 1987.– № 11.– С. 55- 58.
118. Тестове комбіноване діагностування персональних комп’ютерів / В.М. Локазюк, О.М. Заєць // Вимірювальна та обчислювальна техніка в тех­нологічних процесах: Зб. наук. пр.– Хмельницький: ТУП, 2000.– С. 160-163.
119.  Тестовое комбинированное диагностирование микропроцессорных устройств / В.Н. Локазюк // Проблемы автоматизации контроля электронных устройств: Тез. докл.– К., 1990.– С. 25-26.
120. Тестовое комбинированное диагностирование устройств повышенной степени интеграции / В.Н. Локазюк // Проблемы автоматизации контроля сложных технических систем: Тез. докл.– К.: Союз научных и инженерных объединений Украины, 1991.– С. 64-65.
121. Технологічна підтримка тестового комбінованого діагностування цифрових та аналого-цифрових структур/ В.М. Локазюк, В.М.Джулій // Вісник Технологічного університету Поділля.– 1998.–№ 1.– С. 144-152.
122. Трансформація архітектури комутаційних систем - шлях до конвергенції, як базису сучасної багатопротокольної мультисервісної мережі / В.М. Локазюк, О.В. Іванов // Автоматика - 2006: Тези доп. 13-ї Міжнар. конф. з автоматичного управління, 25-28 верес. 2006 р.- Вінниця, 2006.- С. 482-487.
123.  Уточнення якісних і кількісних параметрів процесу модернізації електрозв’язку / В.М. Локазюк, В.О. Данілов, О.В. Поморова // Авто­ма­тизація виробничих процесів.– 2003.– № 1(16).– С. 58-61.
124. Формализация процесса покомпонентного диагностирования гибридных устройств / А.П.Олоничев, С.И.Перевозников, В.Н. Локазюк //   Структурное и покомпонентное диагностирование устройств радиоэлектронной аппаратуры: Тез. докл. ХІІ Всесоюз. школы-семинар.– М., 1986.– С.65-66.

НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

1. Локальные вычислительные сети. Методические указания по курсу проектирования / В.Н. Локазюк, Ю.В. Хмельницкий.– Хмельницкий: ТУП, 1997.– 52с.
2. Микропроцессоры и микроЭВМ в радиоэлектронных устройствах. Ч. 1. Архитектура микропроцессорных устройств и систем: Конспект лекций / В.Н. Локазюк, Л.И. Кузичкин, Р.П. Графов.– К.: ВІПОЛ, 1993.– 46с.
3. Надійність обчислювальних пристроїв та систем. Методичні вказівки для практичних робіт / В.М. Локазюк, О.С. Савченко.– Хмельницький: ТУП, 2002.– 60с.
4. Надійність, контроль, діагностика та експлуатація ЕОМ. Методичні вказівки для практичних робіт / В.М. Локазюк, О.С. Савченко.–Хмельницький: ТУП, 1998.– 28с.
5. Наскрізна практична підготовка студентів. Методичні вказівки для практичних робіт / В.М. Локазюк, В.М. Джулій, О.С. Савченко.– Хмельницький: ТУП, 2000.– 12с.
6. Оптоелектроніка в обчислювальній техніці: Конспект лекцій / В.М. Локазюк, Ю.В. Хмельницький, О.В. Огнєвий.– Хмельницький: ТУП, 1997.– 19 с.
7. Основи наукових досліджень. Захист інтелектуальної власності. Методичні вказівки до вивчення курсу / В.М. Локазюк, І.В. Троцишин, Г.М. Драпак.- Хмельницький: ТУП, 2002.– 85с.
8. Основные понятия и определения компьютерной техники: Конспект лекций / В.Н. Локазюк.– Хмельницкий: ТУП, 1996.– 45с.
9. Основы комплексной автоматизации производства средств вычислительной техники. Методические указания по проектированию / В.Н. Локазюк, Ю.В. Хмельницький.– Хмельницький: ТУП, 1997.– 60 с.
10. Програмування на мові Асемблера. Методичні вказівки до практичних робіт / В.М. Локазюк, В.М. Стецюк.– Хмельницький: ТУП, 1996.– 52 с.
11. Проектирование радиотехнических систем: Конспект лекцій / В.Н. Локазюк, Л.И. Кузичкин.– К.: ВІПОЛ, 1993.– 125с.
12. Система ввода-вывода информации на базе параллельного программируемого интерфейса. Методические указания к лабораторным работам / В.Н. Локазюк, Р.П. Графов.– Хмельницкий: ТУП, 1996.– 52с.
13. Системи штучного інтелекту. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності “Комп’ютерні системи”/ В.М. Локазюк, О.В. Поморова.– Хмельницький: ТУП, 2003.– 61с.
14. Техническая диагностика вычислительных устройств. Ч. 1. Основные понятия и определения технического контроля и диагностики. Средства реализации: Конспект лекций для иностранных студентов / В.Н. Локазюк.– К.: ВІПОЛ, 1993.– 11с.

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА

1. А.с. 1411698 СССР, МКИ  G01 R31/28. Способ контроля логических схем  / В.Н. Локазюк  (СССР).– № 4162716/24-21; Заявл. 18.12.86; Опубл. 23.07.88, Бюл. № 27 //Открытия. Изобретения.– 1988.– № 27.– С. 172.   
2. А.с. 1485272 СССР, МКИ G 06 F 15/42. Устройство для диагностики за­­болеваний / В.Н. Локазюк, В.Ф. Бардаченко, Г.С. Стеценко (СССР).– № 4343739/24-24; Заявл.02.11.87; Опубл. 7.06.89, Бюл. № 21 // Открытия. Изобретения.– 1989.– № 21.– С. 242.
3. А.с. 1547078 СССР, МКИ H 13/00. Устройство для обнаружения ошибок при передаче информации / В.Ф. Бардаченко, В.Н. Локазюк (СССР).– № 4399617/24-24; Заявл. 30.03.88; Опубл. 28.02.90, Бюл.    № 8 // Открытия. Изобретения.– 1990.– № 8.– С. 273.
4. А.с. 1562865 СССР, МКИ G 01 R 31/28. Способ контроля логических схем / Н.П. Байда, В.Н. Локазюк, С.И. Перевозников (СССР).– № 4340189/24-21; Заявл. 08.12.87; Опубл. 7.05.90, Бюл. 17 // Открытия. Изобретеня.– 1990.– № 17.– С. 234.
5. А.с. 1596322 СССР, МКИ G 06 F 7/552. Устройство для возведения в квад­рат двоичных чисел / В.Ф. Бардаченко, В.Н. Локазюк, А.А. Магера и др. (СССР).– № 4443239/24-24; Заявл. 19.05.88; Опубл. 30.09.90, Бюл. № 36 // Открытия. Изобретения.  1990.– № 36.– С. 210.
6. А.с. 1655284 СССР, МКИ. Устройство для обнаружения ошибок при передаче информации / В.Н. Локазюк (СССР). Не подлежащее опубликованию.
7. А.с. 1691793 СССР, МКИ 5G R 31/318. Устройство для контроля цифровых блоков / В.Н. Локазюк (СССР).– № 4643125/21; Заявл. 25.01.89; Опубл. 15.11.91, Бюл. № 42 // Открытия. Изобретения.– 1991.– № 42.– С. 192.
8. А.с. 1704113 СССР, МКИ 5G 01 R 31/28. Способ контроля цифровых схем / Н.П. Байда, В.Н. Локазюк, С.И. Перевозников (СССР).– № 4680984/21; Заявл. 20.04.89; Опубл. 7.01.92, Бюл. № 1 // Открытия. Изобретения.– 1992.– № 1.– С. 184.
9. А.с. 1705782 СССР, МКИ 5G 01R 31/28. Автоматизированная система тестового контроля и диагностирования цифровых микропроцессорных блоков / В.Н. Локазюк (СССР).– № 4726836/21; Заявл. 15.06.89; Опубл. 15.01.92, Бюл. № 2 // Открытия. Изобретения.– 1992.– № 1.– С. 179-180.  
10. А.с. 1762280 А 2 СССР, МКИ 5G 01R31/28, G01R31/318. Устройство для контроля цифровых блоков / В.Н. Локазюк (СССР).– № 4689312/21; Заявл. 05.05.89; Опубл. 15.09.92, Бюл. № 34 // Открытия. Изобретения.– 1992.– № 34.– С. 183.
11. А.С. 1762281 СССР, МКИ 5G01R31/28. Устройство для контроля контактирования логических блоков / В.Н. Локазюк, А.В. Огневой (СССР).– № 4776716; Заявл. 11.10.89; Опубл. 15.09.92, Бюл. № 34 // Открытия. Изобретения.– 1992.– № 34.– С. 184.

ПАТЕНТИ

1. Пат. 2028643 РФ, МКИ С 25 С 14/54. Устройство для контроля цифровых блоков / В.Н. Локазюк (UA); Заявл. 15.05.94; Опубл. 18.08.95.
2. Пат. 19881 Україна, МПК 6 GOIR 31/318, Автоматизована система тестового контролю і діагностування цифрових мікропроцесорних блоків / В.М. Локазюк (UA); Заявл. 08.08.96; Опубл. 04.11.97.
3. Пат. 28350 А Україна, МПК 6 GOIR 31/318. Автоматизована система тестового контролю і діагностування цифрових мікропроцесорних блоків / В.М. Локазюк; Заявл. 8.08.96; Опубл. 16.10.2000, Бюл. № 5- II.

ДЕПОНОВАНІ РУКОПИСИ

1. Об одном подходе к тестированию БИС в составе микропроцессорного устройства / С.И. Перевозчиков, В.Н. Локазюк, В.Н. Шолохов. - К., 1986.- С. 14.- Деп.. в УкрНИИНТИ, № 971.  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail