Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Бібліографія праць вчених університету


Покажчики, створені за період
2001-2014 рр.
Войнаренко Михайло Петрович
Григоренко Олександр Петрович
Йохна Микола Антонович
Калда Галина Станіславівна
Кіницький Ярослав Тимофійович
Костогриз Сергій Григорович
Кузьменко Анатолій Григорович
Локазюк Віктор Миколайович
Нижник Віктор Михайлович
Параска Георгій Борисович
Рудницький В'ячеслав Броніславович
Сілін Радомир Іванович
Скиба Микола Єгорович
Покажчики, створені за період 1997-2000 рр.
Абрамов Олексій Олексійович
Бегняк Віра Іванівна
Венгржановський Віктор Антонович
Гладкий Ярослав Миколайович
Каплун Віталій Грогорович
Косєнков Володимир Данилович
Кошель Василь Павлович
Орлов Олівер Олексійович
Ройзман Вілен Петрович
Торгова Лідія Володимирівна
РОЙЗМАН ВІЛЕН ПЕТРОВИЧ

З М І С Т

Передмова
Наукові праці
Авторські свідоцтва
Нормативно-технічні документи
Scientic works

ПЕРЕДМОВА
   

   Бібліографічний покажчик підготовлено до 30 - річчя від дня заснування Технологічного університету Поділля.
   В покажчику представлені матеріали, які відображають наукову та педагогічну діяльність Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора, завідуючого кафедрою прикладної механіки Технологічного університету Поділля Вілена Петровича Ройзмана.
   Після закінчення Харківського авіаційного інституту вчений працював у Запорізькому дослідно-конструкторському бюро авіаційних двигунів, де приймав безпосередню участь у створенні і випробованні авіаційних двигунів АІ-20, АІ -24, АІ -25, Д - 30, АІ -7 для літаків ІЛ-18, АН-10, АН-12, АН-24, ЯК-40, ЯК-42. На основі цих досліджень у 1964 р. він захистив кандидатську дисертацію і видав книжку "Вибрация и уравновешивание роторных авиадвигателей".
   Наукова діяльність проф. В.П.Ройзмана пов’ язана з проблемами теоретичного та експерементального аналізу вібрацій машин з швидкообертаючими роторами, розробкою шляхів зниження їх вібрацій та шуму з використанням розроблених методів балансування жорстких роторів. В його наукових працях та авторських свідоцтвах розроблені напрямки автоматичного балансування та демпфіування коливань авіаційних турбореактивних двигунів, поршневих компресорів, турбонасосних агрегатів, повітряних гвинтів літаків, пральних машин та пилососів.
   В.П.Ройзман поєднує педагогічну діяльність з науковою. Його праці та винахіди відкрили нові напрямки в галузі балансувальної техніки і надійності в радіоелектроніці. Двотомна монографія "Основыбалансировочной техники", написана у співавторстві з видатними вченими, стала енциклопедичним посібником, Ці роботи були об'єднані в докторську дисертацію, яку він захистив у 1979 році, а в 1980 році Вілену Петровичу було присвоєно звання професора.
   В 1986 р. В.П.Ройзман обраний завідуючим кафедрою прикладної механіки Хмельницького технологічного інституту.
   В.П.Ройзман - ведучий вчений України в галузях балансувальної техніки і міцнісної надійності в радіоелектроніці, єдиний в країні доктор технічних наук у цих галузях знань. З його участю видані чотири монографії і посібники. Він є автором 200 наукових праць та винахідів. Підготував 11 кандидатів технічних наук.
   В.П.Ройзман представляв Україну, виступаючи з науковими доповідями на всесвітніх форумах у Франції, США, Бразилії,Чехословакії, Італії та Ізраїлі.
   В.П.Ройзман - голова Хмельницької обласної ради спілки НІО, та член ради спілки НІО України; він також є науковим керівником Хмельницького територіального відділу Українського відділення Міжнародного центру наукової культури - Всесвітньої лабораторії
   Покажчик охоплює монографії, наукові статті, учбові посібники, тези доповідей наукових та науково-методичних конференцій, авторські свідотства українською, російською та англійською мовами.
   Прі відборі літератури до покажчика були використані каталоги та картотеки бібліотеки ТУП, а також авторський екземпляр.
   Матеріали в покажчику розташовані за алфавітом назв. Список авторських свідоцтв наводиться за номерами.
   Відбір матеріалу закінчено до 1 грудня 1999року.
   

НАУКОВІ ПРАЦІ ТА МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

 1. Акустикоэмиссионный прибор для неразрушающего контроля изделий РЭС /В.П.Ройзман,А.В. Малыгин,В.В.Цасюк // Машинное моделирование и обеспечение надежности электронных устройств: Тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф.- Бердянск,1993.
 2. Акустическая эмиссия в процессе деформирования наполненных компаудов на основе эпоксидного связующего/ В.П.Ройзман, А.Горбунов, В.В.Цасюк,В.А.Орлов //Совершенствование преподавания и научной роботы по теории прикладной механики: Тез. докл.Х1У межвуз. семинара. - Хмельницкий, 1988.
 3. Балансировка вентилятора в сборе на рабочей частоте вращения / В.В.Лаврентьев, В.П.Ройзман // Тез. докл. Х науч.-методич. конф. - Хмельницкий,1983.
 4. Балансировка вращающихся роторов методом двух пусков/ В.П.Ройзман,А.В.Малыгин // Снижение вибрации машин путем уравновешивания:Тез. докл.Междунар. науч.- метод. конф. - Хмельницкий, 1992.- С. 32-33.
 5. Балансировка гибких роторов без использования упруго-инерционных характеристик / Л.Д.Вайнгортин,В.П.Ройзман // Уравновешивание роторов и механизмов. - М.:Машиностроение, 1978.
 6. Балансировка собранного вектора на рабочей частоте вращения / В.П.Ройзман, В.В.Лаврентьев // Современные методы и средства уравновешивания машин и приборов: Тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. - М., 1979.
 7. Балансировка упругих роторов турбомашин / В.П.Ройзман, М.Б.Левит,

 8. Ю.А Колосов // Труды МАИ. Вып.136.- М.: Оборонгиз,1961.
 9. Бесконтактный прибор для изменения перемещений колеблющихся деталей / В.П.Ройзман, Н.А.Нестер, А.Г.Семенихин // Тез. докл. У11 науч.- метод. межвуз. семинара, посвященного 325-летию воссоединения Украины с Россией. - Хмельницкий, 1978.
 10. Вероятные методы определения механических характеристик анизаторных материалов / В.П.Ройзман,Л.Д.Вайнгортин // Тез. докл. У11 науч.-метод. межвуз. семинара, посвященного 325- летию воссоединения Украины с Россией.- Хмельницкий, 1978.
 11. Вибрация воздушных винтов самолетов / В.П.Ройзман // Гидроупругость и долговечность энергетического оборудования: Тез. докл. - Каунас, 1990.
 12. Вибрация и уравновешивание роторов авиадвигателей / М.Е.Левит,В.П.Ройзман. - М.: Машиностроение, 1970. - 172 с.
 13. Вибрации машин с вертикальной осью вращения при переменном дисбалансе ротора / А.В.Малыгин, Р.Г.Чоловский // Динамика роторных систем: Сб. тр. Междунар. конф .- Хмельницький, 1998.
 14. Вибрации печатных плат в электронных приборах /В.П.Ройзман, Н.А.Нестер// Тр. Междунар.симпоз. по ТММ. - Белград, 1997.
 15. Виброзащита функциональных плат РЭА в системе демпфера сухого трения /В.П.Ройзман, Н.А.Нестер //Проблеми трибології. - 1996. № 1.- С. 78 - 81.
 16. Використання акустичної емісії для дослідження механічної міцності керамічних конденсаторів/ В.П.Ройзман, В.П. Цасюк // Некласичні проблеми теорії тонкостінних елементів конструкцій та фізико-хіміко механіки композиційних матеріалів: Матеріалі 111 Міжнар. симпоз. - Івано-Франківськ,1996.
 17. Влияние атмосферного давления на прочность герметизируемых конструкций/ В.П.Ройзман, М.И. Хавкин, А.Г.Шайко-Шайковский // Тез. докл.Всесоюз. науч.-техн. конф. по теории и практике конструирования и обеспечения надежности и качества РЭА. - М.: Приборопром, 1978.
 18. Влияние прочностных характеристик элементов функционирования РЭА / В.П.Ройзман, М.И.Хавкин // Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. по теории и практике конструирования и обеспечения надежности РЭА. - М.: Приборопром, 1978.
 19. Влияние температуры прогрева керамических конденсаторов на их прочность / В.П.Ройзман,М.И.Харкевич //Тез. докл. У науч.-методич. межвуз. семинара. - Хмельницький, 1977.
 20. Военно-прикладная направленность курсового проектирования по деталям машин / В.П.Ройзман, Н.А. Нестер // Тез. докл. У111 науч.-метод. семинара препод. общетехн. дисциплин. - Баку, 1982.
 21. Двухручьевой автомат для производства гвоздей / В.П.Ройзман,С. Василишин, // Тр. Междунар. симп. по ТММ. - Белград, 1997.
 22. Деякі проблеми надійності радіоелектронної апаратури/ В.П.Ройзман, А.К.Бережнюк// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №1,Ч.1.- С. 181-186.
 23. Диагностика прочности и герметичности корпусов микросборок СВЧ/ В.П.Ройзман, И.И. Ковтун // Проблеми трибології. – 1988. - №2. – С. 104-112.
 24. Диагностика прочности неразъемных соединений при термоциклировании /В.П.Ройзман, И.И.Ковтун //Проблеми трибології. – 1998. - №2. – С. 113-121.
 25. Динамика и прочность электронных узлов машин / Гол. ред. М.Є.Скиба, М.І.Хшановський // Сучасні технології виробництва в розвитку економичної інтеграції та підприємництва: Матеріали Українсько-Польської наук. конф. 16-18 жовтня 2003.-Хмельницький, 2003.-С. 170-171.
 26. Динамика и уравновешивание упруго-деформируемых роторов ГТД / В.П.Ройзман // Динамика гибких роторов. - М.,1972.
 27. Динамика и уравновешивание упругодеформируемых роторов ГТД / В.П.Ройзман // Современные вопросы динамики гибких роторов. - М.:ВНИИМАШ, 1968.
 28. Дослідження міцності РЄС методом А.Е./ В.П.Ройзман,В.В.Цасюк // Наукові основи сучасних прогресивних технологій: Тез. доп. наук.-практ. конф. з нагоди презентації ТУП. - Хмельницький, 1994.- С. 143-144.
 29. Дослідження роботи АБП на роторі з горизонтальною віссю обертання / В.П.Ройзман, ОВ.Малигін, Р.Г.Чоловський //Вісник ТУП. – 1998. - №4. – Спецвипуск.-Ч.2.-С. –143-146.
 30. Забезпечення термоміцності пасивних електронних елементів в вузлах з загальною герметизацією компаундом / В.П. Ройзман, І.І. Ковтун, С.А. Петращук // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.-2002.-№6, Ч.1.-С.234-236.
 31. Задачи общеинженерных кафедр в подготовке специалистов нового типа / В.П.Ройзман // Тез. докл. Х1Х межвуз. науч. метод. семинара. - Хмельницкий, 1988.
 32. Задачи общеинженерных кафедр в подготовке специалистов нового типа/ В.П. Ройзман // Совершенствование методики преподавания и научной работы по теоретической и прикладной механике в условиях перестройки высшей школы: Тез. докл. - Хмельницкий, 1998. - С. 4 - 5.
 33. Значение преподавания механики при подготовке специалистов по радиоэлекронике / В.В.Ройзман, Б.Н.Алексеенко, Б.Н.Моисеев // Сб.науч.-метод.работ. Ч. 1. - Хмельницький: АПВУ, 1998.
 34. Зниження вібрацій прально-віджимних машин методом випадково направленого пошуку збалансованості ротора / В.П. Ройзман, О.В. Малигін, Р.Г. Чоловський // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 44-48.
 35. Ідентифікація фізико-механічних характеристик полімерних матеріалів/ В.П.Ройзман, І.І.Ковтун, С.А.Петращук// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2002.- №4,Ч.1.- С. 18-24.
 36. Идентификация амплитудно-частотной характеристики авиадвигателя как обратная задача динамики / В.П.Ройзман // Идентификация динамических систем и обратные задачи: Тр. 3-й Междунар. конф. - М., 1998.
 37. Идентификация динамических характеристик гибких роторов как обратная задача динамик / В.П.Ройзман // ICIDEC - 111: Тр. Интернац. конф. -Вашингтон, 1991.
 38. Идентификация и балансировка гибких роторных систем /В.П.Ройзман : Дис. … д -ра техн. наук. - М., 1979.
 39. Идентификация и балансировка гибких роторных систем / В.П.Ройзман, В.А.Дубовский // Тр. UFTOM. - Лион - Париж, 1991. ( На англ. яз. )
 40. Идентификация динамических характеристик и балансировка гибких роторов/Л.Д.Вайнгортин, В.П.Ройзман // Тез. докл. Всесоюз. науч. совещения по проблемам прочности двигателей. - М.,1981.
 41. Идентификация жесткости ротора и его опор методом пробных жескостей / Л.Д.Вайнготин, В.П.Ройзман // Методы и средства машинной диагностики газотурбинных двигателей и их элементов: Тез. докл.Всесоюз. науч.-техн.конф. - Харьков, 1983.
 42. Идентификация суммарного момента сопротивления гибкого ротора / В.П.Ройзман, Л.Д Вайнгортин // Тез. докл. ХУ конф. по вопросам рассеяния энергии при колебании механических систем. - К.,1989.
 43. Идентификация механических характеристик номерных электроизоляционных материалов /М.И.Хавкин,Л.Д.Вайнготин // Работоспособность полимерных материалов для низковольтной изоляции: Мат. семинара МД НТП. - М.,1985.
 44. Идентификация суммарного момента сил сопротивления гибкого ротора / В.П.Ройзман,Л.Д.Вайнгортин // Рассеянные энергии при колебаниях механических систем. - К.:Наукова. думка, 1992 - С.92 - 94.
 45. Измерения напряжений, возникающих в корпусах фотодатчиков при испытании на высотность / В.П.Ройзман, И.А Антипова, А.Г.Шайко-Шайковский, М.И.Хавкин // Тез. докл. У науч. -метод. межвуз. семинара. - Хмельницкий, 1977.
 46. Использование научных разработок кафедры для военно-прикладной направленности работы курсантского ВНО и курсового проектирования по деталям машин / В.П.Ройзман, Н.А.Нестер, В.В.Лаврентьев // Тез. докл. Х науч.- метод. межвуз. конф. - Хмельницький,1983.
 47. Использование оптического квантового генератора для балансировки быстровращающихся роторов / В.П.Ройзман, В.В.Лаврентьев,Н.А.Нестер // Тез. докл. У111 науч.- метод. семинара преподавателей общетехнических дисциплин. - Баку, 1982.
 48. Использование ЭВМ при исследовании надежности и прочности элементов РЭА / В.П.Ройзман,И.А.Астапов,М.И.Хавкин,А.Г.Шайко - Шайковский // Теоретическая электротехника - К.:Наукова. думка, 1979.
 49. Использование ЭВМ при управлении роторов ГТД / В.П.Ройзман,А.И.Бражко.- М.: Машиностроение, 1973.
 50. Исследование автоматической балансировки роторов с вертикальной осью вращения / В.П. Ройзман, Р.И. Силин, А.В. Малыгин, Р.Г.Чоловский // Труды IFToMM.- 1999.- Т.5.- С. 2192-2197
 51. Исследование демпфирующей способности кронштейнов системы наведения ракеты / В.С.Бастричев, Г.Д.Гордиенко, Н.А.Нестер // Сб. науч.-метод. работ № 3. - Хмельницький: АПВУ, 1998.- Ч.11.
 52. Исследование демпфирующей способности элементов конструкций крепления функциональных плат РЭА / В.П.Ройзман, Н.А.Нестер, Е.И. Подкользин // Рассеяние энергии при колебаниях упругих систем: Мат. 14-й Республ. науч. конф. - К.:Наукова. думка, 1989.
 53. Исследование динамики ГТЛ /В.П. Ройзман // Сб. ст. НИАТ. - К, 1965.
 54. Исследование динамики и балансировки турбонасосных агрегатов / В.П.Ройзман, Э.А.Неселовский, Л.Д.Вайнгортин,М.И.Хавкин //Современные методы и средства уравновешивание машин и приборов: Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. - М.: Приборопром, 1976.
 55. Исследование и установление причин колебаний многоквартирного жилого дома / В.П.Ройзман,И.И.Дунец // Динамика роторных систем: Сб. тр. Междунар. конф.- Хмельницкий, 1998.
 56. Исследование механической прочности керамических конденсаторов методом АЭ / В.П.Ройзман, Андрейчук, В.В.Цасюк // Машинное моделирование и обеспечение надежности электронных устройств: Тез. докл. Междунар. конф. - Бердянск, 1993.
 57. Исследование проскальзования в подшипниках качения / В.П.Ройзман // Современные методы и средства уравновешивания машин и приборов: Сб. тр. науч.-техн. конф. - М.,1989.
 58. Исследование проскальзывания в подшипниках качения / В.П. Ройзман Р.І. Сілін // Механіка 2000: Зб. пр.- Жешув, 2000.
 59. Исследование проскальзования в подшипниках качения ГТД / В.П.Ройзман,В.А.Лотарев, А.К.Пантелеев,Л.Н.Ржавин // Исследование и уравновешивание роторных систем: Сб. ст. НИАТ. - К.,1969.
 60. Исследование прочности дисковых керамических конденсаторов /

 61. В.П. Ройзман,Л.Д.Вайнгортин,Р.В.Збрицкий,М.И.Хавкин // Науч.-метод. межвуз. конф.: Тез. докл. - Хмельницкий, 1985.
 62. Исследование прочности и герметичности тонкопленочных конденсаторов / В.П.Ройзман // Тез. докл. У11 межвуз. конф. - Хмельницкий, 1981.
 63. Исследование статической жесткости и амортизационных характеристик упругих колен ГТД / В.П. Ройзман // Авиационная промышленность. - 1967. - № 7.
 64. Исследование статической прочности компаудированных конденсаторов / В.П.Ройзман,М.И.Хавкин // Тез. докл. У11 науч.-метод. семинара, посвященного 325 -летию воссоединения Украины с Россией.- Хмельницкий, 1978.
 65. Исследование упругодемпферных опор ГТД / В.П.Ройзман, В.А.Лотарев,Л.Н.Ржавин,Е.Г.Неверченко // Рассеяние энергии при колебаниях механических систем - К.:Наукова. думка, 1970.
 66. Исследование прочности дисковых керамических конденсаторов / Л.Д.Вайнгортин,В.Л.Збрицкий,Р.В.Гудич,В.П.Ройзман // Тез. докл.науч. - метод. межвуз. конф. - Хмельницкий, 1985.
 67. Комплексное исследование динамики и разработка мероприятий по снижению вибрации и шума машин и аппаратов бытового назначения и легкой промышленности. Книга 1.: Отчет по НИР. В 2-х книгах/ Руководитель темы Ройзман В.П.
 68. Комп'ютеризація лабораторної роботи № 1 з опору матеріалів "Випробування на розтягування зразка круглого перерізу. Визначення характеристик міцності і пластичності" / В.П. Ройзман, Р.Г. Чоловський, І.І. Ковтун // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 48-51.
 69. Краткий курс лекций по сопротивлению материалов . / В.П.Ройзман. - Хмельницький: ХВАКУ, 1981.- Ч.1.- 72 с.
 70. Краткий курс лекций по сопротивлению материалов / В.П.Ройзман. - Хмельницький : ХВАКУ, 1981. –Ч.2.- 88 с.
 71. Краткий курс лекций по сопротивлению материалов. / В.П.Ройзман. - Хмельницький : ХВАКУ, 1982. – Ч.3.-62 с.
 72. Краткий курс лекций по сопротивлению материалов Ч. 4 / В.П.Ройзман. - Хмельницкий : ХВАКУ, 1982, - 62 с.
 73. К вопросу образования шейки при растяжении стального образца / В.П.Ройзман /// Тез. докл. У науч-метод. межвуз. семинара. - Хмельницкий, 1977.
 74. Колебание упруго-деформируемого ротора на податливых опорах / В.П.Ройзман // Исследование и уравновешивания роторных систем: Сб. ст. НИАТ. - К., 1966.
 75. Комплексное решение проблем снижения вибрации стиральных машин / В.П.Ройзман, А.В.Малыгин, //Снижение вибрации машин путем уравновешивания: Тез докл. Междунар. науч.-тех. конф.- Хмельницький, 1992.-С30.
 76. Контроль, диагностика и прогнозирование герметически свободных паяных соединений методом АЭ / В.П.Ройзман,В.В.Цасюк,А.Г.Семенихин //Методы и средства контроля герметичности оборудования трубопроводов и массовой продукции: Тез.докл.Всесоюз. науч.-техн. конф. – М., 1989.
 77. Локація небезпечних дефектів матеріалів методом акустичної емісії/ В.П.Ройзман, І.І.Ковтун, А.В.Горошко// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2002.- №1.- С.195-200
 78. Малобазные тензорезисторы и аппаратура для регистрации деформаций / В.П.Ройзман,М.И.Хавкин // Методы и средства машинной диагностики ГТД и их элементов. - Харьков, 1980.
 79. Математическая модель работы жидкостного автобалансира / В.П.Ройзман,И.В.Борко,А.В.Малыгин, Р.Г.Чоловський // Динамика роторных систем: Сб. тр. Междунар. конф. - Хмельницький, 1988.
 80. Метод и устройство для обеспечения работы стиральных машин без повышения вибрации / В.П. Ройзман, Р.И. Силин,А.В. Малыгин, Р.Г. Чоловский // Труды IFToMM .- 1999 .- Т. 4.- С. 1734-1739.
 81. Методи неруйнівного контролю та діагностика механічної міцності конденсаторів та фізико-хіміко-механіки композиційних матеріалів/ В.П.Ройзман,В.В.Цасюк // Некласичні проблеми теорії тонкостінних елементів конструкцій та фізико-хіміко механіки композиційних матеріалів: Мат. 111 Міжнар. симпозиуму. - Івано - Франківськ, 1996.
 82. Метод розправлення білизни в барабанах прально-віджимних машин / В.П.Ройзман,О.В.Малигін // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону : Тези доп. наук.-практ.конф.- Хмельницький, 1995. – Ч.2.- С. З34.
 83. Метод идентификации давления в канале ствола / В.П.Ройзман, Н.А.Нестер,В.В.Лаврентьев // Совершенствование практической направленности в обучении курсантов: Мат. межвуз.науч. конф.- Каменец - Подольский: КПВВКУ, 1986.
 84. Методика и устройство исследований упруго-динамических характеристик стиральных машин / В.П.Ройзман, А.Ф. Терещенко // Тез. докл. ХУ межвуз. науч.-метод. семинара. - Хмельницкий, 1990.
 85. Методика отбора герметизирующих компаудов, защитных покрытий и отработки технологии их полимеризации / В.П. Ройзман,М.И.Хавкин // Тез. докл.У1 межвуз.семинара общенаучных и общеинженерных кафедр ВУЗов СССР. - Каменец-Подольский, 1978.
 86. Методика установления допусков на дисбалансе жестких роторов / В.П.Ройзман, Л.Д.Вайнгортин // Современные методы и средства уравновешивания машин и приборов: Тез. докл. Всесоюз. науч.-тех. конф. - М.:Приборопром,1976.
 87. Методы балансировки быстроходных машин с неизвестными упругими характеристиками/ В.П.Ройзман,Э.А.Неселовский, Л.Д.Вайнгортин // Теория механизмов и машин: Мат. 1-го Всесоюз. съезда. - Алма-Ата,1977.
 88. Методы балансировки упруго - деформируемых роторов агрегатов летательных аппаратов / В.П.Ройзман, В.А.Орлов, Л.Д.Вайнгортин, Э.А.Неселовский // Авиационная промышленность. - 1978. - № 7.
 89. Методы идентификации дисбалансов гибких роторов / В.П.Ройзман, Л.Д. Вайнгортин // Методы и средства машинной диагностики газотурбинных двигателей и их элементов: Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. - Харьков,1983.- Т.1.
 90. Методы исследования и пути снижения вибронапряженности конструкций РЭА / В.П.Ройзман. - Тбилиси, 1987.
 91. Методы неразрушающего контроля и диагностирования прочности керамических конденсаторов дискового типа / В.П.Ройзман, Андрийчук, В.В.Цасюк // Машинное моделирование и обеспечение надежности электронных устройств: Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф.. - Бердянск, 1993.
 92. Методы неразрушающего контроля и диагностирования РЭС / В.П.Ройзман, В.В.Цасюк,А.В.Малыгин // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва: Зб. мат. конф. - Хмельницький, 1993.- С. 188.
 93. Методи неруйнівного контролю та діагностики механічної міцності конденсаторів / В.П.Ройзман,В.В.Цасюк // Некласичні проблеми теорії тонкостінних елементів конструкцій та фізико-хімічної механіки композиційних матеріалів: Мат. 111 Міжнар. симпозиуму. – Івано -Франківськ, 1996.
 94. Методы уравновешивания гибких роторов, не требующие знания их форм колебаний / В.П.Ройзман // Тез. докл.111-й Всесоюз.конф. по балансировочному оборудованию и методам уравновешивания машин и приборов. - М.: Приборопром, 1976.
 95. Методы уравновешивания упруго-деформируемых роторов / В.П.Ройзман // Теория и практика уравновешивания машин и приборов. - М.: Машиностроение, 1970.
 96. Модернизация виброударной системы гвоздильного автомата / В.П.Ройзман, С.А.Василишин, И.Г.Гураль // Динамика роторных систем: Сб тр. Междунар. конф. - Хмельницкий, 1998.
 97. Назначение допусков на дисбалансность при многомодульных законах распределения / В.П.Ройзман,Л.Д.Вайнгортин, Р.В.Гудич //Современные методы и средства уравновешивания машин и приборов: Тез докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. - М.: Приборопром, 1976.
 98. Некоторые вопросы теории балансировки гибких роторов /В.П.Ройзман, // Уравновешивания роторов и механизмов. - М.:Машиностроение, 1978.
 99. Некоторые вопросы исследования динамики и балансировки быстровращающихся роторов / В.П.Ройзман,Л.Д.Вайнготин // Тез. докл. У уч.-метод. межвуз. семинара . - Хмельницкий, 1977.
 100. Некоторые вопросы теории балансировки гибких роторов / В.П.Ройзман //Балансировка машин и приборов / Под общ. ред. В.А.Щепетильникова. - М.,1979 - С. 109 - 119.
 101. Некоторые вопросы теории балансировки гибких роторов / В.П.Ройзман, И.Е.Левит,Л.Д.Вайнгортин, М.И.Хавкин // Современные методы и средства уравновешивания машин и приборов : Тез.докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. - М.:Приборопром, 1976.
 102. Некоторые вопросы эффективности балансировки гибких роторов вдали от критических частот вращения/ В.П.Ройзман,М.И.Хавкин // Тез. докл. У11 науч. - метод. семинара, посвященного 325- летию воссоединения Украины с Россией - Хмельницкий, 1978 .
 103. Некоторые методы уравновешивания гибких роторов турбомашин / В.П.Ройзман // Тез. докл. 2 -й Всесоюз. науч - техн. конф. по балансировочному

 104. оборудованию и методам уравновешивания машин и приборов - М., 1967.
 105. Некоторые проблемы механической прочности в радиоэлектронике / В.П.Ройзман // Теория и практика конструирования обеспечение надежности и качества электронной аппаратуры: Тез. докл. Всесоюз. науч. – техн. конф. - М.: Радио и связь, 1984.
 106. Некоторые пути снижения виброактивных систем/ В.П.Ройзман,Л.Д.Вайнгортин //Тез. докл.Всесоюз. конф. по вибротехнике. - Тбилиси, 1987.
 107. Неруйнівний контроль і прогнозування характеристик міцності і пластичності матеріалів методом акустичної емісії / І.І. Ковтун, В.П. Ройзман, А.В. Горошко // Надійність машин і прогнозування їх ресурсу: Зб. пр. міжнар. конф. - Івано-Франківськ, 2000.
 108. Неруйнівний контроль, діагностування і прогнозування міцності вузлів і деталей машин методом акустичної емісії із застосуванням локації/ В.П.Ройзман, А.В.Горошко, І.І.Ковтун// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2002.- №6,Ч.1.- С. 224-233
 109. Неразрушающий контроль и диагностирование прочности и герметичности корпусов микросборок акустико-химичесим методом / В.П.Ройзман,

 110. В.В. Цасюк// Тез докл. 6 - го отраслевого науч-тех. совещания - М., 1989.
 111. О военно-прикладной направленности общеинженерных дисциплин: / В.П.Ройзман //Тез. докл. У111 науч. метод. семинара преподавателей общетехничесих дисциплин. - Баку, 1982.
 112. О возможности плоскостной локации дефектов паяных соединений печатных плат радиоэлектронной техники методом акустической эмиссии / И.И.Ковтун, В.П. Ройзман, А.В. Горошко // Надежность в радиоэлектронике: Сб. тр. междунар. науч.-техн. конф. - Сочи, 2000
 113. О возможности создания безкритического гибкого ротора / В.П.Ройзман,Л.Д.Вайнгортин // Тез. докл.науч.-метод. межвуз. конф.- Хмельницький, 1985.
 114. О возможности сохранения технологии балансировки «жестких» роторов /В.П.Ройзман // Энергетика и электрофикация. - М.: Техника, 1978.
 115. О выборе шага разбиения при построении гистограмм многомодульных распределителей / В.П.Ройзман // Тез. докл. Х науч-метод. конф. - Хмельницкий, 1983.
 116. О качественном проектировании / В.П.Ройзман // ICIDES - 111: Тр. Интер. конф.- Вашингтон, 1991.
 117. О некоторых вопросах автоматической балансировки / В.П. Ройзман, Р.Г. Чоловський, В. Малигін // ROOM: Зб. пр. - Івано-Франківськ, 2000.
 118. О необходимости подготовки специалистов по динамике и прочности машин и аппаратов легкой промышленности и радиоэлектроники: / В.П.Ройзман // Пути повышения качества подготовки студентов по механике:Тез. докл.ХУ межвуз. науч-метод. семинара. - Хмельницкий, 1990.
 119. О нормах міцності на вироби електронної техніки / В.П.Ройзман, Б.М.Моісеєв,Г.Ф.Гордієнко // Сб. науч.-метод. раб. № 3. - Хмельницкий: АПВУ, 1997.
 120. О представлении статистических функций /В.П.Ройзман,Л.Д.Вайнгортин // Упругие и гидроупругие колебания элементов машин и конструкций. - М.: Наука, 1979.
 121. О прикладной направленности общенаучных и общеинженерных дисциплин / В.П.Ройзман // Тез. докл. У111 науч. метод. конф - Хмельницкий, 1981.
 122. О проскальзывании роликов переднего подшипника компрессора / В.П.Ройзман, Л.Н.Ржавин, К.А.Шолаев //Авиационная промышленность. - 1967. № 7. - С. 3.
 123. О расписании учебных занятий в вузе / В.П.Ройзман // Тез. дол. Х1У межвуз. науч.-метод. семинара.- Хмельницкий, 1988.
 124. Об одном критерии гибкости ротора / В.П.Ройзман // Тез. докл. учеб.-метод. межвуз. семинара- Хмельницкий, 1977.
 125. Об одном методе измерения параметров ударного импульса / В.П.Ройзман,Н.А.Нестер, М.И. Хавкин // Тез. докл. Х науч.-метод. конф. - Хмельницкий, 1983.
 126. Об одном случае балансировки поршневих компрессоров /В.П.Ройзман, Э.А.Неселовский, М.И. Хавкин // Современные методы и средства уравновешивания машин и приборов : Тез. докл. Всесоюз. конф. - М.:Приборопром,1976.
 127. Об оперативном формировании математической модели многофакторных технологических процессов применительно к задачам автоматизации технологической подготовки процессов / В.П.Ройзман, В.Л.Зак, М.И.Хавкин, А.Г. Шайко-Шайковский: Тез. докл. У11 науч.-метод. межвуз.семинара, посвященного 325-летию воссоединения Украины с Россией. - Хмельницкий, 1978.
 128. Об эффективности балансировки гибких роторов вдали от критических частот вращения / В.П. Ройзман// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 31-35.
 129. Об эффективности методов балансировки гибких роторов вдали от критических частот вращения / В.П.Ройзман, Л.Д.Вайнгортин // Тез. докл. Всесоюз. науч.-тех. конф. - М.,1976.
 130. Обеспечение устойчивости линейных обратных /В.П.Ройзман // Тр. З-го Пан-Американского конгресса по прикладной механике. - Сан-Пауло, 1993.
 131. Обработка статистических данных при многомодельном законе распределения / В.П.Ройзман, Л.Д.Вайнгортин// Тез. докл. У11 науч.-метод. межвуз. семинара, посвященного 325- летию воссоединения Украины с Россией. - Хмельницький, 1978.
 132. Определение дисбаланса уравновешивания упругих роторов ГТД / В.П.Ройзман - М.: Машиностроение, 1966.
 133. Определение дисбаланса при уравновешивании упругих роторов ГТД / В.П.Ройзман // Прочность и динамика авиадвигателей. - М., 1966. - Вып. №.3.
 134. Определение фазовых узлов вращающего гибкого ротора /В.П.Ройзман, Л.Д.Вайнгортин // Рассеяние энергии при колебаниях механических систем. - К.:Наукова. думка, 1992. - С. 94 - 96.
 135. Определения модуля Е и коэффициента Пуассона М для различных партий компауда / В.П.Ройзман, А.Г.Шайко-Шайковский, М.И.Хавкин //Тез. докл. У11 науч.-метод. межвуз. семинара, посвященного 325 -летию воссоединения Украины с Россией.- Хмельницкий, 1978.
 136. Определение причин растрескивания и оценка прочности фотодатчиков / В.П.Ройзман, М.И.Хавкин, А.Г.Шайко-Шайковский // Тез. докл. науч. -метод. семинара. - Хмельницкий , 1977.
 137. Определение температурных напряжений для произвольных законов измерения температуры по радиусу пластины и их сравнительная оценка по различным расчетным методикам / В.П.Ройзман, И.А.Антипова, А.Г.Шайко-Шайковский // Тез. докл. У11 науч.-метод. межвуз. семинара, посвященного 325 - летию воссоединения Украины с Россией. - Хмельницкий, 1978 .
 138. Основы балансировочной техники. ./ В.П.Ройзман, М.Е.Левит. - М: Машиностроение, 1975.- Т.1.
 139. Основы балансировочной техники / В.П. Ройзман, М.Е. Левит. – М.: Машиностроение, 1975.-Т.2. - §§1,2,3,5,7,8.
 140. Определение упруго-инерционных характеристик и дисбалансов гибких роторов с использованием электротензометрии / В.П.Ройзман, Л.Д.Вайнгортин //Вибротехника: Сб. - Вып. 3. - Каунас, 1978.
 141. Особенности работы комбинированного автобалансира / В.П.Ройзман,А.В.Малыгин, Р.Г.Чоловский // Динамика роторных систем: Тр. Междунар.конф. - Каменец-Подольский, 1996.
 142. Особенности тензометрии материалов с низким коэффициентом теплопроводимости / В.П.Ройзман,М.И.Хавкин // Тез. докл. У науч.-метод. межвуз. семинара - Хмельницкий, 1977.
 143. Оценка факторов на надежность изделий / В.П.Ройзман, В.А.Орлов,Л.Д.Вайнгортин, Э.А.Чеселовский // Авиационная промышленность. - 1977. -№ 4.
 144. Параметрическая идентификация динамических характеристик роторных систем / В.П. Ройзман, Л.Д.Вайнгортин // Тр. Всесоюз. конф. по вибротехнике. - Тбилиси, 1987.
 145. Підвищення надійності герметизації циліндричних горловин із прохідними виводами (на прикладі баночних конденсаторів)/ В.П.Ройзман, А.В.Лебідь// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2002.- №6,Ч.1.- С. 218-224
 146. Практичесая часть проекта по «Деталям машин» / В.П.Ройзман, Н.А.Нестер, В.В.Лаврентьев // Совершенствование практической напрвленности в обучении курсантов: Мат. межвуз. науч.-практ. конф. - Каменец-Подольский: КПВВКУ, 1986.
 147. Применение лазерной техники для испытания на вибропрочность микромодульных изделий РЭА / В.П.Ройзман,М.И.Хавкин,Н.А.Нестер // Тез. докл. У1 межвуз. семинара общенаучных и общеинженерных кафедр вузов СССР. - Каменец-Подольский, 1978.
 148. Применение методов АЭ для неразрушающего контроля и диагностирования механической прочности конденсаторов/ В.П.Ройзман, В.В.Цасюк // Тез. докл. ХУ межвуз. науч.-метод. семинара . - Хмельницкий, 1990.
 149. Применение методов математической статистики к вопросам уравновешивания роторов / В.П.Ройзман, Л.Д.Вайнгортин // Энергетика и электрофикация. - 1976. - № 6.
 150. Применение методов фотоупругости для повышения качества радиоэлектронной аппаратуры / В.П.Ройзман,А.Г.Шайко-Шайковский, М.И.Хавкин // Мат. У111 Всесоюз. конф. по фотоупругости. - Таллин, 1979.
 151. Применение метода тензометрии в лабораторных условиях по сопротивлению материалов / В.П.Ройзман, Н.А.Нестер, В.В.Лаврентьев . - Каменец-Подольский: КПВВКУ, 1986.
 152. Применение многорядного шарового АБУ в стиральной машине «Вятка - автомат» / В.П.Ройзман, А.В.Малыгин // Современные методы и средства уравновешивания машин и приборов: Тр. Всесоюз. науч.-тех. конф. - М.,1989.
 153. Применение пьезокристаллов для исследования форм частот колебаний печатных плат / В.П.Ройзман, М.И.Хавкин,Н.А.Нестер // Теория и практика конструирования и обеспечение надежности РЭА: Тез. докл. Всесоюз. науч. -исслед. конф. - М.,1978.
 154. Применение средств технической кибернетики к уравновешиванию роторов / В.П.Ройзман, А.И.Бражко // Тез. докл. Всесоюз. науч.-тех. конф. по применению современных методов и средств уравновешивания машин и приборов. - М.: Приборопром, 1970.
 155. Применение тензорезисторов для исследования прочности изделий радиоэлектронной аппаратуры / В.П.Ройзман // Состояние и перспективы развития электротензометрии : Тез. докл. Всесоюз. науч. –техн. конф. - Л., 1973.
 156. Применение ЭВМ для решения некоторых задач системного анализа /Л.Д.Вайнгортин В.П.Ройзман, Р.В.Гудич , М.И.Хавкин // Вычислительная техника и моделирование в народном хозяйстве . - К.: Наукова думка, 1985.
 157. Применение электротензометрии для исследования механичной прочности РЭА / В.П.Ройзман, М.И.Хавкин // Теория и практика конструирования и обеспечения надежности и качества РЭА: Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. - М.: Приборопром, 1978.
 158. Применение электротензометрии для идентификации упругоинерционных двигателей / В.П.Ройзман, Л.Д.Вайнгортин // Методы и средства машинной диагностики ГТД и их элементов: Тр. Всесоюз. конф. - Харьков, 1980.
 159. Применение электротензометрии для поставок демонстрационных опытов и лабораторных работ по сопротивлению материалов / В.П.Ройзман, Н.А.Нестер Н.А.Хавкин // Тез. докл. У11 науч. метод. межвуз. семинара, посвященного 325 летию воссоединения Украины с Россией. - Хмельницкий, 1978.
 160. Про норми міцності на вироби радіоелектронних засобів / В.П.Ройзман // Сучасні проблеми автоматизованої розробки і виробництва радіоелектронних засобів: Мат. Міжнар. наук.- техн. конф. - Львів, 1996.
 161. Проблемы прочности в радиоэлектронике / В.П.Ройзман // Машинное моделирование и обеспечение прочности электронных устройств : Тез. докл. Международ. науч. - техн. конф. - Бердянск, 1993.
 162. Програмно - апаратний комплекс акустичної емісії / В.П.Ройзман, І.І.Ковтун // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 1997. -№ 1. - С. 25 -29.
 163. Проектный расчет узлов микроприборов и РЭА, содержащих стеклоткань / В.П.Ройзман, Л.Д.Вайнгортин, А.Г. Шайко - Шайковский // Теория и практика конструирования и обеспечения надежности и качества РЭА : Сб. докл Всесоюз. конф. - Москва - Махачкала .- 1980.
 164. Просторова локація джерел акустичної емісії/ В.П.Ройзман, І.І.Ковтун, А.В.Горошко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2001.- №2. - С.84-86.
 165. Прочность элементов изделий электронной техники герметирующих компаудом / В.П.Ройзман, М.И.Хавкин // Тез. докл. У11 науч. метод. семинара, посвященного 325 - летию воссоединению Украины с Россией. - Хмельницкий, 1978.
 166. Разложение суперпозиций функций плотностей вероятности/ Л.Д.Вайнгортин, Р.В.Гудич, В.П.Ройзман // Мат. ХУ1 Всесоюз. школы коллоквиума по теории вероятностей и матем. статистики. - Тбилиси, 1982.
 167. Разрушение и прочность микроэлементов и композиционных материалов / В.П.Ройзман, Хавкин М.И. // Тез. докл. У науч. метод. семинара - Хмельницкий , 1977.
 168. Разрушение и прочность микроэлементов из композиционных материалов / В.П.Ройзман, М.И.Хавкин // Тез. докл. 1У науч.-метод межвуз. семинара . - Каменец-Подольский, 1976.
 169. Расчет деформаций и напряжений в элементах радиоэлектронной аппаратуры и герметике / Л.Д.Вайнготин, Р.В.Гудич, В.П.Ройзман , М.И.Хавкин // Теория и практика конструирования и обеспечения надежности и качества электронной аппаратуры : Тез. Всесоюз. науч.-техн. конф. - М.: Радио и связь, 1984.
 170. Расчет контактного давления и напряжений в составной конструкции тонкостенной оболочки с толтостенным цилиндром / В.П.Ройзман,Л.Д.Вайнгортин,Р.В.Гудич // Тез. докл. У111 межвуз. науч.-метод. конф. - Хмельницкий, 1981.
 171. Розрахунок контактного тиску, що виникає у вузлах захисту від вологи тонкоплівкових конденсаторів/ В.П.Ройзман, А.В.Лебідь // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1.- С.53-60.
 172. Розрахунок напружень в системі компаунд-електронний елемент при термоударах/ В.П.Ройзман, І.І.Ковтун, С.А.Петращук// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2002.- №1.- С.189-195.
 173. Розробка вузла вологозахисту конденсаторів: Зб. пр./ В.П. Ройзман, А. Лебідь. - М., 2000.
 174. Скоростная видеосъемка работы автобалансира / В.П.Ройзман,

 175. А.В. Малыгин, Р.Г. Чоловский , А.А.Никитин // Динамика роторных систем: Тр.
  Междунар. конф. - Каменец-Подольский, 1996.
 176. Снижение виброактивности стирально - отжимной машины «Приморье» /В.П.Ройзман, А.В.Малыгин, Р.Г.Чоловский // Проблемы сучасного машинобудування: Зб. наук. праць. - Хмельницький: ТУП, 1996. - С. 120 - 121.
 177. Сопоставление методов фотоупругости и электротензометрии для исследования напряженного состояния стекол микроприборов РЭА / В.П.Ройзман, А.Г.Шайко - Шайковский // Тез. докл. У111 науч.-метод. межвуз. конф. - Хмельницкий, 1981.
 178. Спосіб балансування обертаючих мас / В.П.Ройзман, А.В.Малигін,Р.Г.Чоловський, // Наукові основи сучасних прогресивних технологій: Тез. доп.наук.-практ. конф. з нагоди презентації ТУП. – Хмельницький: ТУП, 1994.- С. 27-28.
 179. Способ герметизации изделий с выводами / Л.Д.Вайнгортин, Р.В.Гудич, В.П.Ройзман, М.И.Хавкин // Тез. докл. Х науч.-метод. конф. - Хмельницкий, 1983.
 180. Способ снижения виброактивности гибкого ротора / В.П.Ройман,Л.Д.Вайнгортин // Современные методы и средства уравновешивания машин и приборов: Тр. Всесоюз. науч.-техн. конф. - М.,1989.
 181. Способ определения дисбалансов гибких роров методами электротензометрии / В.П.Ройзман// Тез. докл. У1 межвуз. семинара общенаучных и общеинжененрных кафедр вузов СССР. - Каменец-Подольский, 1978.
 182. Способ уравновешивания гибких роторов / В.П.Ройзман, Л.Д.Вайнгортин // Тез. докл. Всесоюз науч. -техн. конф. по применению современных методов и средств уравновешивания машин и приборов. - М.: НПО Приборопром, 1973.
 183. Справочник по балансировке / В.П.Ройзман. //М.Е.Левит, Ю.А.Агафонов, Л.Д.Вайнгортин. Справочник по балансировке.- М.:Машиностроение, 1992.- Гл.1.п.1.7; Гл.5.п. 5.2,5.4.
 184. Сравнительная оценка эксперементальных и теоретических напряжений , возникающих в стеклах фотодатчиков при вакуумных испытаниях / В.П.Ройзман, М.И.Хавкин // Тез. докл. У1 межвуз. семинара общенаучных и общеинженерных кафедр вузов СССР. - Каменец-Подольский, 1978.
 185. Стан питання та задачі проектування устаткування для поверхневого пластичного зміцнення виробів/ В.П.Ройзман, А.І.Гордєєв, О.Б.Лаврентьєв // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1.- С.49-53.
 186. Статистическая обработка прочностных резисторов при многомодульном законе распределения:/ В.П.Ройзман, Л.Б.Морозов, М.И.Хавкин //Тез. докл. У науч.-метод. межвуз. семинара - Хмельницкий, 1977.
 187. Статистические алгоритмы идентификации объектов и процессов / В.П.Ройзман, Р.В.Гудич, Л.Д.Вайнгортин // Машиновединие.- 1984. - №5.
 188. Статистические алгоритмы при балансировке гибких роторов / В.П.Ройзман, Л.Д.Вайнгортин, Р.В.Гудич // Современные методы и средства уравновешивания машин и приборов : Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. - М., 1989.
 189. Статистический метод решения систем линейных уравнений с большими числами обусловленности / В.П.Ройзман, Л.Д.Вайнгортин, Р.В.Гудич : Тез. докл.У111 науч.-метод. межвуз. конф. - Хмельницкий.1981.
 190. Стенд для дослідження поведінки робочого тіла рідинного АПБ //

 191. В.П. Ройзман, А.В.Малигін, Р.Г.Чоловський // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону: Тез. доп. наук.-практ. конф. - Хмельницький: ТУП, 1995. –Ч.11.- С. 342.
 192. Теретическое определение температуры по радиусу круглой стеклянной пластины при стеклопае / В.П.Ройзман, А.Г.Шайко-Шайковский // Тез. докл. У11 науч.-метод. семинара , посвященного 325- летию воссоединения Украины с Россией. - Хмельницкий, 1978.
 193. Удары и вибрации в радиоаппаратуре погранвойск Украины

 194. /Б.Н. Алексеенко , Н.И.Осацкий, В.С.Бастричев // Сб. науч.-метод. работ № 3. -Хмельницкий: АВПУ, 1997.- Ч.111.
 195. Улучшение эксплуатационных показателей барабаннных стиральных машин путем совершенствования подшипниковых опор вала барабана / В.П.Ройзман // Сб. ЦНТИ «Поиск» - М., 1991. - № 5.
 196. Уменьшение связности колебаний машин с неуровновешенным ротором / В.П.Ройзман, А.В.Малыгин, Р.Г.Чоловский // Динамика роторных систем: Тр. Междунар. конф. - Каменец-Подольский, 1996.
 197. Уравновешивание и динамика гибких роторов с неизвестными упруго-инерционными характеристиками /В.П. Ройзман, Э.А.Несесовский // Тез. докл. науч.-метод.межвуз. семинара . - Хмельницкий, 1977.
 198. Уравновешиване и динамика гибких роторов с неизвестными упруго-инерционными характеристиками / Л.Д.Вайнгортин, Э.А.Неселовский, В.П.Ройзман, М.И.Хавкин // Тез. докл. 1У науч.-метод. семинара - Каменец -Подольский, 1976.
 199. Уравновешивание роторов быстроходных турбомашин и исследование их динамики / В.П.Ройзман // Уравновешивание машин и приборов. - М., 1979.- С. 183 - 195.
 200. Уравновешивание упруго-деформируемых роторов / В.П.Ройзман // Вибрационная прочность и надежность авиационных двигателей. - М., 1960.
 201. Уравновешивание роторов двигателей летательных аппаратов / В.П.Ройзман// Основы балансировочной техники. - Т.2. Гл .4.- М.:Машиностроение, 1975.- Т.2-

 202. §1 - 3 - С. 179 - 211;
  §5 - С.218 - 229.
  §7 - 8 - С.236 - 252.
 203. Уравновешивание упругодеформируемых роторов / В.П.Ройзман, // Вибрационная прочность авиационных двигателей : Тр. Куйбышевского авиационного ин - та. - Вып. Х1Х. - Куйбышев, 1965. - С. 69 -79.
 204. Устройство для цифрового измерения прогибов валов / В.В.Нестер, В.П.Ройзман, В.Ф. Бардаченко // Тез. докл У -го науч.- метод. межвуз.семинара. -Хмельницкий, 1977.
 205. Учет разброса физико-механических характеристик материалов и геометрических размеров комплектующих изделий при расчете прочности РЭУ / В.П.Ройзман, М.И.Хавкин, Г.Г.Чумаченко // Теория и практика конструирования и обеспечение надежности и качества РЭА: Тез. докл. Всесоюз. конф. - Москва - Махачкала, 1980.
 206. Шум и вибрация стиральных машин / В.П.Ройзман // Тр. У111 Всемирного конгреса по ТММ. - Прага, 1991.
 207. Электротензометрический метод исследования компаудов / В.В.Ройзман, М.И.Хавкин // Электронная промышленность. - 1978. - № 4.
 208. Электротензометрические способы идентификации упруго-инерционных характеристик и дисбалансов гибких роторов / Л.Д.Вайнгортин, В.П.Ройзман // Современные методы и средства уравновешивания машин и приборов: Тез. докл. Всесоюз.науч.-теор. конф. - М., 1979.
 209. Электротензометрический метод проверки на герметичность с испытанием на высотность герметизирующих конструкций/ В.П.Ройзман // Тез. докл. У111 науч.- метод. межвуз. конф. - Хмельницкий, 1981.
 210. Эксперементальное исследование работы автобалансира / И.В.Бортко, А.В.Малыгин,Р.Г.Чоловский // Динамика роторных систем: Сб. тр. Междунар. конф. - Хмельницкий, 1998.
 211. Экспериментальное определение напряжений, возникающих в корпусах фотодатчиков / В. П. Ройзман, И.В. Борко, Р.Г. Чоловский: Тез. докл. У - го науч.- метод. межвуз. семинара. - Хмельницкий, 1977.
 212. Электротензометрические способы идентификации упруго-инерционных характеристик и дисбалансов гибких роторов / В.П.Ройзман, Л.Д.Вайнгортин //Современные методы и средства уравновешивания машин и приборов: Тез. докл. Всесоюз. науч.- теорет. конф. - М., 1979.
 213. Электротензометрический метод проверки на герметичность с испытанием на высотность герметизируемых конструкций / В.П.Ройзман, М.И.Хавкин, А.Г.Шайко-Шайковский : Тез. докл. У111 науч.-метод. межвуз. конф.- Хмельницкий, 1981.

 214. АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА

 215. А.с. 317936 СССР, МКИ 01 1/24 Способ уравновешивания гибких роторов / В.П. Ройзман, М.Е.Левит / СССР/ - № 1141556 / 25/28; Заявлено 02.03.67; Опубл. 19.10.71, Бюл. №31 //Открытия. Изобретения.- 1971. - № 31.
 216. А.с. 317937 СССР, МКИ 01 1/24 Способ уравновешивания гибких роторов / В.П.Ройзман,М.Е.Левит /СССР/ - № 1141558 / 25-28; Заявлено 02.03.67; Опубл. 19.10.71; Бюл. № 31 // Открытия. Изобретения.- 1971. - № 31.
 217. А.с. 484425 СССР, МКИ 01 1/24 Способ определения дисбалансов гибких роторов /В.П.Ройзман, Л.Д.Вайнгортин / СССР/. - № 1921852 / 25 - 28; Заявлено 23.05.73; Опубл. 15.09.75, Бюл. № 34 // Открытия . Изобретения. - 1975. - № 34.
 218. А.с. 517822. СССР, МКИ 01 М 5/ 00 Способ определения упругоинерционных характеристик ротора /В.П. Ройзман, Л.Д.Вайнгортин / СССР/ - № 1961887 / 25 -28; Заявлено 03.10.73; Опубл. 15.07.76 // Бюл. № 22. - Открытия. Изобретения. - 1976. - № 22.
 219. А.с. 729457 СССР, МКИ G 01М 1/24 Способ определения динамических характеристик гибких роторов / В.П.Ройзман,,Л.Д.Вайнгортин /СССР /. - № 266 5708/ 25-28 ; Заявлено 31.07.78; Опубл. 25.04.80, Бюл. № 15 // Открытия. Изобретения. - 1980. - № 15.
 220. А.с. 1183848 СССР, МКИ G 01 М 1/ 24 Способ определения жесткости ротора и его опор / В.П.Ройзман, Л.Д.Вайнгортин / СССР / . - № 3752941/ 25 -28; Заявлено 11.04.84 ; Опубл. 7.11.85, Бюл. № 37 // Открытия. Изобретения. - 1984. - № 37.
 221. А.с. 1196582 СССР, МКИ 16 15/04 Узел герметизации изделия цилиндрической формы с выводом / В.П. Ройзман, М.И.Хавкин, Л.Д.Вайнгортин / СССР/. - № 3765041,25-08; Заявлено 10.04.84; Опубл. 7.11.85, Бюл. №45 // Открытия. Изобретения. - 1985. - № 45.
 222. А.с. 1229621 СССР, МКИ G01 М 1/24 Гибкий ротор / В.П.Ройзман, Л.Д.Вайнгортин / СССР / - № 3755518/ 25/28; Заявлено 10.04.84; Опубл. 7.05.86, Бюл. № 17 // Открытия . Изобретения. - 1986. - № 17.
 223. А.с.1229621 СССР, МКИ G01 М 1/24 Гибкий ротор / В.П.Ройзман, Л.Д.Вайнгортин /СССР/ - № 3755518/ 25/28; Заявлено10.04.84; Опубл. 7.05.86, Бюл. №17 // Открытия. Изобретения. – 1986. - №17.
 224. Позитивне рішення по заявці на винахід № 97041723 від11.04.97. Пристрій для кріплення друкованих плат / В.П.Ройзман, Н.А.Нестер, Б.Н.Алексеенко,В.С.Бастричев,В.А.Шелошин.
 225. Позитивне рішення по заявці на винахід № 97041724 від 11.04.97. Пристрій для зменшення вібрацій радіоелементів / В.П.Ройзман, А.А.Нестер,
  Н.А .Нестер,Б.Н.Бастричев, В.А. Шелошин.
 226.  
 227. Позитивне рішення по заявці на винахід № 97084340 від 21.08.97. Система керування процесом розкладки та віджиму білизни / В.П.Ройзман , О.В.Малигін, Р.Г.Чоловський.


 228. НОРМАТИВНО - ТЕХНІЧНІ ДОКУМЕНТИ

 229. ГОСТ 22061-76. Машины и технологическое оборудование. Система классов точности и балансировки. Введ. с 01.07.7/ В.П.Ройзман. - М. Изд - во стандартов, 1984. - 134 с. Группа Г 02.

 230.  

  SCIENTIC WORS

 231. Acoustic emission of compouned ceramic capacitjrs durkihg their Thermocycling /V.P. Roizman // Proceedings of the 15 International Modal Analysis Conference Orlando. - USA. - Florida. - 1977.
 232. Compound Electronic Systems / V.P. Roizman // Society for Excnopimethal mechanics Iue. - P. 815 - 824.
 233. Dynamic characteristics and disbalanses identification of flexible rotor / V.P. Roizmah // International conference of MTM 97. - China. - Tifnjin. - 1997.
 234. Insyring of Stability solution of inverse Problems in Optimisations Process / V.P. Roizvan // Proceeding NFEMS Word Cjngress’ 97. - Germany. - Stuttgart.
 235. Investgdation of dynamics of gas turbine Engine by indentification of rotor supports /V.P. Roizmah // Proceeding vol 2 Ninth World Cogress on the Theory of machines and Mechanisms. - Italy. - Milano. - 1995.
 236. Investigation on slipping in Rolling Beering /V.P. Roizman // Procceedding Vol 1 . Ninth World Congress on the Theory of machines and Mechanisms. - Italy. - Milano. - 1995.
 237. Problem of mechanical strength in electronics / V.P.Roizman, // Power Electronics and Applications, 7 th European Conference Trondheim, Norway Voll.
 238. Proceedings of the Fourth International Conference on Residual Strsses / V/P. Roizman. - Ivne 8-10. - 1994.
 239. Stability ensuring for solutions of Linears inverse problems in optimirotions / V.P.Roizman //Proceeding OPTI - 95. - USA. - Miami. - 1995.
 240. Theory and practicl of flexible rotor balancing as a dynamic in problem / V.P. Roizman // Proceedings of the 16 th International Modal Analysis Conference . - USA. - California. - Santa Barbara. - 1988.
 241. Two grooved automatic nail-making machine / V.P.Roizman, S. Vasilishin // Abstracts EUROMECH Cjlloquim 386 Dynamics of Vibraimact Systems. - England. - Loughborough University. - 1998.
 242. Vibration isolation of wiring boards in products of electronics / V.P. Roizman,

 243. // Proceedings of the 15 th International Modal Analysis Conference Orlando. - USA . - Florida. - 1997.
 244. Vibrations of aircraft propellers of airplanes / V.P.Roizman // Proceeding Twenty fourth Midwestern Mechanics Conference . - USA. - Ames. - 1995. 

  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail