Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Бібліографія праць вчених університету


Покажчики, створені за період
2001-2014 рр.
Войнаренко Михайло Петрович
Григоренко Олександр Петрович
Йохна Микола Антонович
Калда Галина Станіславівна
Кіницький Ярослав Тимофійович
Костогриз Сергій Григорович
Кузьменко Анатолій Григорович
Локазюк Віктор Миколайович
Нижник Віктор Михайлович
Параска Георгій Борисович
Рудницький В'ячеслав Броніславович
Сілін Радомир Іванович
Скиба Микола Єгорович
Покажчики, створені за період 1997-2000 рр.
Абрамов Олексій Олексійович
Бегняк Віра Іванівна
Венгржановський Віктор Антонович
Гладкий Ярослав Миколайович
Каплун Віталій Грогорович
Косєнков Володимир Данилович
Кошель Василь Павлович
Орлов Олівер Олексійович
Ройзман Вілен Петрович
Торгова Лідія Володимирівна

   КІНИЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ ТИМОФІЙОВИЧЗМІСТ

Передмова
Основні віхи життя, наукової та педагогічної діяльності Я. Т. Кіницького
Від упорядника
Наукові праці
Навчально-методичні праці
Авторські свідоцтва
Патенти

 

ПЕРЕДМОВА

    Ярослав Тимофійович Кіницький працює в Технологічному університеті Поділля з 1963 р., пройшовши шлях від асистента загальнотехнічного факультету Українського поліграфічного інституту ім. І. Федорова до доктора технічних наук та завідувача кафедри машинознавства Хмельниц ького національного університету. В студентські роки він активно займався науковою роботою під керівництвом свого вчителя – відомого вченого-механіка К. В. Тіра, який прищепив йому любов до теорії механізмів і машин. Майже 45 років після закінчення інституту Я. Т. Кіницький присвятив проектуванню різних механізмів, і в першу чергу, синтезу та аналізу шарнірно-важільних напрямних механізмів і механізмів із зупинкою вихідної ланки. Такі механізми мають цілий ряд переваг у порівнянні з кулачковими механізмами, які не завжди оправдано використовують у сучасних машинах. Ця проблема знайшла відображення у його кандидатській (1972 р.) та докторській (1994 р.) дисертаціях. Основою останньої дисертації була монографія “Шарнірні механізми Чебишева із зупинкою вихідної ланки” (1990). Зараз під його керівництвом по цій тематиці ведуть дослідження аспіранти кафедри.    Поряд з науковими дослідженнями він активно займається педагогічною діяльністю та науково-методичною роботою. Він є автором або співавтором низки підручників та навчальних посібників: “Теоретична механіка” (1992), “Основи теорії машин і механізмів” (1992), “Теорія механізмів і машин” (2002), “Короткий курс теорії механізмів і машин” (2002, 2004),“Уніфіковані алгоритми розрахунку механізмів на ЕОМ” (1988), “Практикум з теорії механізмів і машин” (2002, 2004), “Основи курсу теорії механізмів і машин ” (2002). Разом з іншими викладачами кафедри ним створені оригінальні кабінети деталей машин і підйомно-транспортних машин, лабораторія теорії механізмів і машин, які не мають аналогів в інших вузах України. Кіницький Я. Т. є автором ряду оригінальних методичних розробок, кращі з яких: альбом рисунків до курсу лекцій з теорії механізмів і машин, комплект тіньових моделей плоских механізмів, пакетів програм для ЕОМ аналізу і синтезу важільних механізмів, збірник задач і тестів із теорії механізмів і машин, методика щорічної рейтингової оцінки професорсько-викладацького складу та наукових співробітників університету.
    Плідну науково-педагогічну діяльність Я. Т. Кіницький поєднує з громадською роботою. Шість років він виконував обов’язки заступника і вісім років голови профкому професорсько-викладацького складу університету, де багато зробив по організації монолітного колективу і підвищення його трудової активності, вніс вклад у розвиток спортивно-масової і культурно-виховної роботи. Він член Міжнародної федерації з теорії механізмів і машин, спеціалізованих вчених рад Хмельницького національного університету і Національного університету “Львівська політехніка”.
    За останні 25 років, протягом яких Кіницький Я. Т. очолює кафедру машинознавства, значно підвищився науково-педагогічний потенціал кафедри: захищені 6 докторських дисертацій, 19 кандидатських дисертацій.
    Різнобічна робота Я. Т. Кіницького неодноразово була відзначена нагородами та почесними званнями. В 1989 р. він нагороджений нагрудним знаком Мінвузу СРСР “За відмінні успіхи в роботі”, в 1989 р. – дипломом і премією Мінвузу УРСР за велику науково-методичну роботу, в 1994 р. присуджене звання “Відмінник освіти України”.
    Я. Т. Кіницький щедро ділиться своїми знаннями і досвідом з іншими викладачами кафедри і вузу.
                                                            С. Г. Костогриз,
                                                             доктор технічних наук, професор

ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ, НАУКОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
     Я. Т. КІНИЦЬКОГО

 
1939 р., 9 лютого в с. Раково Старосамбірського району Львівської області у селянській сім’ї народився Ярослав Тимофійович Кіницький
1956-1961 рр. студент механічного факультету Українського поліграфічного інституту ім. І. Федорова (УПІ)
1963-1965 рр. Ассистент Хмельницького загальнотехнічного факультету УПІ
1965-1973 рр. старший викладач Хмельницького філіалу УПІ, а з 1967 р. Технологічного інституту побутового обслуговування
1967-1971 рр. аспірант (без відриву від основної роботи) кафедри поліграфічних машин УПІ
1972 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Параметричне дослідження лямбдоподібних механізмів Чебишева із зупинкою веденої ланки”
1975 р. затверджений в ученому званні доцента
1982 р. вперше обраний на посаду завідуючого кафедрою деталей машин і ТММ (зараз кафедра машинознавства)
1991 р. присвоєне вчене звання професора
1994 р. Захистив докторську дисертацію на тему: “Дослідження шарнірних механізмів Чебишева із зупинкою вихідної ланки та розробка інженерних методів їх синтезу”

ВІД УПОРЯДНИКА

    Бібліографічний покажчик відображає основні дати життя, наукової та педагогічної
діяльності доктора технічних наук, професора Я. Т. Кіницького.
Покажчик знайомить читача з доробком вченого, його внеском у підготовку кадрів
вищої кваліфікації.
    Покажчик охоплює монографії, наукові статті, тези доповідей, авторські свідоцтва,
патенти, навчально-методичні розробки українською та російською мовами.
    При відборі літератури до покажчика були використані каталоги та картотеки
бібліотеки ТУП, а також авторський екземпляр.
    Матеріали в покажчику розташовані за алфавітом назв. Список авторських свідоцтв
та патентів наводиться за номерами.
    Бібліографічний опис здійснено на основі чинних в Україні стандартів.
    Покажчик розрахований на викладачів вузів, наукових працівників, студентів.
    Відбір матеріалу закінчено до 1 травня 2002 року.
    Доповнення внесені станом на 1 серпня 2007 року.  

НАУКОВІ ПРАЦІ
 
 
1
Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів шляхом покращення наочності викладання / Я. Т. Кіницький // ТММ і техносфера України в XXI ст.: Матеріали I Всеукр. з'їзду з ТММ.– Харків, 1997.– С.104.
2
Аналітична кінетостатика плоских важільних механізмів II класу з врахуванням сил тертя/ В.О.Харжевський, Я.Т.Кіницький, О.Б.Свєтловський// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2002.- №6,Ч.1.- С. 61-64.
3
Аналитическое и экспериментальное исследование лямбдообразных        механизмов Чебышева с остановками ведомого звена / Я. Т. Киницкий // Тез. докл. совещ. по методам расчета машин-автоматов. – Львов: УПИ им. И. Федорова, 1971.– С. 59-60.
4 Аналитическое параметрическое исследование лямбдообразных        механизмов П. Л. Чебышева с применением ЭЦВМ / Я. Т. Киницкий // Тез. докл. межвуз. науч. конф. по методам расчета механизмов.– Львов: УПИ им. И. Федорова, 1968.– С. 90-91.
5 Аналітична механіка лямбдоподібних механізмів Чебишева з паузами веденої ланки / Я. Т. Кіницький // Поліграфія і видавнича справа.– 1972.–     № 8.– С. 75-80.
6 Аналітично-числовий синтез кругових напрямних механізмів на базі шарнірного чотириланкового механізму з використанням точок Бурместера / В. Харжевський, Я. Кіницький // Машинознавство.- 2005.- № 4.- С. 26-31.
7 Визначення сил інерції, що діють на ланки гідромашин, виконаних на основі зворотного перетворювача руху / М. М. Бельдій, Я. Т. Кіницький, Р. А. Марчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.– 2001.– № 1, Ч. 1.- С. 7-11.
8 Використання залежності кривини шатунної кривої для визначення меж існування напрямних механізмів / Я. Т. Кіницький, О. Б. Свєтловський // Зб. наук. праць. – № 15, Ч. 2. – Хмельницький: Вид-во НА ПВУ, 2001. – С. 64-67.
9 Влияние взаиморасположения зажимных и измерительных устройств на точность измерений / И. М. Пастух, Я. Т. Киницкий Ю. Ф. Добжанский // Исследование и перспективы развития зажимных, загрузочных и       фиксирующих механизмов станков-автоматов и станков с программным управлением: Тез. докл. респ. науч.-техн. конф.– К.: КПИ, 1980.– С. 32-33.
10 Влияние взаиморасположения зажимных и измерительных устройств на точность измерений / И. М. Пастух, Я. Т. Киницкий, Ю. Ф. Добжанский // Технология и автоматизация машиностроения: Межвед. респ. сб.– К., 1983.– № 31.– С. 73-76.
11 Геометричний синтез симетричних лямбдоподібних механізмів Чебишева чисельним методом / О. Б. Свєтловський, Я. Т. Кіницький, В. О.               Харжевський // Вісник Технологічного університету Поділля.– 1999.–               № 6.–  С. 160-162.
12 Геометричний синтез симетричних лямбдоподібних механізмів Чебишева за заданою тривалістю зупинки вихідної ланки чисельним методом / О. Б.      Свєт ловський, Я. Т. Кіницький // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. – 2001.– № 1, Ч. 1.- С. 20-24.
13 Дидактичні матеріали для курсу лекцій "Прикладна механіка" / О. Ю. Рудик, Я. Т. Кіницький, М. С. Стечишин.– Хмельницький: ХТІ, 1990.– 108 с.
14 До питання про синтез лямбдоподібних механізмів П. Л. Чебишева з          паузами / Я. Т. Кіницький // Поліграфія і видавнича справа.– 1970.–             № 5.– С. 61-66.
15 Дослідження шарнірних механізмів Чебишева з вистоєм вихідної ланки та розробка інженерних методів їх синтезу: Автореф. дис. д-ра техн. наук /      Я. Т. Кіницький.– Хмельницький: ТУП, 1994.– С. 38.
16 Зміст і значення курсу "Основи машинознавства" / Я. Т. Кіницький, Ю. І. Шалапко // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону: Тез. доп. наук.-практ. конф.– Хмельницький: ТУП, 1995.– С. 18.
17 Знаходження точок перегину шатунної кривої кривошипно-повзунного механізму / Я.Т. Кіницький, П.В. Міняйло, М.В.Марченко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки.- 2006.- № 6.- С. 7-10.
18 Исследование и модернизация механизма перестройки частот генератора СВЧ с целью повышения его технологичности и надежности: Отчет о НИР / Минвуз УССР, ХТИБО; Руководитель Я. Т. Киницкий.– Шифр темы 49, № ГР 74015011; Инв. № 39-8921.– Хмельницкий, 1974.– 48 с.
19 Исследование и разработка методов оперативного контроля и    прогнозирования точности металлорежущих станков: Отчет о НИР / Минвуз УССР, ХТИБО; Руководитель С. Г. Костогрыз / С. Г. Костогрыз, Я. Т. Киницкий, И. М. Пастух. – Шифр темы 54; № ГР 74015000; Инв. №               Б 589616.– Хмельницкий, 1976.– 189 с.
20 Исследование и разработка прогрессивной технологии термодиффузионного насыщения деталей: Отчет о НИР / Минвуз УССР, ХТИБО; Руководитель       Я. Т. Киницкий.– Шифр темы 22-87; № ГР 0187.0014971; Инв. № 0288.0036816.– Хмельницкий, 1987.– 51с.
21 Исследование и разработка средств комплексного контроля размеров и формы деталей: Отчет о НИР / Минвуз УССР, ХТИБО; Руководитель Я. Т. Киницкий.– Шифр темы 2-79, № ГР 79016406; Инв. № 0282.0068481.– Хмельницкий, 1981.– 89 с.
22 Исследование и разработка средств контроля размеров и формы деталей: Отчет о НИР/ Минвуз УССР, ХТИБО; Руководитель Я. Т. Киницкий.– Шифр темы 124; № ГР 77041618; Инв. № Б 749794.– Хмельницкий, 1978.– 116 с.
23 Исследование надежности работы системы управления кривошипного пресса К-1128 / Я. Т. Киницкий: Реферативная информация о законченных НИР в вузах УССР. Сер. Машиностроение и металлообработка.– 1974.–     Вып 14.– С. 36.
24 Исследование работы вертикально-фрезерных станков модели 6М-13 и кривошипного пресса модели К-11-28 с целью повышения их       производительности : Отчет о НИР / Минвуз УССР, ХТИБО: Руководитель В. Г. Каплун  /  Я.М. Киницкий, В.Г. Каплун, С.Г. Костогрыз.– Шифр темы 22; № ГР 72063452; Инв. № Б 241147.– Хмельницкий, 1972.– 165 с.
25 Исследование силового нагружения лямбдообразных механизмов      Чебышева с остановкой ведомого звена / Я. Т. Киницкий, О. І. Гаврилюк // Тез. докл. Всесоюз. совещ. по методам расчета цикловых механизмов.– Львов: УПИ им. И. Федорова, 1976.– С. 77-78.
26 Исследование эффективности процесса магнитно-абразивной обработки цилиндрических деталей / Я. Т. Киницкий, В. П. Горшунов, А. А. Билецкий, Ю. Г. Винтер, А. М. Давыдов // Трение и износ.– 1989.– Т. 10.– № 3.–         С. 461-465.
27 Кінематика зворотного перетворювача руху / М. М. Бельдій, Я. Т. Кіницький, Г. П. Черменський // Вісник Технологічного університету Поділля.– 2000.–   № 3, Ч. 2.– С. 7-13.
28 Кінематичне дослідження симетричних лямбдоподібних механізмів Чебишева, у яких для наближення до дуги кола використовується верхня ділянка шатунної кривої / О. Б. Свєтловський, Я. Т. Кіницький // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. – 2001. – № 3, Ч. 1. – С. 73-77.
29 Кінетостатичний аналіз механізмів Чебишева із зупинкою вихідної ланки /    Я. Т. Кіницький, О. Б. Свєтловький, В. О. Харжевський // Вісник Технологіч- ного університету Поділля. Технічні науки. – 2002. – № 1.– С. 15-20.
30 Короткий довідник з теоретичної механіки: Для студ. інж.-техн. спец. /          А. Й. Пасічник, О. А. Дорофєєв; Наук. ред. Я. Т. Кіницький, І. І. Качурик.– Хмельницький: ТУП, 1999.– 192 с.
31 Короткий довідник з теорії механізмів і машин ( Для студентів інженерно- технічних спеціальностей) / Я.Т. Кіницький.– Хмельницький: ТУП, 1998.– 52 с.
32 Короткий курс теорії механізмів і машин: Підруч. / Я. Т. Кіницький.–     Хмельницький: Вид-во НА ПВУ, 2002.– 350 с.
33 Короткий курс теорії механізмів і машин: Підруч. для інж.-техн. спец. вищих навч. закладів України.- 2-ге вид., перероб. і скор.- Львів: Афіша, 2004.- 272с.
34 Методичне забезпечення дисциплін кафедри машинознавства Технологічного університету Поділля/ Я.Т.Кіницький // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2002.- №6,Ч.1.- С. 248-254.
35 Навчально-методичний комплекс з теорії механізмів і машин/ Я.Т.Кіницький // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №1,Ч.1.- С. 21-24.
36 Методичне забезпечення дисциплін кафедри машинознавства Технологічного університету Поділля / Я.Т. Кіницький // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2002.- № 6,Ч.1.- С. 248-254.
37 Методичне забезпечення навчального процесу / Я. Т. Кіницький //      Технолог ічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону: Тез. доп. наук.-практ. конф.– Хмельницький: ТУП, 1995.– С. 17.
38 Наближений кінетостатичний розрахунок лямбдоподібних механізмів      Чебишева з паузами веденої ланки / Я. Т. Кіницький // Поліграфія і   видавнича справа.– 1971.– № 7.– С. 100-107.
39 Навчально-методичний комплекс з теорії механізмів і машин / Я.Т. Кіницький // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- № 1,Ч.1.- С. 21-24.
40 Наочне обладнання спецкабінету: Наук.-метод. зб. / Я. Т. Кіницький, В. Г. Каплун, В. Д. Рудишин.– К.: Ін-т систем. досл., 1995.– Вип. 1.– С. 95-96. 
41 Об устойчивости грузовой каретки на промежуточном башмаке опоры подвесной лесотранспортной установки / Я. Т. Киницкий,    Н. В. Матиишин // Известия вузов. Лесной журнал.– 1984.– № 2.–   С. 42-47.
42 Оборудование кабинета деталей машин / Я. Т. Киницкий, Ю. Ф. Добжанский, В. Г. Каплун // Проблемы создания специализированных учебно-лабораторных и аудиторных комплексов для подготовки специалистов в высшей и средней специальной школе ("ТСО-88").– М.: ВСНПО Союзвузприбор, МАИ, 1988.– С. 6-8.
43 Опыт применения технических средств обучения в курсе "Теория       механизмов и машин" / Я. Т. Киницкий, С. Г. Костогрыз // Пути и методы совершенствования учебно-методической работы, внутривузовского контроля в вузах: Тез. докл. межвуз. науч.-метод. конф.– Шахты: ШТИБО, 1985.– С. 46-47.
44 Основи курсу теорії механізмів і машин: Навч. посіб. // С. Л. Панов, В. П. Лукавенко, Я. Т. Кіницький. – К.: ВДК КІТ, 2001.– 357 с.
45 Параметрическое исследование лямбдообразных механизмов Чебышева с остановками ведомого звена: Дис. канд. техн. наук /Я. Т. Киницкий .– Львов: УПИ им. И. Федорова, 1971.– 159 с.
46 Параметрическое исследование лямбдообразных механизмов Чебышева с остановками ведомого звена: Автореф. дис. канд. техн. наук / Я. Т. Киницкий.– Львов: Политех. ин-т, 1971.– 20 с.
47 Перспективы применения шарнирных механизмов с остановками ведомого звена в бытовой технике / Я. Т. Киницкий // Тез. докл. респ. науч.-техн. конф.– Хмельницкий: ХТИБО, 1981.– С. 337-338.
48 Побудова кривої Болла шатунної площини кривошипно-кулісного механізму / Я.Т. Кіницький, М.В. Марченко// Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки.- 2005.- № 6,Т. 2.- С. 24-28.
49 Повышение износостойкости штампов и литьевых форм ионным азоторованием / Я. Т. Киницкий, И. М. Береговой, Л. А. Силина // Повышение надежности и долговечности материалов и деталей машин на основе новых методов термической и химико-термической обработки: Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф.– М.: МАДИ, 1988.– С. 6-8.
50 Практикум з теорії механізмів і машин: Навч. посіб. / Я. Т. Кіницький. – Львів: Афіша, 2002. – 450 с.
51 Практикум з теорії механізмів і машин: Навч. посіб./ Я.Т. Кіницький.- Львів: Афіша, 2001. - 465с.
52 Практикум із теорії механізмів і машин: Навчальний посібник/ Я.Т.Кіницький.- Львів: Афіша, 2004.- 454с.
53 Повышение прочностных и противоизносных характеристик поверхностных слоев деталей подшипников качения методом нитрозакалки: Отчет о НИР / Минвуз УССР, ВПИ; Руководитель О. В. Зайцев / Я. Т. Киницкий, О. В. Зайцев, С. В. Иващук.– Шифр темы 1240, № ГР 01880087475; Инв. № 0289.0067597.– Винница, 1989.– 128 с.
54 Погруппный метод аналитического исследования кинематики шарнирно-рычажных механизмов 2-го класса на ЭВМ / Я. Т. Киницкий // Задачи кафедр теории механизмов и машин по реализации перестройки высшего образования в стране: Тез. докл. Всесоюз. семинара зав. кафедрами и ведущих лекторов вузов страны / Госкомобразования СССР, науч.-метод. совет по ТММ, Калинин. политехн. ин-т.– М., 1989.– С. 102-103.
55 Предельные значения коэффициента изменения средней скорости выходного звена механизмов Чебышева с выстоем в случае присоединения структурной группы 2-го класса 2-го вида / Я. Т. Киницкий // Известия вузов. Машиностроение.– 1987.– № 10.– С. 52-57.
56 Прибор для контроля отклонений (ПКО-1) / Я. Т. Киницкий, А. М. Давыдов,     А. А. Билецкий: Информ. листок № 59-81.– Хмельницкий: ЦНТИ, 1981.– 4 с.
57 Прикладна механіка. Ч. 1. Основні задачі курсу. Теоретична механіка: Конспект лекцій для студентів спеціальності 23.03 "Конструювання та технологія РЕЗ"/ Я. Т. Кіницький, О. Ю. Рудик.– Хмельницький: ХТІ, 1993.– 52 с.
58 Прикладна механіка. Ч. 2. Теорія механізмів і машин: Конспект лекцій для студентів спеціальності 23.03 "Конструювання та технологія РЕЗ" / Я. Т. Кіницький, О. Ю. Рудик.– Хмельницький: ХТІ, 1993.– 56 с.
59 Прикладна механіка. Ч. 3. Опір матеріалів. Конспект лекцій / Я. Т. Кіницький, О. Ю. Рудик.– Хмельницький: ХТІ, 1994.– 76 с.
60 Применению ТСО - высокую научно-методическую подготовку /                   Я. Т. Киницкий // Тез. докл. VIII науч.-метод. межвуз. конф.– Хмельницкий: ХВАКУ, 1981. 
61 Проектирование рычажных механизмов прерывистого движения /                Я. Т. Киницкий // Известия вузов. Машиностроение.– 1989.– № 7.– С. 59-64.
62 Проектирование шарнирно-рычажных механизмов с прерывистым движением выходного звена / Я. Т. Киницкий // Задачи кафедр теории механизмов и машин по реализации перестройки высшего образования в стране: Тез. докл. Всесоюз. семинара зав. кафедрами и ведущих лекторов вузов страны / Госкомобразования СССР, науч.-метод. совет по ТММ, Калинин. политех. ин-т.– М., 1989.– С. 89-90.
63 Проектування машин об’ємного витиснення на основі зворотного перетворювача руху / Я. Т. Кіницький, М. М. Бельдій // Зб. наук. праць.– Хмельницький: Вид-во НА ПВУ, 2001. – С. 64-67.
64 Разработка макетов преобразователей для устройств контроля режимов термических процессов: Отчет о НИР / Минвуз УССР, ХТИБО; Руководитель Я. Т. Киницкий.– Шифр темы 28-86; № ГР 01860089931; Инв. № 0288.0036817.– Хмельницкий, 1987.– 24 с. 
65 Разработка средств контроля изменения геометрических параметров цилиндрических поверхностей и методов интенсификации магнитноабразивной обработки крупногабаритных деталей: Отчет о НИР / Минвуз УССР, ХТИБО; Руководитель Я. Т. Киницкий.– Шифр темы 1-85; № ГР 0185.0028006; Инв. № 0287.0046010.– Хмельницкий, 1987.– 160 с.
66 Разработка цеховых измерительных устройств для динамического контроля цилиндрических деталей: Отчет о НИР / УССР, ХТИБО; Руководитель           Я. Т. Киницкий.– Шифр темы: 14-82; № ГР 01820078651; Инв. № 0286.0076846.– Хмельницкий, 1985.– 68 с.
67 Робочий об'єм і теоретична продуктивність гідромашин об'ємного витиснення, виконаний на основі зворотного перетворювача напрямку руху / М. М. Бельдій, Я. Т. Кіницький, Г. П. Черменський // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.– 2000.– № 3, Ч. 2.– С. 7-13.
68 Розрахунок зусиль, що діють на ланки гідромашин, виконаних на основі зворотного перетворювача руху / М. М. Бельдій, Я. Т. Кіницький,                Р. А. Марчук, Г. П. Черменський // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.– 2001.– № 3, Ч. 1.– С. 28-34.
69 Розробка та виготовлення комплекту дослідних тіньових моделей плоских механізмів: Пояснювальна записка до дослідно-конструторської роботи / Керівник Я. Т. Кіницький.- Шифр теми: 17Б-93; № ДР 0193V033816; Інв. № 0294V002047. – Хмельницький: ХТІ, 1993.- 20 с.
70 Синтез лямбдоообразных механизмов Чебышева с остановками ведомого звена по заданным углам передачи / Я. Т. Киницкий // Теория механизмов и машин.– 1973.– Вып. 15.– С. 50-57.
71 Cинтез присоединенных к шатуну структурных групп II класса I и II видов по заданному коэффициенту изменения средней скорости ведомого звена /       Я. Т. Киницкий // Теория механизмов и машин.– 1975.– Вып. 18.– С. 93-98.
72 Синтез просторових важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки з використанням радіусів дотичних сфер / Я.Т. Кіницький, В.В. Жеребецький // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки.- 2006.- № 4.- С. 11-18.
73 Синтез шарнирных механизмов Чебышева с выстоем выходного звена с учетом реакций в кинематических парах и циклового КПД / Я. Т. Киницкий // Известия вузов. Машиностроение.– 1990.– № 1.– С. 49-53.
74 Синтез шестизвенных кулисных механизмов, обеспечивающую постоянную скорость выходного звена / Я. Т. Киницкий // Тез. докл. Всесоюз. совещания по методам расчета механизмов машин-автоматов.– Львов: УПИ ин-т им.      И. Федорова, 1979.– С. 120.
75 Стимулирование ритмичной и качественной самостоятельной работы над курсовыми проектами по ТММ / Я. Т. Киницкий // Задачи кафедр теории механизмов и машин по реализации перестройки высшего образования в стране: Тез. докл. Всесоюз. сем. зав. кафедрами и ведущих лекторов вузов страны / Госкомобразования СССР, науч.-метод. совет по ТММ, Калинин. политех. ин-т.– М., 1989.– С. 103-104.
76 Теория механизмов и машин: Альбом рисунков к курсу лекций // Сост. Я. Т. Киницкий, С. Г. Костогрыз.– Хмельницкий, 1978. – 80 с.
77 Теорія механізмів і машин:Методичні вказівки дл лабораторних робіт/Укл.: Я.Т. Кіницький, В.П. Олександренко, О.В. Терлецька, В.О. Харжевський.- Хмельницький:ТУП, 2002.- 72с.
78 Теорія механізмів і машин. Ч. 1. Вступна лекція. Структура і класифікація механізмів: Текст лекцій для студентів спеціальностей "Технологія машинобудування" і "Металорізальні верстати та інструмент"/Я.Т. Кіницький.– Хмельницький: ХТІ, 1990.– 56 с.
79 Теорія механізмів і машин. Ч. 2. Кінематичне дослідження механізмів: Текст лекцій для студентів спеціальностей "Технологія машинобудування" і "Металорізальні верстати та інструмент" / Я. Т. Кіницький.– Хмельницький: ХТІ, 1990.– 111 с.
80 Теорія механізмів і машин. Ч. 3. Динамічне дослідження механізмів: Текст лекцій для студентів спеціальностей "Технологія машинобудування" і "Металорізальні верстати та інструмент" / Я. Т. Кіницький.– Хмельницький: ХТІ, 1991.– 116 с.
81 Теорія механізмів і машин. Ч. 4. Тертя і знос у машинах: Текст лекцій для студентів спеціальностей "Технологія машинобудування" і "Металорізальні верстати та інструмент"/ Я. Т. Кіницький.– Хмельницький: ХТІ, 1992.– 52 с.
82 Теорія механізмів і машин. Ч. 5. Передачі: Текст лекцій для студентів спеціальностей "Технологія машинобудування"і "Металорізальні верстати та інструмент" / Я. Т. Кіницький.– Хмельницький: ХТІ, 1993.– 136 с.
83 Теорія механізмів і машин. Ч. 6. Механізми з вистоєм вихідної ланки: Текст лекцій для студентів спеціальностей "Технологія машинобудування" і "Металорізальні верстати та інструмент" / Я. Т. Кіницький.– Хмельницький: ХТІ, 1993.– 120 с.
84 Теорія механізмів і машин. Ч. 7. Синтез важільних механізмів: Текст лекцій для студентів спеціальностей "Технологія машинобудування", "Металорізальні верстати та інструмент", "Основи технології зносостійкості та відновлення деталей машин і приладів" / Я.Т. Кіницький.– Хмельницький: ХТІ, 1994.– 88 с.
85 Теорія механізмів і машин Ч. 8. Зрівноваження механізмів: Текст лекцій для для студентів спеціальностей "Технологія машинобудування" і "Металорізальні верстати та інструмент" / Я. Т. Кіницький.– Хмельницький: ТУП, 1997.– 51 с.
86 Теорія механізмів і машин. Ч. 9. Основи теорії машин: Текст лекцій /Я.Т.Кіницький.– Хмельницький: ТУП, 1996.– 61 с.
87 Теорія механізмів і машин: Підруч. / Я. Т. Кіницький.– К.: Наукова думка, 2002.– 660 с.
88 Технічна механіка. Кн. 1. Теоретична механіка: Підруч. / Я. Т. Кіницький,        Д. В. Чернілевський, С. Є. Крживицька.– К.: УМК ВО, 1992.– 384 с. 
89 Технічна механіка. Кн. 3. Основи теорії машин та механізмів: Підруч. /        Я. Т. Кіницький, Д. В. Чернілевський, С. Л. Панов.– К.: УМК ВО,1992.– 168 с.
90 Тіньові моделі плоских механізмів / Я. Т. Кіницький // Наукові основи сучасних прогресивних технологій: Тез. доп. наук.-техн. конф.– Хмельницький: ТУП, 1994.– С. 6.
91 Тіньові моделі плоских механізмів: Наук.-метод. зб. / Я. Т. Кіницький.– К.: Ін-т сист. досл., 1995.– Вип. 1.– С. 55-56.
92 Унифицированные алгоритмы расчета механизмов на ЭВМ: Учебное пособие / Я. Т. Киницкий.– К.: УМК ВО, 1988.– 116 с.
93 Хмельницький філіал Українського поліграфічного інституту ім. Ів. Федорова: Довідник для поступаючих / Я. Т. Кіницький, І. Ф. Ткачук, П. К. Новицький.– Львів: Каменяр, 1965.– 20 с.
94 Шарнирные механизмы Чебышева с выстоем выходного звена: Монография / Я. Т. Киницкий.– К. Выща шк., 1990.– 231 с. 
95 Шарнірні механізми з паузами веденої ланки / В. О. Босак, Я. Т. Кіницький, // Тез. доп. I конф. молодих вчених Західних областей УРСР.– Львів: Обл. рада молодих вчених, 1972.– С. 268-270.
96 Швидкості проковзування в упорних підшипниках кочення / П. В. Каплун,    Я. Т. Кіницький, А. Г. Кузьменко // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.– 2001.– № 1, Ч. 1. – С. 110-115.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ
 
97  Динамика механизмов и машин. Методические указания к выполнению лабораторных работ по теории механизмов и машин / Сост. Я. Т. Киницкий, С. Г. Костогрыз, Л. В. Матвейчук, В. Н. Педан.– Хмельницкий: ХТИБО, 1977.– 76 с.
98 Завдання на курсові проекти з теорії механізмів і машин. Методичні вказівки для студентів механічного факультету / Уклад. Я. Т. Кіницький, В. П. Олександренко, В. М. Педан.– Хмельницький: ХТІ, 1994.– 92 с.
99 Задания на курсовые проекты по теории механизмов и машин. Методические указания для студентов механического факультета / Сост. Я. Т. Киницкий,   В. Н. Педан.– Хмельницкий: ХТИБО, 1985.– 92 с.
100 Короткий довідник з теорії механізмів і машин для студентів інженерно-технічних спеціальностей / Уклад. Я.Т. Кіницький.- 2-ге вид., доп.- Хмельницький: ТУП, 2002.- 50 c.
101 Курсовые задания по теории механизмов и машин / Сост. Я. Т. Киницкий,    С. Г. Иванов.– Хмельницкий: ХТИБО, 1970.– 88 с.
102 Методические указания и задания к выполнению курсового проекта по теории механизмов и машин “Проектирование зубчатых механизмов” / Сост. С. Г. Костогрыз, Я. Т. Киницкий.– Хмельницкий: ХТИБО, 1980.– 72 с. 
103 Методические указания и задания к контрольным работам по теории механизмов и машин для студентов механических специальностей общетехнического факультета / Сост. Я. Т. Киницкий, А. А. Билецкий,          С. Г. Костогрыз.– Хмельницкий: ХТИБО, 1982.– 100 с.
104 Методические указания к выполнению лабораторных работ по теории механизмов и машин / Сост. Я. Т. Киницкий, И. И. Вишенский, А. И. Мохнатюк, Л. С. Пивторак, А. М. Бойцов, Г. П. Скорюков.– Винница: ВПИ, 1981.– 65 с.
105 Методические указания по применению ЭВМ в курсовом проектировании по теории механизмов и машин. Ч. 1. Кинематика шарнирных механизмов / Сост. Я. М. Киницкий, С. Г. Костогрыз, А. А. Билецкий, Н. Ф. Семенюк.– Хмельницкий: ХТИБО, 1985.– 56 с.
106 Методические указания по проектированию кулачковых механизмов с применением ЭВМ / Сост. Я. М. Киницкий, А. А. Билецкий, Н. Ф. Семенюк.– Хмельницкий: ХТИБО, 1983.– 47 с.
107 Методические указания по синтезу плоских кулачковых механизмов с применением ЭВМ / Сост. Я. Т. Киницкий, Н. Ф. Семенюк.– Хмельницкий: ХТИБО, 1986.– 68 с.
108 Механизмы устройств ЭВМ. Задания и методические указания к выполнению курсового проекта для студентов специальности 2201 / Сост. Я. Т. Киницкий, А. А. Овчинников.– Хмельницкий: ХТИ, 1990.– 84 с.
109 Положення про щорічну рейтингову оцінку професорсько-викладацького складу та наукових співробітників університету / Уклад.: Я.Т. Кіницький.- 2-ге вид., випр. і допов.- Хмельницький: ХНУ, 2005.- 36с.
110 Программа идейно-мировоззренческой и методологической подготовки студентов в процессе преподавания дисциплины “Теория механизмов и машин” / Сост. Я. Т. Киницкий.– Хмельницкий: ХТИБО, 1985.
111 Проектування зубчастих механізмів: Методичні вказівки та завдання до виконання курсового проекту з теоріі механізмів і машин / Уклад. С. Г. Костогриз, Я. Т. Кіницький, В. П. Олександренко.– Хмельницький: ТУП, 1998.– 58 с.
112 Структура и кинематика механизмов. Методические указания к выполнению лабораторных работ по теории механизмов и машин / Сост. Я. Т. Киницкий, С. Г. Костогрыз, Л. В. Матвейчук, В. Н. Педан.– Хмельницкий: ХТИБО, 1977.– 72 с.
113 Теория механизмов и машин. Задания и методические указания к выполнению курсовой работы для студентов общетехнического факультета механических специальностей / Сост. Я. Т. Киницкий, С. Г. Костогрыз.- Хмельницкий: ХТИБО, 1977.– 76 с.
114 Теория механизмов и машин. Методические указания к оформлению курсовых проектов (работ) / Сост. Я. Т. Киницкий, С. Г. Костогрыз, Л. В. Матвейчук, В. Н. Педан.– Хмельницкий: ХТИБО, 1981.– 94 с.
115 Теория механизмов и машин. Методические указания по оформлению курсовых проектов (работ) для студентов механических специальностей заочной формы обучения / Сост. Я. Т. Киницкий, А. А. Билецкий, А. А. Овчинников, В. Н. Педан.– Хмельницкий: ХТИ, 1990.– 28 с.
116 Теория механизмов и машин. Методические указанния по оформлению курсовых проектов (работ) для студентов общетехнического факультета / Сост. Я. М. Киницкий, Е. А. Конюк.– Хмельницкий: ХТИБО, 1985.– 40 с.
117 Теория механизмов и машин. Методические указания по оформлению курсового проекта для студента специальностей 0501 и 0569 / Сост. Я. Т. Киницкий, А. А. Билецкий, В. Н. Педан.– Хмельницкий: ХТИБО, 1985.– 76 с.
118 Теорія механізмів і машин. Методичні вказівки до лабораторних робіт / Уклад. Я. Т. Кіницький, В. П. Олександренко.– Хмельницький: ХТІ, 1994.– 60 с.
119 Теорiя механiзмiв i машин: Методичнi вказiвки до лабораторних робіт / Уклад. Я. Т. Кіницький, В. П. Олександренко, О. В. Терлецька, В. О. Харжевський.– Хмельницький: ТУП, 2002.– 72 с.
120 Теорія механізмів і машин. Методичні вказівки щодо оформлення курсового проекту для студентів спеціальностей 12.01, 12.02, 12.06, 17.07 / Уклад. Я. Т. Киницький, О. О. Билецький, В. П. Олександренко, В. М. Педан.– Хмельницький: ХТІ, 1994.– 76 с.
121 Теорiя механiзмiв i машин: Метод. вказiвки до лабораторних робіт / Уклад.: Я.Т. Кіницький, В.П. Олександренко, О.В. Терлецька, В.О. Харжевський.- Хмельницький: ТУП, 2002.- 72 с.
122 Шестизвенные лямбдообразные механизмы Чебышева с остановкой ведомого звена. Методические указания по курсу, курсовому и дипломному проектированию для студентов специальности 0515 / Я. Т. Киницкий.– Львов: УПИ им. И. Федорова, 1975.– Вып. 8.– 76 с.
123 Шестизвенные лямбдообразные механизмы Чебышева с остановкой ведомого звена. Методические указания для слушателей специального семинара по повышению квалификации инженеров-конструкторов (расчетчиков) на тему: “Критериальные методы расчета цикловых механизмов” / Я. Т. Киницкий.– Львов: УПИ им. И. Федорова, 1974.– Вып. 8.– 76 с.

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА
 
124 А.с. 1435867 СССР, F16 H21/00. Кулисно-рычажные механизмы с остановками / Я. Т. Киницкий (СССР).– № 4188873; Заявлено 02.02.87; Опубл. 09.10. 88, Бюл. № 11 // Открытия. Изобретения.– 1988.– № 11.
125 А.с. 746148 СССР, F 16 Н 21/04 В 23 Q 5/027 Регулируемый кулисный механизм преимущественно для привода инструмента / М. А. Фетисов, Я. Т. Киницкий, А. Гаврилюк (СССР).– № 2540448/25-28; Заявлено 28.10.77; Опубл. 7.07.80, Бюл. № 25 // Открытия. Изобретения.– 1980.– № 25.– С. 175.

ПАТЕНТИ
 
126 Пат. 44535 А Україна, F 16 H 21/00 Шарнірно-важільний механізм з зупинками / О. Б. Свєтловський, Я. Т. Кіницький.– № 2001053281; Заявлено 16.05.01; Опубл. 15.02.02 // Промислова власність: офіційний бюлетень.– 2002.– № 2. 
127 Пат. 44619 А Україна, F 16 H 21/00 Кулісно-важільний механізм з зупинками / О. Б. Свєтловський, Я. Т. Кіницький.– № 2001064086; Заявлено 14.06.01; Опубл. 15.02.02 // Промислова  власність: офіційний бюлетень.– 2002. – № 2. 

  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail