Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

  назад
останнє поновлення:

Бібліографія праць вчених університету
Покажчики, створені за період
2001-2014 рр.
Войнаренко Михайло Петрович
Григоренко Олександр Петрович
Йохна Микола Антонович
Калда Галина Станіславівна
Кіницький Ярослав Тимофійович
Костогриз Сергій Григорович
Кузьменко Анатолій Григорович
Локазюк Віктор Миколайович
Нижник Віктор Михайлович
Параска Георгій Борисович
Рудницький В'ячеслав Броніславович
Сілін Радомир Іванович
Скиба Микола Єгорович
Покажчики, створені за період 1997-2000 рр.
Абрамов Олексій Олексійович
Бегняк Віра Іванівна
Венгржановський Віктор Антонович
Гладкий Ярослав Миколайович
Каплун Віталій Грогорович
Косєнков Володимир Данилович
Кошель Василь Павлович
Орлов Олівер Олексійович
Ройзман Вілен Петрович
Торгова Лідія Володимирівна
НИЖНИК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧЗМІСТ

Передмова
Основні віхи життя, наукової та педагогічної діяльності В.М. Нижника
Від упорядника
Монографії та навчальні посібники
Дисертації, автореферати дисертацій
Наукові праці
Навчально-методичні праці
Керівництво науково-дослідною роботою
Публіцистичні статті
Публікації про В.М. Нижника

ПЕРЕДМОВА

   Нижник В.М. працює у Хмельницькому національному університеті з 1987 року спочатку асистентом, ст. викладачем, доцентом, а згодом професором, завідувачем кафедри "Міжнародні економічні відносини" та проректором з науково-педагогічної роботи університету. За час роботи на вищезазначених посадах проявив себе як здібний педагог та новатор навчального процесу, кваліфіковано виконує функції кер.а та організатора, керуючи фінансово-економічним управлінням університету та кафедрою "Міжнародних економічних відносин". У 2006 році обраний академіком Академії Наук Вищої Школи України.
   Педагогічна діяльність Нижника В.М. полягає не тільки у кваліфікованому читанні лекцій, керівництві магістерських робіт, курсових проектів, але й виданні протягом останніх років п’яти навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України з "Історії економічної думки", "Розміщення продуктивних сил і регіональної економіки" і "Економічної дипломатії та економічної безпеки України", циклів лекцій та великій кількості методичних вказівок для освоєння навчальних предметів, виконання курсових робіт, дипломного проектування, проведення педагогічної та всіх видів практик для студентів спеціальності "Міжнародні економічні відносини".
   Наукова діяльність Нижника В.М. спрямована на формування наукової школи з міжнародних економічних відносин та економіки праці. Протягом останніх років керує науковим економічним міжкафедральним семінаром. Під його керівництвом захищено більше сорока кандидатських та двох докторських дисертацій, активно керує роботою аспірантів денної та заочної форм навчання. Є автором десяти наукових монографій та більше 150 наукових публікацій у різних виданнях.
    Нижник В.М. нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки України, Хмельницької міської та обласної рад за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та активну педагогічну діяльність. У 2004 році за вагомий внесок у розвиток науки та активну життєву позицію у розбудові української держави нагороджений Всеукраїнською премією ім. С. Подолинського. У 2011 році за особливі заслуги перед Українським народом нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.


ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ, НАУКОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В.М. НИЖНИКА

1960 р.,21 травня

-  в с. Чепоноси Хотинського району Чернівецької області.

1974-1979 рр.

-  учень Чернівецького індустріального технікуму

1979-1981 рр.

 -  служба в рядах Радянської Армії

1987 р.

 -  закінчив  Хмельницький  технологічний інститут побутового обслуговування

1991-1993 рр.

  -  аспірант

1993 р.

  -  захист кандидатської дисертації на тему: "Структура системи оцінки процесів розумової праці"

1996 р.

  -  присвоєно вчене звання доцента кафедри організації і нормування праці

1997-2001 рр.

  -  навчався в докторантурі

2001 р.

  -  захистив докторську дисертацію на тему "Механізм регулювання затрат і результатів праці в перехідній економіці"

2002 р.

 -  очолює кафедру міжнародних економічних відносин

2002 р.

  - проректор з фінансово-економічної діяльності Хмельницького національного університету

2003 р.

  -  присвоєно вчене звання професора кафедри міжнародних економічних відносин

2010 р.

 - проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету


ВІД УПОРЯДНИКА

   Бібліографічний покажчик відображає основні віхи життя, наукової та педагогічної діяльності доктора економічних наук, професора Віктора Михайловича Нижника. Покажчик знайомить читача з доробком вченого, його внеском у підготовку кадрів вищої кваліфікації.
   Покажчик охоплює монографії, наукові статті, тези доповідей, навчально-методичні розробки українською та російською мовами. При упорядкуванні бібліографічного покажчика літературу згруповано у хронологічному порядку; в межах року – позиції розташовані за алфавітом.
   Під час відбору документів джерельною базою слугували фонди наукової бібліотеки Хмельницького національного університету та авторський екземпляр.
   Бібліографічний опис та скорочення здійснено за чинними в Україні стандартами.
   Покажчик адресований науково-педагогічним працівникам, аспірантам, студентам, а також всім, хто цікавиться наукою в Україні.
   Відбір матеріалу закінчено до 1 травня 2007 року.
   Доповнення внесені станом на 1 серпня 2015 року.

МОНОГРАФІЇ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
1. Конспект лекцій для студентів інженерно-економічних спеціальностей з дисципліни "Організація і нормування праці службовців" / В. М. Нижник. – Хмельницький : ТУП, 1996. – 78 с.
2. Організація і нормування праці службовців : конспект лекцій /  уклад. В. М. Нижник ; відп. за вип. В. М. Ігумнов. – Хмельницький : ТУП, 1996. – 74 с.
3. Затрати і результати праці в транзитивній економіці (проблеми теорії та практики)  : монографія / В. М. Нижник. – Хмельницький : Поділля, 2000. – 360 с. – Бібліогр.: с. 346-359.
4. Розміщення продуктивних сил : конспект лекцій для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / В. М. Нижник ; Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 94 с. – Бібліогр.: с. 86-93.
5. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В. М. Нижник. – Хмельницький : ХДУ, 2003. – 328 с. – Бібліогр.: с. 300-307.
6. Розміщення продуктивних сил України : конспект лекцій для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / В. М. Нижник ; Технол. ун-т Поділля. – 2-е вид., випр. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 94 с. – Бібліогр.: с. 86-93.
7. Економічна дипломатія : курс лекцій для студ. спец. "Міжнародні економічні відносини" / В. М. Нижник. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 125 с.
8. Міжнародний інноваційний менеджмент : конспект лекцій та метод. вказівки до вивч. курсу для студ. спец. "Міжнародні економічні відносини" / В. М. Нижник, Л. П. Теляча. – Хмельницький : ХНУ, 2004. – 166 с.
9. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : навч. посіб. / В. М. Нижник. – 2-ге вид. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 321 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 295-301.
10. Економічна безпека України в системі розвитку євроатлантичних процесів : курс лекцій / В. М. Нижник, М. В. Ніколайчук, Г. В. Скиба. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 112 с.
11. Економічна дипломатія та економічна безпека України : навч. посіб. / В. М. Нижник ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 299 с.: рис., табл.  – Бібліогр.: с. 287-294.
12. Економічна безпека України в системі євроатлантичних інтеграційних процесів : навч. посіб. / В. М. Нижник, М. В. Ніколайчук. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 440 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 424-436.
13. Економічна безпека України в системі євроатлантичних інтеграційних процесів : курс лекцій / В. М. Нижник, М. В. Ніколайчук, І. В. Нижник. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 125 с.
14. Україна на шляху до європейської інтеграції: економічна безпека, переваги вибору  : монографія / В. М. Нижник [та ін.] ; заг. ред. В. М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 307 с. – Бібліогр.: в кінці розділів.
15. Ефективність використання трудового потенціалу: теорія і практика  : монографія / Б. В. Буркинський, В. М.Нижник, М. В. Ніколайчук. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 223 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 203-212.
16. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. (модул. вар.) / Д. П. Богиня [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 428 с. : табл. – Бібліогр.: с. 390-392.
17. Тенденції та оцінка чинників підвищення ефективності функціонування підприємств машинобудування  : монографія / В. М. Нижник [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Нижника, канд. екон. наук, доц. М. В. Ніколайчука. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 399 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
18. Управління підприємством: організаційно-економічний аспект : монографія / В. М. Нижник [та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук., проф. В. М. Нижника, канд. екон. наук, доц. М. В. Ніколайчука. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 389 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
19. Механізм мотивації високопродуктивної праці персоналу підприємств : монографія / В. М.Нижник, О. А. Харун. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 210 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 165-176.
20. Формування структури механізмів ефективного управління конкурентним потенціалом промислових підприємств : монографія / В. М.Нижник [та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Нижника, канд. екон. наук, доц. М. В. Ніколайчука. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 263 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
21. Конкурентний потенціал у системі управління підприємством : монографія / В. М. Нижник[та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 367 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 364-365.
22. Механізми підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств  : монографія / [В. М. Нижник [та ін.]  ; за наук. ред. д-ра екон. наук., проф. В. М. Нижника, канд. екон. наук М. В. Ніколайчука. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 347 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 311-312.
23. Підвищення конкурентного потенціалу та економічної безпеки промислових підприємств за умов розвитку глобалізаційних процесів : монографія / [В. М. Нижник  [та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 525 с. : рис., табл.  –Бібліогр. в кінці розд.
24. Інноваційне управління промисловими підприємствами в системі ефективного використання конкурентного потенціалу : монографія / [В. М. Нижник [та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 547 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.


ДИСЕРТАЦІЇ, АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ
25. Структура системи вивчення та оцінки процесів розумової праці : автореф. дис. … канд. екон. наук ; 08.00.07 / Нижник Віктор Михайлович ; Хмельниц. технол. ін-т. – Хмельницький, 1993. – 19 с.
26. Структура системы изучения и оценки процессов умственного труда : дис. … канд. экон. наук : 08.00.07 / Нижник Виктор Михайлович ; Хмельниц. технол. ин-т. – Хмельницкий, 1993. – 203 с.
27. Механізм регулювання затрат і результатів праці в перехідній економіці : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.09.01 / Нижник Віктор Михайлович ; НАН України, Ін-т економіки. – К., 2001. – 36 с.
28. Механізм регулювання затрат і результатів праці в перехідній економіці : дис. ... д-ра екон. наук : 08.09.01 / Нижник Віктор Михайлович ; Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький, 2001. – 485 с.


НАУКОВІ ПРАЦІ

 

1988
29. Стимулирование временем квалифицированного и качественного труда/ В. М. Нижник, А.М. Федак //Автоматизация нормирования труда : тез. докл. респ. науч.-практ. конф. – Хмельницкий : ХТИ, 1988. – С. 44-46.

 

1990
30. Проблемы оценки результатов умственного труда / В. М. Нижник // Организация и нормирование труда на промышленных предприятиях : тез. докл. обл. науч.-практ. конф. – Хмельницкий : ХТИ,  1990. –  С. 43-44.  
31. Совершенствование нормирования численности работников аппарата управления предприятия / В. М. Нижник, О.Т. Остапова // Организация и нормирование труда на промышленных предприятиях : тез. докл. обл. науч.-практ. конф. – Хмельницкий : ХТИ, 1990. – С. 86-88.

 

1991
32. Анализ особенностей затрат и результатов  творческого труда / В. М. Нижник // Актуальные проблемы организации и нормирования труда при переходе к рынку : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. – Ижевск : ИГУ, 1991. – С. 110-112.
33. Использование в управлении научными разработками норм творческого труда / В. М. Нижник, О. А. Безносюк // Социально-экономические проблемы перестройки : тез. докл. респ. науч.-практ. конф. – Кривой Рог : КДУ, 1991. – С. 198-199.
34. Проблемы материального стимулирования творческого труда / В. М. Нижник, В.А. Кадомський // Актуальные проблемы организации и нормирования труда при переходе к рынку : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. – Ижевск : ИГУ,  1991. – С. 112-114.
35. Теория информации, как инструмент измерения затрат и результатов умственного труда / В. М. Нижник, В.А. Радомский // Социально-экономические проблемы перестройки : тез. докл. респуб. науч.-практ. конф. – Кривой Рог, 1991. – С. 184-185.

 

1992
36. Нормативная база в АС для оценки затрат и результатов совокупного труда / В. М. Нижник // Проблемы рыночной экономики : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. – Бухара, 1992. –  С. 51-52.
37. Усиление зависимости оплаты труда от его эффективности в условиях рынка / В. М. Нижник // Социально-экономические проблемы формирования рынка труда и социальной защиты населения : тез. докл. межрегион. науч. -практ. конф. – Барнаул, 1992. – С. 190-192.

 

1993
38. Измерение качества результатов умственного труда / В. М. Нижник, Б. М. Игумнов // Проблемы экономики и труда : сб. докл. укр. науч.-практ. конф. – Хмельницкий : ХТИ, 1993. – С. 27-29.
39. Нормативы затрат и результатов труда / В. М. Нижник // Збірник праць молодих  вчених ХТІ. – Хмельницький : ХТІ, 1993. –  С. 5З-56.
40. Погрешности при разработке нормативов  продолжительности процессов умственного труда / В. М. Нижник // Збірник праць молодих  вчених ХТІ. – Хмельницький : ХТІ, 1993. – С. 57-61.

 

1994
41. Некоторые проблемы управления на предприятиях коллективной формы собственности / В. М. Нижник, С. А. Бурий, О. Ф. Вівчурко // Створення і функціонування підприємств колективної власності в Україні : матеріали наук.-практ. конф. – К., 1994. – С. 80-82.
42. Оценка факторов, влияющих на результаты  умственного труда / В. М. Нижник // Проблемы труда, экономики и экологии : сб. докл. межрегион. семинара. – Хмельницький : ХТИ, 1994. – С. 76-77.
43. Проблеми оцінки та оплати праці науковців у сучасних умовах / В. М. Нижник, В. А. Радомський // Формування ринкової економіки в Україні: теоретичні і практичні проблеми подолання кризи : тези доп. наук.-практ. конф. – Вінниця : ВДТУ,  1994. – С. 29-30.

 

1995
44. Автоматизированные системы оценки труда специалистов / В. М. Нижник, В. В. Мельничук // Проблемы экономики, оплаты и нормирования труда в условиях формирования рыночных механизмов : сб. докл. междунар. науч.-практ. конф. – Хмельницький  : ТУП, 1995. – С. 174-175.
45. Проблемы оценки труда в процессе "исследование-производство" изделий / В. М. Нижник, И. В. Верховская // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського peгіону : зб. тез. доп. – Хмельницький : ЦНТІ, 1995. – С. 168-169.
46. Резервы интенсификации инновационной  деятельности в Украине / В. М. Нижник // Экономические проблемы развития промышленного производства : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. – Одесса : ОГПУ, 1995. – С. 128-130.
47. Совершенствование измерений затрат и результатов творческого труда / В. М. Нижник, М. В. Олицька // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової  діяльності Подільського регіону : зб. тез доп. – Хмельницький : ЦНТІ,  1995. – С. 228-229.
48. Управление ресурсами в Украине / В. М. Нижник, Б. М. Игумнов // Еколого-економічна освіта в Подільському регіоні : матеріали наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1995. – С. 35-З6.
49. Шляхи  підвищення науково-технічного та інноваційного потенціалу в умовах приватизації / В. М. Нижник, В. А. Кадомський // Экономические проблемы развития промышленного производства : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. – Одесса : ОГПУ, 1995. – С. 98-99.

 

1996
50. Надійність нової техніки, як характеристика результатів праці / В. М. Нижник, А. А. Фомов // Проблемы современной экономики и нормирования затрат и результатов труда : сб. докл. и тез. межрегион. науч.-практ. семинара. – Хмельницкий : ТУП, 1996. – С. 86-89.
51. Оценки творческого труда в системе его материального стимулирования / В. М. Нижник, Л. П. Шляхова // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : зб. доп. міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1996. – С. 110-112.
52. Оцінка міри та змістовності праці у вирішенні проблем заробітної плати / В. М. Нижник // Мотивационные основы эффективности труда в условиях рыночной трансформации экономики Украины : сб. науч. тр. – К., 1996. – С. 120-125.
53. Проблеми і перспективи внутрішнього регулювання заробітної плати / В. М. Нижник, Б. М. Ігумнов // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : зб. доп. міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1996. – С. 68-69.
54. Проектування методів інженерно-управлінської праці / В. М. Нижник, Л. П. Шляхова // Проблемы современной экономики и нормирования затрат и результатов труда : сб. докл. и тез. межрегион. науч.-практ. семинара. – Хмельницкий : ТУП,  1996. – С.28-32.
55. Системи нормування  затрат і результатів інженерно-управлінської праці та проблеми моделюваня / В. М. Нижник ; Технол. ун-т Поділля.  – Хмельницький, 1996. – 144 с. – Деп. в ДНТБ України  21.02.96,  № 608.

 

1997
56. Державне регулювання економіки за допомогою нормування затрат і результатів праці / В. М. Нижник // Проблеми праці, економіки та моделювання : зб. наук. пр. – Хмельницький : ТУП, 1997. – Ч. І. – С. 119-123.
57. Дослідження проблем оцінки затрат і результатів праці у життєвому циклі техніки / В. М. Нижник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1997. – № 1. – С. 124-128.
58. Інновації в системі факторів їх забезпечення і перетворень в Україні / В. М. Нижник // Науково-практичні проблеми інвестиційної та інноваційної політики : Всеукр. конф. – К. : КДУ,  1997. – С. 26-29.  
59. Інноваційне управління працею: проблеми розвитку і становлення / В. М. Нижник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1997. – № 1. – С. 122-123.
60. Методика обліку відхилень від норм затрат праці / В. М. Нижник, А. А. Фомов // Управление трудовыми ресурсами: проблемы и перспективы развития : материалы науч.-практ. конф. – Хмельницкий : ТУП, 1997. – С. 71-74.
61. Протиріччя макроекономічної сутності концепції нормування затрат і результатів праці / В. М. Нижник // Проблеми праці, економіки та моделювання : зб. наук. пр. – Хмельницький : ТУП, 1997. – Ч. І. – С. 111-118.
62. Управління затратами праці в АСУП / В. М. Нижник // Управление трудовыми ресурсами: проблемы и перспективы развития : материалы науч.-практ. конф. – Хмельницкий : ТУП, 1997. – С. 68-71.

 

1998
63. Аналіз моделей наслідків економічного зростання / В. М. Нижник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1998. – № 1. – С. 79-81.
64. Еволюція поглядів на проблеми нормування затрат праці / В. М. Нижник // Проблеми праці, економіки та моделювання : зб. наук. пр.  – Хмельницький : НВП "Евріка" ТОВ, 1998. – Ч. І. – С. 175-177.
65. Продуктивність сукупної праці: методологічні проблеми оцінки й управління / В. М. Нижник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1998. – № 3. – С. 97-100.
66. Управління працею з урахуванням дії випадкових факторів / В. М. Нижник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1998. –  № 2. – С. 88-89.
67. Факторы и инструменты мотивации высокопроизводительного труда / В. М. Нижник, И. В. Верховская // Трудовий потенціал України і його реалізація в умовах розбудови національної економіки. – Л., 1998. – С. 157-161.

 

1999
68. Використання моделей для аналізу функціонування соціально-економічних систем / В. М. Нижник // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 черв. 1999 р., м. Хмельницький). –Хмельницький : ТУП, 1999. – С. 98-101.
69. Економіко-екологічні передумови зміни напрямків розвитку НТП на основі нормативів / В. М. Нижник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1999. – № 1. – С. 47-49.
70. Економічний аналіз варіантів створення нової техніки в умовах ринку / В. М. Нижник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 1999. – № 5. – С. 10-13.
71. Класифікація методів прогнозування трудомісткості створення об’єктів науково-технічного прогресу / В. М. Нижник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 1999. – № 4. – С. 87-89.
72. Міра економічної доцільності сукупних затрат праці в циклі життя продукту / В. М. Нижник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1999. – № 3. – С. 75-77.
73. Нормативне регулювання праці спеціалістів у життєвому циклі конкурентноспроможної продукції  / В. М. Нижник ; Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 1999. – 136 с. – Деп. в ДНТБ України 10.04.2000, № 80.
74. Оцінка збитків від відмов технічних систем / В. М. Нижник // Межвуз. журн. – 1999. – № 2. – С. 12-14.
75. Проблеми вибору оптимальних варіантів моделей розвитку соціо-еколого-економічної системи / В. М. Нижник // Економіка праці : зб. наук. пр. – Хмельницький : ТУП, 1999. – Вип. 3. – С. 117-121.
76. Результати сукупної праці: проблеми їх виміру / В. М. Нижник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1999. – № 6. – С. 110-112.
77. Соціальні нормативи в механізмі регулювання затрат і результатів праці / В. М. Нижник // Регулювання зайнятості та оплати праці в перехідній економіці : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т економіки. – К., 1999. – С. 124-135.
78. Структура економіко-екологічної системи ефективного управління сукупними затратами і результатами праці / В. М. Нижник // Вісн. Технол.  ун-ту Поділля. – 1999. – № 1. – С. 45-47.

 

2000
79. Дослідження динаміки затрат і результатів праці у циклі життя продукту / В. М. Нижник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, ч. 1. – С. 106-109.
80. Економіко-екологічний стан Хмельниччини та його нормативне регулювання / В. М. Нижник // Україна на порозі ХХІ сторіччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Вінниця : ВТЕІ, 2000. – С. 29-30.
81. Економічні, соціальні та демографічні особливості екологічно несприятливих районів Хмельниччини / В. М. Нижник, М. І. Приступа // Регіон. економіка. – 2000. – № 2. – С. 169-172.
82. Моделювання механізму нормативного регулювання затрат і результатів праці / В. М. Нижник // Економіст. – 2000. – № 5. – С. 25-28.
83. Нормативна база механізму регулювання затрат і результатів праці / В. М. Нижник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, ч. 2. –  С. 133-139.
84. Нормативне управління соціальним розвитком в перехідній економіці / В. М. Нижник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, ч. 1. – С. 19-23.
85. Оплата праці в ринковому механізмі регулювання її затрат і результатів / В. М. Нижник, М. І. Приступа // Оплата праці – проблеми теорії та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : ВДУ, 2000. – С. 214-217.
86. Оптимізація вибору систем за методом "затрати – результати праці" / В. М. Нижник // Текстил. пром-сть. – 2000. – № 3. – С. 12-14.
87. Порівняння й вибір оптимальних багатоцільових соціально-економічних систем / В. М. Нижник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 2. – С. 63-66.
88. Проблема створення механізму регулювання затрат і результатів праці в перехідній економіці / В. М. Нижник // Вісн. Держ. акад. легкої пром-сті України. – 2000. – № 3. – С. 36-37.
89. Проблеми й перспективи розвитку машинобудування та металообробки Хмельниччини / В. М. Нижник, М.І. Приступа // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 2000. – № 1. – С. 10-14.
90. Проблеми та перспективи машинобудування та металообробки Хмельниччини / В. М. Нижник, М. І. Приступа // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 2000. – № 1. – С. 10-14.  
91. Результати праці в системі оцінки макро- та мезо-економічної ситуації / В. М. Нижник // Матеріали мозкового штурму : зб. пр. – Хмельницький, 2000. – С. 21-24.
92. Соціально-нормативні прогнози у сфері праці / В. М. Нижник, М. П. Войнаренко // Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки : міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 19-20 верес. 2000 р.) : наук. доп. – К., 2000. – С. 56-59.
93. Структура системи макроекономічного регулювання в перехідній економіці / В. М. Нижник // Вісн. Терноп. акад. народ. госп-ва. – 2000. – № 2. – С. 36-38.
94. Структурна модель механізму регулювання затрат і результатів праці в транзитивній економіці / В. М. Нижник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 6, ч. 2. – С. 120-123.

 

2001
95. Автоматизовані системи регулювання праці: структура, забезпечення / В. М. Нижник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2001. – № 6. –  С. 25-28.
96. Моделювання регіональних соціально-економічних систем: проблеми, перспективи застосування / В. М. Нижник // Вісн. Терноп. акад. народ. госп-ва. Екон.-мат. моделювання. – 2001. – № 9-10. – С. 3-8.
97. Управління оплатою праці в умовах транзитивної економіки / В. М. Нижник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. – 2001. – № 2, ч. 1. – С. 49-51.

 

2002
98. Автоматизація управління затратами праці в циклі життя конкурентоспроможної продукції / В.М.Нижник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2002. – № 2, ч. 1. – С. 14-17.
99. Аналіз витрат і результатів в системі управління підприємством / В. М. Нижник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2002. – № 4, ч. 2. –  С. 20-23.
100. Закономірності та принципи регіонально-інтегрованої системи регулювання трудових відносин / В. М. Нижник // Управління організацією: регіональні аспекти : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 квіт. 2002 р. – К. : Політехніка, 2002. –  С. 211-213.
101. Моделювання соціально-трудових відносин на основі кваліметричних методів / В. М. Нижник // Вісн. Рівнен. держ. техн. ун-ту. – 2002. – № 2. – С. 493-498.
102. Проблеми і перспективи створення ефективного механізму планування і регулювання витрат виробництва / В. М. Нижник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2002. – № 5, ч. 2, т. 1. – С. 10-13.
103. Регулююча функція оплати праці за умов формування регіонального ринку праці / В. М. Нижник, М. І. Приступа // Регіон. перспективи. –  2002. – № 3-4. – С. 170-173.
104. Управління виробничими системами за оцінкою відхилень витрат і результатів / В. М. Нижник // Менеджмент та маркетинг: досягнення і перспективи : матеріали IX Всеукр. наук.-практ. конф., 13 берез. 2002 р. / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – К. : Політехніка, 2002. – С. 180-182.
105. Факторно-критеріальна оцінка витрат і результатів діяльності підприємств за умов ринку / В. М. Нижник // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. –  Дніпропетровськ :  ДНУ, 2002. – № 126. – С. 22-27.

 

2003
106. Мотивація розвитку активних форм соціального захисту населення на регіональному ринку праці: підсумки та перспективи / В. М. Нижник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2003. – Т. 1, №  4, ч. 1. – С. 20-24.
107. Оцінка ефективності інвестицій: проблеми, методологія, практика застосування за умов сталого розвитку / В. Нижник, В. Пухальський // Економіст. – 2003. – № 10. –     С. 50-51.
108. Проблеми соціальної політики в Хмельницькій області та шляхи її подальшої реалізації / В. М. Нижник // Вісник УДУВГП. – 2003. – № 1. – С. 570-576.
109. Розширення функцій економічної дипломатії в системі євроінтеграційних процесів / В. М. Нижник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. –  2003. – № 6, ч. 2. – С. 11-13.
110. Розширення функцій економічної дипломатії в ситемі євроінтеграційних процесів / В. М. Нижник // Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва : матеріали Укр.-Пол. наук. конф., 16-18 жовт. 2003 р., смт. Сатанів. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 183-185.
111. Соціальний захист населення: загальна потреба сьогодення / В. М. Нижник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. –2003. – № 1, ч. 2. – С. 37-40.
112. Стан та перспективи розвитку соціально-трудових відносин на Поділлі / В. М. Нижник // Социально-экономические аспекты промышленной политики : сб. науч. тр. – Донецьк, 2003. – Т. 1. – С. 45-49.
113. Удосконалення системи регулювання затрат і результатів праці в транзитивній економіці / В. М. Нижник // Регіон. економіка. – 2003. –  № 1. – С. 194-201.
114. Шляхи зниження трудомісткості продукції у системі обліку витрат виробництва / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. ін.-ту регіон. упр. і права. – 2003. –  № 2. – С. 284-288.

 

2004
115. Інноваційні особливості забезпечення євроінтеграційного розвитку соціально-трудових відносин в Україні / В. М. Нижник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2004. – № 3, ч. 1. – С. 7-15.
116. Моделі управління інвестиційними ресурсами підприємств в системі міжнародних відносин / В. М. Нижник, О. Козак // Вісн. Рівнен. Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування. Економіка. – 2004. –  Вип.  4, ч. 3. – С. 166-173.
117. Формування та оцінка трансформації структури витрат підприємства / В. М. Нижник, В.М. Назарчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2004. – Т. 1, № 4, ч. 1. – С. 11-14.

 

2005
118. Генезис, стан та напрями співробітництва України з Європейським Союзом / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2005. –№ 6, т. 2. – С. 13-16.
119. Забезпечення економічної безпеки України в процесах євроінтеграційного розвитку / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – 2005. – № 4, т. 2, ч. 2. – С. 7-10.
120. Завдання та перспективи розвитку української економіки в контексті вступу у Світову організацію торгівлі / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2005. – № 2, Т. 1. – С. 20-24.

 

2006
121. Еволюція наукових поглядів на проблеми управління витратами підприємства / В. М. Нижник, М.І. Нога // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2006. – № 2, т. 1. – С. 261-265.
122. Ефективність інвестиційних процесів між Україною та країнами ЄС / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2006. – № 5, т. 2. – С. 7-11.
123. Пріоритетні форми співпраці України з ЄС / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2006. – № 1, т. 1.  – С. 189-192.
124. Проблеми формування цілісності міжнародного маркетингу підприємства / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2006. – № 5, т. 3. – С. 47-51.
125. Стимулювання інноваційної діяльності підприємств (Волинський державний університет) / В. М. Нижник // Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку держави : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 жовт. 2006 р., м. Луцьк : тези доп. – Луцьк : Вежа, 2006. – С. 103-107.

 

2007
126. Аналіз продуктивності праці та заробітної плати працівників промислових підприємств України / В. М. Нижник, О.А. Харун // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 5, т. 1. – С. 125-127.  
127. Еволюція формування логістичного управління промисловими підприємствами: світовий досвід та перспективи / В. М. Нижник, О. О. Світловський // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 5, т. 2. – С. 7-13.   
 
128. Зростання інтелектуального капіталу в системі конкурентоспроможності та стратегічного розвитку машинобудівного підприємства / В. М. Нижник, Р. В. Скалюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 3, т. 1. – С. 223-226.  
129. Інтеграційні перспективи ринку текстилю і одягу та завдання вітчизняних підприємств / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 5, т. 3. – С. 77-83.
130. Корпоративна логістична відповідальність машинобудівних підприємств як складова їх ефективного функціонування / В. М. Нижник, О. О. Світловський // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 4, т. 1. – С. 223-229.  
131. Оцінка процесів формування та використання фінансових ресурсів машинобудівних підприємств за кінцевими результатами / В. М. Нижник, А. М. Кравцова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 5, т. 2. – С. 17-21.
132. Пошук системи оцінки, формування та підвищення людського потенціалу України / В. М. Нижник, О. І. Поліщук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 5, т. 1. – С. 13-17.
133. Стан і перспективи ринку праці в Україні за умов розвитку євроінтеграційних процесів / В. М. Нижник, М. Я. Зуб // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 5, т. 1. – С. 115-122.  
134. Удосконалення планування продажу та реалізації продукції в системі управління підприємством / В. М. Нижник, Н. А. Яковишина // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 5, т. 2. – С. 21-25.  

 

2008
135. Аналіз інноваційних інструментів залучення підприємствами інвестиційних ресурсів / В. М. Нижник, Ю. В. Єгорова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 3, т. 2. – С. 20-23.   
136. Аналіз теоретичних основ формування конкурентоспроможності підприємства / В. М. Нижник, М. І. Губіна // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 6, т. 1. – С. 167-171.   
137. Вплив інтеграції на процеси управління корпоративною логістичною відповідальністю підприємств / В. М. Нижник, О. О. Світловський // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 6, т. 1. – С. 14-18.   
138. Проблеми безпеки інформаційної системи вищого навчального закладу за умов розвитку освітнього процесу / В. М. Нижник, В. М. Стецюк, В. М. Лисак //  Комп'ютерні технології в Хмельницькому національному університеті : інформ. зб. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – С. 70-80.
139. Проблеми підвищення якості персоналу промислових підприємств / В. М. Нижник, О. І. Поліщук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 5, т. 2. – С. 165-166.  
140. Протиріччя національних інтересів України в системі  стратегій  країн  СНД та НАТО / В. М. Нижник // Наук. вісн. / Полтав. ун-т спожив. кооп. України. – Полтава, 2008. – № 2 (27), ч. 1. – С. 25-28.
141. Розробка механізму формування та ефективного використання фінансових ресурсів машинобудівних підприємств / В. М. Нижник, А. М. Кравцова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 5, т. 2. – С. 7-12. 
142. Сутність та елементи формування стратегії соціально-економічного розвитку регіону за умов  євроінтеграції / В. М. Нижник, Матусяк // Наук. вісн. / Полтав. ун-т спожив. кооп. України. – Полтава, 2008. – № 2(27), ч. 1. – С. 28-30.

 

2009
143. Аналіз теоретичних основ формування трудової міграції населення / В. М. Нижник, А. С. Найдюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 5, т. 1. – С. 253-256.  
144. Еволюція розвитку інформаційних систем та інформаційних технологій в управлінні підприємствами / В. М. Нижник, Д. С. Терехов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 5, т. 2. – С. 220-223.  
145. Економне використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів підприємств: головне завдання сьогодення / В. М. Нижник, Т. В. Шумовецька // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 5, т. 2. – С. 113-116.  
146. Елементи становлення контролінгу в системі управління підприємством / В. М. Нижник, О. В. Рибак // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 2, т. 2. – С. 11-14.  
147. Євроінтеграційний вибір України: перспективи економічної безпеки / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 5, т. 1. – С. 7-10.  
148. Розвиток соціальної сфери, матеріальної бази і фінансово-економічна діяльність / В. М. Нижник // Скиба Микола Єгорович – ректор Хмельницького національного університету : літопис творчих звершень : збірник. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – С. 55-58.
149. Розробка і реалізація механізмів регулювання в соціально-трудовій, економічній та інноваційно-інвестиційній сферах України на шляху до Європейського Союзу / В. М. Нижник // Основи інноваційно-наукових напрямів діяльності Хмельницького національного університету : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – С. 247-251.  
150. Роль демографічних чинників у визначенні базових основ людського потенціалу / В. М. Нижник, О. І. Поліщук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 5, т. 1. – С. 256-258.  
151. Система оцінки складності та якості роботи персоналу в мотиваційному механізмі управління підприємством / В. М. Нижник, О. А. Харун // Теорія і практика сучасного менеджмеенту: проблеми та шляхи вирішення : зб. пр., 8-9 жовт. 2009 р. – Тернопіль : ТНЕУ, "Економічна думка", 2009. – С. 373-374.  
152. Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств у системі трансферу технологій / В. М. Нижник, І. В. Пасічник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 5, т. 2. – С. 210-213.

 

2010
153. До 80-річчя від дня народження Д. П. Богині / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – № 6, т. 1. – С. 297.  
154. Нормативно-індикативне регулювання соціальних процесів у забезпеченні економічної безпеки України / В. М. Нижник, Т. Т. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – № 6, т. 2. – С. 97-99.  
155. Перспективи розвитку інноваційних технологій на підприємствах легкої промисловості / В. М. Нижник, І. В. Пасічник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – № 6, т. 3. – С. 7-10.  
156. Проблеми виходу інноваційних технологій підприємств легкої промисловості на зовнішній ринок / В. М. Нижник, І. В. Пасічник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – № 2, т. 3. – С. 199-203.
157. Соціалізація ринку праці в Україні та визначення її індикаторів / В. М. Нижник, М. Я. Зуб // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. Спец. вип. : Соціально-трудові відносини: теорія та  практика. – К. : КНЕУ, 2010. – Т. 3. – С. 247-256.
158. Соціальна політика у формуванні антикризових напрямів підвищення людського потенціалу України / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – № 6, т. 2. – С. 7-11.

 

2011
159. Економічна безпека виробничих систем: методи та механізми забезпечення / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2011. – № 5, т. 1. – С. 7-10.  
160. Конкурентоспроможність персоналу як складова забезпечення конкурентних переваг на ринку праці / В. М. Нижник, А. О. Левицька // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2011. – № 5, т. 1. – С. 86-89.
161. Стан стимулювання працівників в Україні / В. М. Нижник, О. І. Драч // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / Терноп. нац. екон. ун-т. – Т., 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 339-342.
162. Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств легкої промисловості / В. М. Нижник, В. В. Шарко // Інновац. економіка. – 2011. – № 4. – С. 41-47.

 

2012
163. Ефективне ресурсо- та енергозбереження в системі економії витрат виробництва промислових підприємств / В. М. Нижник, Т. В. Шумовецька // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2012. – № 3, т. 3. – С. 100-102. 
164. Зовнішні та внутрішні чинники формування ефективної фінансово-господарської діяльності вищих навчальних закладів / В. М. Нижник, Т. В. Рижа // Вісн. Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. Темат. вип. – 2012. – № 4. – С. 462-468.
165. Концептуальні основи глобалізації ринків та їх вплив на формування глобального маркетингу / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2012. – № 3, т. 2. – С. 51-53.
166. Методи оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на бізнес-процеси промислових підприємств / В. М. Нижник, О. М. Полінкевич // Економічні науки. Сер. : Економіка та менеджмент : зб. наук. пр. / Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2012. – Вип. 9 (2). – С. 334-345.
167. Оцінка зовнішньої торгівлі та наслідків членства в СОТ для вітчизняних підприємств / В. М. Нижник, А. В. Савіцький // Зб. наук. пр. Хмельниц. кооп. торг.-екон. ін.-ту. Екон. науки. – 2012. – № 3. – С. 109-125.
168. Проблеми безпеки інформаційної системи вищого навчального закладу за умов розвитку Болонського процесу / В. М. Нижник, В. М. Стецюк, В. М. Лисак // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 95-104.
169. Соціально-індикативне регулювання рівня життя населення у забезпеченні економічної безпеки України / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2012. – № 3, т. 3. – С. 7-10.  
170. Україно-американські відносини у підвищенні рівня конкурентоспроможності підприємств та регіонів / В. М. Нижник, Л. О. Шемчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2012. – № 4, т. 2. – С. 7-10.

 

2013
171. Демографічні переходи в комплексі науково-практичних проблем формування людського капіталу України / В. М. Нижник, Л. В. Дрюкова // 
Науково-практичні проблеми розвитку економічних систем : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – № 1. – С. 5-8.
172. Механізми підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств за умов поглиблення міжнародної конкуренції / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки – 2013. – № 3, т. 3. – С. 7-11.
173. Оцінювання зовнішнього середовища інноваційних бізнес-процесів промислових підприємств України методом "5?5" / В. М. Нижник, О. М. Полінкевич, А. М. Ніколаєва // Актуал. пробл. економіки. – 2013. – № 8 (146). – С. 69–74.
174. Проблеми та перспективи комплексності оцінки персоналу підприємства / В. М. Нижник, Т. І. Змерзла // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2013. – № 5, т. 1. – С. 7-9.
175. Регулювання пріоритетності інтересів при виборі механізму адаптації бізнес-процесів підприємства до нової економіки / В. М. Нижник, О. М. Полінкевич // Актуал. пробл. економіки. – 2013. – № 6 (144). – С. 86-94.

 

2014
176. Забезпечення економічного розвитку вищих навчальних закладів: теоретичні аспекти / В. М. Нижник, Т. І. Рижа // Вісн. Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 2014. – № 1 (75). – С. 128–136.
177. Підвищення ефективності соціальної політики як чинника входження України до ЄС / В. М. Нижник // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2014. – № 5, т. 1. – С. 183-186.
178. Структурна організація експортно-імпортної діяльності підприємств легкої промисловості / В. М. Нижник, С. І. Конєв // Прометей : регіон. зб. наук. пр. з екон. – Донецьк, 2014. – Вип. 2(40). – С. 122–129.
  2015
179. Механізм стимулювання інноваційної спроможності промислових підприємств / В. М. Нижник, В. П. Лещук // Актуал. пробл. економіки. – 2015. – № 1. – С. 173–177.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ
180. Індивідуальні завдання і методичні вказівки до них з курсу "Організація і нормування праці службовців" / В. М. Нижник, І. В. Гой,  Л. М. Ємельяненко. – Хмельницький : ХТІ, 1994. – 20 с.
181. Методичні вказівки і теми контрольних робіт з курсу "Наукова організація праці" для студентів спеціальності 07.01.00 заочної форми навчання / В. М. Нижник,  А. С. Тельнов. – Хмельницький : ХТІ, 1995. – 30 с.
182. Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного розділу конструкторського і науково-дослідного дипломних проектів : для студ. спец. "Технологія машинобудування", "Металорізальні верстати і системи" денної та заоч. форм навчання /  уклад.: В. М. Нижник, Л. В. Коровiн, Т. А. Кладницька. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 48 с.
183. Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного розділу технологічного дипломного проекту : для студ. спец. "Технологія машинобудування", "Металорізальні верстати і системи" денної та заоч. форм навчання / уклад.: В. М. Нижник, Л. В. Коровін, Т. А. Кладницька. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 42 с.
с.  
184. Програма соціально-економічного, науково-технічного та національно-культурного розвитку області "Хмельниччина – 2010" / В. М. Нижник. – Хмельницький, 1999. – 35 с.
185. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : метод. вказівки, прогр. та завдання для студ. спец. "Облік та аудит" /  уклад.: В. М. Нижник, Т. А. Кладницька, Г. В. Щавінська. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 71 с.
186. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт "Розміщення продуктивних сил" для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей / В. М. Нижник, О. В. Тарашевська. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 48 с.
187. Методичні рекомендації для виконання курсових робіт з дисципліни "Розміщення продуктивних сил" / В. М. Нижник. – Хмельницький: ТУП, 2002. – 24 с.
188. Розміщення продуктивних сил : метод. вказівки до викон. курсових робіт для студ. заоч. форми навчання /  уклад. В. М. Нижник. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 23 с.
189. Розміщення продуктивних сил : метод. вказівки та контрол. завдання для студ. екон. спец. заоч. форми навчання /  уклад.: В. М. Нижник, О. В. Тарашевська. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 48 с.
190. Розробка модуля автоматизованої системи дистанційного навчання з дисципліни "Розміщення продуктивних сил: теорія, практика" / В. М. Нижник. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 49 с.
191. Методичні рекомендації з формування плану фінансово-економічної діяльності Технологічного університету Поділля / В. М. Нижник. – Хмельницький : ТУП, 2003. –  40 с.
192. Методичні рекомендації планування соціального розвитку бюджетних установ (на прикладі Технологічного університету Поділля) / В. М. Нижник. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 60 с.
193. Програма, методичні вказівки та завдання для виконання курсових робіт з "Бухгалтерського обліку у бюджетних установах" / В. М. Нижник, Т. А. Кладницька. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 26 с.
194. Грошово-кредитна політика : метод. вказівки з теорет. основ і практикум з курсу для студ. спец. "Міжнародні економічні відносини" /  уклад.:  В. М. Нижник, А. О. Мельник. –Хмельницький : ХДУ, 2004. – 72 с.
195. Дипломна робота : метод. вказівки до написання та основні вимоги до оформ. для студ. спец. "Міжнародні економічні відносини" (бакалавр, спеціаліст) /  уклад.: В. М. Нижник, І. Є. Журба. – Хмельницький : ТУП, 2004. – 36 с.
196. Економічна дипломатія. Короткий курс лекцій : метод. вказівки до вивч. курсу / В. М. Нижник. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 94 с.
197. Інвестиційно-інноваційний менеджмент / В. М. Нижник, О. В. Теляча. –  Хмельницький : ХДУ, 2004. – 120 с.
198. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт та основні вимоги до їх оформлення / В. М. Нижник, І. Є. Журба. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 80 с.  
199. Наскрізна програма практичної підготовки студентів спеціальності міжнародні економічні відносини / В. М. Нижник, С. А. Матюх. –  Хмельницький : ХДУ, 2004. – 60 с.
200. Програма переддипломної практики : для студ. спец. "Міжнародні економічні відносини" /  уклад.: В. М. Нижник, С. А. Матюх. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 28 с.
201. Світові фінанси : метод. вказівки до вивч. курсу студ. спец. "Міжнародні економічні відносини" / В. М. Нижник, А. О. Мельник. –  Хмельницький : ХНУ, 2004. – 86 с.
202. Магістерська робота : метод. вказівки з її підготов. для студ. спец. "Міжнародні економічні відносини" /  уклад.: В. М. Нижник, Д. М. Васильківський. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 22 с. 
203. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : метод. вказівки до викон. курсових робіт для студ. екон. спец. /  уклад.: В. М. Нижник, М. І. Приступа. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 23 с. 
204. Фінансова система України : метод. вказівки до вивч. курсу для студ. (спеціалістів та магістрів) спец. "Міжнародні економічні відносини" /  уклад.: В. М. Нижник, А. О. Мельник. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 26 с. 
205. Економічна безпека України в системі євроатлантичних інтеграційних процесів : метод. вказівки для самост. вивч. дисципліни за проф. напрямом "Міжнародні економічні відносини" /  уклад.:  М. В. Ніколайчук, І. В. Нижник. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 40 с.
206. Магістерська підготовка за напрямом "Міжнародні відносини" : метод. рек. для магістрів спец. "Міжнародні економічні відносини" та "Міжнародний бізнес" /  уклад.: В. М. Нижник, О. А. Харун, М. І. Губіна. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 55 с.


КЕРІВНИЦТВО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ РОБОТОЮ
207. Дослідження стану виробничого, соціального, економічного та рекреаційного потенціалів м. Хмельницького : звіт з НДР (заключ.) : 1-2004 / Хмельниц. нац. ун-т ; кер. В. М. Нижник. – Хмельницький, 2005. – 134 с. – № ДР 0105U000726. – Інв. № 0205U004901.
208. Стратегія розвитку міста Хмельницького на 2006-2015 рр. і механізми її реалізації : звіт про НДР (заключ.) : 1-2005 /  Хмельниц. нац. ун-т ; кер. В. М. Нижник. – Хмельницький, 2006. – 291 с. – № ДР 0105U007229. – Інв. № 0207U004294.
209. Розробка спеціального курсу наукового та навчально-методичного забезпечення для підготовки магістрів спеціальності "Міжнародні відносини" за напрямком: економічна безпека України в системі розвитку єв : звіт про НДР (заключ.) : ЦП/516-2007 / Хмельниц. нац. ун-т ; кер. В. М. Нижник. – Хмельницький, 2007. – 45 с. – № ДР 0107U006933. – Інв. № 0207U008751.
210. Розробка науково-методичного та навчального забезпечення для підготовки студентів вищих навчальних закладів за напрямком: економічна безпека України в системі євроатлантичних інтеграційних процесів : звіт про НДР (заключ.) : ЦП/375-2008 /  Хмельниц. нац. ун-т ; кер. В. М. Нижник. – Хмельницький, 2008. – 50 с. – № ДР 0108U006200. – Інв. № 0208U006832.
211. Стратегія розвитку людського потенціалу міста Вінниця на 2010-2020 рр. в системі економічного, демографічного та соціального вимірів : звіт про НДР (заключ.) : 3-2009 /  Хмельниц. нац. ун-т ; кер. Нижник В. М. ; викон.: Ніколайчук М. В. [та ін.]. – Хмельницький, 2009. – 71 с. –№ ДР 0109U005055. – Інв. № 0210U001352.
212. Управління маркетинговим потенціалом підприємства : звіт про НДР (заключ.) : 4-2009 / Хмельниц. нац. ун-т ; кер. Нижник В. М. ; викон.: Косянчук Т. [та ін.].  –Хмельницький, 2009. – 152 с. –№ ДР 0109U005056. – Інв. № 0209U008589.
213. Механізм підвищення людського потенціалу України за умов розвитку демографічних, євроінтеграційних процесів : звіт про НДР (заключ.) : 4Б-2008 /  Хмельниц. нац. ун-т  ; кер. Нижник В. М. ; викон.: Ніколайчук М. В. [та ін.]. – Хмельницький, 2009. – 159 с. – № ДР 0108U001277. – Інв. № 0210U001354.
214. Мотиваційний механізм підвищення конкурентоспроможності та стимулювання персоналу підприємств в системі економіки : звіт про НДР (заключ.) : 16-2011 /  Хмельниц. нац. ун-т ; кер. Нижник В. М. ; викон.: Ніколайчук В. М. [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 204 с. – № ДР 0111U005887. – Інв. № 0212U002776.
215. Механізм адаптації та управління ризиками у діяльності промислових підприємств : звіт про НДР (заключ.) : 15-2011 / Хмельниц. нац. ун-т ; кер. Нижник В. М. ; викон.: Ніколайчук М. В. [та ін.]. – Хмельницький, 2011. – 168 с. – № ДР 0111U005886. – Інв. № 0212U002340.
216. Розробка механізмів ефективного управління машинобудівними підприємствами в системі підвищення їх конкурентоспроможності та прибутковості на внутрішньому і зовнішньому ринках : звіт про НДР (заключ.) : 4Б-2010 /  Хмельниц. нац. ун-т ; кер. Нижник В. М. ; викон.: Ніколайчук В. М. [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 252 с. – № ДР 0110U00512218. – Інв. № 0212U002341.
217. Ефективність використання обігових коштів та активів підприємства : звіт про НДР (заключ.) : 10-2012 /  Хмельниц. нац. ун-т ; кер. Нижник В. М. ; викон.: Корбут А. А. [та ін.]. – Хмельницький, 2012. – 119 с. – № ДР 0112U004293. – Інв. № 0213U000268.
218. Підвищення конкурентного потенціалу в системі ефективного управління промисловими підприємствами : звіт про НДР (заключ.) : 5Б-2012. Ч. 1 /  кер. Нижник В. М. ; викон.: Оксенюк Т. М. [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 441с. – № ДР 0112U002248. – Інв. № 0215U000409.
219. Підвищення конкурентного потенціалу в системі ефективного управління промисловими підприємствами : звіт про НДР (заключ.) : 5Б-2012. Ч. 2 /  кер. Нижник В. М. ; викон.: Оксенюк Т. М. [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 441с. – № ДР 0112U002248. – Інв. № 0215U000409


ПУБЛІЦИСТИЧНІ СТАТТІ
220. Перший випуск магістрів / В. Нижник // Університет. – 2007. – № 3 (66). – С. 4.
221. 50 років університету – 50 років бухгалтерії / В. М. Нижник // Університет. – 2012. – № 4 (94). – С. 17.


ПУБЛІКАЦІЇ ПРО В. М. НИЖНИКА
222. Віктор Нижник: "Людина завжди перед собою має ставити певні рубежі і успішно їх долати"  : [проректор В. М. Нижник розповідає про своє студент. життя] // Університет. – 2012. – № 3. – С. 5.
223. Нижник Віктор Михайлович : [проректор із наук.-пед. роботи] // 
Хмельницький національний університет. 50 років розвитку /  редкол. : М. Є. Скиба [та ін.]. – К. : Логос Україна, 2012. – С. 35.
224. Нижник Віктор Михайлович [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Нижник_Віктор_Михайлович . – Назва з екрана.
225. Нижник Віктор Михайлович [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://anvsu.org.ua/index.files/Biographies/Nisznik.htm.  – Назва з екрана.
226. Нижник Віктор Михайлович [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://mev-hnu.at.ua/publ/1-1-0-9 . – Назва з екрана.


  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail