Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Бібліографія праць вчених університету


Покажчики, створені за період
2001-2014 рр.
Войнаренко Михайло Петрович
Григоренко Олександр Петрович
Йохна Микола Антонович
Калда Галина Станіславівна
Кіницький Ярослав Тимофійович
Костогриз Сергій Григорович
Кузьменко Анатолій Григорович
Локазюк Віктор Миколайович
Нижник Віктор Михайлович
Параска Георгій Борисович
Рудницький В'ячеслав Броніславович
Сілін Радомир Іванович
Скиба Микола Єгорович
Покажчики, створені за період 1997-2000 рр.
Абрамов Олексій Олексійович
Бегняк Віра Іванівна
Венгржановський Віктор Антонович
Гладкий Ярослав Миколайович
Каплун Віталій Грогорович
Косєнков Володимир Данилович
Кошель Василь Павлович
Орлов Олівер Олексійович
Ройзман Вілен Петрович
Торгова Лідія Володимирівна
КАПЛУН ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

ЗМІСТ

Від упоряднка
Наукові праці
Авторські свідоцтва
Патенти

ВІД УПОРЯДНИКА

   Бібліографічний покажчик підготовлений до 30-річчя від дня заснування Технологічного університету Поділля.
   В покажчику представлені матеріали, які відображають наукову та педагогічну діяльність академіка Технологічної академії та Міжнародної академії інформатизації, доктора технічних наук, професора, відомого українського вченого в галузі підвищення зносостійкості , довговічності машин і інструментів Віталія Григоровича Каплуна.
   Вчений зробив значний внесок у створення та розвиток прогресивних технологій і обладнання поверхневого зміцнення металів методом керованої дифузії в безводневих середовищах в плазмі тліючого розряду.
   Створена ним разом з НАН України та Міносвіти України науково-дослідна лабораторія прогресивних методів зміцнення матеріалів вносить значнийв клад у розвиток цих технологій та наукових досліджень в галузі зносостійкості металів.
   Покажчик охоплює наукові статті, тези доповідей, авторські свідоцтва, патенти, виступи на наукових конференціях, навчально-методичні розробки українською та російською мовами.
   При відборі літератури до покажчика були використані каталоги та картотеки бібліотеки ТУП, а також авторський екземпляр.
   Матеріали в покажчику розташовані за алфавітом назв. Список авторських свідоцтв і патентів наводиться за номерами.
   Відбір матеріалу виконано станом на до 1 квітня 1997 року.

НАУКОВІ ПРАЦІ

1. Азотирование в тлеющем разряде деталей топливной аппаратуры / В.Г.Каплун, В.Е.Горбаневский, В.И.Гудзь // Новые материалы и упрочняющие технологии на основе прогрессивных методов термической и химико-термической обработки в автостроении: Тез. докл. Всес. науч.-техн. конф.- Тольятти, 1986.- С. 125-126.

2. Аналіз напружено-деформованого стану дискових пил після іонного азотування / В.Г.Каплун, Е.Г.Кузовков, Є.А.Урбанюк // Проблеми трибології.- 1996.- № 1.- С. 96-100.

3. Використання комбінованих покриттів при відновленні і ремонтуванні деталей машин / В.Г.Каплун, А.В.Пилипів // Наукові основи сучасних прогресивних технологій: Тези доп. наук.-практ. конф. з нагоди презентації ТУП.- Хмельницький, 1994.- С. 150.

4. Високоефективні зберігаючі технології поверхневого зміцнення конструктивних елементів / В.Г.Каплун, І.М.Пастух, В.М.Зеленчук // Наукомісткі технології подвійного призначення: Тез. доп. наук.-практ. конф.- К.: КВІУз, 1994.- С. 108-109.

5. Влияние азотирования на деформирующие свойства некоторых металлических материалов / А.Г.Береговенко, А.П.Яковлев, И.М.Пастух, Под ред. В.Г.Каплуна // Проблемы прочности.- 1993.- № 8.- С. 72-77.

6. Влияние ионного азотирования на износостойкость пары ДСП-хромованадиевые стали / В.Г.Каплун, Е.А.Урбанюк, И.М.Пастух // Применение композиционных материалов в узлах трения технологического оборудования: Тез. докл. обл. науч.-техн. конф., 9-10 октября 1986 г.- Хмельницкий, 1986.- С. 50-52.

7. Влияние ионного азотирования на износостойкость стали 38Х МЮА / Ю.М.Лахтин, Я.Д.Коган, В.Г.Каплун и др.// Технология машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов / ЦНИИТЭИлегпищемаш.- 1976.- № 11.- С.8-14.

8. Влияние ионного азотирования на кавитационно-эрозионную стойкость конструкционных сталей в солевых растворах / В.Г.Каплун, А.И.Некоз, М.С.Стечишин // Проблемы трения и изнашивания: Межвед. респ. сб.- К.: Техника, 1984.- Вып. 25.- С. 36-39.

9. Влияние ионного азотирования на сопротивление усталости стали 20 при изгибе / В.Г.Каплун, А.В.Капинос, Ю.І. Бабей // Физико-химическая механика материалов.- 1988.- № 5.- С. 108-109. 

10. Влияние ионного азотирования на триботехнические свойства сплава ОТ-4 / В.Г.Каплун, А.Ю.Береговенко, А.П.Яковлев и др. // Демпфирующие металлические материалы: Тез. докл. VI респ. науч.-техн. конф.- Киров: КПИ, 1991.- С.126.

11. Влияние кислорода на коррозионно-механическое изнашивание стали в коррозионно-активных средах / Н.А.Сологуб, В.Г.Каплун, А.Е.Рудык, М.С.Стечишин // Проблемы трения и изнашивания: Респ. межвед. сб.- 1988.- Вып. 33.- С. 62-66.

12. Влияние материала колеса на долговечность несущих канатов подвесных лесотранспортных установок / В.Г.Каплун // Лесная, бумажная и деревообрабатывающая промышленность: Межвуз. респ. науч.-техн. сб.- 1967.- № 4.- С. 105-110.

13. Влияние параметров ионного азотирования на выносливость стали 45Х в кислой среде / В.Г.Каплун, А.Е.Рудык, Я.Н.Гладкий, М.С.Стечишин // Физико-химическая механика материалов.- 1986.- Т. 22, № 5.- С. 101-103.

14. Влияние регулируемых процессов ионного азотирования на свойства серого и высокопрочного чугунов / В.Г.Каплун, Б.И.Ческис // Новые методы химико-термической обработки в машиностроении: Сб. науч. тр. МАДИ.- М.,1982.- С. 69-73.

15. Влияние режимов ионного азотирования на износостойкость стали 45Х в кислой среде / В.Г.Каплун, А.Е.Рудык, И.А.Манзюк // Проблемы трения и изнашивания: Межвуз. респ. сб.- 1984.- Вып. 26.- С. 44-49.

16. Влияние ударного нагружения и возвратно-поступательного движения на износостойкость упрочненной стали ШХ-15 / В.Г.Каплун, В.Д.Рудышин, В.И.Гудзь и др. // Качество и надежность узлов трения: Тез. докл. науч.-техн. конф.- Хмельницкий, 1992.- С. 91-92.

17. Влияние химико-термической обработки на износостойкость конструкционных сталей / И.М.Рукина, В.Л.Козлов, В.Г.Каплун и др.// Металловедение и термическая обработка металлов.- 1986.- № 6.- С. 20-23.

18. Вплив додаткових напружень від іонного азотування на працездатність дискових пил / В.Г.Каплун, Є.А.Урбанюк // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону: Тез. доп. наук.-практ. конф. Ч. І.- Хмельницький, 1995.-С. 124-125.

19. Вплив параметрів іонного азотування на зносостійкість при терті кочення в агресивних середовищах/ В.Г.Каплун, В.О.Павлик// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.Спецвипуск.- 2003.- №6,Ч.1,Т.2.- С. 39-42.

20. Вплив покриттів на зносостійкість і довговічність підшипників кочення / П.В.Каплун// Проблеми трибології.- 2003.- №3,4-С. 130-139.

21. Вплив технології нанесення дифузійних покриттів на характеристики міцності і пластичності конструкційних сталей / В.Г. Каплун, П.В. Каплун // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 3.- С. 7-10.

22. Выбор режимов и проведение процесса ионного азотирования сталей: Отчет о НИР / Минвуз УССР, ХТИБО; Руководитель В.Г.Каплун.- Шифр темы 2-81; ГР 81008277; Инв. № 0282.4043319.- Хмельницкий, 1981.- 7 с.

23. Датчик для определения давления в материальном цилиндре термопластавтоматов / В.Г.Каплун, В.Д.Леськив, Л.А.Силина и др. // Информлисток № 40-77 .- Хмельницкий : ЦНТИ, 1977.- С. 1-4.

24. Демпфирующая способность азотированных металлических материалов / В.Г.Каплун, А.Г.Береговенко, А.П.Яковлев и др.// Тез. докл. XVI конф. по вопросам рассеивания энергии при колебании механических систем.- К.: Изд-во ИПП АН Украины, 1992.- С. 5-6.

25. Дослідження ефективності іонного зміцнення твердосплавного інструменту / В.Г.Каплун, Я.М.Гладкий, О.В.Снозик // Проблеми трибології.- 1996.- № 1.- С. 81-85.

26. Дослідження зносостійкості твердосплавного інструменту зміцненого іонним азотуванням / В.Г.Каплун, О.В.Снозик // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону: Тез. доп. наук.-практ. конф.- Хмельницький, 1995.- С.-118.

27. Зависимость износостойкости и коррозионной стойкости стали 45Х в щелочной среде от параметров ионного азотирования / Н.А.Сологуб, В.Г.Каплун, А.Е.Рудык // Проблемы трения и изнашивания: Респ. межвед. науч.-техн. сб.- 1987.- Вып. 31.- С. 62-66.

28. Забезпечення зносостійкості і надійності номінально-нерухомих з'єднань / Ю.І. Шалапко, В.Г. Каплун // Надійність машин і прогнозування їх ресурсу: Пр. Міжнар. конф. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 124-129.

29. Зміцнення деталей машин та інструменту методом високо-центрованих енергій / Є.А. Урбанюк, В.Г. Каплун, П.В. Каплун // Лісовий комплекс напередодні 21століття : освіта, наука , виробництво: Наук. вісн.- Львів, 1999.- Вип. 96.

30. Зносостійкість сталі 40Х в умовах ударного навантаження / В.Г.Каплун, В.І.Гудзь, С.Я. Підгайчук // Вісник Технологічного університету Поділля.Технічні науки . Психолого-педагогічні науки .- 1999.- № 4, Ч.2.- С. 100-101.

31. Загальний розрахунок привода: Метод. вказівки для студентів машинобудівних спеціальностей / В.Г.Каплун, В.М.Гладкова.- К.: Укрвузполіграф, 1992.- 32 с.

32. Зносостійкість дифузійних покриттів при ударному навантаженні / В.Г.Каплун, В.Д.Рудишин, В.І.Гудзь // Наукові основи сучасних прогресивних технологій: Тез. доп. наук.-практ. конф. з нагоди презентації Технологічного університету Поділля.- Хмельницький, 1994.- С. 153.

33. Износостойкость азотированной стали 45Х в кислой среде / Н.А.Сологуб, В.Г.Каплун, А.Е.Рудык // Проблемы трения и изнашивания: Респ. межвед. науч.-техн. сб.- 1984.- Вып.26.- С. 29-32.

34. Износостойкость азотированной стали 45Х в растворе лимонной кислоты / В.Г.Каплун, А.Е.Рудык // Проблемы трения и изнашивания: Респ. межвед. науч.-техн. сб.- 1985.- Вып. 28.- С. 69-74.

35. Износостойкость азотированной стали 45Х и чугуна СУ18 в дистиллированной воде / А.Е.Рудык, В.Г.Каплун // Проблемы трения и изнашивания: Респ. межвед. науч.-техн. сб.- 1985.- Вып. 27.- С. 40-43.

36. Износостойкость комбинированных покрытий / В.Г.Каплун, А.В.Пылыпив//Проблеми сучасного машинобудування: Зб. наук.праць.- Хмельницький: ТУП, 1996.- С. 98-100.

37. Износостойкость стали 45Х в кислой среде / Н.А.Сологуб, В.Г.Каплун, А.Е.Рудык // Проблемы трения и изнашивания: Респ. межвед. науч.-техн. сб.- 1984.- Вып. 25.- С. 32-36.

38. Износостойкость стали 45Х в кислой среде в зависимости от температуры поверхности трения / В.Г.Каплун, А.Е.Рудык, М.С.Стечишин // Проблемы трения и изнашивания: Респ. межвед. сб.- 1987.- Вып. 32.- С. 63-66.

39. Интенсификация режимов резания инструментов, упрочненных ионным азотированием / В.Г.Каплун, Л.А.Силина, М.С.Стечишин // Прогрессивные режущие инструменты, устройства и способы обработки: Тез. докл. Всесоюз. конф.- Л.,1986.- С. 65-66.

40. Іонна технологія для підвищення довговічності різців із твердих сплавів / В.Г.Каплун, О.В.Снозик, С.М.Гаврилюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва: Зб. матеріалів конф.- Хмельницький, 1995.- С. 228-230.

41. Ионно-плазменные методы упрочнения деталей. Машины и инструменты: Метод. указания / В.Г.Каплун, В.П.Олександренко, А.В.Паршенко.- Хмельницкий: ЦНТЭИ, 1992.- 27 с.

42. Ионное азотирование в безводородных средах / В.Г.Каплун // Повышение надежности и долговечности материалов и деталей машин на основе новых методов термической и химико-термической обработки: Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф., г. Хмельницкий, 20-22 сентября 1988 г.- М., 1988.- С. 114.

43. Ионное азотирование сопел литьевых машин для переработки пластмасс / В.Г.Каплун, И.М.Пастух, М.С.Стечишин // Прогрессивные технологии упрочнения деталей машин и инструмента с применением источников с высокой концентрацией энергии: Тез. докл. зон. науч. конф.- Пенза, 1986.- С. 76-77.

44. Ионное оксидирование стальных поверхностей и его влияние на их износостойкость / В.Д.Рудышин, В.Г.Каплун, А.К.Дедков, В.И.Гудзь // Повышение надежности и долговечности материалов и деталей машин на основе новых методов термической и химико-термической обработки: Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф., г.Хмельницкий, 20-22 сентября 1988 г.- М., 1988.- С. 104-105.

45. Ионные технологии нанесения диффузионных покрытий в плазме тлеющего розряда / И.М. Пастух, В.Г.Каплун // Докл. науч.-теорет. конф.- Запорожье, 2000. - С. 78-80.

46. Исследование влияния износа узла пластикации на силовые параметры при переработке конструкционных термопластавтоматов / Л.А.Силина, В.Г.Каплун, В.Д.Леськив, В.С.Яремчук // Процессы и аппараты производства полимерных материалов, методы и оборудование для переработки их в изделия: Материалы Всесоюз. науч.-техн. конф.- М., 1982.- Т.1.- С. 100-101. 

47. Исследование влияния износа шнека на производительность термопластавтомата / В.Г.Каплун, Л.А.Силина, В.Д.Леськив и др. // Процессы и аппаратура производства полимеров, методы и оборудованние для переработки их в изделиях: Сб.- М., 1977.- Вып. 1.- С. 108-110.

48. Исследование влияния формы канавки обода колеса на долговечность несущих канатов подвесных лесотранспортных установок / В.Г.Каплун // Лесная, бумажная и деревообрабатывающая промышленность: Межвуз. науч.-техн. сб.- 1967.- № 4.- С. 100-105. 

49. Исследование возможности азотирования деталей станков-автоматов в тлеющем разряде: Отчет о НИР / Минвуз УССР. ХТИБО; Руководитель В.Г.Каплун.- Шифр темы 145; ГР 78022184; Инв. № Б750078.- Хмельницкий, 1978.- 56 с.

50. Исследование динамики механизма запирания термопластавтомата модели ДВ-3328 / В.Г.Каплун, М.И.Лещенко, А.А.Петров и др. // Реферативная информация о законченных НИР в вузах УССР. Сер. Машиностроение и металлообработка.- 1975.- Вып. 16.- С. 25.

51. Исследование динамических явлений в механизме запирания термопластавтоматов в период впрыска рабочей массы с применением ЭВМ / В.Г.Каплун, И.М.Штер // Теоретическая электротехника и электроника: Информ. материалы АН УССР.- К., 1979.- С. 25.

52. Исследование долговечности азотированных в тлеющем разряде защитных втулок насосов СоТ / В.Г.Каплун, Н.А.Сологуб, А.Е.Рудык идр. // Сахарная промышленность.- 1987.- № 2.- С. 40-42.

53. Исследование долговечности несущих канатов лесотранспортных установок/ В.Г..Каплун :Дис... канд. техн. наук.- Львов, 1968. 

54. Исследование долговечности несущих канатов открытого типа несущих конструкций / В.Г.Каплун // Лесная, бумажная и деревообрабатывающая промышленность: Межвуз. науч.-техн. сб.- 1969.- № 5.- С. 115-119.

55. Исследованние и модернизация установки СИВЭ 13.1/16 ИЗ с целью применения для ионного азотирования: Отчет о НИР / Минвуз УССР. ХТИБО; Руководитель В.Г.Каплун.- Шифр темы 2-87; ГР 0187001455; Инв. № 0289.0026789.- Хмельницкий, 1988.

56. Исследование и разработка метода, обеспечивающего улучшение условий труда рабчих и создание установки для повышения износостойкости деревообрабатывающего инструмента и деталей, применяемых при ремонте бытовой техники: Отчет о НИР / Минвуз УССР. ХТИБО; Руководитель В.Г.Каплун.- Шифр темы 18-80; ГР 80070075; Инв. № 0284.0069968.- Хмельницкий, 1980.- 93 с.

57. Исследование и разработка методики снижения динамическойпогрешности при зубофрезировании мелкомодульных зубчатых колес: Отчет о НИР / Минвуз УССР. ХТИБО; Руководитель В.Г.Каплун.- Шифр темы 37; ГР 73041344; Инв. № Б 323483.- Хмельницкий, 1973.

58. Исследование и разработка методов снижения динамической погрешности при зубофрезировании мелкомодульных зубчатых колес / В.Г.Каплун, С.Г.Костогрыз, Б.Н.Николаенко и др. // Реферативная информация о законченных НИР в вузах УССР. Сер. Машиностроение и металлообработка.- 1975.- Вып. 16.- С. 25-26.

59. Исследование и разработка средств повышения долговечности прессформ для переработки пластмасс и механизации трудоемких производственных процессов: Отчет о НИР/руководитель В.Г.Каплун.-Шифр темы 2-83;- Хмельницкий, 1982.- 55 с.

60. Исслелование и разработка технологии азотирования штампов и инструментов в тлеющем разряде: Отчет о НИР / Минвуз УССР. ХТИБО; Руководитель В.Г.Каплун.- Шифр темы 2-83; ГР 01830024239; Инв. № 02860099665.- Хмельницкий, 1984.- 84 с.

61. Исследование и разработка технологии и оборудования для ионного азотирования: Отчет о НИР / Минвуз УССР. ХТИБО; Руководитель В.Г.Каплун.- Шифр темы 8-84; № ГР 01840021210; Инв. № 0286.0113663.- Хмельницкий, 1985.- 171 с.

62. Исследование износостойкости бронз после различных вариантов диффузионной сварки (наплавки): Отчет о НИР / Минвуз УССР. ХТИБО; Руководитель В.Г.Каплун.- Шифр темы 1-84; ГР 01840021204; Инв. № 0286.0088108.- Хмельницкий, 1986.- 58 с.

63. Исследование износостойкости деталей в среде расплавленных полимеров / В.Г.Каплун, В.Д.Леськив, Л.А.Силина и др. // Влияние среды на взаимодействие твердых тел при трении: Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф.- Днепропетровск, 1981.- С. 122-123.

64. Исследование износостойкости деталей термопластавтоматов в среде расплавленных пластмасс / В.Г.Каплун, В.Д.Леськив, Л.А.Силина // Тез. докл. науч.-техн. конф. ХВАКУ.- Хмельницкий, 1988.- 52 с.

65. Исследование износостойкости конструкционных и коррозионно-стойких сталей после вакуумной термической и химико-термической обработки: Отчет о НИР / Минвуз УССР. ХТИБО; Руководитель В.Г.Каплун.- Шифр темы 1-86; № ГР 180031528; Инв. № 0288.0014103.- Хмельницкий, 1988.- 52 с.

66. Исследование износостойкости конструкционных сталей / В.Г.Каплун, Ю.А.Башнин, И.М.Рукина и др. // Новые материалы и упрочняющие технологии на основе прогрессивных методов термической и химико-термической обработки в автостроении: Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф.- Тольятти, 1986.- С. 134-135.

67. Исследование износостойкости материалов распределительной аппаратуры: Отчет о НИР / Минвуз УССР. ХТИБО; Руководитель В.Г.Каплун.- Шифр темы 10-82; ГР 01820078641; Инв. № 0283.0077209.- Хмельницкий, 1983.- 63 с.

68. Исследование износостойкости покрытий из оловянистой бронзы В.Г.Каплун, В.Л.Козлов, В.С.Несмих // Трение и износ.- 1988.- Т.9, № 1.- С. 168-172.

69. Исследование износостойкости режущего лезвия резаков для вырубания низа обуви / В.И.Ищук, В.Г.Каплун, Н.В.Лукьянюк // Известия вузов. Технология легкой промышленности.- 1986.- № 6.- С. 57-58.

70. Исследование износостойкости сверл, азотированных в тлеющем разряде / В.Г.Каплун, Л.А.Силина, В.Д.Леськив и др. // Современные процессы поверхностного упрочнения деталей машин и инструмента: Тез. докл.- Пенза, 1985.- С. 22-24 

71. Исследование износостойкости сталей при контактном трении: Отчет о НИР /Минвуз УССР.ХТИБО; Руководитель В.Г. Каплун.- Шифр темы 3-81; ГР 81033585; Инв. №0284.0069976.- Хмельницкий, 1983.-123 с.

72. Исследование износостойкости сталей при контактном трении: Отчет по хоз. договор. теме / В.Г.Каплун, Л.А.Силина, В.Д.Леськив.- Хмельницкий, 1984.- 63 с.

73. Исследование контактного взаимодействия сферического индентора с плоским контртелом / В.Г.Каплун, В.И.Гудзь, В.М.Алексеев // Проблеми сучасного машинобудування: Збірник.- Хмельницький, 1996.- С. 90-91.

74. Исследование надежности системы управления кривошипного пресса К-1128 / В.Г.Каплун, Я.Т.Киницкий, Б.А.Кузяев и др. // Реферативная информация о законченных НИР в вузах УССР. Сер. Машиностроение и металлообработка.- 1974.- Вып. 14.- С. 36.

75. Исследование напряженно-деформированного состояния деталей с поверхностным упрочнением / В.Г.Каплун, З.И.Штер // Совершенствование методики преподавания и научной работы по теоретической и прикладной механике в условиях перестройки высшей школы: Тез. докл.- Хмельницкий, 1988.- С. 125.

76. Исследование напряженно-деформированного состояния поверхостных слоев упрочняемых деталей / В.Г.Каплун, Л.В.Марченко, Ю.И.Шалапко // Известия вузов. Машиностроение.- 1989.- № 11.- С. 7-10.

77. Исследование напряженного состояния материального цилиндра термопластавтомата / В.Г.Каплун, Б.С.Волынский, В.Д.Леськив и др. // Процессы и аппараты производства полимеров, методы и оборудование для переработки их в изделия: Сб.- М., 1977.- Вып. 1.- С. 119-122.

78. Исследование остаточных напряжений в азотированной стали 38Х2МЮА / В.Г.Каплун, А.Е.Рудык, Н.А.Сологуб и др. // Электронная обработка материалов.- 1986.- № 5.- С. 35-37.

79. Исследование остаточных напряжений в стали 45Х после ионного азотирования / В.Г.Каплун, А.Е.Рудык // Лазерная, термическая и химико-термическая обработка в машиностроении: Сб. науч. тр. МАДИ.- М., 1987.- С. 109-112.

80. Исследование остаточных напряжений в углеродистых сталях после ионного азотирования / Проблеми трибології.- 1996.- № 1.- С. 100.

81. Исследование процесса трения и износа при обработке композиционных материалов / В.Г.Каплун, Е.А.Урбанюк, Н.В.Лукьянюк и др. // Применение композиционных материалов в узлах трения технологического оборудования: Тез. докл. науч.-техн. конф., 9-10 окт. 1986 г.- Хмельницкий, 1986.- С. 40-41.

82. Исследование процессов обработки винтов и шнеков приборов / В.Г.Каплун, В.Д.Леськив, Б.С.Волынский // Прогрессивные технологические процессы обработки деталей и сборки приборов: Сб.- К., 1976.- С. 37.

83. Исследование работы вертикально-фрезерных станков модели 6МІЗ: Отчет о НИР / Минвуз УССР. ХТИБО; Руководитель В.Г.Каплун.- Шифр темы 22; ГР 72063452; Инв. № Б241147.- Хмельницкий, 1972.- 165 с.

84. Исследование работы вертикально-фрезерных станков модели 6МІЗ с целью повышения их производственных возможностей / С.Г.Костогрыз, В.Г.Каплун, А.Ф.Андрийчук // Реферативная информация о законченных НИР в вузах УССР. Сер. Машиностроение и металлообработка.- К., 1974.- Вып. 14.- С. 35-36.

85. Исследование работы шнеков термопластавтоматов / В.Г.Каплун, В.Б.Рудницкий, В.Д.Леськив и др. // Реферативная информация о законченных НИР в вузах УССР. Сер. Машиностроение и металлообработка.- К.,. 1978.- Вып. 21.- С. 83-84.

86. Исследование шнека термопластавтомата на устойчивость с применением ЭВМ / В.Г.Каплун, В.Б.Рудницкий, В.Д.Леськив и др. // Теоретическая электроника и электротехника: Информационные материалы АН УССР.- К,, 1979.- С. 26-27.

87. Качественная оценка распределения поперечной нагрузки между элементами несущих канатов / В.Г.Каплун // Научная конференция по итогам 1966 г. / УПИ им. Федорова.- Львов, 1967.- С. 15-16.

88. Комбинированные диффузионные покрытия с применением тугоплавких металлов и электрических разрядов / И.М.Пастух, В.П.Олександренко, А.В.Пылыпив. Под. ред. В.Г.Каплуна // Термодинамика технологических систем.- Краматорск, 1993.- 1 с.

89. Корреляционные связи между свойствами азотированной стали / В.Г.Каплун, Н.А.Сологуб, А.Е.Рудык // Проблемы трения и изнашивания: Респ. межвед. науч.-техн. сб. - К., 1986.- Вып. 30.- С. 38-41.

90. Коррозионная стойкость стали 45Х, азотированной в тлеющем разряде / В.Г.Каплун. Я.Н.Гладкий, А.Е.Рудык и др. // Защитные покрытия на металлах.- 1987.- Вып. 21.- С. 75-77.

91. Лазерная обработка электроискровых покрытий для обеспечения фретингостойкости / Ю.И. Шалапко, В.Г. Каплун, В.В. Гончар // Вестник двигателестроения. - 2002. - №1. - С. 135-139.

92. Модифікування сталі 45 лазерним випромінюванням/ Ю.І.Шалапко, В.Г.Каплун, В.В.Гончар// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2002.- №5,Ч.1.- С. 164-168.

93. Научные основы технологии упрочнения деталей машин и инструмента ионным азотированием в безводородных средах: Автореф. дис. техн. наук.- К., 1991.- 39 с.

94. Некоторые вопросы методики применения автоматизированного контроля знаний в курсе “Детали машин” / В.Г.Каплун, И.М.Пастух // Тез. докл. науч.-метод. Межвуз. конф. / ХВАКУ.- Хмельницкий, 1981.- С. 41.

95. Оборудование и технология ионного азотирования в безводородных средах / В.Г.Каплун, И.М.Пастух // Новые материалы и ресурсосберегающие технологии термической и химико-термической обработок деталей машин и инструмента: Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф.- Махачкала, 1989.- С. 177.

96. Определение межремонтного периода шнекового транспортера / В.Г.Каплун, В.Д.Леськив, Л.А.Силина // Новое в подъемно-транспортной технике: Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф.- М., 1985.- 36 с.

97. Оптимізація параметрів іонного азотування твердосплавного інструменту / В.Г.Каплун, І.М.Пастух, О.В.Снозик // Проблеми сучасного машинобудування: Зб. наук. праць.- Хмельницький:ТУП, 1996.- С. 104-105.

98. Оптимизация процессов ионного азотирования в безводородных средах / В.Г.Каплун // Новые материалы и ресурсо- сберегающие технологии термической и химико-термической обработки - основа повышения надежности и долговечности деталей машин и инструмента: Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф.- Телави, 1987.- М., 1987.- С. 114-115.

99. Оптимизация технологии ионного азотирования в безводородных средах по параметрам прочности / В.Г.Каплун, Н.Ф.Семенюк, А.В.Паршенко // Управление триботехническими и прочностными свойствами механических систем.- К.: УКМ ВО, 1990.- С. 113-118.

100. Оптимизация технологических режимов ионного азотирования инструмента и оснастки по параметрам стойкости / В.Г.Каплун, И.М.Пастух // Инструмент Украины: Тез. науч.-техн. конф.- Харьков, 1993.- С. 49.

101. Опыт проведения практических занятий по курсу “Детали машин” / В.Г.Каплун, И.М.Пастух // Проблемы высшей школы: Респ. науч.-метод. сб.- К., 1979.- Вып. 38.

102. Оценка защитных свойств термодиффузионных покрытий с использованием явления электропроводимости растворов / М.С.Стечишин, В.Г.Каплун, А.Е.Рудык // Повышение надежности и долговечности машин и сооружений: Тез. докл. 2-й Всесоюз. конф.- К., 1985.- С. 147-148.

103. Перспективные технологии поверхностного упрочнения деталей машин и инструмента / В.Г.Каплун, И.М.Пастух, В.П.Олександренко // Качество и надежность узлов трения: Тез. докл. межресп. науч.-техн. конф.- Хмельницкий, 1992.- С. 89-90.

104. Перспективы применения ионного азотирования для повышения износостойкости пар трения в агрессивных средах / В.Г.Каплун // Перспективы повышения ресурса и надежности эксплуатации пар трения, смазывающихся рабочими средами: Сб. науч. тр.- К.: ИСМ АН УССР, 1987.- С. 74-79.

105. Перспективы применения ионного азотирования для повышения износостойкости узлов трения и режущего инструмента бытовой техники / В.Г.Каплун, В.Д,Леськив, Л.А.Силина и др. // Совершенствование технологии и организации производства на предприятиях бытового обслуживания: Тез. респ. науч.-техн. конф.- Хмельницкий, 1981.- С. 21.

106. Плазменно-диффузионные процессы модификации поверхности: технология и оборудование: Тр. Междунар. наук-практ. семинара / И.М. Пастух, В.Г. Каплун. - Харьков, 2000. - С. 145-154.

107. Повышение надежности и долговечности конструкционных элементов упрочнением поверхности дифузионным ионно-плазменным методом / И.М. Пастух, В.Г. Каплун // Доп. Міжнар. наук.-теорет. конф. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 435-444.

108. Прогресивні методи зміцнення деталей машин та інструментів / В.Г. Каплун, П.В.Каплун, Є.А. Урбанюк // Проблеми трибології .- 1998.- № 4.- С. 131-135.

109. Планирование эксперимента при изучении процесса ионного азотирования стали 45Х / В.Г.Каплун, Н.А.Сологуб, А.Е.Рудык // Проблемы трения и изнашивания: Респ. межвед. науч.-техн. сб.- К., 1986.- Вып. 29.- С. 33-36.

110. Планирование эксперимента при ионном азотировании конструкционных сталей с целью повышения их износостойкости / М.С.Стечишин, В.Г.Каплун // Тез. докл. науч.-метод. конф. / ХВАКУ.- Хмельницкий, 1985.- С. 68-69.

111. Повышение долговечности пресс-форм гальваническими покрытиями / В.Г.Каплун,. М.С.Стечишин, А.Е.Рудык // Конструктивно-технологические методы повышения надежности и стандартизация: Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф.- Тула, 1988.- С. 50.

112. Повышение долговечности штампов методом азотирования в тлеющем разряде / Л.А.Силина, В.Г.Каплун // Экономия металла и энергия на основе прогрессивных процессов термической и химико-термической обработки: Тез. докл. науч.-техн. конф., г. Пенза, май 1984.- М., 1984.- С. 41-42.

113. Повышение износостойкости деталей машин методом азотирования в тлеющем разряде / В.Г.Каплун, В.Д.Леськив, Л.А.Силина // Повышение долговечности и надежности машин и приборов: Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф.- Куйбышев, 1981.- С. 180-181.

114. Повышение износостойкости элементов конструкций оптимизацией и физико-механических характеристик и фазового состава поверхностей трения / В.Г.Каплун // Трибология.- София, 1990.- С. 47-55.

115. Повышение прочностных и эксплуатационных характеристик элементов конструкций методом ионного азотирования в безводородных средах / В.Г.Каплун // Технология и оборудование для новых прогрессивных методов химико-термической обработки тракторов и сельхозмашин.- Волгоград, 1988.- С. 6-8.

116. Повышение работоспособности деталей вязальных машин / В.Г.Каплун, А.А.Овчинников, В.П.Олександренко // Вдосконалення обладнання легкої промисловості та складної побутової техніки: Тез. доп. міжнарод. наук.-техн. конф.- Хмельницький, 1993.- С. 9-10.

117. Повышение стойкости дисковых пил ионным азотированием / В.Г.Каплун, Е.А.Урбанюк // Перспективы развития лесной и деревообрабатывающей промышленности в соответствии с основными направлениями экономического и социального развития СССР на 1986-1990гг. и на период до 2000 года: Тез. докл. респ. науч.-техн. конф.- Свалява, 1986.- С. 108-109.

118. Повышение стойкости твердосплавного режущего инструмента на установках ионного азотирования в безводородных газовых средах / В.Г.Каплун, И.М.Пастух // Новые технологические процессы в машиностроении: Тез. докл. межвуз. конф.- Одесса, 1993.- С. 91-92.

119. Получение комбинированных покрытий тугоплавких металлов / В.Г.Каплун, В.П.Олександренко, И.М.Пастух // Лучевая обработка композиционных материалов в технике: Тез. докл. респ. науч.-практ. конф.-Тернополь, 1990.- С. 39-40.

120. Применение концентрированных источников энергии для повышения износостойкости сталей / В.Г.Каплун, А.Е.Рудык // Лучевая обработка композиционных материалов в технике: Тез. докл. респ. науч.-практ. конф.- Тернополь, 1990.- С. 40.

121. Принципы обработки информации технологических режимов сложных систем на таймерных скаляторах / В.Г.Каплун, В.Ф.Бардаченко, М.К.Зварич // Вычислительные машины и комплексы.- 1987.- № 10.- С. 49-51.

122. Прогрессивная технология упрочнения оснастки / В.Г.Каплун, Л.А.Силина, В.П.Гула // Оснастка-95: Тез. докл. науч.-техн. конф.- К., 1995.- С. 18.

123. Процесс разрушения поверхностного слоя стали 40Х при возвратно-поступательном движении и ударном нагружении / В.Г.Каплун, В.Д.Рудышин, В.И. Гудзь и др. // Применение колебаний в технологиях. Расчет и проектирование машин для реализации технологий: Тез. докл. междунар. науч.-техн. конф.- Винница, 1994.-С. 162.

124 .Разработка и исследование методов повышения износостойкости деталей машин путем химико-термической обработки в тлеющем разряде: Отчет о НИР / Минвуз УССР. ХТИБО; Руководитель В.Г.Каплун.- Шифр темы 8-84; ГР 01840021210; Инв. № 0286.0113663.-Хмельницкий, 1985.- 176 с.

125. Разработка и исследование установки и технологии азотирования шнеков термопластавтоматов в тлеющем разряде:Отчет о НИР / Минвуз УССР. ХТИБО; Руководитель В.Г.Каплун.- Шифр темы 121; ГР 78022185; Инв. № Б 884429.- Хмельницкий, 1970.- 123 с.

126. Разработка ионно-плазменных технологических процессов упрочнения оснастки инструмента для основного и вспомагательного производства бриллиантов: Отчет о НИР/ Минвуз УССР. ХТИБО; Руководитель В.Г. Каплун.-Шифр темы 11-86; ГР 01860031527; Инв. № 0287.0041623.- Хмельницкий, 1987.- 50 с.

127. Разработка методики расчета и исследование контактных параметров уплотнений из самосмазывающихся карбопластиков: Отчет о НИР / Минвуз УССР. ХТИБО; Руководитель В.Г.Каплун.- Шифр темы 8-81; ГР 01811002392; Инв. № 0282.0020532.- Хмельницкий, 1981.- 100 с.

128. Разработка рабочего проекта установки ионного азотирования для изготовления на опытном заводе НИИТмаша и исследование с ее применением типового техпроцесса: Отчет о НИР / Минвуз УССР. ХТИБО; Руководитель В.Г.Каплун.- Шифр темы 17-85; ГР 01850028019; Инв. № 02870036990.- Хмельницкий, 1986.- 119 с.

129. Разработка технологии азотирования деталей и инструмента в тлеющем разряде: Отчет о НИР / Минвуз УССР. ХТИБО; Руководитель В.Г.Каплун.- Шифр темы 18-82; ГР 01820078645; Инв. № 0284.0088144.- Хмельницкий, 1982.- 41 с.

130. Разработка технологических режимов упрочнения деталей топливной аппаратуры в тлеющем разряде: Отчет о НИР / Минвуз УССР. ХТИБО; Руководитель В.Г.Каплун.- Шифр темы 5-86; № ГР 01860089913; Инв. № 0288.0042258.- Хмельницкий, 1977.- 95 с.

131. Разработка техпроцесса поверхностного упрочнения деталей узлов трения качения методами диффузионного насыщения: Отчет о НИР / Винницкий политехнический институт; Руководитель В.Г.Каплун.- Шифр темы 1233.- Винница, 1985.- 90 с.

132. Разработка установки и технологии азотирования деталей станков-автоматов в тлеющем разряде: Отчет о НИР / Минвуз УССР. ХТИБО; Руководитель В.Г.Каплун.- Шифр темы 10-79; ГР 79016405; Инв. № Б 933324.- Хмельницкий, 1980.- 160 с.

133. Расчет кранов с поворотной колонной: Метод. указания к курсовому проекту по ПТМ / В.Г.Каплун.- Хмельницкий: ХТИ, 1979.- 27 с.

134. Расчет механизмов передвижения кранов: Метод. указания к выполнению курсового проекта по ПТМ / В.Г.Каплун.- Хмельницкий: ХТИ, 1983.- 29 с.

135. Сопротивление контактной усталости нитрозакаленной стали ШХ15 при действии водосодержащей жидкости / В.Г.Каплун, О.В.Зайцев, С.В.Иващук и др. // Физико-химическая механика материалов.- 1989.- № 2.- С. 68-74.

136. Сравнительные испытания износостойкости стали с различной химико-термической обработкой / В.Г.Каплун, А.Е.Рудык, В.А.Важеняк и др. // Науч.-метод. межвуз. конф.: Тез. докл.- Хмельницкий: ХВАКУ, 1985.- С.69-70.

137. Стандартизация дереворежущего инструмента, упрочненного ионно-плазменным азотированием / В.Г.Каплун, И.М.Пастух // Конструктивно-технологические методы повышения надежности и стандартизация.- Тула, 1988.- C. 106.

138. Структурные принципы построения приборов управления ионно-плазменным разрядом / И.М.Пастух, В.Г.Каплун, А.М.Давыдов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва: Зб. матеріалів конф.- Хмельницький, 1995.- С. 72-73.

139. Технологические критерии проектирования оборудования для повышения стойкости режущего инструмента ионным безводородным азотированием / В.Г.Каплун, И.М.Пастух // Современная технология упрочнения и механической обработки деталей с покрытиями: Тез. докл. респ. конф.- К., 1993.- С. 24-25. 

140. Технологія зносостійкості азотованих сталей ШХ15 та 40Х при ударному навантаженні / В.Г.Каплун, В.І.Гудзь, В.Д.Рудишин // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону: Тез. доп. наук.-практ. конф.- Хмельницький, 1995.- Ч.І.- C. 126.

141. Технологія поверхневого зміцнення методом керованої плазмової дифузії в газовому антикрихкісному середовищі / І.М.Пастух, В.Г.Каплун // Проблеми сучасного машинобудування:Зб. наук. праць.-Хмельницький: ТУП,1996.- С. 111-112.

142. Технология повышения износостойкости твердосплавного инструмента методом ионного азотирования в безводородной среде / В.Г.Каплун, А.В.Снозик, И.М.Пастух: Информлисток № 31.- Хмельницкий:ЦНТИ,- 1995.- 4 с.

143. Технология управляемой диффузии в плазме газовой антихрупкостной среды / В.Г.Каплун, И.М.Пастух, А.В.Паршенко // Збірник робіт винаходів та раціоналізаторських пропозицій вчених Поділля: Наук. статті.- Хмельницький, 1996.- С. 131-132.

144. Технология упрочнения и восстановления деталей машин комбинированными покрытиями / В.Г.Каплун, А.В.Пылыпив, В.П.Александренко // Производство и демонтаж механизмов и машин в условиях конверсии: Тез. докл. науч.-техн. конф.- К., 1995.- 1 с.

145. Упрочнение в тлеющем разряде деталей топливной аппаратуры / В.Г.Каплун, В.Е.Горбаневский, В.И.Гудзь и др. // Надежность и долговечность машин и сооружений.- 1990.- Вып. 18.- С. 86-89.

146. Упрочнение вырубных штампов методом ионного азотирования / И.М.Пастух, В.Г.Каплун, Л.А.Силина // Новые материалы и технологии термической обработки металлов: Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф., г.Київ.- М., 1985.- С. 171-172.

147. Упрочнение дисковых пил азотированием в тлеющем разряде / В.Г.Каплун, Е.А.Урбанюк, И.М.Пастух // Новые материалы и технологии термической обработки металлов: Тез. докл. всесоюз. науч.-техн. конф., г. Киев.- М., 1985.- С. 121-122.

148. Упрочнение штампов в тлеющем разряде / В.Г.Каплун, И.М.Пастух, Ю.Ф.Добжанский и др. // Металловедение и термическая обработка сталей со специальными свойствами: Тез. докл. науч.-техн. конф.- Краматорск, 1985.- С. 43-44.

149. Установка для азотирования инструмента и деталей машин в тлеющем разряде / В.Г.Каплун, А.В.Паршенко, Н.В.Лукьянюк: Информлисток №10.- Хмельницкий: ЦНТИ, 1985.- 4 с.

150. Установка электроискрового нанесения покрытия / В.Г.Каплун, В.П.Олександренко // Качество и надежность узлов трения: Тез. докл. межресп. науч.-техн. конф.- Хмельницкий, 1992.- С. 110-111.

151. Формирование покрытий на подшипниковой стали ШХ15 при ионно-плазменном азотировании и последующей закалке с отпуском / В.Г.Каплун, О.В.Зайцев, С.В.Иващук и др. // МиТОМ.- 1990.- № 9.- С. 10-14.

152. Швидкості проковзування в упорних підшипниках кочення/ П.В.Каплун, Я.Т.Кіницький, А.Г.Кузьменко // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №1,Ч.1.- С.110-115.

153. Химико-термическая обработка деталей сельхозмашин, испытывающих циклические знакопеременные нагрузки / В.Г.Каплун, А.Е.Рудык, М.С.Стечишин // Технология и оборудование для новых прогрессивных методов химико-термической обработки деталей тракторов и сельхозмашин: Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. семинара.- Волгоград, 1988.- С. 19-20.

154. Экспериментальная установка для исследования эффективности телединамической пластикации полимеров / В.Г.Каплун и др. // Исследование и проектирование машин и агрегатов легкой промышленности: Тез. докл. Всесоюз. семинара.- М., 1978.- С. 32.

155. Экспериментальные исследования долговечности несущих канатов подвесных лесотранспортных установок / В.Г.Каплун // Стальные канаты.- К., 1967.- Вып. 4.

156. Эффективная энерго-ресурсосберегающая технология повышения долговечности деталей машин и инструмента / В.Г.Каплун // Термодинамика технологических систем: Тез. докл. VI респ. науч.-техн. конф.- Краматорск, 1993.- 2 с.

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА

144. А.с. 1324334 СССР, МКИ5 С 23 С 8/36. Способ комбинированной обработки стальных и чугунных изделий / А.И.Некоз, Н.А.Сологуб, В.Г.Каплун и др. / СССР /.- № 3911489/22-02; Заявл. 11.06.85; Опубл. 15.03.87, Бюл. № 26 // Открытия. Изобретения.- 1987.- № 26.- С. 246. Не подлежащее опубликованию.

145. А.с. 1378416 СССР, МКИ3. Экспресс-контроль определения содержания азота в азотированном слое деталей / В.Г.Каплун, А.Е.Рудык, А.И.Некоз и др. / СССР /. Не подлежащее опубликованию.

146. А.с. 1439469 СССР, МКИ3 G 01 N3/56. Машина трения / Л.И.Бершадский, В.Г.Каплун, В.Е.Горбаневский и др./СССР /.- № 4255201/25-28; Заявл. 10.04.87; Опубл. 23.08.88, Бюл. № 43 // Открытия. Изобретения.- 1988.- № 43.- С. 179.

147. А.с. 1491042 АІ СССР,МКИ4 С 23 С 14/48. Способ получения бугристых покрытий / В.Г.Каплун, О.В.Цыгулев, Б.А.Ляшенко и др./СССР/. № 413676/24-21; Заявл. 15.10.86; Опубл. 30.06.89, Бюл. № 24 // Открытия. Изобретения.- 1989.- № 24.- С. 252. Не подлежащее опубликованию.

148. А.с. 1536264 СССР, МКИ3 G 01 n 3/56. Установка для испытаний материалов на контактную выносливость / С.Г.Костогрыз, В.В.Ковалевский, В.Г.Каплун и др. / СССР /.- № 4443383/25-28; Заявл. 16.05.88; Опубл. 15.01.90, Бюл. № 2 // Открытия. Изобретения.- 1990.- № 2.- С. 198.

149. А.с. 1687645 СССР, МКИ5 С 23 С 8/12. Способ азотирования стальных изделий / В.Г.Каплун, А.М.Каратеев, И.М.Пастух и др. / СССР /.- № 4667832/02; Заявлено 06.02.89; Опубл. 30.10.91, Бюл. № 40 // Открытия. Изобретения.- 1991.- № 40.- С. 92.

150. А.с. 1693117 СССР, МКИ3 С 23 С 8/24. Установка ионного азотирования / В.Г.Каплун, В.Д.Леськив, И.М.Пастух и др. / СССР /.- № 4643464/02; Заявл. 30.01.89; Опубл. 23.11.91, Бюл. № 43 // Открытия. Изобретения.- 1991.- № 43.- С. 114.

151. А.с. 1716292 СССР, МКИ3 F 27 Д 11/02 С 23 С 8/24. Токоввод катода установок ионного азотирования / И.М.Пастух, В.Г.Каплун, Ю.Ф.Добжанский, А.В.Паршенко / СССР /.- № 4612296/02-22; Заявл. 02.12.88; Опубл. 28.02.92, Бюл. № 8 // Открытия. Изобретения.- 1992.- № 8.- С. 160.

ПАТЕНТИ

152. Пат. 2020191 РФ, МКИ3 С 23 С 14/54. Устройство контроля и управления процессом ионного азотирования / И.М.Пастух, А.М.Давыдов, В.Г.Каплун / UA /.- № 4934093/02; Заявл. 05.05.91; Опубл. 30.09.94, Бюл. № 18.

153. Пат. 20919 А МКИ С 23 С 11/10, С 23 11/14. Камера розрядна для хіміко-термічної обробки в тліючому розряді / І.М.Пастух, В.Г.Каплун / UA /.- № 96031030; Заявл. 23.12.93; Опубл. 27.10.97.

 


  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail