Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Бібліографія праць вчених університету


Покажчики, створені за період
2001-2014 рр.
Войнаренко Михайло Петрович
Григоренко Олександр Петрович
Йохна Микола Антонович
Калда Галина Станіславівна
Кіницький Ярослав Тимофійович
Костогриз Сергій Григорович
Кузьменко Анатолій Григорович
Локазюк Віктор Миколайович
Нижник Віктор Михайлович
Параска Георгій Борисович
Рудницький В'ячеслав Броніславович
Сілін Радомир Іванович
Скиба Микола Єгорович
Покажчики, створені за період 1997-2000 рр.
Абрамов Олексій Олексійович
Бегняк Віра Іванівна
Венгржановський Віктор Антонович
Гладкий Ярослав Миколайович
Каплун Віталій Грогорович
Косєнков Володимир Данилович
Кошель Василь Павлович
Орлов Олівер Олексійович
Ройзман Вілен Петрович
Торгова Лідія Володимирівна
СКИБА МИКОЛА ЄГОРОВИЧЗМІСТ

Передмова
Основні віхи життя , наукова та педагогічна діяльність
Від упорядника
Монографії та навчальні посібники
Наукові праці
Навчально-методичні праці
Авторські свідоцтва
Патенти
Депоновані рукописи
Наукові праці іноземними мовами
Редагування наукових праць
Публіцистичні статті

ПЕРЕДМОВА
   Микола Єгорович Скиба – ректор Хмельницького національного університету, Заслужений працівник народної освіти, відмінник освіти України, доктор технічних наук, професор, академік Української технологічної академії, Міжнародної академії інформатизації, Української академії економічної кібернетики.
   Микола Єгорович у 1972 році закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю "Машини і апарати легкої промисловості", того ж року вступив до аспірантури на кафедру машин і апаратів при Київському технологічному інституті легкої промисловості. У 1975 році Микола Єгорович отримав призначення на посаду асистента Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування. У 1980 році захистив кандидатську дисертацію. Десять років (1985–1995 рр.) керував факультетом по роботі з іноземними студентами. У 1996 році організував та очолив новостворений гуманітарно-педагогічний факультет.
   З квітня 1999 року – проректор з навчальної роботи Технологічного університету Поділля. В жовтні 2001 року обраний ректором Технологічного університету Поділля.
   Багато років М.Є. Скиба присвятив науковим розробкам модернізації та удосконалення технологічних процесів у сфері побутового обслуговування, розробці технологічних основ проектування ресурсозберігаючих технологій для переробки відходів натуральної шкіри. Ці проблеми знайшли відображення в його дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (2004 р.) "Наукові основи ресурсозберігаючих технологій переробки відходів натуральних шкір у матеріали та вироби взуттєвого виробництва". Робота виконувалась згідно з науковим напрямом "Розробка найважливіших новітніх технологій науковими установами" (держбюджетна тематика) відповідно до плану НДР Міністерства освіти і науки України. Вперше розроблені та впровадженні у виробництво технологічні процеси переробки відходів натуральних шкір, визначені найбільш раціональні технологічні схеми для виробництва шкіряних волокон. Після захисту докторської дисертації (2005 р.) М.Є. Скибі присвоєно звання доктора технічних наук.
   За останні роки ним підготовлено понад 100 наукових праць, 4 монографії, 5 навчальних посібників. Професор Скиба М.Є. має 133 публікації наукового та навчально-методичного спрямування. За результатами наукових досліджень він отримав 7 авторських свідоцтв та 18 патентів на винаходи. За його участю виконано та впроваджено у виробництво 18 госпдоговірних і держбюджетних науково-дослідних тем.
   Як педагог, професор М.Є. Скиба володіє глибокими знаннями, які талановито передає студентам; йому властиві витончений педагогічний такт, почуття нового, висока вимогливість до себе та підлеглих, він невпинно та твердо впроваджує у щоденну практику сучасне, передове, вміло керує науковою роботою аспірантів та пошукачів, підготував п’ять кандидатських наук за спеціальністю "Машини і апарати легкої промисловості". Багато уваги приділяє вдосконаленню форм та методів викладання.
   Професору Скибі М.Є. притаманне глибоке знання справи, висока культура в роботі, вміння масштабно мислити, за що він нагороджений знаком "Винахідник СРСР" (1985 р.) та знаком "Відмінник освіти України" (1994 р.). За його здобутки як педагога, науковця та керівника 1 жовтня 1999 року Президент України присвоїв почесне звання "Заслужений працівник народної освіти України". У 2002 році Микола Єгорович відзначений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. В цьому ж році він удостоївся Почесної грамоти Міністерства освіти і науки України. У 2005 році нагороджений знаком "За наукові досягнення".
   Науково-педагогічну діяльність М.Є. Скиба поєднує з громадською роботою і як депутат обласної ради він очолює комісію з питань розвитку освіти і культури.
   Працелюбність, високий інтелектуальний рівень, щедра людяність викликають до нього повагу колективу співробітників та студентів університету. Під його керівництвом Хмельницький національний університет не лише активно розширює горизонти вітчизняної освіти і науки, а й наполегливо здобуває світове визнання, плідно працює у різних напрямках міжнародного співробітництва, бере активну участь у різноманітних міжнародних проектах, конференціях, програмах обміну студентами, викладачами та науковцями.

Перший проректор
Хмельницького національного університету,
доктор технічних наук,
професор С.Г. Костогриз


ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ, НАУКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1950 р.,
1 січня
– народився в с. Камінь Кролевецького району Сумської області
1972 р. – закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю "Машини і апарати легкої промисловості"
1972 р. – вступив до аспірантури на кафедру машин і апаратів при Київському технологічному інсти­туті легкої промисловості
1975 р. – асистент кафедри "Машини і апарати" Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування
1980 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Динаміка гідравлічного приводу машин легкої промисловості"
1983–1985 рр. – доцент кафедри "Машини і апарати" Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування
1985 р. – нагороджений знаком "Винахідник СРСР"
1985–1995 рр. – керівник факультету по роботі з іноземними студентами
1994 р. – присвоєно звання "Відмінник освіти України"
1996 р. –  декан гуманітарно-педагогічного факультету Технологічного університету Поділля
1997 р. – професор Технологічного університету Поділля
1999 р. – присвоєно почесне звання "Заслужений працівник народної освіти України"
1999–2001 рр. – проректор з навчальної роботи Технологічного університету Поділля
2000 р. – обраний дійсним членом Української технологічної академії
2001 р. – ректор Технологічного університету Поділля
2002 р. – відзначений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
2002 р. – відзначений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України
2002 р. – обраний дійсним членом Міжнародної академії інформатизації
2005 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: "Наукові основи ресурсозберігаючих технологій переробки відходів натуральних шкір у матеріали та вироби взуттєвого виробництва"
2005 р. – присвоєно наукове звання доктора технічних наук
2005 р. – нагороджений знаком "За наукові досягнення"
2007 р. – визнаний Людиною року в конкурсі м. Хмельницького в номінації "За виховання інтелектуальної еліти"

ВІД УПОРЯДНИКА
   Бібліографічний покажчик відображає основні дати життя, наукової та педагогічної діяльності доктора технічних наук, професора, ректора Хмельницького національного університету М.Є. Скиби.
   Покажчик знайомить читача з доробком вченого, його внеском у підготовку кадрів вищої кваліфікації.
   Покажчик охоплює монографії, наукові статті, тези доповідей, авторські свідоцтва, патенти, депоновані рукописи, навчально-методичні розробки українською, російською та англійською мовами.
   При відборі літератури до покажчика були використані каталоги та картотеки бібліотеки ХНУ, а також авторський екземпляр (рукопис).
   Матеріали в покажчику розташовані в алфавітному порядку назв.
   Список авторських свідоцтв та патентів наводиться за номерами.
   Довідково-пошуковий апарат покажчика включає список співавторів, список періодичних видань, статті яких увійшли до покажчика.
   У списку співавторів посилання відповідають номерам праць в покажчику.
   Бібліографічний опис здійснено на основі чинних в Україні стандартів.
   Покажчик розрахований на викладачів ВНЗ, наукових працівників, студентів.
   Відбір матеріалу закінчено до 1 вересня 2009 р.


МОНОГРАФІЇ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1. Виробництво литих деталей та виробів з полімерних матеріалів у взуттєвій та шкіргалантерейній промисловості : монографія / О.П. Бурмістренков, Б.М. Злотенко, В.П. Коновал, І.В. Панасюк, М.Є. Скиба, О.М. Синюк ; під ред. В.П. Коновалова. –  Хмельницький : ХНУ, 2007. –  255 с.
2. Динаміка гідравлічного приводу машин легкої промисловості : монографія / М.Є. Скиба. – Хмельницький, 1997. – 156 с.
3. Економічна безпека України в системі розвитку євроатлантичних процесів : курс лекцій / В.М. Нижник, М.В. Ніколайчук, М.Є. Скиба. – Хмельницький : ХНУ, 2007. –  112 с.
4. Експлуатація, обслуговування та ремонт машин : навч. посіб. / М.Є. Скиба, В.І. Іщук. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 209 с.
5. Захист інтелектуальної власності : навч. посіб. / М.Є. Скиба, Г.М. Драпак. – Хмельницький : Поділля, 1997. – Ч. 1.
6. Методика математичного моделювання технології та механізмів легкої промисловості : навч. посіб. / А.К. Кармалiта, Г.А. Пiскорський, М.Є. Скиба. – К. : IЗМН, 1997. – 184 с.
7. Методика розрахунку механізмів з гідравлічним приводом машин легкої промисловості : монографія / М.Є. Скиба. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 127 с.
8. Обери здоров'я - обери життя! : посіб. на допомогу лекторам, кураторам, вихователям / М.П. Войнаренко, М.Є. Скиба, Л.Е. Байдич, Л.М. Дунець. –  К. : Знання, 2007. –  108 с.
9. Обладнання для переробки відходів : монографія / М.Є. Скиба. – Хмельницький : ПП Ковальський В.В., 2004. – 124 с.
10. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб./ Г. Драпак, М. Скиба. – Хмельницкий : ТУП, 2003.– 135 с.
11. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / М.Є. Скиба, Г.М. Драпак. – К. : Кондор, 2006.– 156 с.
12. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / Г. Драпак, М. Скиба. –  2-ге вид., випр. –  К. : Кондор, 2007. –  156 с.
13. Основи проектування пресформ для лиття під тиском виробів з полімерів : навч. посіб. / О.П. Бурмістенков, Б.М. Злотенко, М.Є. Скиба. – К. : ІЗМО, 1999. – 112 с.
14. Рационализация изготовления деталей низа обуви из исскуственных полимерных материалов : пособие для студентов и инженеров / Б.Н. Злотенко, Н.Е. Скиба, Г.А. Пискорский. – К. : ЦБТИ легкой промышленности, 1992. – 65 с.
15. Розрахунок електромеханічних з’єднань : навч. посіб. / М.Є. Скиба, Г.М. Драпак, І.В. Петко, В.В. Кострицький. – Львів : Новий світ, 2008. – 196 с.
16. Теорія і практика професійно-орієнтаційної роботи з молоддю : навч. посіб. / М.Є. Скиба, О.М. Коханко. –  Хмельницький : ХНУ, 2007. –  322 с.
17. Технологічні процеси і обладнання для розволокнення шкіряних та волокнистих матеріалів : монографія / М.Є. Скиба. – Хмельницький : ПП Ковальський В.В., 2003. – 136 с.
18. Числові методи математичного моделювання в створенні технологічної оснастки для лиття виробів з полімерних матеріалів : монографія / О.П. Бурмістенков, Б.М. Злотенко, М.Є. Скиба, О.М. Синюк. – Хмельницький : ПП Ковальський В.В., 2002. – 148 с.

НАУКОВІ ПРАЦІ

19. Активізація науково-дослідної роботи студентів / М.Є. Скиба, Г.М. Драпак // Науково-дослідна робота студентів: аспект формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2002. – С. 109–113.
20. Альбом тест-карт проверки знаний по технике безопасности на предприятиях системы Минбыта УССР / В.И. Ищук, Ф.Ф. Сигурнов, Н.Е. Скиба, С.Г. Муляр. – К. : Укрбытреклама, 1985. – 130 с.
21. Аналитическое определение времени движения штока в цилиндре гидравлического привода шиберного магазинного загрузочного устройства / Н.Е. Скиба, Г.А. Пискорский, В.А. Кононюк // Изв. ВУЗов. Технология легкой пром-сти. – 1979. – № 2.– С. 40–42.
22. Аналитическое определение времени перемещения штока в цилиндре гидравлического привода прямолинейного движения при возрастающей нагрузке / Н.Е. Скиба, Г.А. Пискорский, В.А. Кононюк // Изв. ВУЗов. Технология легкой пром-сти. – 1979. – № 5.– С. 111–114.
23. Аналіз напружено-деформованого стану композиційного матеріалу методом скінченних елементів / М.Є Скиба, Ю.Б. Михайловський // Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва : матеріали І українсько-польської наук. конф. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 155–156.
24. Аналіз основних показників, які впливають на вибір професії / О.І. Москалюк, М.Є. Скиба // Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки : зб. наук. пр. викл. гуманіт. ін-ту (підготов. за результатами н.-д. роботи 2005 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2005. – С. 31–33.
25. Взаимосвязь структуры полимерных обувных материалов и их эксплуатационных характеристик / Н.Е. Скиба, Г.А. Пискорский, Б.Н. Злотенко // Качество и надежность узлов трения : тез. докл. межресп. науч.-техн. конф. – Хмельницкий, 1992. – С. 150–151.
26. Визначення ефективних параметрів послаблення волоконної структури шкіри при розтягу / М.Є. Скиба // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2002. – № 6, ч. 1. – С. 263–273.
27. Визначення можливостей використання валкового механізму для переробки гуми у високоеластичному стані / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський, Г.С. Головко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2005. – № 1. – С. 76–79.
28. Визначення основних параметрів конструкції молоткового подрібнювача текстильних та волокнистих відходів / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський, Е.О. Філіпченко // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2003. – № 1. – С. 105–109.
29. Визначення раціональних технологічних параметрів пристроїв для розволокнення шкіряних матеріалів / М.Є. Скиба // Вісн. Житомир. держ. технол. ун-ту. – 2004. – № 1. – С. 59–65.
30. Визначення силових параметрів процесу розволокнення шкіряних відходів у валковому пристрої / М.Є. Скиба // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. – 2004. – № 1. – С. 72–79.
31. Використання нейроних мереж для пошуку закономірностей, прогнозування та якісного аналізу інформації / О.М. Синюк, М.Є. Скиба, О.А. Кравчук // Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах : матеріали наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 2003. – Ч.1. – С. 57–62.
32. Вирішення задачі про плин рідини з в’язкістю, що є функцією координат / М.Є. Скиба, Б.М. Злотенко, О.М. Синюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 5, ч. 1. – C. 46–48.
33. Від Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування до Технологічного університету Поділля / М.Є. Скиба, С.Г. Костогриз // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2001. – № 5. – C. 7–11.
34. Вплив педагога на формування особистості майбутнього робітника / М.Є. Скиба, О.М. Коханко / Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – С. 41–48.
35. Вплив структури литих полімерних деталей на їх міцність / М.Є. Скиба, О.П. Бурмістенков, Б.М. Злотенко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2001. – № 1, ч. 1. – С. 104–107.
36. Гідродинамічне розволокнення відходів шкіряних матеріалів / М.Є. Скиба // Технічно-економічне сприяння розвитку підприємництва = Technicno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przed-siebiorczosci : зб. пр. ІІ польсько-української наук. конф. – Krakow : Politechniki Krakowskiej, 2005. – С. 259–269.
37. Гуманітарно-педагогічний факультет: досягнення та перспек­тиви / М.Є. Скиба // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт., псих.-пед. науки. – 2001. – № 3, ч. 2. – C. 9–10.
38. Дистанційне навчання у Хмельницькому національному університеті / М.Є. Скиба, М.П. Мазур, Я.М. Гладкий // Комп’ютерні технології в Хмельницькому національному університеті : інформ. зб. / за ред. С.Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – С. 31–39.
39. Еколого-економічні аспекти використання відходів полімерних матеріалів, шляхом розробки і впровадження високоефективних технологій їх подрібнення / М.Є. Скиба, О.Б. Гуменюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Спец. вип. – 1998. – № 4, ч. 2. – С. 112–114.
40. Експериментальне дослідження процесу утворення спаїв та впливу орієнтації спаїв на експлуатаційні властивості полімерних виробів / М.Є. Скиба, О.М. Синюк / Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2005. – Т. 2, № 4, ч.1. – С. 245–248.
41. Експериментальні дослідження впливу конструкції прес-форми взуттєвого виробництва на процес її заповнення полімерним матеріалом / Б.М. Злотенко, М.Є. Скиба, О.М. Синюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2002. – Т. 2, № 3. – С. 9–12.
42. Експлуатаційні характеристики деталей низу взуття із штучних полімерних матеріалів / М.Є. Скиба, Г.А. Піскорський, Б.М. Злотенко // Вдосконалення обладнання легкої промисловості та складної побутової техніки : тези доп. міжнар. наук.-техн. конф. – Хмельницький, 1993. – С. 67.
43. Застосування інформаційно-технічних засобів навчання у вищих навчальних закладах / М.Є. Скиба // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. викл. за підсумками н.-д. роботи в 2006 р. – Хмельницький : ХНУ, 2007. –  С. 46-48.
44. Звіт ректора Хмельницького національного університету Скиби Миколи Єгоровича на 2002-2008 роки / М.Є. Скиба. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 60 с.
45. Інтелігентність, державотворення - чи є вони ідеалами сучасної студентської молоді? / М.Є. Скиба, М.А. Дудар //
Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. викл. за підсумками н.-д. роботи в 2006 р. – Хмельницький : ХНУ, 2007. –  С. 136-138.
46. Іmраст – програмний комплекс для нелінійного динамічного аналізу / М. Скиба, Ю. Михайловський, Г. Головко // Технічно-економічне сприяння розвитку підприємництва = Technicno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiebiorczosci : зб. пр. ІІ польсько-української наук. конф. – Krakow : Politechniki Krakowskiej, 2005. – С. 249–258.
47. Іmраст – програмний комплекс для нелінійного динамічного аналізу / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський, Г.С. Головко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2006. – № 1. – С. 70–75.
48. Исследование гидравлических механизмов прямолинейного движения в машинах легкой промышленности : дис. … канд. техн. наук / Н.Е. Скиба. – К., 1981.
49. Исследование причин отказов герметичных холодильных компрессоров / Н.Е. Скиба, Г.П. Черменский, Ж.Г. Кунела // Проблемы трибологии. – 1997. – № 2.
50. Исследование переходных процессов в цилиндре гидравли­ческого привода шиберного магазинного устройства / Н.Е. Скиба, Г.А. Пискорский, Н.А. Сивченко // Изв. ВУЗов. Технология легкой пром-сти. – 1978. – № 2. – С. 134–139
51. Исследование процессов и разработка устройства для раз­волокнения кожевенных отходов обувного производства / Н.Е. Скиба, А.Б. Гуменюк // Перспектива развития товаров народного потребления и сферы услуг : тез. докл. респ. науч.-практ. семинара. – К., 1990. – С. 125.
52. Исследование устройств для подачи крупногабаритных плоских листовых деталей в технологические машины / Н.Е. Скиба, Г.А. Пискорский, Н.А. Сивченко // Исследование и проектирование машин и агрегатов легкой промышленности : тез. докл. Всесоюз. семинара. – М., 1978.
53. Исследование эффективности иглофрезерного рабочего органа при дроблении эластомеров / Н.Е. Скиба, В.И. Ищук // Ресурсо- и энергосберегающие технологии промышленного производства : материалы междунар. науч.-техн. конф. / УО Витебский государственный технологический университет. – Витебск, 2003. – С. 23–26.
54. Інноваційний розвиток наукової діяльності в Хмельницькому національному університеті / М.Є. Скиба, В.Г. Каплун, В.П. Олександренко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. –  2008. –  № 6. –  С. 7–15.
55. К вопросу о целесообразности создания условий целенаправленного ориентирования структуры полимера в деталях низа обуви / Б.Н. Злотенко, Г.А. Пискорский, Н.Е. Скиба // Тез. докл. юбил. конф., посвящ. 60-летию КТИЛП. – К., 1990.
56. Каталог карт организации рабочих мест фабрик "Реммебель" системы Минбыта УССР / Н.Е. Скиба, В.И. Ищук, Ф.Ф. Сигурнов. – К. : Укрбытреклама, 1982. – 147 с.
57. Каталог карт организации типовых рабочих мест заводов "Рембыттехника" / Н.Е. Скиба, В.И. Ищук, Ф.Ф. Сигурнов. – К. : Укрбытреклама, 1980. – 231 с.
58. Каталог карт организации типовых рабочих мест на  предприятиях пошива и ремонта обуви по индивидуальным заказам населения Минбыта УССР / Н.Е. Скиба, В.И. Ищук, Ф.Ф. Сигурнов, С.Г. Муляр. – К. : Укрбытреклама, 1981. – 145 с.
59. Комп’ютеризація – важлива складова професійного становлення людини в інформаційному суспільстві / М.Є. Скиба, М.А. Дудар // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2003. – С. 64–73.
60. Комунікативні уміння як психолого-педагогічна категорія / М.Є. Скиба, Н.А. Хворостовська // Дидактика професійної школи : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – Вип.4. – С. 6.
61. Конечно-разностный метод исследования процесса заполнения прямоугольной пресс-формы путем визжализации потока расплава / Б.Н. Злотенко, Н.Е. Скиба, О.Н. Сынюк // Вісн. Київ. держ. ун-ту технологій та дизайну. – 2000. – № 2. – С. 48–53.
62. Контролирующе-обучающая машина "КОМ СТОП ТЕСТ" / Н.Е. Скиба, В.И. Ищук : информ. листок // Хмельницкий межотраслевой территориальный центр научно-технической информации и пропаганды. – Хмельницкий, 1989.
63. Концепція гідродинамічного розволокнення відходів шкіряних матеріалів у виробництві взуттєвих картонів. Повідомлення 1 / М.Є. Скиба // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2003. – № 5, ч. 1. – С. 178–186.
64. Курс "Державна молодіжна політика України" у вузі / М.Є. Скиба, М.А. Дудар // Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки : зб. наук. пр. викл. гуманіт. ін-ту (підготов. за результатами н.-д. роботи 2005 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2005. – С. 8–12.
65. Курс "Основи педагогічної майстерності" як умова розвитку комунікативних здібностей майбутнього педагога / Н.В. Хворостовська, М.Є. Скиба // Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки : зб. наук. пр. викл. гуманіт. ін-ту (підготов. за результатами н.-д. роботи 2005 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2005. – С. 17–18.
66. Метод маркерів і комірок у задачах руху рідин з вільною поверхнею / М.Є. Скиба, Б.М. Злотенко, О.М. Синюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1999. – № 6. – C. 142–144.
67. Методи інтерпретації в’язкопружних властивостей полімерних, шкіряних та текстильних матеріалів / М.Є. Скиба, В.В. Кострицький, Л.Ф. Артеменко //  Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. – 2008. –  № 4. – С. 14.
68. Методи когнітивного інтерв’ю / М.Є. Скиба, О.М. Синюк, Л.Л. Станіславова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2002. – № 4, ч.1. – С. 69–71.
69.  Методи математичного орієнтування та динамічного планування в N-мірному просторі чинників еволюції фретинг-процесів / Ю.І. Шалапко, Ю.Б. Михайловський, М.Є. Скиба, С.Г. Костогриз // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. –  2007. –  № 5. –  С. 52–58.
70.  Методика розрахунку технологічних та конструктивних параметрів молоткового подрібнювального обладнання / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський, Е.О. Золотенко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. –  2008. –  № 2. –  С. 41–45.
71. Методика розрахунку технології та конструкції молоткового подрібнювача для переробки текстильних відходів легкої промисловості / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський, Е.О. Золотенко // Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. II Междунар. науч. конф., Hатания (Израиль), 9-25 сентяб.-2 октяб. 2008 г. – Хмельницкий : ХНУ, 2008. – С. 22–25.
72. Моделювання міжнародних відносин за допомогою нейронних мереж / О.М. Синюк, В.В. Третько, М.Є. Скиба // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – № 49, ч. 1. – С. 235–238.
73. Моделювання процесу заповнення литтєвої прес-форми для виготовлення деталей низу взуття / М.Є. Скиба, Г.А. Піскорський, Б.Н. Злотенко // Вдосконалення обладнання легкої промисловості та складної побутової техники : тези доп. міжнар. наук.-техн. конф. – ХТІ, 1993.
74. Моделювання процесу подрібнення композиційних матеріалів з використанням методу скінчених елементів / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський, Г.С. Головко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. Спец. вип. – 2003. – Т. 2, № 6, ч. 1. – С. 7–11.
75. Моделювання процесу подрібнення та послаблення структури композиційного матеріалу у валковому механізмі з профілем трикутника Рьоло / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський, Г.С. Головко // Вісн. Терноп. держ. техн. ун-ту. – 2004. – Т. 9, № 1. – С. 34–39.
76. Моделювання процесу подрібнення та послаблення структури шкіри / Ю.Б. Михайловський, М.Є. Скиба, Г.С. Головко // Вісн. Терноп. держ. техн. ун-ту. – 2005. – № 1. – С. 6.
77. Моделювання процесу руйнування текстильного матеріалу в молоткових подрібнювачах / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський, Е.О. Золотенко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2006. – № 5. – С. 30–35.
78. Моделювання структури шкіри при визначенні її ефективних властивостей в процесі розволокнення / М.Є. Скиба // Вісн. Черніг. держ. ун-ту. Сер. Техн. науки. – 2004. – № 21. – С. 236–250.
79. Молотковий подрібнюючий пристрій для текстильних та волокнистих матеріалів / Ю.Б. Михайловський, М.Є. Скиба, Е.О. Філіпченко // Сотрудничество для решения проблемы отходов : тез. докл. II Междунар. конф., 9-10 февр. 2005 г. – Х., 2005. – С. 5.
80. Навчання та виховання студентської молоді – на вищий якісний рівень / М.Є. Скиба, К.С. Островський // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2003. – С. 358–364.
81. Наукові основи ресурсозберігаючих технологій переробки відходів натуральних шкір у матеріали та вироби взуттєвого виробництва : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.19.06 / М.Є. Скиба. –  К., 2004. – 44 с.
82. Наукові основи ресурсозберігаючих технологій переробки відходів натуральних шкір у матеріали та вироби взуттєвого виробництва : дис. ... д-ра техн. наук : 05.19.06 / М.Є. Скиба. – Хмельницький, 2004. – 417 с.
83. Обчислювальний кластер для вирішення фундаментальних та прикладних задач / М.Є. Скиба, Ю. Михайловський, О. Томчук  // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. –  2008. –  № 4. –  С. 202-205.
84. Организация типовых рабочих мест при ремонте сложно-бытовой техники поточным, индивидуальным методами / Н.Е. Скиба, В.И. Ищук // Пути совершенствования хозяйственного механизма на предприятиях бытового обслуживания : тез. материалов краев. науч.-техн. конф. – Владивосток, 1981.
85. Освітній процес вищого навчального закладу як детермінанта особистісного і професійного розвитку студента / М.Є. Скиба // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. викл. –  Хмельницький : ХНУ, 2006. –  С. 3–5.
86. Ослаблення структури шкіряних відходів перед їх розволокненням / М.Є. Скиба // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Технічні науки. – 2004. – Т. 1, № 2, ч. 1. – С. 211–217.
87. Основний процес вищого навчального закладу як детермінанта особистісного професійного розвитку студента / М.Є. Скиба // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. викл. гуманіт. ін-ту. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – С. 3–5.
88. Переробка вторинних ресурсів / Ю.Б. Михайловський, М.Є. Скиба, Г.С. Головко // Сотрудничество для решения проблемы отходов : тез. докл. II Междунар. конф., 9-10 февр. 2005 г. – X., 2005. – С. 5.
89. Перспективна розгорнута програма діяльності ректора Хмельницького національного університету Скиби Миколи Єгоровича на 2008-2015 роки. –  Хмельницький : ХНУ, 2008. –  52 с.
90. Перспективы утилизации отходов волокнистых материалов / Н.Е. Скиба, А.Б. Гуменюк // Тези доп. міжнар. наук.-техн. конф. – К., 1993.
91. Підготовка педагогів в сучасних соціальних умовах / М.Є. Скиба // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. викл. гуманіт. ін-ту ( підготов. за результатами н.-д. роботи 2005 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2005. – С. 3–8.
92. Получение заданной степени ориентации макромолекул в поверхностных слоях литых полимерных деталей низа обуви / Н.Е. Скиба, Б.Н. Злотенко, Г.А. Пискорский // Тез. докл. 44-й науч. и 12-й науч.-метод. конф. проф.-препод. состава КТИЛП. – К., 1992.
93. Послаблення волоконної структури натуральної шкіри при дії напружень зсуву та розтягу / М.Є. Скиба // Вісн. Житомир. держ. технол. ун-ту. – 2003. – № 1. – С. 35–43.
94. Послаблення волоконної структури шкіри при двоосному деформуванні / М.Є. Скиба // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2003. – № 1, ч. 1. – С. 7–14.
95. Проблема професійного самовизначення особистості / М.Є. Скиба  // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. викл. – Хмельницький : ХНУ. – 2007. – Вип. 3. – С. 3-6.
96. Проблема професійної спрямованості особистості в умовах ринкових перетворень економіки в Україні / М.Є. Скиба // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф.,  24-26 жовт. 2007 р. –  Хмельницький : ХНУ, 2007.
97. Проблемы автоматизации загрузки в технологические машины легкодеформируемых деталей изделий легкой промышленности / Г.А. Пискорский, Н.Е. Скиба, А.Э. Вийера //Вдосконалення обладнання легкої промисловості та складної побутової техніки : тези доп. міжнар. наук.- техн. конф. – Хмельницький, 1993. – С. 23–24. 
98. Проектирование пресс-форм для литья низа обуви / Н.Е. Скиба, Б.Н. Злотенко // Перспектива развития производства товаров народного потребления и сферы услуг : тез. докл. респ. науч.-практ. семинара. – К., 1990.
99. Проектування змісту дисципліни "Нове в техниці та технології швейних виробів" / М.Є. Скиба, О. Пащенко // Дидактика професійної школи : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – Вип. 2. – С. 75–80.
100. Проектування молоткового подрібнювача для переробки гуми в високоеластичному стані / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський, Г.С. Головко // Механіка та інформатика : зб. матеріалів III українсько-польської наук. конф. молод. вчен., 28-30 квіт. 2005 р. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – С. 183–186.
101. Проектування молоткового подрібнювача для переробки текстильних відходів / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський, Е.О. Золотенко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. –  2007. –  № 1. –  С. 83–90.
102. Проектування технологічного процесу розволокнення шкіряних матеріалів на валкових пристроях / М.Є. Скиба // Вісн. Житомир. держ. технол. ун-ту. – 2004. – № 2. – С. 48–56.
103. Професійне становлення особистості фахівців в умовах ринкової економіки / М.Є. Скиба // Дидактика професійної школи : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – Вип. 3. – С. 23–27.

 

104. Професійне становлення особистості фахівців в умовах ринкової економіки / М. Скиба // Професійно-технічна освіта. – 2006. – № 1. – С. 22–26.
105. Разработка методики по составлению нормативов рациональ­ной организации труда для предприятий бытового обслуживания / Н.Е. Скиба, В.И. Ищук // Пути совершенствования хозяйственного механизма на предприятиях бытового обслуживания. – Владивосток, 1981.
106. Розробка методики пошуку оптимальних параметрів для нелінійних моделей / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський, Е.О. Філіпченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2006. – Т.1, № 2. – С. 176–180.
107. Розробка методу оптимізації топології та форми виробів / М.Є. Скиба, Ю.Б. Михайловський. Е.О. Золотенко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – 2008. - № 4. – С. 5.
108. Разработка устройства для разволокнения натуральных кож / А.Б. Гуменюк, Н.Е. Скиба // Управление триботехническими и прочностными свойствами механических систем. – К. : УМК ВО, 1990. – С. 129–132.
109. Розробка та вдосконалення прес-форм для лиття низу взуття / М.Є. Скиба // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2001. – № 3. – С. 136–138.
110. Розробка та вдосконалення прес-форм для лиття низу взут­тя : звіт про НДР / Міністерство освіти і науки України, ТУП ; керівник М.Є. Скиба. – Шифр теми 6.02 ТС ; № ДР 0102U004050. – Інв. № 0203U006297. – Хмельницький, 2002. – 55 с.
111. Розробка технологічно-гнучких засобів автоматизації складання плоских багатошарових заготовок верху взуття : звіт про НДР / Міністерство науки і освіти України, ХНУ ; керівник теми М.Є. Скиба. – Шифр теми 2 Б – 2002 ; № ДР 0102U004045. – Інв. № 0205U002291. – Хмельницький, 2004. – 235 с.
112. Система вступних випробувань у формі комп’ютерного тестування / М.Є. Скиба, С.Г. Костогриз, О.П. Терещенко, К.В. Ліствін // Комп’ютерні технології в Хмельницькому національному університеті : інформ. зб. / за ред. С.Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – С. 66–70.
113. Система управления безопасностью труда / Н.Е. Скиба // Основы стандартизации, принципы, практика разработки и внедрения стандартов предприятия по безопасности труда : материалы семинара. – Хмельницкий, 1977.
114. Системна реалізація принципів управління якістю підготовки фахівців та її інформаційно-комп’ютерне забезпечення / М.Є. Скиба, С.Г. Костогриз // Комп’ютерні технології в Хмельницькому національному університеті : інформ. зб. / за ред. С.Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – С. 3–5.
115. Струйное течение полимера в литьевой пресс-форме / Б.Н. Злотенко, А.П. Бурмистенков, Н.Е. Скиба // Проблеми сучасного машинобудування : зб. наук. пр. – Хмельницький : ТУП, 1996. – С. 61–62.
116. Структурні напруження на міжфазних межах елементів надмолекулярної структури / М.Є. Скиба, В.В. Кострицький, Л.Ф. Артеменко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. –  2008. –  № 2. –  С. 180–185.
117. Структурні основи технології розволокнення натуральної шкіри / М.Є. Скиба, В.В. Кострицький // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2004. – № 1, ч. 1. – С. 92–98.
118. Структурно-механічна модель та метод визначення раціональних параметрів розволокнення натуральних шкіряних матеріалів / М.Є. Скиба // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2002. – № 4, ч. 1. – С. 192–199.
119. Теоретический анализ износостойкости деталей ротационных холодильных компрессоров и выбор материалов для их изготовления / Н.Е. Скиба // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1998. – № 4. – С. 146–148.
120. Теоретичні засади підвищення довговічності спецодягу металургів / О.П. Кочетов, М.Є. Скиба, В.О. Гуляєва // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2002. – № 1. – С. 86–91.
121. Тестова система оцінювання знань з матеріалознавста швейних виробів / М. Скиба, О. Кустова / Дидактика професійної школи : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – Вип. 2. – С. 81–86.
122. Технологічні пристрої для розволокнення шкіри / М.Є. Скиба // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. – 2003. – № 4. – С. 200–206.
123. ТУП. На порозі інформаційного суспільства / М. Скиба, М. Дудар // Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 9–15.
124. Управление движения поршня в цилиндре гидравлического привода шиберного магазинно-загрузочного устройства / Н.Е. Скиба, Г.А. Пискорский, Н.А. Сивченко // Изв. вузов. Технология легкой пром-сти. – 1976. – № 6. – С. 139–143.
125. Установка для акустичних досліджень ефективних властивостей матеріалів / М.Є. Скиба, Л.Ф. Артеменко, С.А. Демішонкова // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. – 2003. – № 2. – С. 16–22.
126. Формування стереотипів як базис інформаційних операцій / М.Є. Скиба, О.І. Бондаренко // Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах : матеріали наук.- практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 2003. – Ч. 1. – С. 46–51.
127. Числове моделювання процесу заповнення порожнини прес-форми складної конфігурації / М.Є. Скиба, Б.М. Злотенко, О.М. Синюк / Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2004. – № 5. – С. 49–52.
128. Числове моделювання технологічного процесу кавітаційного розволокнення відходів шкіри / М.Є. Скиба // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. – 2003. – № 3. – С. 226–232.
129. Числове моделювання течії композиційної рідини в порожнині кавітаційного розволокнювача / М.Є. Скиба // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2003. – № 2. – C. 42–45.

продовження


  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail