Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Бібліографія праць вчених університету


Покажчики, створені за період
2001-2014 рр.
Войнаренко Михайло Петрович
Григоренко Олександр Петрович
Йохна Микола Антонович
Калда Галина Станіславівна
Кіницький Ярослав Тимофійович
Костогриз Сергій Григорович
Кузьменко Анатолій Григорович
Локазюк Віктор Миколайович
Нижник Віктор Михайлович
Параска Георгій Борисович
Рудницький В'ячеслав Броніславович
Сілін Радомир Іванович
Скиба Микола Єгорович
Покажчики, створені за період 1997-2000 рр.
Абрамов Олексій Олексійович
Бегняк Віра Іванівна
Венгржановський Віктор Антонович
Гладкий Ярослав Миколайович
Каплун Віталій Грогорович
Косєнков Володимир Данилович
Кошель Василь Павлович
Орлов Олівер Олексійович
Ройзман Вілен Петрович
Торгова Лідія Володимирівна
ВЕНГРЖАНОВСЬКИЙ ВІКТОР АНТОНОВИЧ

ЗМІСТ

ВІД УПОРЯДНИКА

   Бібліографічний покажчик підготовленний до 30-річчя від дня заснування Технологічного університету Поділля.
   В покажчику представлені матеріали, які відображають наукову та педагогічну діяльність кандидата хімічних наук, доцента, декана технологічного факультету Віктора Антоновича Венгржановського. Доцент Венгржановський веде дослідження реакційної здатності aарилбутадієнів та інших ненасичених сполук, продукти перетворення яких представляють інтерес як органічні напівпровідники, робочі тіла в квантових генераторах, присадки для мастил, фізиологічно-активні речовини.
   Інший напрям - це синтез та дослідження антипіренів - речовин, що надають вогнетривкості різним гарячим матеріалам, а перш за все волокнам, пластмасам та плівковим покриттям.
   Крім того, проводяться дослідження в області ресурсозбереження і охорони навколишнього середовища та екологічного виховання.
   Покажчик охоплює наукові статті, тези доповідей, виступи на наукових конференціях, авторські свідоцтва українською, російською та іноземними мовами.
   При відборі літератури до покажчика були використані каталоги та картотеки бібліотеки ТУП, а також авторський екземпляр.
   Матеріали в покажчику розташовані в алфавітному порядку видань. Список авторських свідоцтв наводиться за номерами.
    Відбір матеріалу виконано станом на 1 червня 1997 року.
Доповнення внесені станом на 01.05.2004 року.

НАУКОВІ ПРАЦІ

1. 2-фенілпропен. Методи отримання 2-фенілпропену / О.П. Поліщук, В.А. Венгржановський // Вісник Технологічного університету Поділля.-1998.- № 4, Ч.1.-С. 153-155.

2. Адгезивні системи на основі вторинних білкових сполук / Л.І. Ганзюк, В.А. Венгржановський, В.І. Семенюк // Тези доп. ІХ укр. конф. з високомолекулярних сполук.- К., 2000.- С. 223.

3. Азосоединения-красители и антипирены / В.А.Венгржановский, Н.О.Пастушак, В.К.Круглов // Тезисы XI научно-методической конференции.- Хмельницкий: ХВАКУ, 1985.

4. Активизация мыслительной деятельности студентов при изучении химических дисциплин / В.И.Кириченко, В.А.Венгржановский, Н.О.Пастушак // Х научно-методическая межвузовская конференция: Тезисы докладов.- Хмельницкий, 1983.- С. 9.

5. Антипирены для пленочных материалов / В.А.Венгржановский, Н.О.Пастушак, А.М.Каратеев // Горение полимерв и создание ограниченно горючих материалов: Тезисы VI Всесоюзной конференции.- Суздаль, 1988.

6. Антипирены для полиамидов на основе ароматических галогенпроизводных кислот / В.А.Венгржановский, В.К.Круглов, Н.О.Пастушак, Р.П.Рило // Состояние и перспективы развития работ по антипиренам: Тезисы докладов III Всесоюзного совещания.- Черкассы, 1985.- С. 66.

7. Арилирование фурановых соединений солями диазония / В.А.Венгржановский, Н.Д.Обущак, Н.И.Ганущак, О.И.Лесюк // Кислородосодержащие гетероциклы: Тезисы докладов Всесоюзного совещания.- Краснодар, 1990.

8. 4-арилбутадиен-1,3-илфосфоновые кислоты и их производные / В.А.Венгржановский, Н.И.Ганущак, Г.К.Федорова // Журнал органической химии.- 1972.- Т. 42, № 2.- С. 291.

9. Арилювання 2-феніл-1-пропену ароматичними солями діазонію в присутності солей металів змінної валентності / В.А.Венгржановський, О.П.Поліщук: Е.П.Ковальчук // Тези XVI Республіканської конференції з органічної хімії, жовтень 1992р.- Тернопіль, 1992.

10. Арилювання тіокарбаміду ароматичними солями діазонію в присутності йодид-аніону / О.П. Поліщук, Е.Р. Дмухальська, М.І. Ганущак, В.А. Венгржановський // Вісник Технологічного університету Поділля.-1998.- № 4, Ч.1.-С. 149-153.

11. Аспекти формування раціональної структури ОПП напрямку підготовки "Легка промисловість" / О.В. Пащенко, Г.В. Красильникова, В.А. Венгржановський // Проблеми та перспективи управління якістю підготовки фахівців: Тези доп. ІІ наук.-практ. конф.- К., 1997.

12. Бром- і нітрогенвмістні антипірени / В.А. Венгржановський, М.О. Пастушак // Домбровські хімічні читання- 2003: Тези доп. укр. конф.- Черкаси, 2003.- С.31.

13. Бромвмістні антипірени для волокнистих матеріалів / М.О. Пастушак, В.А. Венгржановський // Актуальні питання органічної та елементорганічної хімії і аспекти викладання органічної хімії в вищій школі: Укр. конф.- Ніжин, 2002.- С. 29.

14. Бромзамещенные салициловой кислоты в качестве антиперенов / Н.О.Пастушак, В.А.Венгржановский, В.К.Круглов // Горение полимеров и создание ограниченно горючих материалов: Тезисы докладов V Всесоюзной конференции.- Волгоград, 1983.- С. 94.

15. Бромзамещенные триазина в качестве антипирена / В.А.Венгржановский, В.Л.Бирюков, И.Г.Чернов, Н.О.Пастушак // Замедлители горения и создание трудногорючих полимерных материалов: Тезисы республиканской конференции.- Ижевск, 1984.

16. Бромсодержащие ариламинозамещенные триазина в качестве антипиренов / В.А.Венгржановский, В.П.Бирюков, И.Г.Чернов, Н.О.Пастушак // Замедлители горения и создание трудногорючих полимерных материалов: Тезисы докладов.- Ижевск, 1984.- С. 135.

17. Взаємодія 2,3-ди (бензотриазол-1-Л)-1,4- нафтохінону з амінокислотами та діамінами дефенільного ряду / А.Л. Романюк, Б.Л. Литвин, М.І. Ганущак, В.А. Венгржановський // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2000.- № 5, Ч.1.- С. 178-180.

18. Взаємодія естерів 2-бром-3-арилпропіонових кислот з тіосемікарбазонами / В.С. Матійчук, Л.Р. Мартяк, М.Д. Обушак, В.А. Венгржановський // Вісник Технологічного університету Поділля.-1998.- №4, Ч.1.-С. 146-149.

19. Взаимодействие 1-арилбутадиенов-1,3 с хлористым дифенил-n-бисдиазонием / В.А.Венгржановский, Н.И.Ганущак, Н.М.Мельник // Журнал органической химии.- 1970.- Т. 6, № 4.- С. 785-788.

20. Взаимодействие 1-арилбутадиенов со вторичными аминами / Н.И.Ганущак, В.А.Венгржановский, Н.О.Пастушак.- Хмельницкий: ХТИБО, 1984.- 7 с.- Деп. в УкрНИИНТИ 01.04.85, № 653.

21. Взаимодействие хлоридов 4,4-бисдиазоний-диарилов с фурфуролом и превращения продуктов реакции / В.А.Венгржановский, Н.И.Ганущак ,Н.Д.Обущак и др. // Журнал органической химии.- 1992.- Т. 28, № 3.- С. 531-536.

22. Використання математичного моделювання для енерго- та ресурсозбереження / B.I. Семенюк, В.А. Венгржановський, В. Г. Камбург // Проблеми економії енергії: Тези доп. III Міжнар. наук. конф.- Львів, 2001.- С.232.

23. Використання математичного моделювання для енерго- та ресурсозбереження / B.I. Семенюк, В.Г. Камбург, В.А. Венгржановський // Вісник національного університету "Львівська Політехніка". Хімія, технологія речовин та їх застосування.- 2002.- № 448.

24. Влияние некоторых добавок к полиэфирным лакам для покрытий мебельных изделий в условиях фабрик изготовления и ремонта мебели / Б.М.Шиндак, В.А.Баранов, Н.И.Ганущак, В.А.Венгржановский // Совершенствование технологии изготовленния и организации производства на предприятиях бытового обслуживания: Тезисы республиканской научно-технической конференции.- Хмельницкий, 1981.- С. 308.

25. Галогенарилирование непредельных соединений ароматическими диазосоединениями. Арилирование 1-арил-1,3-пентадиенов / Н.И.Ганущак, В.А.Венгржановский, А.В. Домбровский // Журнал органической химии.- 1969. -№5- С. 113-115.

26. Галогенсодержащие ароматические соединения - эффективные антипирены / В.А.Венгржановский, Н.О.Пастушак, В.С.Горбатюк, В.И.Кириченко // Тезисы республиканской научной конференции.- Хмельницкий: ХВАКУ, 1983.

27. Галогеносодержащие органические вещества как эффективные антипирены / Н.О.Пастушак, В.А.Венгржановский, В.И.Кириченко // Х научно-методическая межвузовская конференция: Тезисы докладов.- Хмельницкий, 1983.- С. 16.

28. Гідролітичні ферментні розщеплювачі полісахаридів / О. Березюк, А.І. Ганзюк, В.А. Венгржановський // Львівські хімічні читання-2001: Зб. наук. праць VIII наук. конф.- Львів, 2001.- С. Ф-37.

29. Гомогенно-каталітичні реакції солей арендіазонію з аллільними сполуками і шляхи синтетичного використання одержаних продуктів / M.I. Ганущак, В.В. Карпяк, М.Д. Обушак, В.А. Венгржановський // Сучасні проблеми органічної хімії, екології і біотехнологі": Тези доп. Міжнар. наук. конф.- Луга, 2002.

30. Деякі аспекти технологічної паспортизації підприємств / В.А.Венгржановський, В.І.Семенюк, В.В.Ковалевський // Збірник науково-методичних праць / Міжнародний інститут-асоціація регіональних проблем.- Львів: НМК Тезаурус, 1983.- С. 165-168.

31. Деякі пропозиції по удосконаленню екологічної освіти у вищіх та середніх школах Подільського регіону / Р.І.Сілін, В.І.Семенюк, В.А.Венгржановський // Еколого-економічна освіта в Подільському регіоні: Матеріали науково-практичної конференції.- Хмельницький, 1995.- С. 10-11.

32. Дидактична система вивчення хімії в контексті технології створення алгоритмізованого інформаційного середовища навчання / В.І. Кириченко, В.А. Венгржановський, В.Й. Рокицька // Педагогіка і психологія професійної освіти.- 2000.- № 2.- С. 213-223.

33. До синтезу антрахінонових барвників / М.Д.Обушак, М.І.Ганущак, В.А.Венгржановський // Фізико-хімічні принципи створення новітніх технологій в текстильній та легкій промисловості: Тези доповідей науково-технічної конференції.- Хмельницький, 1996.- С. 30-31.

34. Дослідження 1-арилбутадіенів / В.А.Венгржановський, М.І.Ганущак, М.О.Пастушак // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону, м. Хмельницький, вересень 1995 р.,: Тези науково-практичної конференції.- Хмельницький, 1995.- С. 431.

35. Дослідження в галузі економічної освіти населення Хмельницької області / В.А.Венгржановський, В.І.Семенюк, В.А.Шмигований // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону, м. Хмельницький, вересень 1995 р.: Тези науково-практичної конференції.- Хмельницький, 1995.-С. 427.

36. Дослідження відходів виробництва електролітичних конденсаторів / В.А.Венгржановський, М.О.Пастушак // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону, м.Хмельницький, вересень 1995 р.: Тези науково-практичної конференції.-Хмельницький, 1995.- С. 434.

37. Дослідження впливу композицій на основі галогенпохідних і оксиду стібію (Ш) на горіння волокнистих матеріалів / В.А. Венгржановський, М.О. Пастушак // Львівські хімічні читання: Тези доп. наук.-практ. конф.- Львів, 1999.- С. 67.

38. Дослідження процесів хімічної модифікації структури технічних рослинних олій та нових матеріалів на її основі / В.І. Кириченко, В.А. Венгржановський, В.М. Хрящевський // Львівські хімічні читання: Тези доп. наук.-практ. конф.- Львів, 1999.- С. 66.

39. Економічні аспекти викладання хімічних дисциплін / В.А.Венгржановський, В.І.Семенюк // Львівські хімічні читання: Наукова конференція НТШ.- Львів, 1997.

40. Електрохімічні процеси в органічних розчинах / Б. Баран, О. Березюк, Г. Покришко, В. Венгржановський // Львівські хімічні читання-2003: Тези доп. ІХ наук. конф.- Львів, 2003.- С. П8.

41. Жидкофазное восстановление нитрилов и нитросоединений на никелевом катализаторе / Н.О.Пастушак, В.А.Венгржановский, Г.В.Гринев // Каталитические реакции в жидкой фазе: Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции. Ч.1.- Алма-Ата, 1988.- С. 23.

42. Застосування похідних нафтохінону для фарбування текстильних матеріалів / М.І. Ганущак, А.Л. Романюк, В.А. Венгржановський, І.Г. Брюхова // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №5,Ч.1.- С. 150-152.

43. Изометрия и номенклатура органических соединений: Методические указания к курсу “Органическая химия” для студентов специальностей 1103, 1105, 1108. Ч.2 / В.А.Венгржановский, В.И.Кириченко.- Хмельницкий: ХТИБО, 1985.- 56 с.

44. Индивидуальная работа со студентами по курсу органической химии / В.А.Венгржановский, Н.О.Пастушак // Новое в организации индивидуальной работы со студентами: Тезисы республиканской научно-методической конференции.- М., 1990.

45. Интенсификация учебного процесса при изучении химических дисциплин / В.А.Венгржановский, Г.В.Гринев, Е.С.Ежевская, Н.О.Пастушак // Совершенствование качества подготовки кадров для текстильной и легкой промышленности в свете решений XXVII съезда КПСС: Тезисы докладов.- К., 1987.

46. Использование отходов сахарного производства для очистки природных вод / В.А.Венгржановский, В.И.Семенюк, П.И.Гаврилюк // Современная техника очистки воды: III Всеукраинская научно-практическая конференция.- Днепропетровск, 1997.

47. Исследование взаимной четвертной системы N и NO3+NH4HCON4HCO3+NH4NO3 / В.А.Венгржановский; В.И.Семенюк, В.И.Гладушко // Технология неорганических веществ и минеральных удобрений.- Львов, 1988.

48. Исследование процессов очистки отработаных электролитов на основе этиленгликоля с использованием неорганических сорбентов: Отчет о НИР / ХТИБО; Руководитель А.П.Ква-шенко; Соисполнители В.Н.Хрящевский, В.А.Венгржановский.- ГР 0185.0028016; Инв. 02860093887.- Хмельницкий, 1985.- 40 с.

49. Исследование синтеза и свойств медных комплексов тридентатных 0,0-диоксиазосоединений, содержащих структуру флуорантена / В.А.Венгржановский, В.И.Кириченко, М.И.Шенбор // Известия вузов. Химия и химтехнология.- 1982.- Т.XXV, № 10.- С. 1188-1191.

50. Исследование синтеза и свойств металлических комплексов новых традентатных азокрасителей / В.И.Кириченко, В.А.Венгржановский, Н.О.Пастушак // Синтез и промышленное применение красителей и промежуточных продуктов: Тезисы докладов Всесоюзной научно-технической конференции.- Рубежное, 1981.- С. 18.

51. К вопросу повышения уровня екологического образования в регионе / В.И.Семенюк, В.А.Венгржановский, Л.И.Тебляшкина // Якість і конкурентна здатність товарів широкого вжитку: Наукові праці учасників науково-технічної конференції.- Хмельницький, 1993.- С. 202-203.

52. К расчету рассеивания вредных ингридиентов в атмосфере / В.В.Ковалевский, В.И.Семенюк ,В.А.Венгржановский // Качество и надежность узлов трения: Тезисы докладов межреспубликанской научно-технической конференции.- Хмельницкий, 1992.- С. 135-136.

53. К синтезу 5-арил-2,4-пентадиеналей и 5-арил-2,4,6-гептатриеновых кислот / В.А.Венгржановский // Журнал органической химии.- 1970.- Т. VI, №5.- С. 964-967.

54. К унификации технологических отходов / В.В.Ковалевский, В.И.Семенюк, В.А.Венгржановский // Якість і конкурентна здатність товарів широкого вжитку: Наукові праці учасників науково-технічної конференції.- Хмельницький, 1993.- С. 215-216.

55. Каталитическое арилирование фурфурола бисдиазотированным бензидином и его производными и превращения продуктов реакции / В.А.Венгржановский, Н.И.Ганущак, В.А.Баранов // Тезисы III Всесоюзной конференции по химии и технологии фурановых соединений.- Рига: Зинатне, 1978.

56. Каталитическое взаимодействие борфторидов и сульфатов арилдиазония с дивинилом и изопреном в присутствии калиевых солей 0,0-диалкил (арил) дитио-фосфатов / Н.И.Ганущак, В.А.Венгржановский, В.А.Баранов, Т.П.Бачинский // Журнал общей химии.- 1980.- Т. 1 ( CXII ), №11.- С. 2459-2462.

57. Каталітична взаємодія дієнів з борфторидами і сульфатамиарилдіазонію / В.А.Венгржановский, В.О.Баранов, М.І.Ганущак // Проблеми органічного синтезу: Тези республіканської наукової конференції.- Львів, 1994.

58. Кинетика и механизм крашения полиэфирных волокон в среде органических растворителей / Л.И.Ганзюк, И.Г.Брюхова, Г.И.Тарасова, В.А.Венгржановский // Тезисы юбилейной научно-технической конференции / Московский технологический институт.- М., 1977.- С. 211-212.

59. Кінетика реакції 2,4-динітрофенілхлориду з цис- і транс-ізомерами 1-фенілбутадієну-1,3 і 1-фенілізопрену / М.І.Ганущак, В.А.Венгржановський, Ю.О.Сергучов // Український хімічний журнал.- 1972.- Т. XXXVIII, № 5.- С.475-478.

60. Комплексное использование ТСО при изучении курса органической химии / В.А.Венгржановский, Н.О.Пастушак // Пути и методы совершенствования учебно-методической работы, внутривузовского контроля в высших учебных заведениях: Тезисы докладов межвузовской научно-методической конференции.- Шахты, 1985.- С. 38-39.

61. Композиция для матовой отделки древесины / Н.Д.Обушак, Н.И.Ганущак, В.А.Венгржановский // Якість і конкурентна здатність товарів широкого вжитку: Наукові праці учасників науково-технічної конференції.- Хмельницький, 1993.- С.179-180.

62. Кооперирование в высшей школе - важный фактор улучшения качества подготовки специалистов / В.А.Венгржановский, Н.И.Ганущак, Ю.В.Мигалина, В.И.Семенюк // Соотношение фундаментальной и специальной подготовки специалистов-химиков в университетах страны: V Всесоюзное научно-методическое совещание.- Львов, 1990. 

63. Кріоскопічне досліджння впливу магнітного поля на водні розчини / Б. Баран, В.А. Венгржановський // Львівські хімічні читання-2001: Зб. наук. праць VIII наук. конф.- Львів, 2001- С. У- 24.

64. Математичне моделювання хімічних процесів в соціо-екосистемах / В.А.Венгржановський В.І.Семенюк, В.В.Семенюк // Львівські хімічні читання: Наукова конференція НТШ.- Львів, 1997.

65. Математичне моделювання соціоекосистем / В.І. Семенюк, В.А. Венгржановський, В.Г. Камбург // Вісник національного університету "Харківська Політехніка".-2002.

66. Метод визначення гліколів у стічних водах / М.Д.Обушак, С.С.Біла, Б.І.Шинка, В.А.Венгржановський // Еколого-економічна освіта в Подільському регіоні: Матеріали науково-практичної конференції.- Хмельницький, 1995.- С.63.

67. Метод математического моделирования социоэкосистем / В.В Семенюк., В.И Семенюк., В.А. Венгржановский, В.Г. Камбург // Новые информационные технологии в решении проблем производства, строительства, комунального хозяйства, экологии, образования, управления и права: II Російсько-український симпозіум.- Пенза, 2002.- С. 9-13.

68. Методи підвищення ефективності антипіренів / В.А.Венгржановський, Ю.В.Мігалина, М.О.Пастушак // Наукові основи сучасних прогресивних технологій: Тези доповідей науково-практичної конференції з нагоди презентації Технологічного університету Поділля.- Хмельницький, 1994.- С. 56.

69. Мониторинг в контроле за энергосбережением / В.І. Семенюк, В.А. Венгржановский, В.В. Семенюк // Вісник державного університету "Львівська політехніка". Проблеми економії енергії.- 1999.- №2.- С. 288-292.

70. Некоторые аспекты экологического воспитания населения / В.В.Ковалевский, В.И.Семенюк, Г.В.Степанов, В.А.Венгржановский, В.Г.Войтенко // Качество и надежность узлов трения: Тезисы докладов межреспубликанской научно-технической конференции.- Хмельницкий, 1992.- С.130-131.

71. Нові реакції тетрагалогенідів телура / Ю.В.Мігаліна, І.М.Балог, В.Г.Лендел, В.А.Венгржановський // Наукові основи сучасних прогресивних технологій: Тези доповідей науково-практичної конференції з нагоди презентації Технологічного університету Поділля.- Хмельницький, 1994.- С.59.

72. О взаимодействии тифосфонатов меди / I / с замещенными этинилбромидами / Н.Н.Годовиков, Л.А.Вихрева, В.С.Горбатюк, Ю.В.Мигалина, В.А.Венгржановский // Якість і конкурентна здатність товарів широкого вжитку: Наукові праці учасників науково-технічної конференції країн СНД.- Хмельницький, 1993.- С. 157-159.

73. О применимости термодинамики необратимых процессов в экологии / В.А.Венгржановский, В.И.Семенюк // Проблемы экологического мониторинга и охрана труда: Тезисы III Международной научно-технической конференции.- Севастополь, 1995.

74. Обгрунтування складу і оптимально вмісту компонентів в препаратах для шліхтування целюлозної пряжі / Л.І. Ганзюк, В.А. Венгржановський // Каталог III Міжнар. спеціалізованої виставки "Енергоощадність-2001".- Львів, 2001.-С. 19.

75. Обобщенная модель структуры экологического воспитания и образования в Хмельницком технологическом институте / В.А.Венгржановский, В.В.Ковалевский, В.И.Семенюк // Методы и средства активизации экологического образования и воспитания в технических вузах Украины.- Запорожье, 1992.

76. Одержання та властивості поліарилполієнів / В.А.Венгржановский, М.І.Ганущак, М.Д.Обушак // Проблеми органічного синтезу: Тези республіканської наукової конференції.- Львів, 1994.

77. Оптимизация условий получения 1-хлор-1-2-дифенилэтана / Н.Д.Обушак, Н.И.Ганущак, М.Н.Солтыс, В.А.Венгржановский.- Хмельницкий: ХТИБО, 1984.- 7 с.- Деп. в УКРНИИНТИ 01.04.85, № 655.

78. Оптична генерація на розчинах діарилбутадієнів / В.А.Венгржановський // Український фізичний журнал.- 1971.- Т.XV, № 9.- С. 1472-1475.

79. Органічна хімія: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку освіти "Легка промисловість" / В.А. Венгржановський, О.С. Єжевська.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 18с.

80. Органічна хімія: Програма, методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціальностей "Швейні вироби" та "Взуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби" /В.А. Венгржановський, М.О. Пастушак.- Хмельницький: ТУП, 2000.- 62 с.

81. Основные принципы аттестации студентов технологического факультета ХТИ / В.А.Венгржановский, И.С.Стоянов // Опыт и проблемы перестройки учебного процесса в вузе на основе взаимодействия “вуз-предприятие”: Тезисы докладов Всесоюзной научно-методической конференции, Сумы, 1-3окт. 1991 г.- К.: УМК ВО, 1991.- С. 122.

82. Особенности загрязнения атмосферы на Подолии / В.И.Семенюк, В.А.Венгржановский, В.Г.Войтенко // Якість і конкурентна здатність товарів широкого вжитку: Наукові праці учасників науково-технічної конференції.- Хмельницький, 1993.- С. 204-205.

83. Очистка питьевой воды от нитритов, нитратов и ионов аммония / В.А.Венгржановский, В.И.Семенюк, В.В.Семенюк // Современная техника очистки воды.- Днепропетровск, 1997.

84. Очистка сточных вод красильно-отделочного производства / В.А.Венгржановский, Ю.В.Мигалина, В.И.Семенюк // Новые достижения науки и техники в практике использования водных ресурсов на предприятиях легкой промышленности: Тезисы докладов научно-технической конференции, март 1992 г.- К., 1992.

85. Перші підсумки підготовки фахівців за ступеневою системою освіти / В.А. Венгржановський, Г.В. Красильникова, Г.М. Федонюк // Нова педагогічна думка.- 1998.- № 1.- С. 30-32.

86. Повышение квалификации преподавателей на основе связи с предприятиями легкой промышленности и бытового обслуживания / В.А.Венгржановский, В.И.Семенюк // Повышение качества подготовки специалистов на основе укрепления связей вузов с производством: Тезисы республиканской научно-методической конференции.- Харьков, 1987.

87. Повышение огнестойкости материалов для спецодежды / Н.О.Пастушак, В.А.Венгржановский, В.К.Круглов и др. // Разработка средств индивидуальной защиты для работников химической промышленности и методов их оценки: Тезисы докладов Всесоюзной конференции.- Черкассы, 1989.- С. 37.

88. Повышение огнестойкости текстильных материалов для специальной одежды / Н.О.Пастушак, В.А.Венгржановский, С.М.Лозинская, Н.В.Прошина // Перспективы развития производства товаров народного потребления: Тезисы докладов республиканского научно-практического семинара.- Хмельницкий, 1990.- С. 70.

89. Поліарилполієни - методи одержання та властивості / М.І.Ганущак, М.Д.Обушак, В.А.Венгржановський // Наукові основи сучасних прогресивних технологій: Тези доповідей науково-практичної конференції з нагоди презентації Технологічного університету Поділля.- Хмельницький, 1994.- С.174.

90. Получение клеевых композиций на основе эпоксидных смол для легкой промышленности и фабрик индпошива и ремонта обуви / В.А.Баранов, Е.Е.Ганец, Н.И.Ганущак, В.А.Венгржановский // Совершенствование технологии и организации производства на предприятиях бытового обслуживания: Тезисы материалов республиканской научно-технической конференции.- Хмельницкий, 1981.- С. 309-310.

91.Похідні нафтохінону як азобарвник для текстильних матеріалів / А. Романюк, М. Ганущак, В. Венгржановський, І. Брюхова //Львівські хімічні читання-2003: Тези доп. ІХ наук. конф.- Львів, 2003.- С. 018.

92. Придание материалам для спецодежды огнезащитных свойств / Н.О.Пастушак, В.А.Венгржановский, И.Г.Чернов и др. // Создание новых видов высокоэффективной спецодежды в условиях нового экономического механизма. Спецодежда-88: Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции.- Иваново, 1988.- С. 31.

93. Применение методов системного анализа для создания технологических схем водоочистки и замкнутого водооборота / В.И.Семенюк, В.А.Венгржановский, Г.В.Степанов // Качество и надежность узлов трения: Тезисы докладов межреспубликанской научно-технической конференции.- Хмельницкий, 1992.- С. 133-134.

94. Присадки к маслам на основе производных хлорарилбутенов и флуорантена / Г.А.Сиренко, Р.В.Гриневич, В.А.Венгржановский, В.И.Кириченко // Применение синтетических материалов: Республиканский научно-технический сборник.- Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1975.- С. 178-183.

95. Присадки к смазочным маслам на основе хлорарилбутенов / Г.А.Сиренко, В.А.Венгржановский, Р.В.Гриневич // Химия и технология топлив и масел.- 1977.- № 6.- С. 36.

96. Про взаємодію хлориду дифеніл-n,n-бісдіазонію з 1-арилбутадієнами-1,3 / М.І.Ганущак, В.А.Венгржановський, А.М.Думанський, А.В.Домбровський // Доповіді Академії наук УРСР.- Сер. Б.- 1969.- С. 519-529.

97. Проблемы активизации экономического образования и воспитания в Хмельницком технологическом институте / В.А.Венгржановский, В.И.Семенюк, В.В.Ковалевский // Методы и средства активизации экологического образования и воспитания в технических вузах Украины.- Запорожье, 1992.

98. Проблеми вдосконалення дидактичної системи вивчення хімії / В.І. Кириченко, В.А. Венгржановський, В.М. Хрящевський /Педагогіка і психологія професійної освіти.-2000.-№1.- С. 121-129.

99. Проблеми екологічних кадрів / В.М. Шмигований, В.В. Семенюк, В.І. Семенюк, В.А. Венгржановський // Вісник Технологічного університету Поділля.- 2000.- № 5, Ч.1.- С. 180-181.

100. Проблеми керівництва науковою роботою школярів / В.М. Хрящевський, О.М. Хрящевська // Шляхи розвитку шкільної хімічної освіти в Україні: Всеукр. наук.-практ. конф.- Львів, 2002.- С. 21.

101. Пропаргильная перегруппировка 1,1,4,4-тетрафенилбутиндиола / В.А.Венгржановский, Ю.В.Мигалина, В.Г.Лендел и др. // Якість і конкурентна здатність товарів широкого вжитку: Наукові праці учасників науково-технічної конференції країн СНД.- Хмельницький, 1993.- С. 153.

102. Психолого-педагогічні вимоги до сучасного підручника з хімії /В.І. Кириченко, В.А. Венгржановський, Г.В. Гриньов // Педагогіка і психологія професійної освіти.- 1999.- № 3.- С. 97-98.

103. Развитие системы взаимоотношений студент-вуз-предприятие / В.А.Венгржановский, Ю.В.Мигалина, В.И.Семенюк // Опыт и проблемы перестройки учебного процесса в вузе на основе взаимодействия “вуз-предприятие”: Тезисы докладов Всесоюзной научно-методической конференции, г.Сумы, 1-3 окт. 1991 г.- К.: УМК-ВО, 1991.- С. 49.

104. Разработка методов синтеза и исследование биологически активных S-алкинилсодержащих производных кислот фосфора: Отчет о НИР / ХТИБО; Руководитель В.А.Венгржановский.- ГР01890014540; Инв. №0290005838.- Хмельницкий, 1989.- 21с.

105. Разработка методов синтеза и исследование физиологической активности ацетилсодержащих тиофосфонатов: Отчет о НИР / ХТИБО; Руководитель В.А.Венгржановский.- ГР01900015062; Инв. № 02910043631.-Хмельницкий, 1990.- 32с.

106. Разработка методов синтеза, наработка образцов для испытания антипиренных добавок к синтетическим материалам: Отчет о НИР / ХТИБО; Руководитель В.А.Венгржановский.- ГР01870014966; Инв. № 02880030701.-Хмельницкий, 1987.-70 с.

107. Разработка способов получения галогенсурьмафосфоргалоген- и фосфоразотсодержащих соединений- антипиренов для пленочных композиций: Отчет о НИР / ХТИБО; Руково-дитель В.А.Венгржановский.- ГР 01860031530; Инв.02870047471.- Хмельницкий, 1987.- 48 с.

108. Разработка технологии повторного использования сточных вод фабрик-прачечных / Г.В.Гринев, В.А.Венгржановский, Л.И.Тихоненко // Перспективы развития производства товаров народного потребления и сферы услуг: Тезисы докладов республиканского научно-практического семинара.- Хмельницкий, 1990.- С. 197.

109. Реакії 0,0-диалкіл(арил) дитіофосфорних кислот з альдегідами і кетонами / В.А. Венгржановський, Г.П. Бачинський // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 6.- С.130-133.

110. Реакції фуранових сполук з ароматичними солями діазонію / В.А.Венгржановський, М.Д.Обушак, О.І.Лесюк // Проблеми органічного синтезу: Тези республіканської наукової конференції.-Львів, 1994.

111. Регенерация электролитов / В.А.Венгржановский, Н.О.Пастушак // Проблемы промышленной экологии: Всесоюзная научно-техническая конференция.- Черновцы, 1991.

112. Региоселективное присоединение 0,0-диэтилдитио-фосфорной кислоты к 1-арил-1,3-бутадиенам / Н.Д.Обущак, М.В.Вовк, В.А.Венгржановский и др. // Журнал органической химии.- 1987.- Т. 57, № 5.- С. 1078-1080.

113. Региоселективность в реакциях присоединения к 1-арил-1,3-бутадиенам / В.А.Венгржановский, Н.И.Ганущак, Н.Д.Обушак, Я.И.Мельник // Химия непредельных соединений: Тезисы докладов Всесоюзной конференции.- Казань, 1986.- С.154. 

114. Решение социально-экологических проблем труда на предприятиях местной промышленности и бытового обслуживания / В.А.Венгржановский, В.И.Семенюк, В.А.Радомский // Социальные проблемы труда: Тезисы республиканской конференции.- Хмельницкий, 1989.

115. Роль лекции в формировании научного мировоззрения и в коммунистическом воспитании молодежи / В.А.Венгржановский, Н.О.Пастушак, С.В.Цимбалюк, В.І.Евдокименко // Тезисы XI научно-методической межвузовской конференции.- Хмельницкий: ХВАКУ, 1985.

116. Связь курса ОХТ со специальными дисциплинами / В.И.Семенюк, В.А.Венгржановский, Г.В.Гринев // Проблемы высшей школы.- 1990.- № 72.- С. 17-20.

117. Синтез 2-(2-)1-тіоціанато-2-арилетоксі-етоксіметил) оксиранів та дослідження їх антимікробних властивостей / Б.Д. Грищук, П.М. Гробовий, С.І. Климнюк, М.П. Кравченюк, В.А. Венгржановський // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Хімія.- Тернопіль, 2000.- Вип. 4.- С. 10-15.

118. Синтез 2-(5-арилфурил) бензоксазолів / М.П. Подоляник, О.І. Лесюк, М.І. Ганущак, В.А. Венгржановський // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2000.- № 5, Ч.1.- С. 176-177.

119. Синтез і дослідження алкоксифосфазентів / В.А. Венгржановський, М.О. Пастушак // Тези доп. ХІХ укр. конф. з органічної хімії.- Львів, 2001.- С. 478.

120. Синтез галогеновмістних окисних барвників для хутра / В.А.Венгржановський, М.О.Пастушак // Фізико-хімічні принципи створення новітніх технологій в текстильній та легкій промисловості: Тези доповідей науково-технічної конференції.- Хмельницький, 1996.- С. 41-42.

121. Синтез галоид и фосфорсодержащих антипиренов для полимерных материалов: Отчет о НИР / ХТИБО; Руководитель В.А.Венгржановский.- ГР 01840021208; Инв. №02850076271.- Хмельницкий, 1984.- 30 с.

122. Синтез и исследование антипиренов на основе фосфор-азотистых соединений / В.А.Венгржановский, Ю.В.Мигалина, Н.О.пастушак, В.К.Круглов // Якість і конкурентна здатність товарів широкого вжитку: Наукові праці учасників науково-технічної конференції країн СНД.- Хмельницький, 1993.- С.151-152.

123. Синтез и исследование веществ для создания ограниченно горючих материалов / Н.О.Пастушак, В.А.Венгржа-новский, В.П.Бирюков, И.Г.Чернов // Взрывоопасность технологических процессов, пожаро- и взрывозащита оборудования и зданий: Тезисы Всесоюзной научно-технической конференции.- Северодонецк, 1985.

124. Синтез и исследование физиологически активных ацетиленсодержащих тиокислот фосфора: Отчет о НИР / ХТИБО; Руководитель В.А.Венгржановский. - ГР 01880018975; Инв. №02890021657.- Хмельницкий, 1988.- 49 с.

125. Синтез и свойства новых металлосодержащих азосоединений - производных флуорантена / В.А.Венгржановский, В.И.Кириченко, М.И.Шенбор // Вопросы химии и технологии.- 1978.- № 52.- С. 49-54.

126. Синтез і дослідження фосфоразотистих сполук / В.А.Венгржановський, Ю.В.Мігаліна, М.О.Пастушак // Тези XVII Всеукраїнської наукової конференції з органічної хімії, жовтень 1995 р.- Харків, 1995.

127. Синтез похідних 1,4-селенатіазіно (3, 2-а) пірімідіній галогенідів / М.Ю.Онисько, В.Г.Лендел, В.А.Венгржановський // Фізико-хімічні принципи створення новітніх технологій в текстильній та легкій промисловості: Тези доповідей науково-технічної конференції.- Хмельницький, 1996.- С. 31-32.

128. Синтез похідних триазину / В.А.Венгржановський, М.О.Пастушак // Львівські хімічні читання: Тези науково-практичної конференції.- Львів, 1995.

129. Синтез середніх циклів, що містять селен / В.А.Венгржановський, Ю.В.Мігаліна, М.О.Пастушак // Проблеми органічного синтезу: Тези республіканської наукової конференції.- Львів, 1994.

130. Синтез та дослідження вогнестійкості полімерів / В.А.Венгржановський, М.О.Пастушак // Львівські хімічні читання: Наукова конференція НТШ.- Львів, 1997.

131. Синтез фосфор - галогенвміщуючих антипіренів для пластмас / В.А.Венгржановський, М.О.Пастушак, Ю.В.Мігаліна // Проблеми органічного синтезу: Тези республіканської наукової конференції.- Львів, 1994.

132. Системний підхід до оцінки впливу промислових підприємств на навколишнє середовище / В.Г.Камбург, В.І. Семенюк, В.В. Семенюк, В.А. Венгржановський // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- № 4,Ч.2.- С. 189-191.

133. Системно-блоковий підхід до складання навчальних планів підготовки фахівців з спеціальності “Технологія і конструювання швейних виробів” / О.В.Пащенко, О.Г.Кустова, А.Л.Славінська, В.А.Венгржановський // Сучасні проблеми підготовки спеціалістів-технологів в умовах переходу до ринку: Матеріали науково-практичної конференції.- Хмельницький: ТУП, 1996.- С. 29.

134. Современные подходы к разработке пакета документов, определяющих содержание образования различного уровня квалификации / В.А.Венгржановский, И.С.Стоянов // Проблеми багатоступінчатої підготовки спеціалістів в інженерних вузах: Тези доповідей республіканської науково-методичної конференції.- Алчевськ: ДГМІ, 1993.

135. Состояние природных водных объектов Хмельницкой области / В.А.Венгржановский, М.И.Козлов, В.И.Семенюк и др. // Современная техника очистки воды: III Всеукраинская научно-практическая конференция.- Днепропетровск, 1997.-

136. Стан народного господарства на Хмельниччині / В.В. Семенюк, В.А. Венгржановський, В.І. Семенюк // Правове регулювання стосунків в промисловій екології і інженерії.- Хмельницький, 1997.

137. Теоретические и практические затруднения в области очистки сточных вод фабрик-прачечных и в создании замкнутых систем водооборота / В.А.Венгржановский, Г.В.Гринев, Л.В.Хоменко // Перспективы развития производства товаров народного потребления и сферы услуг: Тезисы республиканской научно-практической конференции.- Хмельницкий, 1990.

138. Технологічному факультету 30 років / В.А. Венгржановський // Вісник Технологічного університету Поділля (До 30-річчя технологічного факультету).-1998.- № 4, Ч.1.-С.3-8.

139. Технология очистки сточных вод промышленных предприятий / Ю.В.Мигалина, В.А.Венгржановский, В.И.Семенюк, В.В.Буряк // Якість і конкурентна здатність товарів широкого вжитку: Наукові праці учасників науково-технічної конференції.- Хмельницький, 1993.- С. 217-218.

140. Технология удаления железа из воды / В.А.Венгржановский, Ю.В.Мигалина, В.И.Семенюк // Новые достижения науки и техники в практике использования водных ресурсов на предприятиях легкой промышленности, март 1992г.- К., 1992.

141. Узорчатая расцветка целюлозных волокон не растворимыми азокрасителями производства республики Индии / В.А.Венгржановский, П.А.Крижин, А.П.Тараканова // Рациональное использование отходов производства с применением экологически чистых технологий в текстильной и кожевенно-обувной отраслях легкой промышленности: Тезисы республиканской научно-технической конференции.- Алма-Ата, 1990.

142. Факультет технологій і дизайну - минуле і перспектива / А.Б. Домбровський, В.А. Венгржановський // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- № 5, Ч.1.- С. 7-12.

143. Фізико-хімічне обгрунтування та розробка адгезивних систем на основі другорядних поліестерів та поліпептидів / Л.І Ганзюк, В.А. Венгржановський, Т.М. Іванішена // Проблеми економії енергії: Тези доп. III Міжнар. наук. конф.- Львів, 2001.- С. 28.

144. Фізико-хімічне обгрунтування та розробка адгезивних систем на основі другорядних поліестерів та поліпептидів / Л.І. Ганзюк, В.А.Венгржановський, Т.М. Їванішена // Вісник національного університету "Львіська Політехніка". Хімія, технологія речовин та їх застосування.- 2002.- № 448.

145. Фізико-хімічні передумови економії енергозатрат в ткацькому виробництві / Л.І. Ганзюк, В.А. Венгржановський, І.В. Дехтярук, Г.С. Костогриз // Вісник державного університету "Львівська політехніка". Проблеми економії енергії.-1998.- № 1.- С.84-86.

146. Формирование профессиональных экологических знаний у будущих химиков-технологов / В.А.Венгржановский, В.И.Семенюк, Ю.В.Мигалина // Опыт и проблемы перестройки учебного процесса в вузе на основе взаимодействия “вуз-предприятие”: Тезисы докладов Всесоюзной научно-методической конференции, г.Сумы, 1-3 окт. 1991 г.- К.: УМКВО, 1991.- С. 99.

147. Хімічні аспекти в курсі “Хімія навколишнього середовища” / В.А.Венгржановський, В.І.Семенюк // Львівські хімічні читання: Тези науково-практичної конференції.- Львів, 1995.

148. Хімічні аспекти вирішення екологічних проблем / В. Семенюк, В. Камбург, В.А.Венгржановський, В. Семенюк //Львівські хімічні читання-2003: Тези доп. ІХ наук. конф.- Львів, 2003.- С. ПІ3.

149. Хімія: Програма, методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціальності "Охорона навколишнього середовища". Ч.2. Органічна хімія / В.А. Венгржановський, С.А. Карван, Г.Т. Бубенщикова, В.Й. Рокицька.- Хмельницький: ТУП, 2001.- 43с.

150. Хлорарилирование непредельных соединений арилдиазоний хлоридами / В.А.Венгржановский, А.В.Домбровский, Н.И.Ганущак и др. // Тезисы доклада на X республиканской конференции, г. Черновцы.- К.: Наукова думка, 1969.

151. Хлорарилювання амілціаніду та порівняльне дослід-ження / В.А.Венгржановський, М.І.Ганущак, М.Д.Обушак // Вісник Львівського держуніверситету.- 1997.- Вип. 37.- С. 87-89.

152. Хлорарилювання 2,4-пентадієнкарбонованої кислоти та її метілового ефіру / В.А.Венгржановський, М.І.Ганущак, М.Д.Обушак // Тези XVII Всеукраїнської наукової конференції з органічної хімії, жовт. 1995 р.- Харків, 1995.

153. Шляхи гуманітаризації сучасної інженерно-технічної освіти / В.І. Семенюк, В.А. Венгржановський, Л.І. Ганзюк, В.В. Семенюк // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2002.- №1.- С.157-160.

154. Щодо вдосконалення системи моніторингу в Україні / В.І.Семенюк, В.В. Семенюк, В.А. Венгржановський // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.-2000.- № 5, Ч.1.-С. 181-182.

155. Щодо моделювання урбосоціоекологічних систем / В.В. Семенюк, В.Г. Камбург, В.І. Семенюк, В.А. Венгржановський // Львівські хімічні читання-2001: Зб. наук. праць VIII наук. конф.- Львів, 2001.- С. Ф-38.


АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА

156. А.с. 876811 СССР, МКИ Д 06 М 13/20. Состав для отделки хлопчатобумажных текстильных изделий / Л.И. Ганзюк, В.И.Семенюк, В.А.Венгржановский, Н.Л.Намашкалова и др. ( СССР ).- № 2881118/28-05; Заявл. 11.02.79; Опубл. 30.10.81, Бюл. 1981.- № 40.- 114 с.


НАУКОВІ ПРАЦІ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ

157. 1-aryl-1,3-butadienes in the reaction with PCI5 and diethyldithiophosph oric acid / M.I. Ganushchak, M.D. Obushak, V.A. Vengrzhanovsky // XII International conference on chemistry of phosphorus compounds (ICCPC-XII).- K.,1999.- P. 63.

158. Diacetylenes and their Derivateres in the Synthesis of Selenium - Conteining Heterocyeles / V.A.Wenashanovsrij, E.Y.Pak, Y.J.Lendel // X th Sumposium on the Chemistry of Heterocyelic compounds.1990.Kasice.- Czechoslovakia.1990.- Р.92-94.

159. Interaction of phenylacetylene with arenediazonium chlorides and SO2 / E.E. Bila, M.I. Ganushchak, R.V. Pyrig, V.A. Vengrzhanovsky // Сучасні проблеми органічної хімії, екології і біотехнології: Тези доп. І Міжнар. наук. конф.- Луга, 2001.

160. Interaction of unsaturated compounds with arenediazonium salts and potassium 0,0-disubstituted dithiophosphate / M.I. Ganushchak, M.D. Obushak, V.A. Vengrzhanovsky // XII International conference on chemistry of phosphorus compounds (ICCPC-XII).- K., 1999.- P. 62.


  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail