Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Бібліографія праць вчених університету


Покажчики, створені за період
2001-2014 рр.
Войнаренко Михайло Петрович
Григоренко Олександр Петрович
Йохна Микола Антонович
Калда Галина Станіславівна
Кіницький Ярослав Тимофійович
Костогриз Сергій Григорович
Кузьменко Анатолій Григорович
Локазюк Віктор Миколайович
Нижник Віктор Михайлович
Параска Георгій Борисович
Рудницький В'ячеслав Броніславович
Сілін Радомир Іванович
Скиба Микола Єгорович
Покажчики, створені за період 1997-2000 рр.
Абрамов Олексій Олексійович
Бегняк Віра Іванівна
Венгржановський Віктор Антонович
Гладкий Ярослав Миколайович
Каплун Віталій Грогорович
Косєнков Володимир Данилович
Кошель Василь Павлович
Орлов Олівер Олексійович
Ройзман Вілен Петрович
Торгова Лідія Володимирівна

КОСЕНКОВ ВОЛОДИМИР ДАНИЛОВИЧ

 Зміст

Від упорядника
Наукові праці
Авторські свідотства
Патенти
Депоновані рукописи

ВІД УПОРЯДНИКА

   Бібліографічний покажчик підготовлений до 30-річчя від дня заснування Технологічного університету Поділля.
   В покажчику представлені матеріали, які відображають наукову та педагогічну діяльність кандидата технічних наук, доцента, декана факультету радіоелектроніки Володимира Даниловича Косенкова.
   Косенков В.Д. з 1970 року займається дослідженням лінійних машин постійного струму. Метою досліджень ставилась розробка конструкції двигунів, призначених як для монтування у механізм, так і автономних, на основі аналізу електромагнітних процесів. При цьому були розроблені нові типи якірних обмоток. Основна увага приділялась двигунам, які несуть обмотку тільки на одній частині і здатні забезпечити великі переміщення. В процесі досліджень був розроблений новий клас машин постійного струму з безконтактною передачею енергії рухомому якорю. За результатами досліджень отримано 3 патенти, більше 20 авторських свідоцтв. Володимир Данилович приймав участь в розробці та дослідженні датчиків лінійних переміщень, які знайшли застосування на підприємствах спеціального машинобудування.
   Покажчик охоплює наукові статті, тези доповідей, авторські свідоцтва, депоновані рукописи, патенти, навчально-методичні розробки українською та російською мовами.
   При відборі літератури до покажчика були використані каталоги та картотеки бібліотеки ТУП, а також авторський екземпляр.
   Матеріали в покажчику розташовані за алфавітом назв. Список авторських свідоцтв і патентів наводиться за номерами.
    Відбір матеріалу виконано станом на 9 травня 1997 року.
Доповнення внесені станом на 01.05.2004 року.

НАУКОВІ ПРАЦІ

1. Анализ реакции якоря в линейных двигателях постоянного тока / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий // Электромашиностроение и электрооборудование: Респ. межвед. науч.-техн. сб.- К.: Техніка, 1981.- Вып. 33

2. Быстродействующий электропривод с линейной машиной постоянного тока / В.Д.Косенков, В.И.Шкловский, В.Т.Беликов и др. // Тез. докл. Всес. науч.-техн. конф. по электроприводам.- Таллин, 1975.

3. Вдосконалення електротехнічної підготовки інженерів-технологів / В.Д.Косенков, В.І.Скринник, Л.В.Скубій // Наукові основи сучасних прогресивних технологій: Тез. доп. наук.-практ. конф. з нагоди презентації Технологічного університету Поділля.- Хмельницький, 1994.- С. 7.

4. Влияние схемы укладки якорной обмотки на реакцию якоря линейного двигателя / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий, В.С.Стратиенко // Тез. докл. обл. науч.-техн. конф. молодых ученых.- Винница, 1980.

5. Десятиканальный комплекс для измерения линейных перемещений / А.В.Большакова, А.И.Зуборовский, В.Д.Косенков, В.А.Спирин // Сб. науч. тр. МТИ.- М., 1984.

6. Десятиканальный комплекс для измерения линейных перемещений ИЛП-10 / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий, А.И.Зуборовский и др. // Межотрасл. науч.-техн. сб.- М., 1989.

7. Десятиканальный комплекс для прецизионного измерения перемещений ИЛП-10 А / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий, А.И.Зуборовский и др.- Информ. листок. - Хмельницкий: МТЦНТИ, 1989.

8. До вибору частоти змінного магнітного поля лінійного двигуна з безконтактним живленням рухомого якоря / В.Д. Косенков, Л.В.Скубій // ВОТТП.- 1997.-№ 2.

9. До визначення часу спрацювання електромагнітів крокового двигуна/ В.Д.Косенков, Л.В.Скубій // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2002.- №1.- С. 70-72.

10. Задание на самостоятельную работу по второй части курса “Электротехника и основы промышленной электроники” и методические рекомендации к его выполнению для студ. спец. 1707/ В.Д.Косенков, Л.В.Скубий, Л.В.Пастернак.-Хмельницкий: ХТИ, 1989.- 12 с.

11. Исследование и разработка прецизионных датчиков линейных перемещений для работы при температурах до +75° С. Совершенствование комплекса ИЛП-10 для автоматического режима измерений: Отчет по хоздоговорной теме / Минвуз УССР, ХТИ; Руководитель А.И. Зуборовский; Соисполн.: В.Д.Косенков, В.И.Скрынник, И.Д.Коломиец.-ГР 01840021205.- Хмельницкий, 1987.- 53с.-

12. Исследование и расчет источника питания для вакуумно-напылительных установок: Отчет по госбюджетной теме /Минвуз УССР, ХТИ; Руководитель С.И.Пятин; Соисполн.: М.С.Стецишин, В.Д.Косенков.-Шифр 4Б-92;-Хмельницкий, 1992.-24 с.

13. Исследование линейного двигателя постоянного тока для привода промышленных механизмов / В.Д.Косенков, В.Т.Беликов // Автоматизция технологических процессов в различных отраслях народного хозяйства: Тез. докл. науч.-техн. конф.- Куйбышев, 1975.

14. Исследование электромеханических преобразователей линейного исполнения: Отчет о НИР / Минвуз УССР, ХТИ; Руководитель В.Д.Косенков.- № ГР 0188.000.8992; Инв. № 02.9.10016294.- Хмельницкий, 1990.- 53 с.

15. Курсовое проектирование по теоретическим основам электротехники: задание, методические указания и пример расчета / В.Д.Косенков.- Хмельницкий: ХТИБО, 1983.- 29 с.

16. Линейный двигатель постоянного тока / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий // Электродинамика: Сб. тр..- К., 1986.

17. Линейный двигатель постоянного тока для привода продольного хода стола плоскошлифовального станка / В.Д.Косенков, В.И.Артеменко, В.Т.Беликов, М.К.Захаров // Электропривод с линейным электродвигателем: Тез. докл. Всес. науч. конф.- К., 1976.

18. Електричні машини і трансформатори: Методичні вказівки до лабораторних робіт з електротехніки для студ. неелектричних спец. / А.І.Зуборовський, В.Д.Косенков.- Хмельницький: ХТІ, 1992.- 16 с.

19. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка: Програма, контрольні завдання та методичні вказівки для студентів заочної форми навчання напряму освіти "Інженерна механіка"/Укл. В.Д. Косенков, В.І.Скринник -Хмельницький: ТУП, 2001.- 28с.

20. Елементи і пристрої цифрової техніки // Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка: Текст лекцій для студентів спеціальностей 12.01 і 12.02/ В.Д.Косенков, В.І. Скринник, Л.В Скубій. - Хмельницький: ХТІ, 1993.-24с.

21. Збірник завдань для комплексного іспиту при вступі на спеціальності факультету комп'ютерної інженерії та радіоелектроніки /Укл. В.Д. Косенков, Л.В.Скубій, О.Г. Любін та ін.- Хмельницький:ТУП, 2002.- 93с.

22. Комбінований перетворювач лінійне переміщення / лінійна швидкість - напруга / В.Д.Косенков, Л.В.Скубій //ВОТТП.- 2000.- № 3.

23. Комп'ютерна електроніка: Журнал звітів з лабор. робіт для студ. напряму вищої освіти "Комп'ютерна інженерія" / Укл. Л.В. Скубій, В.Д. Косенков, Л.І.Молчанова.- Хмельницький: ТУП, 2000.- Ч.1.- 36с.

24. Комп'ютерна електроніка: Завд.та метод.вказ.до вик-ня курс.роб.для студ.напрямку вищої освіти "Комп'ютерна інженерія" /Укл. Л.В.Скубій, В.Д.Косенков, Л.І.Молчанова.- Хмельницький:ТУП, 2001.- 19с.

25. Метод вимірювання ємності конденсаторів за допомогою генератора лінійно--наростаючої напруги/ В.Д.Косенков, В.В.Мартинюк, О.А.Вдовін// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2001.- №2.- №1.- С.58-60.

26. Методичні вказівки до лабораторних робіт з електротехніки (електричні машини і трансформатори) для студентів неелектротехнічних спеціальностей / Укл. В.Д.Косенков, А.І.Зубровський, В.І. Скринник, Л.В. та ін.- Хмельницький: ХТІ, 1992.- 16с.

27. Методические указания к лабораторной работе по электротехнике “Исследование двигателей постоянного тока” для студ. мех. спец. / В.Л.Косенков, Л.В.Скубий, И.С.Чук.- Хмельницкий: ХТИБО,1989.- 8 с.

28. Методические указания к лабораторным работам по электротехнике для студ. технол. спец. Ч.1. / В.Д.Косенков, В.И.Скрынник.- Хмельницкий: ХТИБО, 1988.- 20 с.

29. Методические указания к курсовой работе по дисциплине “Основы теории цепей” для студ. спец. 2301. / В.Д.Косенков, Л.В.Пастернак.- Хмельницкий: ХТИ, 1994.- 48 с.

30. Некоторые вопросы исследования магнитного поля в мелкоскоростных линейных двигателях постоянного тока / В.Д.Косенков, М.К.Захаров // Электромашиностроение и электрооборудование: Респ. межвед. науч.-техн. сб.- К.: Техніка, 1974.- Вып. 19.

31. Обмотки якоря линейного электродвигателя постоянного тока / В.Д.Косенков, В.И.Артеменко, В.Т.Беликов // Электромашиностроение и электрооборудование: Респ. межвед. науч.-техн. сб.- К.: Техніка, 1975.- Вып. 21.

32.Оптимальний режим роботи електромагнітного преса / В.Д.Косенков, А.К. Кармаліта, О.С. Поліщук // Вісник Технологічного університету поділля.-1999.- №4, Ч.2.- С. 67-69.

33. Основи теорії кіл: Методичні вказівки до курсової роботи для студентів спеціальності "Радіотехніка"/Укл. Косенков В.Д., Пастернак Л.В.- Хмельницький:ТУП, 2001.- 34с.

34. Особенности выбора главных размеров линейного двигателя постоянного тока / В.Д.Косенков, А.Д.Ивлев, В.Т.Беликов // Электромашиностроение и электрооборудование: Респ. межвед. науч.-техн. сб.- К.: Техніка, 1978.- Вып. 27.

35. Особенности конструкций линейного двигателя постоянного тока защищенного исполнения / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий, В.Т.Беликов // Электромашиностроение и электрооборудование: Респ. межвед. науч.-техн. сб.- К.: Техніка,1981.- Вып. 33.

36. Особенности процесса коммутации встраиваемых в производственные механизмы линейных двигателей постоянного тока / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий // Проблеми сучасного машинобудування: Зб. наук. пр.- Хмельницький: Поділля, 1993.- 116 с.

37. Особливості електромагнітних процесів в якорі, секціі якого замкнуті на напівпровідникові діоди / В.Д. Косенков, Л.В.Скубій // ВОТТП.- 1999.- № 2.

38. Особливості конструкцій та процесів в електричних двигунах без гальванічного зв'язку з рухомим якорем / В.Д.Косенков, Л.В.Скубій // Вісник Східноукраїнського національного університету.- 2003.- № 1.

39. Практикум з теорії лінійних електричних кіл: Навч. посібник / В.Д. Косенков, Л.В.Пастернак.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 150с.

40. Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з курсу "Електротехніка та промелектроніка" для студентів напрямку вищої освіти 6.0918 "Легка промисловість" заочної форми навчання / Укл. В.Д. Косенков, Л.В Скубій, Л.І. Молчанова.- Хмельницький: ТУП, 1999.- 20с.

41. Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до виконання контрольних і лабораторних робіт з курсу “Електротехніка та промислова електроніка” для студ. технол. спец. заоч. форми навчання / В.І.Скринник, Л.В.Скубій, В.Д.Косенков та ін.- Хмельницький: ХТІ, 1992.- 48 с.

42. Программа, контрольные задания и методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу “Электротехника и основы электроники” для студ. мех. спец. / В.Л.Косенков, В.И.Скрынник, Л.В.Скубий.- Хмельницкий: ХТИ, 1992.- 48 с.

43. Программа, контрольные задания и методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу “Электротехника и промышленная электроника” для студ. технол. спец. заоч. формы обучения / Л.В.Скубий, В.Д.Косенков, В.И.Скрынник и др.- Хмельницкий: ХТИБО, 1988.- 40 с.

44. Программа, контрольные задания и методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу “Электротехника, электроприводы станков и основы электроники” для студ. спец. 0501. “Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты” заочной формы обучения / В.И.Скрынник, Л.В.Скубий, В.Д.Косенков.- Хмельницкий: ХТИ, 1989.- 45 с.

45. Про деякі напрямки удосконалення розрахункових робіт з електротехніки / В.І.Скринник, В.Д.Косенков // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону: Тез. доп. наук.-практ. конф. Ч 1-2.- Хмельницький: Поділля, 1995.- 23 с.

46. Разработка комплекса для прецизионного измерения линейных перемещений ИЛП-10: Отчет о НИР / Минвуз УССР, ХТИБО; Руководитель А.И.Зуборовский; Соисполн.: А.П.Головня, В.Д.Косенков, И.Д.Коломиец, Л.В.Скубий..- Шифр 2-80; ГР 80032964; Инв. № 02840069973.- Хмельницкий, 1983.- 31 с.-

47. Разработка устройства для определения изменения профилей изделий, близких к окружности, в процессе испытаний. Исследование и разработка датчиков линейных перемещений уменьшенных габаритов: Отчет о НИР / Минвуз УССР, ХТИ; Руководитель В.ДКосенков.- Шифр 38-87; ГР 01870097070; Инв. № 02900010394.-Хмельницкий, 1989.-69с.

48. Расчет намагничивающей силы обмотки возбуждения линейного двигателя постоянного тока / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий // Электромашиностроение и электрооборудование: Респ. межвед. науч.-техн. сб.- К.: Техніка, 1979.- Вып. 28.

49. Теорія електричних кіл. Конспект лекцій для студентів напряму "Комп'ютерна інженерія" / В.Д. Косенков.- Хмельницький: ТУП, 2002.-52 с.

50. Теорія електричних та магнітних кіл: Навч. посібник / В.Д. Косенков. -Хмельницький: ТУП, 2003.- 199с.

51. Теорія електричних та магнітних кіл: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студ. напрямку вищої освіти "Комп'ютерна інженерія"/ Укл. В.Д. Косенков,
Л.І. Молчанова, Л.В.Скубій.- Хмельницький: ТУП, 1998.- 26с.

52. Теорія електричних та магнітних кіл: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студ. напрямку вищої освіти "Комп'ютерна інженерія"/Укл. В.Д. Косенков, Л.І. Молчанова, Л.В.Скубій- Хмельницький:ТУП, 2000.- 26с.

53.Теорія електричних та магнітних кіл: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку вищої освіти "Комп'ютерна інженерія"/Укл. В.Д.Косенков, Л.І.Молчанова, Л.В.Скубій.- Хмельницький: ТУП, 2001.- 24с.

54. Теорія електричних та магнітних кіл: Навч. посібник / В.Д. Косенков. -Хмельницький: ТУП, 2003.- 199с.

55. Трансформаторный датчик без гальванической связи с подвижной обмоткой / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва: Зб. матеріалів ІІІ наук.-техн. конф.- Хмельницький: Поділля, 1995.- С.71.

56. Учет влияния краевых эффектов на равномерность движения ЛДПТ / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий, А.Д.Ивлев, В.И.Скрынник // Электромашиностроение и электрооборудование: Респ. межвед. науч.-техн. сб.- К.: Техніка, 1988.- Вып. 42.

57. Фізика:Збірник текстів та завдань для абітурієнтів/Укл. В.Д. Косенков, Л.В. Скубій, В.М. Голонжка та ін.- 2-е вид., випр.- Хмельницький:ТУП, 2003.- 118с.

58. ЭДС кольцевой обмотки линейного двигателя постоянного тока с ферромагнитным якорем / В.Д.Косенков, М.К.Захаров, В.Т.Беликов // Электромашиностроение и электрооборудование: Респ. межвед. науч.-техн. сб.- К.: Техніка, 1975.- Вып. 20.

59. Электромагнитное усилие однообмоточного преобразователя линейного исполнения / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва: Зб. матеріалів ІІІ наук.-техн. конф.- Хмельницкий: Поділля, 1995.- 233 с.

60. Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка. Розділ “Імпульсні пристрої”: Текст лекцій для студ. спец. 1201. / В.Д.Косенков, В.І.Скринник, Л.В.Скубій.- Хмельницький: ХТІ,1992.- 36 с.

61. Электротехника: Методические указания к лабораторным работам по разделу “Электрические машины” / В.Д.Косенков, В.И.Скрынник, Л.В.Скубий и др.- Хмельницкий: ХТИБО, 1984.- 46 с.

62. Электротехника: Методические указания к лабораторныи работам по разделу “Электрические цепи” Ч. 1. / В.Л.Косенков, В.И.Скрынник, Ф.А.Григорук.- Хмельницкий: ХТИБО, 1980.- 66 с.

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА

63. А.с. 448541 СССР, МКИ Н 02 К 3/18. Однослойная петлевая обмотка линейного электродвигателя постоянного тока / В.И.Артеменко, В.Т.Беликов, В.Д.Косенков
(СССР ).- № 1770879/24-7; Заявлено 10.04.72; Опубл. 30.10.74, Бюл. № 40 // Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки.- 1974.- № 40.- С. 114.

64. А.с. 480155 СССР, МКИ Н 02 К 23/30. Двухслойная петлевая обмотка / В.И.Артеменко, В.Т.Беликов, В.Д.Косенков ( СССР ).- № 1801671/24-7; Заявлено 26.03.72; Опубл. 5.08.75, Бюл. № 29 // Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки.- 1975.- № 29.- С. 163.

65. А.с. 513453 СССР, МКИ Н 02 К 23/32. Двухслойная волновая обмотка якоря линейного двигателя / В.И.Артеменко, В.Т.Беликов, В.Д.Косенков ( СССР ).- № 2029289/24-7; Заявлено 03.06.74; Опубл. 5.05.76, Бюл. № 17 // Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки.- 1976.- № 17.- С. 179.

66. А.с. 629611 СССР, МКИ Н 02 К 41/02. Якорь линейного двигателя постоянного тока / В.Т.Беликов, А.Д.Ивлев, В.Д.Косенков, Г.А.Севрук (СССР ) № 24412255/24-07; Заявлено 05.01.77; Опубл. 25.10.78, Бюл. № 39 // Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки.- 1978.- № 39.-С. 176.

67. А.с. 714586 СССР, МКИ Н 02 К 41/02. Линейный электрический двигатель / А.И.Зуборовский, В.Д.Косенков, Л.В.Скубий ( СССР ).- № 2608455/24-07; Заявлено 21.04.78; Опубл. 5.02.80, Бюл. № 5 // Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки. 1980.- № 5.- С. 245.

68. А.с. 792516 СССР, МКИ Н 02 К 41/035. Линейный двигатель постоянного тока / В.Д,Косенков, Л.В.Скубий, А.И.Зуборовский ( СССР ).- № 2595239/24-07; Заявлено 29.03.78; Опубл. 30.12.80, Бюл. № 48 // Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки.- 1980.- № 48.-С. 264.

69. А.с. 797010 СССР, МКИ Н 02 К 41/02. Линейный двигатель/ В.Д.Косенков, Л.В.Скубий, А.И.Зуборовский ( СССР).- № 2744031/24-07; Заявлено 29.03.79; Опубл. 15.01.81, Бюл. № 2 // Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки.- 1981.- № 2.- С. 240.

70. А.с. 851675 СССР, МКИ Н 02 К 41/02. Линейный двигатель постоянного тока / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий (СССР).- № 2816696/24-07; Заявлено 6.09.79; Опубл. 30.07.81, Бюл. № 28 // Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки.- 1981.- № 28.- С. 269. 

71. А.с. 853369 СССР, МКИ С 01 В 7/00. Преобразователь линейных перемещений / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий ( СССР ).- Бюл. № 29 // Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки.- 1981.- № 29.- С. 191.

72. А.с. 915180 СССР, МКИ Н 02 К 41/035. Линейный двигатель постоянного тока / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий (СССР).- № 2890919/24-07; Заявлено 5.03.80; Опубл. 23.03.82, Бюл. № 11 // Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки.- 1982.- № 11.- С. 216. 

73. А.с. 951587 СССР, МКИ Н 02 К 41/025. Линейный электрический двигатель / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий, В.Т.Беликов, А.Д.Ивлев ( СССР ).- № 3005031/24-07; Заяалено 17.11.80; Опубл. 15.08.82, Бюл. № 30 // Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки.- 1982.- № 30.-С. 249.

74. А.с. 961060 СССР, МКИ Н 02 К 41/035. Линейный двигатель постоянного тока / В.Т.Беликов, А.Д.Ивлев, В.Д.Косенков и др. (СССР).- № 2828493/24-07; Заявлено 19.10.79; Опубл. 23.09.82, Бюл. № 35 // Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки.- 1982.- № 35.-С. 271.

75. А.с. 983928 СССР, МКИ Н 02 К 41/035. Электрический двигатель / В.Т.Беликов, В.Г.Челак, А.Д.Ивлев, В.Д.Косенков (СССР ).- № 3236019/24-07; Заявлено 15.01.81; Опубл. 23.12.82, Бюл. № 47 // Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки.- 1982.- № 47.-С. 252.

76. А.с. 1026251 СССР, МКИ Н 02 К 41/035. Линейный электрический двигатель / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий ( СССР ).- № 3346425/24-07; Заявлено 13.10.81; Опубл. 30.06.83, Бюл. № 24 // Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки.- 1983.- № 24.- С. 175. 

77. А.с. 10299349 СССР, МКИ Н 02 К 41/035. Линейный электрический двигатель постоянного тока / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий ( СССР ).- № 3346852/24-07; Заявлено 13.10.81; Опубл. 15.07.83, Бюл. № 26 // Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки.- 1983.- № 26.-С. 207.

78. А.с. 1045335 СССР, МКИ Н 02 К 41/035. Линейная электрическая машина постоянного тока / В.Д.Косенков, В.Т.Беликов, Л.В.Скубий ( СССР ).- № 3442541/24-07; Заявлено 21.05.82; Опубл. 30.09.83, Бюл. № 36 // Открытия. Изобретения.- 1983.- № 36.- С. 214.

79. А.с. 136947 СССР, МКИ Н 02 К 41/035. Линейный электрический двигатель / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий, А.И.Зуборовский, Б.П.Мельник ( СССР ).- № 3864725/24-07; Заявлено 05.03.85.

80. А.с. 1179494 СССР, МКИ Н 02 К 41/035. Линейный электрический двигатель / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий, А.И.Зуборовский, Б.П.Мельник ( СССР ).- № 3738052/24-07; Заявлено 07.03.84; Опубл. 15.09.85, Бюл. № 34 // Открытия. Изобретения.- 1985.- № 34.-С. 247.

81. А.с. 1413408 СССР, МКИ С 01 В 7/00. Электромагнитный датчик линейных перемещений / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий, Л.И.Молчанова и др. ( СССР ).- № 4223447/25-28; Заявлено 10.02.87; Опубл. 30.07.88, Бюл. № 28 // Открытия. Изобретения.- 1988.- № 28.- С. 165.

82. А.с. 1578791 СССР,МКИ Н 02 К 1/14. Магнитопровод индуктора машины постоянного тока / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий ( СССР ).- № 4239677/24-07; Заявлено 25.03.87; Опубл. 15.07.90, Бюл. № 26 // Открытия. Изобретения.- 1990.- № 26.- С. 242.

83. А.с. 1634101 СССР,МКИ Н 02 К 41/035. Линейный электрический двигатель / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий ( СССР ).- № 4399762/07; Заявлено 30.03.88.

ПАТЕНТИ

84. Пат. 42161 А Україна, МКВ 7 H 02 K 41/02 Електромагнітний лінійний двигун / В.Д.Косенков, Л.В.Скубій.- № 2000052988; Заявлено 25.05.2000; Опубл.15.10.2001 // Промислова власність.- 2001.- №9

85. Пат. 2098405 В. Великобритания. Линейный двигатель постоянноготока / Л.В.Скубий, В.Д.Косенков, В.Т.Беликов и др.; Опубл. 30.08.84

86. Пат. 2510839 В 1.Франция. Линейный электродвигатель / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий и др.; Опубл. 14.03.86.

87. Пат. 15105А Україна, Н02К41/02. Безконтактний лінійний електричний двигун / В.Д.Косенков, Л.В.Скубій, Л.В.Пастернак ( Україна ).- Заявл. 02.06.93. №93006000; Опубл. 30.06.97, Бюл. № 3.

ДЕПОНОВАНІ РУКОПИСИ

88. Анализ принципов построения и велечины тягового усиления линейного двигателя постоянного тока с совмещенными обмотками / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий.- Хмельницкий: ХТИБО.,1980.-23с.-Деп. в УкрНИИНТИ, № 2175.

89. Генератор синусоидальных колебаний стабильной амплитуды / В.Д.Косенков, А.И.Зуборовский, Л.В.Скубий, А.И.Молчанова.- Хмельницкий: ХТИБО, 1987.- 6 с.- Деп. в УкрНИИНТИ 08.09.87, № 2333.

90. Конструкция и особенности работы линейного двигателя без гальванической связи с подвижным якорем / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий, А.И.Зуборовский, Б.П.Мельник.- Хмельницкий: ХТИБО, 1984.- 10 с.- Деп. в УкрНИИНТИ 26.12.84, № 2197.

91. Линейный шаговый электродвигатель / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий. - Хмельницкий: ХТИ, 1992.- 5 с.- Деп. в УкрИНТЭИ 17.12.92, № 2007.

92. Особенности выполнения вторичного элемента линейной машины с поперечным потоком в ярме индуктора /В.Д.Косенков, Л.В.Скубий, В.Т.Беликов. -Хмельницкий: ХТИБО, 1979.- Деп. в УкрНИИНТИ, № 1799.

93. Особенности коммутации в линейных двигателях постоянного тока / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий.- Хмельницкий: ХТИБО, 1981.- Деп. в УкрНИИНТИ, № 2950.

94. Особенности расчета магнитной цепи линейной машины с совмещенными обмотками / В.Д.Косенков, Л.В.Скубий, В.И.Спиридонов. -Хмельницкий: ХТИБО, 1979.- Деп. в УкрНИИНТИ, № 1793.

95. Применение двухслойных обмоток барабанного якоря в плоских якорях линейных двигателей постоянноготока / Л.В.Скубий, В.Д.Косенков, В.Т.Беликов.- Хмельницкий: ХТИБО, 1986.- 2 с.- Деп. в УкрНИИНТИ 5.03.86, № 752.

96. Электронный трехрежимный десятиканальный коммутатор аналоговых сигналов / Л.В.Скубий, В.Д.Косенков, Л.И.Молчанова, А.И.Зуборовский.- Хмельницкий: ХТИБО, 1988.- 6 с.- Деп. в УкрНИИНТИ 22.03.88, № 692.
 


  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail