Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Бібліографія праць вчених університету


Покажчики, створені за період
2001-2019 рр.
Войнаренко Михайло Петрович
Григоренко Олександр Петрович
Йохна Микола Антонович
Калда Галина Станіславівна
Кіницький Ярослав Тимофійович
Костогриз Сергій Григорович
Кузьменко Анатолій Григорович
Локазюк Віктор Миколайович
Нижник Віктор Михайлович
Параска Георгій Борисович
Рудницький В'ячеслав Броніславович
Сілін Радомир Іванович
Скиба Микола Єгорович
Покажчики, створені за період 1997-2000 рр.
Абрамов Олексій Олексійович
Бегняк Віра Іванівна
Венгржановський Віктор Антонович
Гладкий Ярослав Миколайович
Каплун Віталій Грогорович
Косєнков Володимир Данилович
Кошель Василь Павлович
Орлов Олівер Олексійович
Ройзман Вілен Петрович
Торгова Лідія Володимирівна
СКИБА МИКОЛА ЄГОРОВИЧЗМІСТ

Від упорядника
Войнаренко М.П. Завжди на крок попереду
Основні віхи життя, наукова та педагогічна діяльність
Монографії та навчальні посібники
Дисертації, автореферати дисертацій
Наукові праці
Навчально-методичні праці
Авторські свідоцтва
Патенти
Депоновані рукописи
Керівництво науково-дослідною роботою
Участь у роботі редакційних колегій
Упорядкування видань
Відповідальний за випуск видань
Публікації в пресі
Література про М. Є. Скибу
Іменний покажчикВІД УПОРЯДНИКА

   Біобібліографічний покажчик підготовлений до 70-річчя від дня народження доктора технічних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України, член-кореспондента НАПН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, ректора Хмельницького національного університету Миколи Єгоровича Скиби.
   У покажчику зібрані і систематизовані основні відомості про життя М. Є. Скиби, представлені матеріали, які відображають його педагогічну та наукову діяльність, висвітлений його внесок у розвиток вітчизняної освіти та нашого університету.
   Біобібліографічний покажчик відкриває ґрунтовна вступна стаття першого проректора, проректора з науково-педагогічної роботи, доктора економічних наук, професора Войнаренка Михайла Петровича "Завжди на крок попереду".
   Біографічний нариспродовжує перелік основних дат життя й діяльності, які розміщені в прямійхронології, після зазначеного року подано короткий запис основної події.
   При упорядкуванні бібліографічного покажчика літературу згруповано у хронологічному порядку; в межах року позиції розташовані за алфавітом. Список авторських свідоцтв і патентів наводиться за номерами. Довідково-пошуковий апарат містить іменний покажчик.
   Бібліографічний опис та скорочення здійснено за чинними в Україні стандартами.
   Джерелами відбору документів: каталоги й картотеки наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого, довідники, бібліографічні видання та Інтернет-ресурси.
   Покажчик адресований науково-педагогічним працівникам, аспірантам, студентам, всім, хто цікавиться наукою в Україні.
   Відбір матеріалу виконано станом на 1 жовтня 2019 року.ЗАВЖДИ НА КРОК ПОПЕРЕДУ

До 70-річчя з дня народження
Миколи Єгоровича Скиби

   Скиба Микола  Єгорович народився 1 січня 1950  року  у  с. Камінь Кролевецького району Сумської області у сім’ї вчителів. У 1972 році закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості. Цього ж року вступив до аспірантури.
   На початку 1970-х років розпочалася активна співпраця науково-педагогічних колективів Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування (ХТІПО)та Київського технологічного інституту легкої промисловості (КТІЛП), зокрема, у сфері підготовки молодих науково-педагогічних кадрів. Однією з доленосних подій для випускника аспірантури КТІЛП 1975 року Скиби Миколи Єгоровича став його розподіл на роботу до Хмельницького вищого навчального закладу на посаду асистента кафедри машин і апаратів. Адже він тоді і подумати не міг, що доля благословить його у майбутньому стати найвищою посадовою особою у цьому виші.
   Час утвердження Миколи Скиби як викладача збігся з періодом становлення кафедри машин і апаратів легкої промисловості як структурної одиниці інституту. Тому молодий спеціаліст із головою поринув у проблеми, пов'язані зі створенням матеріальної і лабораторної бази кафедри, розробкою навчальних курсів і навчально-методичного забезпечення, проведенням навчальних і виробничих практик, організацією дипломного проектування та випуску фахівців, впровадженням наукових досліджень.
   Завдяки цілеспрямованій роботі науковців кафедри, а особливо молодого та ініціативного викладача Миколи Єгоровича, налагоджувалися та розширювалися творчі наукові зв'язки кафедри з галузевим науково-дослідним інститутом Міністерства побутового обслуговування населенняУкраїни. Саме на цій ділянці він виявив себе здібним організатором наукових досліджень. Першим вагомим здобутком у науково-педагогічній діяльності М.Є. Скиби був захист у 1980 році кандидатської  дисертації, що стало потужним імпульсом для подальшоїсамоосвіти, активізації наукової і педагогічної роботи. У 1983 році його обрали на посаду доцента кафедри машин і апаратів легкої промисловості, а в1985 році Вища атестаційна комісія  України присвоїла М.Є. Скибі вчене звання доцента.
   Лідерські якості молодого вченого не залишилися позаувагою тодішнього ректора інституту професора Р.І. Сіліна. Саме тоді в інституті виникла проблема організації навчання іноземних студентів. У жовтні 1985 році Миколу Єгоровича призначили деканом факультету по роботі з іноземними  студентами. Це  була дуже відповідальна і незнайома на той час ділянка  роботи у виші, з якою очільник факультету впоравсяблискуче.
   За умов розбудови незалежної держави життя диктувало необхідність здійснити докорінне реформування концептуальних, структурних і організаційних засад вищої освіти. Особливо вагомими були зусилля професора М.Є. Скиби в організації у 1996 році гуманітарно-педагогічного факультету, створення якого, по суті, стало початком гуманітаризації вишу,  а відтак і прагнення до можливої зміни статусу профільного університету на статус класичного. За всі роки існування закладу жоден факультет не розвивався так швидко, як гуманітарно-педагогічний. Створенням цього факультету університет серйозно заявив про себе в системі Академії педагогічних наук України, налагодив та розвиває і сьогодні з нею наукові зв'язки. Працюючи деканом факультету, Микола Єгорович продовжував системно підвищувати свій науково- педагогічний рівень. Результатом цього стало присвоєння йому у травні 1997 року вченого звання професора. Відповідальним ставленням до професорських та адміністративних обов'язків, людяністю, доброзичливістю і скромністю він завоював щиру симпатію професорсько-викладацького складу тастудентства.
   У вересні 1999 року професор М.Є. Скиба, обіймаючи посаду декана гуманітарно-педагогічного факультету, став ще й проректором із навчальної роботи і активно включився в роботуз налагодження співпраці з провідними університетами України для вирішення комплексу непростих питань організації підготовки фахівців за напрямами гуманітарного профілю.
   У 2001 році закінчувалися повноваження на посаді ректора університету професора Р.І. Сіліна. Постало питання про вибори нового ректора. І студенти, і професорсько-викладацький склад бажали, щоб університет очолила людина, яка у складних умовах економічних та перебудовчих процесів була б гідним продовжувачем усіх добрих справ і традицій навчального закладу, змогла би внести новий імпульс у життя колективу та забезпечити подальший розвиток університету. Загальні збори трудового колективу університету абсолютною більшістю голосів обрали ректором Миколу ЄгоровичаСкибу.
   Із цього часу розпочався новий етап у житті й діяльності Миколи Єгоровича. Він став керівником багатотисячного колективу студентів і співробітниківТехнологічного університету Поділля, уже відомого в Україні та поза її межаминавчального закладу вищої освіти. Під керівництвом М.Є. Скиби університет отримав у 2003 році статус державного, а у 2004 – національного. Завдяки досягненням, що призвели до цих здобутків, Миколу Єгоровича у 2008 році було обрано на другий термін перебування на посаді ректора.
   З метою забезпечення відповідності змісту підготовки фахівців вимогам ринку праці, сучасного виробництва, досягненням світової та національної науки, техніки та технологій, реалізації власних наукових шкіл та науково-технічних розробок Микола Єгорович починає впроваджувати стратегію розвитку навчального закладу, орієнтовану на випередження поточних досягнень української науки і освіти не тільки на рівні держави, але й за міжнародними стандартами.
   "Щоб досягати успіхів на ниві освіти і науки у часи, коли так стрімко міняється світ і глобалізується суспільство нам потрібно бути на крок попереду тих змін, які очікуються в нашій державі і поза її межами", - часто повторював він на різних оперативних нарадах і планових заходах. Особливо активно намагався впроваджувати будь-які новації, які бачив в інших навчальних закладах України, а також зарубіжних країн. 
   Під керівництвом Скиби Миколи Єгоровича була створена наукова школа "Наукові і практичні основи переробки відходів виробництва в легкій промисловості", вченими якої був проведений всебічний аналіз структури і експлуатаційних властивостей натуральних шкіри та хутра, волокнистих і полімерних матеріалів; встановлені основні закономірності перетворення фізико-механічних властивостей відходів з цих матеріалів на різних стадіях технологічного процесу їх переробки.
   Протягом всієї діяльності наукової школи під керівництвом Скиби М. Є. захищено 2 докторських та 5 кандидатських дисертацій. Нині він керує підготовкою 2 докторських і 3 кандидатських дисертацій. За період наукової діяльності Скибою Миколою Єгоровичем було опубліковано понад 250 наукових праць, у тому числі 8 монографій, 15 підручників та навчальних посібників. За результатами наукових досліджень отримав 6 авторських свідоцтв та 18 патентів на винаходи. За його керівництвом виконувалось 8 держбюджетних та 8 госпдоговірних науково-дослідних тем та запропоновано 12 наукових концепцій.
   За активної участі Скиби М.Є. успішно розвиваються взаємовигідні стосунки університету з Національною академією педагогічних наук України. За результатами плідної співпраці було проведено вісім Міжнародних науково-практичних конференцій з проблем професійного становлення особистості, започатковано спеціалізований журнал "Дидактика професійної школи", видані дві колективні монографії з проблем розроблення освітніх стандартів.
   Логічним наслідком багаторічних наукових пошуків в організації сучасних форм гуманітаризації освітньої діяльності вищих навчальних закладів є обрання його у 2010 році членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України. Під його керівництвом Хмельницький національний університет не лише активно розширює горизонти вітчизняної освіти і науки, а й наполегливо здобуває світове визнання, плідно працюючи у різних напрямах міжнародного співробітництва.
   Скиба М.Є. сприяв відкриттю в університеті Центру порівняльної професійної педагогіки, в межах якого здійснюються дослідження теоретичних, дидактичних та методичних проблем професійної підготовки фахівців з використанням зарубіжного досвіду. Микола Єгорович є членом наукової ради журналу "Порівняльна професійна педагогіка", головним редактором журналу "Вісник Хмельницького національного університету"; членом редакційної ради журналу "Проблеми трибології", а також членом спеціалізованої вченої ради Хмельницького національного університету із захисту дисертацій та присудження наукового ступеня доктора і кандидата педагогічних наук з теорії і методики професійної освіти.
   Враховуючи вимоги сьогодення щодо пріоритетних напрямів державної політики України, в контексті інтеграції вітчизняної освітньої галузі до європейських стандартів та світового освітнього простору Микола Єгорович звертає першочергову увагу всіх учасників освітнього процесу в університеті щодо постійного підвищення якості освіти, модернізації її змісту, розробки та впровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій. Щодо здобувачів вищої освіти, то тут визначальним має бути формування у студентів системного підходу до аналізу професійних завдань, здатності до мобільності, прагнення до самонавчання і самовдосконалення впродовж усього професійного життя.
   Протягом попередніх 5 років за безпосередньої ініціативи і всебічної підтримки М.Є. Скиби в університеті відкрито 19 напрямів і спеціальностей бакалаврського рівня та 8 магістерського рівнів вищої освіти. На сьогодні у Хмельницькому національному університеті нараховується 52 спеціальності першого (бакалаврського) рівня, 32 – другого (магістерського) рівня та 15 спеціальностей третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (аспірантура). Всі спеціальності, за якими здійснений випуск здобувачів вищої освіти, акредитовані. За останні 5 років проведено акредитаційну експертизу 27 напрямів і спеціальностей та 22 освітніх програм.
   З метою покращення якості підготовки майбутніх фахівців та на виконання вимог Закону України "Про вищу освіту" (2014), за ініціативи Миколи Єгоровича, в університеті створений новий структурний підрозділ – відділ забезпечення якості вищої освіти (наказ від 01.09.2015 р. №125 "Про створення нових структурних підрозділів"). Основною метою функціонування відділу є реалізація стратегічних цілей розвитку університету щодо підвищення якості вищої освіти і якості освітньої діяльності, ефективне функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності (системи внутрішнього забезпечення якості).
   Під керівництвом ректора співробітниками відділу створено мережу фокус-груп здобувачів вищої освіти, для яких систематично організовуються і проводяться такі заходи як збори, тренінги, мастер-класи тощо. Періодично відбувається опитування учасників фокус-груп щодо задоволеності якістю вищої освіти та напрямів покращення якості освітньої діяльності. Подальша робота відділу якості націлена на організацію постійного опитування викладачів та співробітників щодо оцінювання ефективності управлінської діяльності на усіх організаційних рівнях в університеті та її покращення, створення в університеті атмосфери академічної доброчесності та корпоративної культури.
   Узагальнення досвіду Скиби М.Є. та працівників відділу забезпечення якості вищої освіти щодо організації та супроводу процедур забезпечення якості освітньої діяльності в університеті отримало відображення у навчальному посібнику "Управління якістю вищої освіти в університеті: інноваційні підходи, технології та засоби", який вийшов друком у 2019 році.
   М.Є. Скибі притаманне глибоке знання справи, висока культура в роботі, вміння масштабно мислити, за що він нагороджений знаками "Винахідник СРСР" (1985) та "Відмінник освіти України" (1994). За вагомі педагогічні, наукові й організаторські здобутки 1 жовтня 1999 р. отримав почесне звання "Заслужений працівник народної освіти України". У 2002 р. був відзначений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, у 2005 р. – знаком "За наукові досягнення" МОН України, а у 2008 році ногородждений Орденом України "За заслуги" ІІІ ступеня. Висока професійна підготовка, широкий науковий кругозір, багаторічна творча науково-дослідна робота сприяли присудженню Скибі М.Є. у 2014 році Державної премії України в галузі науки і техніки.
   Микола Єгорович користується заслуженим авторитетом серед науково-педагогічної еліти Хмельниччини та України. Обраний головою Ради ректорів вищих навчальних закладів Хмельницької області, був депутатом Хмельницької обласної ради п’ятого та шостого скликань, головою постійної комісії з питань освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму Хмельницької обласної  ради.  У  2007 році був занесений на обласну Дошку Пошани "Кращі люди Хмельниччини". У 2010 році став лауреатом Хмельницької обласної премії імені Миколи Дарманського в галузі освіти та науки у номінації "Кращий ректор вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації".
   Усі свої знання і досвід він сповна віддає благородній справі – формуванню і вихованню студентської молоді, як всебічно розвинених особистостей, висококваліфікованих фахівців, покликаних працювати на благо Української суверенної демократичної європейської держави.
   В той же час юнацький романтизм, палка любов до футболу, туризму та риболовлі притаманні М.Є. Скибі і донині.

Михайло ВойнаренкоОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ, НАУКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1950 р., 1 січня – народився в с. Камінь Кролевецького району Сумської області
1972 р. – закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю "Машини і апарати легкої промисловості"
1972 р. – вступив до аспірантури на кафедру машин і апаратів при Київському технологічному інсти­туті легкої промисловості
1975 р. – асистент кафедри "Машини і апарати" Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування
1980 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Динаміка гідравлічного приводу машин легкої промисловості"
1983 р. – обраний на посаду доцента кафедри "Машини і апарати" Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування
1985 р. – присвоєно вчене звання доцента
1985 р. – нагороджений знаком "Винахідник СРСР"
1985–1995 рр. – декан факультету по роботі з іноземними студентами
1994 р. – присвоєно звання "Відмінник освіти України"
1996–1999 рр. –  декан гуманітарно-педагогічного факультету Технологічного університету Поділля
1997 р. – присвоєно вчене звання професора
1999 р. – присвоєно почесне звання "Заслужений працівник народної освіти України"
1999–2001 рр. – проректор з навчальної роботи Технологічного університету Поділля
2000 р. – обраний дійсним членом Української технологічної академії
З 2001 р. по теперішній час – ректор університету
2002 р. – відзначений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
2002 р. – відзначений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України
2002 р. – обраний дійсним членом Міжнародної академії інформатизації
2005 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: "Наукові основи ресурсозберігаючих технологій переробки відходів натуральних шкір у матеріали та вироби взуттєвого виробництва"
2005 р. – присвоєно наукове звання доктора технічних наук
2005 р. – нагороджений знаком "За наукові досягнення"
2007 р. – визнаний Людиною року в конкурсі м. Хмельницького в номінації "За виховання інтелектуальної еліти"
2007 р. – занесений на обласну Дошку пошани "Кращі люди Хмельниччини"
2008 р. – нагороджений орденом України "За заслуги" ІІІ ступеня
2010 р. –  лауреат Хмельницької обласної премії імені М. Дарманського в галузі освіти та науки у номінації "Кращий ректор вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації"
2010 р. – обраний членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України
2014 р. – присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки


МОНОГРАФІЇ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1. Рационализация изготовления деталей низа обуви из искусcтвенных полимерных материалов : пособие для студентов и инженеров (обзор) / Б. Н. Злотенко, Н. Е. Скиба, Г. А. Пискорский. – Киев : ЦБТИ лег. пром-сти, 1992. – 65 с.
2. Динаміка гідравлічного приводу машин легкої промисловості : монографія / М. Є. Скиба. – Хмельницький, 1997. – 156 с.
3. Методика математичного моделювання технології та механізмів легкої промисловості : навч. посіб. для студентів технол. та механ. спец. ВНЗ, а також спеціалістів лег. пром-сті / А. К. Кармалiта, Г. А. Пiскорський, М. Е. Скиба ; Ін-т змісту і методів навчання, Технол. ун-т Поділля. – Київ, 1997. – 184 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177–180.
4. Методика розрахунку механiзмiв з гiдравлiчним приводом машин легкої промисловості : монографiя / М. Є. Скиба. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 127 с. – Бібліогр.: с. 123–126.
5. Основи проектування прес-форм для лиття під тиском виробів з полімерів : навч. посіб. / О. П. Бурмістенков, Б. М. Злотенко, М. Є. Скиба. – Київ : ІЗМО, 1999. – 112 с.
6. Числові методи математичного моделювання в створенні технологічної оснастки для лиття виробів з полімерних матеріалів : монографія / О. П. Бурмістенков, Б. М. Злотенко, М. Є. Скиба, О. М. Синюк. – Хмельницький : ПП Ковальський В.В., 2002. – 148 с.
7. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Г. Драпак, М. Скиба. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 136 c. – Бібліогр.: с. 132–133.
8. Технологічні процеси і обладнання для розволокнення шкіряних та волокнистих матеріалів : монографія / М. Є. Скиба. – Хмельницький : ПП Ковальський В.В., 2003. – 136 с. : іл. – Бібліогр.: с. 117–135.
9. Обладнання для переробки відходів / М. Є. Скиба. – Хмельницький : ПП Ковальський, 2004. – 123 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 111–123.
10. Експлуатація, обслуговування та ремонт машин : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. Є. Скиба, В. І. Іщук. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 209 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209.
11. Виробництво литих деталей та виробів з полімерних матеріалів у взуттєвій та шкіргалантерейній промисловості : монографія / О. П. Бурмістенков, Б. М. Злотенко, В. П. Коновал, І. В. Панасюк, М. Є. Скиба, О. М. Синюк. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 255 c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249–252.
12. Обери здоров'я – обери життя ! : посіб. на допомогу лекторам, кураторам, вихователям / М. П. Войнаренко, М. Є. Скиба, Л. Е. Байдич, Л. М. Дунець. – Київ : Знання, 2007. – 108 c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 106–107.
13. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / Г. Драпак, М. Скиба. – 2-ге вид., випр. – Київ : Кондор, 2007. – 156 с.
14. Теорія і практика професійно-орієнтаційної роботи з молоддю : навч. посіб. / М. Є. Скиба, О. М. Коханко. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 322 c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 317–320.
15. Розрахунок електромеханічних з’єднань : навч. посіб. / М. Є. Скиба, Г. М. Драпак, І. В. Петко, В. В. Кострицький. – Львів : Новий світ, 2008. – 196 с.
16. Моніторинг якості навчального процесу у вищому закладі освіти : монографія / М. Є. Скиба, С. Г. Костогриз, Г. В. Красильникова. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 219 c. – Бібліогр.: с. 176–180.
17. Соціально незахищена категорія студентів: проблеми формування особистості : посіб. на допомогу лекторам, кураторам, вихователям / М. Є. Скиба, М. П. Войнаренко, Л. Е. Байдич, Л. М. Дунець. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 115 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 106–113.
18. Розрахунок з'єднань електромеханічних систем : навч. посіб. / І. В. Петко, В. В. Кострицький, М. Є. Скиба, Г. М. Драпак. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 150 с. – (Вища освіта в Україні).
19. Екологічно орієнтовані технології виробництва шкіряних та хутрових матеріалів для створення конкурентоспроможних товарів : монографія : [в 2 ч.]. Ч. 2. Теоретичні та практичні аспекти створення конкурентоспроможних виробів взуттєвої та шкіргалантерейної галузі / С. С. Гаркавенко, І. М. Грищенко, В. П. Коновал, М. Є. Скиба ; за ред.: С. С. Гаркавенко ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2011. – 304 c. – Бібліогр.: с. 294–302.
20. Енергоефективні технології у вищих навчальних закладах : довідник / Є. І. Крижанівський, В. О. Онищенко, М. Є. Скиба, Є. М. Суліма. – Івано-Франківськ : Вид-во ІФНТУНГ, 2011. – 403 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 387–400.
21. Основи технологій формування текстильних та шкіряних виробів : моногр. для науковців, аспірантів, магістрів та студентів проф. ВНЗ, інж.-техн. працівників хім. та лег. пром-сті / В. В. Кострицький, М. Є. Скиба, Л. Ф. Артеменко, М. П. Березненко, С. М. Березненко ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Кафедра, 2012. – 264 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 234–262.
22. Практичні аспекти застосування об’єктів права інтелектуальної власності : навч. посіб. / М. Є. Скиба, Г. М. Драпак, С. Л. Горященко. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 155 с.
23. Дескрипторна модель формування та моніторингу якості навчального процесу у закладі вищої освіти [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Є. Скиба. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 234 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710145. – Назва з екрана.
24. Електропобутова техніка : підруч. для студентів ВНЗ / І. В. Петко, О. П. Бурмістенков, Т. Я. Біла, М. Є. Скиба. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 213 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 211.
25. Рециклінг полімерних відходів взуттєвого виробництва : монографія / О. М. Синюк, Т. І. Кулік, М. Є. Скиба, Б. М. Злотенко ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : КНУТД, 2018. – 143 с. : іл. – Бібліогр.: с. 140–142.

Дисертації, автореферати дисертацій

26. Исследование гидравлических механизмов прямолинейного движения в машинах легкой промышленности : дис. … канд. техн. наук / Н. Е. Скиба. – Киев, 1981.
27. Наукові основи ресурсозберігаючих технологій переробки відходів натуральних шкір у матеріали та вироби взуттєвого виробництва : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.19.06 / Скиба Микола Єгорович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2004. – 44 с.
28. Наукові основи ресурсозберігаючих технологій переробки відходів натуральних шкір у матеріали та вироби взуттєвого виробництва : дис. ... д-ра техн. наук : 05.19.06 / Скиба Микола Єгорович ; Хмельниц. держ. ун-т. – Хмельницький, 2004. – 417 с.

НАУКОВІ ПРАЦІ

1976
29. Уравнение движения поршня в цилиндре гидравлического привода шиберного магазинно-загрузочного устройства / Г. А. Пискорский, Н. А. Сивченко, Н. Е. Скиба // Изв. вузов. Технология лег. пром-сти. – 1976. – № 6. – С. 139–143.
1977
30. Система управления безопасностью труда / Н. Е. Скиба // Основы стандартизации, принципы, практика разработки и внедрения стандартов предприятия по безопасности труда : материалы семинара. – Хмельницкий, 1977. – С. 54–62.
1978
31. Исследование переходных процессов в цилиндре гидравли­ческого привода шиберного магазинного устройства / Г. А. Пискорский, Н. А. Сивченко, Н. Е. Скиба // Изв. вузов. Технология лег. пром-сти. – 1978. – № 2. – С. 134–139.
32. Исследование устройств для подачи крупногабаритных плоских листовых деталей в технологические машины / Н. Е. Скиба, Г. А. Пискорский, Н. А. Сивченко // Исследование и проектирование машин и агрегатов легкой промышленности : тез. докл. Всесоюз. семинара. – Москва, 1978. – С. 24–33.
1979
33. Аналитическое определение времени движения штока в цилиндре гидравлического привода шиберного магазинного загрузочного устройства / Н. Е. Скиба, Г. А. Пискорский, В. А. Кононюк // Изв. вузов. Технология лег. пром-сти. – 1979. – № 2. – С. 40–42.
34. Аналитическое определение времени перемещения штока в цилиндре гидравлического привода прямолинейного движения при возрастающей нагрузке / Н. Е. Скиба, Г. А. Пискорский, В. А. Кононюк // Изв. вузов. Технология лег. пром-сти. – 1979. – № 5. – С. 111–114.
1980
35. Каталог карт организации типовых рабочих мест заводов “Рембыттехника” / Н. Е. Скиба, В. И. Ищук, Ф. Ф. Сигурнов. – Киев : Укрбытреклама, 1980. – 231 с.
1981
36. Каталог карт организации типовых рабочих мест на пред­­­­­приятиях пошива и ремонта обуви по индивидуальным заказам населения Минбыта УССР / Н. Е. Скиба, В. И. Ищук, Ф. Ф. Сигурнов, С. Г. Муляр. – Киев : Укрбытреклама, 1981. – 145 с.
37. Организация типовых рабочих мест при ремонте сложно-бытовой техники поточным, индивидуальным методами / В. И. Ищук, Н. Е. Скиба, С. В. Ушпаленко // Совершенствование технологии и организации производства на предприятиях бытового обслуживания : тез. материалов респ. науч.-техн. конф. – Хмельницкий, 1981. – С. 328–330.
38. Разработка методики по составлению нормативов рациональ­ной организации труда для предприятий бытового обслуживания / В. И. Ищук, Н. Е. Скиба // Пути совершенствования хозяйственного механизма на предприятиях бытового обслуживания : тез. материалов краев. науч.-техн. конф. – Владивосток, 1981. – С. 43–49.
1982
39. Каталог карт организации рабочих мест фабрик “Реммебель” системы Минбыта УССР / Н. Е. Скиба, В. И. Ищук, Ф. Ф. Сигурнов. – Киев : Укрбытреклама, 1982. – 147 с.
1985
40. Альбом тест-карт проверки знаний по технике безопасности на предприятиях системы Минбыта УССР / В. И. Ищук, Ф. Ф. Сигурнов, Н. Е. Скиба, С. Г. Муляр. – Киев : Укрбытреклама, 1985. – 130 с.
1989
41. Контролирующе-обучающая машина “КОМ СТОП ТЕСТ” : информ. листок / Н. Е. Скиба, В. И. Ищук // Хмельницкий межотраслевой территориальный центр научно-технической информации и пропаганды. – Хмельницкий, 1989.
1990
42. Исследование процессов и разработка устройства для раз­волокнения кожевенных отходов обувного производства / Н. Е. Скиба, А. Б. Гуменюк // Перспективы развития товаров народного потребления и сферы услуг : тез. докл. респ. науч.-практ. семинара. – Хмельницкий, 1990. – С. 125.
43. К вопросу о целесообразности создания условий целенаправленного ориентирования структуры полимера в деталях низа обуви / Б. Н. Злотенко, Г. А. Пискорский, Н. Е. Скиба // Тезисы докладов юбилейных XLII научной и X научно-методической конференций профессорско-преподавательского состава, посвященных 60-летию основания института, 17–24 апр. 1990 г. – Киев : КТИЛП, 1990.
44. Проектирование пресс-форм для литья низа обуви / Н. Е. Скиба, Б. Н. Злотенко // Перспективы развития производства товаров народного потребления и сферы услуг : тез. докл. респ. науч.-практ. семинара. – Хмельницкий, 1990. – С. 124.
45. Разработка устройства для разволокнения натуральных кож / А. Б. Гуменюк, Н. Е. Скиба // Управление триботехническими и прочностными свойствами механических систем : сб. науч. тр. – Киев : УМК ВО, 1990. – С. 129–132.
1992
46. Взаимосвязь структуры полимерных обувных материалов и их эксплуатационных характеристик / Н. Е. Скиба, Г. А. Пискорский, Б. Н. Злотенко // Качество и надежность узлов трения : тез. докл. межресп. науч.-техн. конф. – Хмельницкий, 1992. – С. 150–151.
47. Получение заданной степени ориентации макромолекул в поверхностных слоях литых полимерных деталей низа обуви / Н. Е. Скиба, Б. Н. Злотенко, Г. А. Пискорский // Тезисы докладов 44-й научной и 12-й научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава института, 14–24 апр. 1992 г. – Киев : КТИЛП, 1992.
1993
48. Експлуатаційні характеристики деталей низу взуття із штучних полімерних матеріалів / М. Є. Скиба, Г. А. Піскорський, Б. М. Злотенко // Вдосконалення обладнання легкої промисловості та складної побутової техніки : тези доп. міжнар. наук.-техн. конф. – Хмельницький, 1993. – С. 67.
49. Моделювання процесу заповнення литтєвої прес-форми для виготовлення деталей низу взуття / М. Є. Скиба, Г. А. Піскорський, Б. Н. Злотенко // Вдосконалення обладнання легкої промисловості та складної побутової техники : тези доп. міжнар. наук.-техн. конф. – Хмельницький, 1993. – С. 41.
50. Перспективы утилизации отходов волокнистых материалов / А. Б. Гуменюк, Г. А. Пискорский,  Н. Е. Скиба // Вдосконалення обладнання легкої промисловості та складної побутової техники : тези доп. міжнар. наук.-техн. конф. – Хмельницький, 1993. – С. 40.
51. Проблемы автоматизации загрузки в технологические машины легкодеформируемых деталей изделий легкой промышленности / Г. А. Пискорский, Н. Е. Скиба, А. Э. Вийера // Вдосконалення обладнання легкої промисловості та складної побутової техніки : тези доп. міжнар. наук.-техн. конф. – Хмельницький, 1993. – С. 23–24. 
1996
52. Струйное течение полимера в литьевой пресс-форме / Б. Н. Злотенко, А. П. Бурмистенков, Н. Е. Скиба // Проблеми сучасного машинобудування : зб. наук. пр. – Хмельницький : ТУП, 1996. – С. 61–62.
1997
53. Исследование причин отказов герметичных холодильных компрессоров / Г. П. Черменский, Ж. Г. Кунела, Н. Е. Скиба // Проблеми трибології : міжнар. наук. журн. / Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 1997. – № 2. – С. 88–95.
1998
54. Еколого-економічні аспекти використання відходів полімерних матеріалів, шляхом розробки і впровадження високоефективних технологій їх подрібнення / М. Є. Скиба, О. Б. Гуменюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Спец. вип. : наук. журн. – Хмельницький, 1998. – № 4, ч. 2. – С. 112–114.
55. Теоретический анализ износостойкости деталей ротационных холодильных компрессоров и выбор материалов для их изготовления / Н. Е. Скиба // Вісн. Технол. ун-ту Поділля : наук. журн. – Хмельницький, 1998. – № 4. – С. 146–148.
  1999
56. Метод маркерів і комірок у задачах руху рідин з вільною поверхнею / М. Є. Скиба, Б. М. Злотенко, О. М. Синюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля : наук. журн. – Хмельницький, 1999. – № 6. – C. 142–144.
2000
57. Вирішення задачі про плин рідини з в’язкістю, що є функцією координат / М. Є. Скиба, Б. М. Злотенко, О. М. Синюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2000. – № 5, ч. 1. – C. 46–48.
58. Конечно-разностный метод исследования процесса заполнения прямоугольной пресс-формы путем визжализации потока расплава / Б. Н. Злотенко, Н. Е. Скиба, О. Н. Сынюк // Вісн. Київ. держ. ун-ту технологій та дизайну : наук. журн. – Київ, 2000. – № 2. – С. 48–53.
  2001
59. Від Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування до Технологічного університету Поділля / М. Є. Скиба, С. Г. Костогриз // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2001. – № 5. – C. 7–11.
60. Вплив структури литих полімерних деталей на їх міцність / М. Є. Скиба, О. П. Бурмістенков, Б. М. Злотенко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2001. – № 1, ч. 1. – С. 104–107.
61. Гуманітарно-педагогічний факультет: досягнення та перспек­тиви / М. Є. Скиба // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманітар., психол.-пед. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2001. – № 3, ч. 2. – C. 9–10.
62. Розробка та вдосконалення прес-форм для лиття низу взуття / М. Є. Скиба // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах : міжнар. наук.-техн. журн. / Хмельниц. нац. ун-т, Укр. технол. акад. – Хмельницький, 2001. – № 3. – С. 136–138.
  2002
63. Активізація науково-дослідної роботи студентів / М. Є. Скиба, Г. М. Драпак // Перша міжнародна науково-практична конференція "Науково-дослідна робота студентів: аспект формування особистості майбутнього вченого фахівця високої кваліфікації" : зб. матеріалів конф. (30 верес.–3 жовт. 2002 р.) / Ін-т вищ. освіти АПН України, Запоріз. нац. техн. ун-т, Моск. держ. техн. ун-т ім. М. Е. Баумана. – Запоріжжя, 2002. – С. 109–113.
64. Визначення ефективних параметрів послаблення волоконної структури шкіри при розтягу / М. Є. Скиба // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2002. – № 6, ч. 1. – С. 263–273.
65. Експериментальні дослідження впливу конструкції прес-форми взуттєвого виробництва на процес її заповнення полімерним матеріалом / Б. М. Злотенко, М. Є. Скиба, О. М. Синюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2002. – № 3, т. 2. – С. 9–12.
66. Методи когнітивного інтерв’ю / М. Є. Скиба, О. М. Синюк, Л. Л. Станіславова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2002. – № 4, ч. 1. – С. 69–71.
67. Структурно-механічна модель та метод визначення раціональних параметрів розволокнення натуральних шкіряних матеріалів / М. Є. Скиба // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2002. – № 4, ч. 1. – С. 192–199.
68. Теоретичні засади підвищення довговічності спецодягу металургів / О. П. Кочетов, М. Є. Скиба, В. О. Гуляєва // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2002. – № 1. – С. 86–91.
  2003
69. Аналіз напружено-деформованого стану композиційного матеріалу методом скінченних елементів / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський // Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва : матеріали І укр.-пол. наук. конф., 16–18 жовт. 2003 р., смт. Сатанів / Технол. ун-т Поділля, Краків. політехн. ун-т ім. Тадеуша Костюшки. – Хмельницький, 2003. – С. 155–156.
70. Визначення основних параметрів конструкції молоткового подрібнювача текстильних та волокнистих відходів / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Е. О. Філіпченко // Проблемы лег.и текстил. пром-сти Украины. – 2003. – № 1. – С. 105–109.
71. Використання нейронних мереж для пошуку закономірностей, прогнозування та якісного аналізу інформації / О. М. Синюк, М. Є. Скиба, О. А. Кравчук // Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах : матеріали наук.-практ. конф., 24–25 квіт. 2003 р. / редкол.: М. Є. Скиба [та ін.] ; Нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин, Технол. ун-т Поділля (м. Хмельницький). – Хмельницький : ТУП, 2003. – Ч. 1. – С. 57–62.
72. Исследование эффективности иглофрезерного рабочего органа при дроблении эластомеров / Н. Е. Скиба, В. И. Ищук // Ресурсо- и энергосберегающие технологии промышленного производства : материалы междунар. науч.-техн. конф. / Витеб. гос. технол. ун-т. – Витебск, 2003. – С. 23–26.
73. Комп’ютеризація – важлива складова професійного становлення людини в інформаційному суспільстві / М. Є. Скиба, М. А. Дудар // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 жовт. 2003 р. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 64–73.
74. Концепція гідродинамічного розволокнення відходів шкіряних матеріалів у виробництві взуттєвих картонів. Повідомлення 1 / М. Є. Скиба // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2003. – № 5, ч. 1. – С. 178–186.
75. Моделювання процесу подрібнення композиційних матеріалів з використанням методу скінчених елементів / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Г. С. Головко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. Спец. вип.:  наук. журн. – Хмельницький, 2003. – Т. 2, № 6, ч. 1. – С. 7–11.
76. Навчання та виховання студентської молоді – на вищий якісний рівень / М. Є. Скиба, К. С. Островський // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 жовт. 2003 р. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Технол. ун-т Поділля ; заг. ред. І. Є. Каньковського. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 358–364.
77. Послаблення волоконної структури натуральної шкіри при дії напружень зсуву та розтягу / М. Є. Скиба // Вісн. Житомир. держ. технол. ун-ту : наук. журн. – Житомир, 2003. – № 1. – С. 35–43.
78. Послаблення волоконної структури шкіри при двоосному деформуванні / М. Є. Скиба // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2003. – № 1, ч. 1. – С. 7–14.
79. Технологічні пристрої для розволокнення шкіри / М. Є. Скиба // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну : наук. журн. – Київ, 2003. – № 4. – С. 200–206.
80. ТУП. На порозі інформаційного суспільства / М. Скиба, М. Дудар // Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 9–15.
81. Установка для акустичних досліджень ефективних властивостей матеріалів / М. Є. Скиба, Л. Ф. Артеменко, С. А. Демішонкова // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну : наук. журн. – Київ, 2003. – № 2. – С. 16–22.
82. Формування стереотипів як базис інформаційних операцій / М. Є. Скиба, О. І. Бондаренко // Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах : матеріали наук.-практ. конф., 24–25 квіт. 2003 р. / редкол.: М. Є. Скиба [та ін.] ; Нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Технол. ун-т Поділля (м. Хмельницький). – Хмельницький : ТУП, 2003. – Ч. 1. – С. 46–51.
83. Числове моделювання технологічного процесу кавітаційного розволокнення відходів шкіри / М. Є. Скиба // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну : наук. журн. – Київ, 2003. – № 3. – С. 226–232.
84. Числове моделювання течії композиційної рідини в порожнині кавітаційного розволокнювача / М. Є. Скиба // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах : міжнар. наук.-техн. журн. / Хмельниц. нац. ун-т, Укр. технол. акад. – Хмельницький, 2003. – № 2. – C. 42–45.
  2004
85. Improvement of Footwear Moulding Machines for the Production of the Advanced Reliability Items / M. Skyba, O. Synyuk // The eleventh world congress in Mechanism and Machine Science / editor: Tian Huang ; School of Mechanical Engineering Tianjin University. – Tianjin (China), 2004. – Vol. 5. – P. 2212–2216.
86. Improvement of press-forms for polymeric items moulding / M. Skyba, O. Synyuk // IV international scientific conference: Optimization of Production Systems in Foundries / Editor Archive of foundry. – Lodz (Poland), 2004. – P. 235–258.
87. The Change of Leather Features under the Influence of Force Field / M. Skyba // The eleventh world congress in Mechanism and Machine Science / editor: Tian Huang ; School of Mechanical Engineering Tianjin University. – Tianjin (China), 2004. – Vol. 1. – P. 376–380.
88. Визначення раціональних технологічних параметрів пристроїв для розволокнення шкіряних матеріалів / М. Є. Скиба // Вісн. Житомир. держ. технол. ун-ту : наук. журн. – Житомир, 2004. – № 1. – С. 59–65.
89. Визначення силових параметрів процесу розволокнення шкіряних відходів у валковому пристрої / М. Є. Скиба // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну : наук. журн. – Київ, 2004. – № 1. – С. 72–79.
90. Моделювання міжнародних відносин за допомогою нейронних мереж / О. М. Синюк, В. В. Третько, М. Є. Скиба // Актуал. проблеми міжнар. відносин : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2004. – № 49, ч. 1. – С. 235–238.
91. Моделювання процесу подрібнення та послаблення структури композиційного матеріалу у валковому механізмі з профілем трикутника Рьоло / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Г. С. Головко // Вісн. Тернопіл. держ. техн. ун-ту : наук. журн. – Тернопіль, 2004. – Т. 9, № 1. – С. 34–39.
92. Моделювання структури шкіри при визначенні її ефективних властивостей в процесі розволокнення / М. Є. Скиба // Вісн. Чернігів. держ. технол. ун-ту. Серія: Техн. науки : наук. зб. – Чернігів, 2004. – № 21. – С. 236–250.
93. Ослаблення структури шкіряних відходів перед їх розволокненням / М. Є. Скиба // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2004. –  № 2, ч. 1, т. 1. – С. 211–217.
94. Проектування технологічного процесу розволокнення шкіряних матеріалів на валкових пристроях / М. Є. Скиба // Вісн. Житомир. держ. технол. ун-ту : наук. журн. – Житомир, 2004. – № 2. – С. 48–56.
95. Структурні основи технології розволокнення натуральної шкіри / М. Є. Скиба, В. В. Кострицький // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2004. – № 1, ч. 1. – С. 92–98.
96. Числове моделювання процесу заповнення порожнини прес-форми складної конфігурації / М. Є. Скиба, Б. М. Злотенко, О. М. Синюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2004. – № 5. – С. 49–52.
  2005
97. Imраст – програмний комплекс для нелінійного динамічного аналізу / М. Скиба, Ю. Михайловський, Г. Головко // Технічно-економічне сприяння розвитку підприємництва = Techniczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiebiorczosci : зб. пр. ІІ пол.-укр. наук. конф. – Krakow : Politechniki Krakowskiej, 2005. – С. 249–258.
98. Аналіз основних показників, які впливають на вибір професії / О. І. Москалюк, М. Є. Скиба // Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки : зб. наук. пр. викл. гуманітар. ін-ту (підгот. за результатами н.-д. роботи 2005 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2005. – С. 31–33.
99. Визначення можливостей використання валкового механізму для переробки гуми у високоеластичному стані / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Г. С. Головко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2005. – № 1. – С. 76–79.
100. Вплив педагога на формування особистості майбутнього робітника / М. Є. Скиба, О. М. Коханко // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 жовт. 2005 р. / Хмельниц. нац. ун-т, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти ; заг. ред. І. Є. Каньковського. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – С. 41–48.
101. Гідродинамічне розволокнення відходів шкіряних матеріалів / М. Є. Скиба // Технічно-економічне сприяння розвитку підприємництва = Techniczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przed-siebiorczosci : зб. пр. ІІ пол.-укр. наук. конф. – Krakow : Politechniki Krakowskiej, 2005. – С. 259–269.
102. Експериментальне дослідження процесу утворення спаїв та впливу орієнтації спаїв на експлуатаційні властивості полімерних виробів / М. Є. Скиба, О. М. Синюк / Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2005. – № 4, ч. 1, т. 2. – С. 245–248.
103. Курс “Державна молодіжна політика України” у вузі / М. Є. Скиба, М. А. Дудар // Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки : зб. наук. пр. викл. гуманітар. ін-ту (підгот. за результатами н.-д. роботи 2005 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2005. – С. 8–12.
104. Курс “Основи педагогічної майстерності” як умова розвитку комунікативних здібностей майбутнього педагога / Н. В. Хворостовська, М. Є. Скиба // Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки : зб. наук. пр. викл. гуманітар. ін-ту (підгот. за результатами н.-д. роботи 2005 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2005. – С. 17–18.
105. Моделювання процесу подрібнення та послаблення структури шкіри / Ю. Б. Михайловський, М. Є. Скиба, Г. С. Головко // Вісн. Тернопіл. держ. техн. ун-ту : наук. журн. – Тернопіль, 2005. – № 1. – С. 6.
106. Молотковий подрібнюючий пристрій для текстильних та волокнистих матеріалів / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Е. О. Філіпченко, Г. С. Головко // Сотрудничество для решения проблемы отходов : тез. докл. II Междунар. конф., 9–10 февр. 2005 г. – Харьков, 2005. – С. 5.
107. Переробка вторинних ресурсів / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Г. С. Головко // Сотрудничество для решения проблемы отходов : тез. докл. II Междунар. конф., 9–10 февр. 2005 г. – Xарьков, 2005. – С. 5.
108. Підготовка педагогів в сучасних соціальних умовах / М. Є. Скиба // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. викл. гуманітар. ін-ту (підгот. за результатами н.-д. роботи 2005 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2005. – С. 3–8.
109. Проектування змісту дисципліни “Нове в техниці та технології швейних виробів” / М. Є. Скиба, О. Пащенко // Дидактика професійної школи : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – Вип. 2. – С. 75–80.
110. Проектування молоткового подрібнювача для переробки гуми в високоеластичному стані / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Г. С. Головко // Механіка та інформатика : зб. матеріалів III укр.-пол. наук. конф. молодих вчених, 28–30 квіт. 2005 р. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – С. 183–186.
111. Професійне становлення особистості фахівців в умовах ринкової економіки / М. Є. Скиба // Дидактика професійної школи : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – Вип. 3. – С. 23–27.
112. Тестова система оцінювання знань з матеріалознавста швейних виробів / М. Скиба, О. Кустова / Дидактика професійної школи : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – Вип. 2. – С. 81–86.
  2006
113. Іmраст – програмний комплекс для нелінійного динамічного аналізу / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Г. С. Головко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2006. – № 1. – С. 70–75.
114. Комунікативні уміння як психолого-педагогічна категорія / М. Є. Скиба, Н. В. Хворостовська // Дидактика професійної школи : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – Вип. 4. – С. 6.
115. Моделювання процесу руйнування текстильного матеріалу в молоткових подрібнювачах / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Е. О. Золотенко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2006. – № 5. – С. 30–35.
16. Освітній процес вищого навчального закладу як детермінанта особистісного і професійного розвитку студента / М. Є. Скиба // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. викл. гуманітар. ін-ту. –  Хмельницький : ХНУ, 2006. –  С. 3–5.
117. Професійне становлення особистості фахівців в умовах ринкової економіки / М. Скиба // Проф.-техн. освіта : наук.-метод. журн. – Київ, 2006. – № 1. – С. 22–26.
118. Розробка методики пошуку оптимальних параметрів для нелінійних моделей / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Е.О. Філіпченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2006. – № 2, т. 1. – С. 176–180.
  2007
119. Evaluation of quality winding of textile materials / M. Skyba, V. Kostritsky, L. Artemenko // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2007. – № 5. – C. 16–19.
120. Principles of calculation of elastic constants of microporous materials / M. Skyba, V. Kostritsky // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2007. – № 5. – C. 32–35.
121. Дистанційне навчання у Хмельницькому національному університеті / М. Є. Скиба, М. П. Мазур, Я. М. Гладкий // Комп’ютерні технології в Хмельницькому національному університеті : інформ. зб. / за ред. С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – С. 31–39.
122. Застосування інформаційно-технічних засобів навчання у вищих навчальних закладах / М. Є. Скиба // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. викл. за підсумками н.-д. роботи в 2006 р. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – С. 46–48.
123. Інтелігентність, державотворення – чи є вони ідеалами сучасної студентської молоді? / М. Є. Скиба, М. А. Дудар // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. викл. за підсумками н.-д. роботи в 2006 р. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – С. 136–138.
124. Методи математичного орієнтування та динамічного планування в N-мірному просторі чинників еволюції фретинг-процесів / Ю. І. Шалапко, Ю. Б. Михайловський, М. Є. Скиба, С. Г. Костогриз // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2007. – № 5. – С. 52–58.
125. Проблема професійного самовизначення особистості / М. Є. Скиба // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. викл. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – Вип. 3. – С. 3–6.
126. Проблема професійної спрямованості особистості в умовах ринкових перетворень економіки в Україні / М. Є. Скиба // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 24–26 жовт. 2007 р. – Хмельницький : ХНУ, 2007.
127. Проектування молоткового подрібнювача для переробки текстильних відходів / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Е. О. Золотенко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2007. – № 1. – С. 83–90.
128. Система вступних випробувань у формі комп’ютерного тестування / М. Є. Скиба, С. Г. Костогриз, О. П. Терещенко, К. В. Ліствін // Комп’ютерні технології в Хмельницькому національному університеті : інформ. зб. / за ред. С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – С. 66–70.
129. Системна реалізація принципів управління якістю підготовки фахівців та її інформаційно-комп’ютерне забезпечення / М. Є. Скиба, С. Г. Костогриз // Комп’ютерні технології в Хмельницькому національному університеті : інформ. зб. / за ред. С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – С. 3–5.
  2008
130. Звіт ректора Хмельницького національного університету Скиби Миколи Єгоровича на 2002–2008 роки / М. Є. Скиба. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 60 с.
131. Інноваційний розвиток наукової діяльності в Хмельницькому національному університеті / М. Є. Скиба, В. Г. Каплун, В. П. Олександренко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2008. – № 6. – С. 7–15.
132. Методи інтерпретації в’язкопружних властивостей полімерних, шкіряних та текстильних матеріалів / М. Є. Скиба, В. В. Кострицький, Л. Ф. Артеменко // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну : наук. журн. – Київ,  2008. – № 4. – С. 14.
133. Методика розрахунку технології та конструкції молоткового подрібнювача для переробки текстильних відходів легкої промисловості / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Е. О. Золотенко // Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. II Междунар. науч. конф., Hатания (Израиль), 9–25 сентяб. –2 октяб. 2008 г. – Хмельницкий : ХНУ, 2008. – С. 22–25.
134. Методика розрахунку технологічних та конструктивних параметрів молоткового подрібнювального обладнання / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Е. О. Золотенко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2008. – № 2. – С. 41–45.
135. Обчислювальний кластер для вирішення фундаментальних та прикладних задач / М.Є. Скиба, Ю. Михайловський, О. Томчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2008. – № 4. – С. 202–205.
136. Перспективна розгорнута програма діяльності ректора Хмельницького національного університету Скиби Миколи Єгоровича на 2008–2015 роки. –  Хмельницький : ХНУ, 2008. – 52 с.
137. Структурні напруження на міжфазних межах елементів надмолекулярної структури / М. Є. Скиба, В. В. Кострицький, Л. Ф. Артеменко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2008. – № 2. – С. 180–185.
  2009
138. Визначення факторів, які суттєво впливають на ефективність проектування молоткового подрібнювача текстильних матеріалів / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Е. О. Золотенко // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. викл. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – Вип. 5. – С. 163–166.
139. Дослідно-експериментальна робота з психологічного забезпечення особистісно-орієнтованої освіти / М. Є. Скиба // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. викл. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – Вип. 5. – С. 3–6.
140. Моделювання процесу подрібнення полімерів у молотковому подрібнювачі / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Г. С. Головко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2009. – № 4. – С. 73–78.
141. Переробка відходів натуральних шкір / М. Є. Скиба, О. М. Синюк, Ю. Б. Михайловський // Основи інноваційно-наукових напрямів діяльності Хмельницького національного університету : зб. наук. пр. / за заг. ред. Скиби М. Є. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – С. 3–19.
142. Розробка новітніх екологічно чистих технологій та обладнання для переробки відходів легкої промисловості з повторним використанням у виробництві / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, О. М. Синюк // Інноваційні напрямки наукової діяльності Хмельницького національного університету. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – С. 5–6.
  2010
143. Використання програмного комплексу Impact для нелінійного динамічного аналізу методом скінченних елементів процесу подрібнення полімерних матеріалів у роторних дискових подрібнювачах / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, В. В. Заєць // Вісн. Київ. нац. ун-ту технології та дизайну : наук. журн. – Київ, 2010. – № 5, т. 3. – C. 111–116.
144. Інноваційні методи в науковій діяльності Хмельницького національного університету / М. Є. Скиба, Г. Б. Параска // Вісн. Київ. нац. ун-ту технології та дизайну : наук. журн. – Київ, 2010. – № 5, т. 4. – С. 203–212.
145. Розробка методики пошуку оптимальних параметрів для нелінійних моделей / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський // Вісн. Київ. нац. ун-ту технології та дизайну : наук. журн. – Київ, 2010. – № 5, т. 2. – С. 122–128.
146. Хмельницький національний університет на шляху до реалізації системи управління якістю підготовки фахівців / М. Є. Скиба // Вища школа : наук.-практ. вид. – Київ,  2010. – № 12. – С. 5–17.
  2011
147. Імплементація критеріїв європейської шкали оцінювання ESTS у систему вищої освіти України / М. Є. Скиба// Порівнял. проф. педагогіка : наук. журн. – Київ-Хмельницький,  2011. – № 1. – C. 73–81.
148. Методики пошуку оптимальних параметрів для нелінійних моделей / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Е. О. Янковець // IV Українсько-Польські наукові діалоги : міжнар. наук. конф., 11–14 жовт. 2011 р., м. Яремче : тези наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – С. 186–188.
149. Технології і обладнання для дифузійного зміцнення різального інструменту в плазмі тліючого розряду в безводневих середовищах / В. Г. Каплун, І. М. Пастух, М. Е. Скиба // 10-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові=10-th Inernational symposium of ukrainian mechanical engineers in Lviv, 25–27 трав. 2011 р. : праці / Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.]. – Львів,  2011. – С. 283–285.
  2012
150. The concert of the science park in khmelnitsky region / М. Skyba, V. Liubchyk, S. Paraska // Матеріали міжнародної наукової конференції "Новітні технології в текстильній промисловості", 9–11 жовт. 2012 р. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 17–22.
151. Взаємодія науки, бізнесу і влади в рамках наукового парку – передумова сталого розвитку економіки Подільського регіону / М. Є. Скиба, Г. Б. Параска, В. Р. Любчик // Наука і бізнес – основа розвитку економіки : тези доп. міжнар. наук.-практ. форуму, 11–12 жовт. 2012 р. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 46–48.
152. Дистанційне навчання як новий крок в історичному розвитку сучасної освіти / М. Є. Скиба, Я. М. Гладкий // Дистанційне навчання в університеті: досягнення і перспективи : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 3–11.
153. Информатизация образовательной деятельности Хмельницкого национального университета / Н. Е. Скиба, С. С. Ковальчук, Н. Н. Косиюк // Информационные и коммуникационные технологии в науке, образовании и производстве : материалы науч.-практ. конф., 29–30 окт. 2012 г. – Тирасполь : Изд-во "Ликрис", 2012. – С. 12–18.
154. Комп'ютерні технології для наукових досліджень і розробка програмного забезпечення у Хмельницькому національному університеті / М. Є. Скиба, Г. Б. Параска, Ю. Б. Михайловський // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 7–13.
155. Матеріально-технічна база та якість навчального процесу у вищому закладі освіти / М. Є. Скиба, С. Г. Костогриз // Матеріально-технічна база в освітній діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 4–9.
156. Освітня діяльність університету та болонські перетворення / М. Є. Скиба, Г. В. Красильникова, В. І. Бегняк // Університет на шляху Болонських перетворень : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 3–7.
157. П'ятдесят років творення Хмельницького національного університету : текст лекції для студентів і громадськості до Дня знань (3 вересня 2012 року) /  М. Є. Скиба. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 11 с.
158. Системна реалізація принципів інформаційно-комп'ютерного забезпечення управління якістю підготовки фахівців / М. Є. Скиба // Комп’ютеризація освітньої діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 3–6.
159. Університетська бібліотека як авангард формування інформаційного забезпечення освітньої діяльності / М. Є. Скиба // Бібліотека університету: витоки та сучасність : зб. наук. ст. та матеріалів, присвяч. 50-річчю з дня засн. наук. б-ки ун-ту / редкол.: О. Б. Айвазян [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 23–25.
160. Хмельницькому національному університету – 50 років! / М. Є. Скиба // Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. VII Междунар. науч. конф., посвящ. 50-летию Хмельниц. нац. ун-та, 25 авг.–1 сент. 2012 г., г. Опатия (Хорватия). – Хмельницкий : ХНУ, Сторожук О. В., 2012. – С. 3–5.
  2013
161. Зменшення витрат електроенергії для частотно-імпульсних приводів / О. М. Синюк, М. Є. Скиба // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2013. – № 6. – С. 54–57.
162. Інноваційні проекти і технології в системі якості навчального процесу університету / М. Є. Скиба // Інноваційність у науці і освіті : [до 70-річчя Ф. Шльосека : зб. наук. пр.] / НАПН України, Ком. пед. наук Пол. акад. наук, Хмельниц. нац. ун-т ; [редкол.: Кремень В. (голова) та ін. ; упоряд.: Н. Ничкало, І. Савченко].  – Київ [та ін.] : Богданова А. М., 2013. – С. 376–384.
163. Когнітивний конструктивізм і рівень інтегрованості педагогічної системи навчальної дисципліни в контексті європейського досвіду / В. І. Кириченко, М. Є. Скиба // Порівнял. проф. педагогіка : наук. журн. – Київ-Хмельницький,   2013. – № 1. – С. 75–81.
164. Національна стратегія розвитку освіти в Україні : текст відкритої лекції для студентів старших курсів до Дня знань (2 вересня 2013 року) /  М. Є. Скиба, М. П. Войнаренко. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 13 с.
165. Про підсумки діяльності колективу працівників університету у 2012–2013 навчальному році та основні завдання на 2013–2014 навчальний рік : доп. ректора ХНУ, проф., д-ра техн. наук, чл.-кор. НАПН України Скиби М. Є. на загал. зборах проф.-викл. складу. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 22 c.
166. Хмельницький національний університет: історія і сучасність : текст відкритої лекції для студентів першого курсу до Дня знань (2 вересня 2013 року) /  М. Є. Скиба. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 10 с.
  2014
167. Інноваційні проекти та технології в системі реформування якості навчального процесу університету / М. Є. Скиба // Вісн. Київ. нац. ун-ту технології та дизайну : наук. журн. – Київ, 2014. – С. 36–46.
168. Структурно-механічна модель полімерних виробів, отриманих литтям під тиском / М. Є. Скиба, О. М. Синюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2014. – № 6. – С. 27–33.
  2015
169. Базові складові якості професійної підготовки фахівців у Хмельницькому національному університеті / М. Є. Скиба // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. Серія: Екон. науки : наук. фах вид. – Київ, 2015. – Спец. вип.: Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 2 жовт. 2015 р. – C. 29–35.
170. Математичне моделювання впливу геометрії шнека та кінематичних параметрів його руху на переміщення гранульованого полімеру в процесі лиття під тиском / М. Є. Скиба, О. М. Синюк, А. Ю. Михайловський // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2015. – № 5. – С. 38–44.
171. Метод визначення ефективних властивостей багатошарових полімерних матеріалів / О. М. Синюк, М. Є. Скиба // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький,  2015. – № 6. – С. 54–62.
  2016
172. Голкофрезерний подрібнювач відходів легкої промисловості / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, О. М. Синюк // Розробка нових технічних процесів і обладнання підприємств : матеріали 44-й наук.-техн. конф. проф.-викл. складу Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький : ХНУ, 2016.
173. Математична модель одноосьової деформації полімеру сферолітної будови / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, О. М. Синюк // Розробка нових технічних процесів і обладнання підприємств : матеріали 44-й наук.-техн. конф. проф.-викл. складу Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький : ХНУ, 2016.
174. Моделювання зміни надмолекулярної структури полімерних матеріалів під час орієнтаційної витяжки / О. М. Синюк, М. Є. Скиба // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2016. – № 6. – С. 45–50.
175. Перспективи діяльності Хмельницького національного університету в концепції стратегії його розвитку / М. Є. Скиба // Вісн. Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. Серія: Екон. науки : наук. фах вид. – Київ, 2016. – Спец. вип.: Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., 7 жовт. 2016 р. – С. 260–271.
176. Сучасні напрямки енергозберігаючих технологій у Хмельницькому національному університеті / М. Є. Скиба // Сучасні технології та обладнання у виробництві : матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару, 27 жовт. 2016 р. – Хмельницький : ХНУ, 2016.
  2017
177. Formation of the model of the polymer material structure during orientation drawig / M. Skyba, O. Synyuk, T. Romanets // Actual problems of modern science : Monograph / ed. by Musial Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatji Ruslan. – Bydgoszcz (Poland), 2017. – P. 395–413.
178. General classification of 3D printing / Zozulia P., Pyshcheniuk N., Skyba M., Polishchuk O., Malec M. // Actual problems of modern science : Monograph / ed. by Musial Janusz, Polishchuk Oleh, Sorokatji Ruslan. – Bydgoszcz (Poland), 2017. – P. 413–421.
179. Експериментальні дослідження процесу переробки полімерних відходів легкої промисловості / М. Є. Скиба, О. М. Синюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2017. – № 6. – С. 286–292.
180. Перспективи використання 3D-принтерів, що друкують гранулами чи подрібненими полімерними відходами / М. Є. Скиба, О. Поліщук, П. Зозуля, А. Поліщук // VII Ukrainian-Polish Scientific Dialogues : Conference Proceedings. International Scientific Conference, 18–21 October 2017, Khmelnytsky (Ukraine). – Khmelnytsky : Khmelnytsky National University, 2017. – P. 164–165.
181. Перспективи розвитку освіти впродовж життя у Хмельницькому національному університеті / М. Скиба // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 9–10 листоп. 2017 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2017. – С. 15–16.
182. Характеристика складових системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Хмельницького національного університету / М. Є. Скиба // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. Серія: Екон. науки. – Київ, 2017. – Спец. вип. : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовт. 2017 р., м. Київ). – С. 169–182.
  2018
183. Residual Stresses in Layers of Structural Steels Nitrided in Glow Discharge / M. S. Stechyshyn, M. E. Skyba, M. M. Student, V. P. Oleksandrenko, M. V. Luk’yanyuk // Materials Science. – 2018. – Vol. 54, Iss. 3. – P. 395–399.
184. The device for the determination of thermal conductivity of heat-insulating materials / M. Skiba, O. Polishcuk, Ja. Musial, T. Kalaczynski // Технічна творчість: зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – С. 74–76.
185. Дослідження процесів безводневого азотування в тліючому розряді / М. Є. Скиба, М. С. Стечишин, В. П. Олександренко,  В. С. Курской, А. В. Мартинюк // Проблеми трибології : міжнар. наук. журн. – Хмельницький, 2018. – № 2. – С. 6–16.
186. Залишкові напруження в азотованих у тліючому розряді шарах конструкційних сталей / М. С. Стечишин, М. Є. Скиба, М. М. Студент, В. П. Олександренко, М. В. Лук’янюк // Фіз.-хім. механіка матеріалів : міжнар. наук.-техн. журн. / НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів, 2018. – Т. 54, № 3. – С. 96–100.
187.  Математичне моделювання пристрою для попереднього розрізання тари з поліетилентерефлаталу під час завантаження в роторні дробарки / В. П. Місяць, О. В. Місяць, М. Є. Скиба, П. Ф. Зозуля, А. О. Поліщук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2018. – № 6, т. 2. – С. 34–38.
188. Пристрій для визначення теплопровідності теплоізоляційних матеріалів / М. Є. Скиба, О. С. Поліщук, Я. Мусял, Т. Калачинський // Актуальні проблеми розвитку техніки та технологій : матеріали міжнар. наук.-техн. конф. (27–29 верес. 2018 р.). – Хмельницький, 2018.
189. Розробка математичної моделі пластичної деформації поліетилену під дією валків профілю Рело / М. Є. Скиба, А. Ю. Кравчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2018. – № 6, т. 2. – С. 60–63.
190. Технології модифікації металевих поверхонь азотуванням в тліючому розряді / М. Скиба, М. Лук’янюк, М. Стечишин, В. Олександренко // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : матеріали 6-ї Міжнар. наук.-техн. конф., прсвяч. 100-річчю НАН України та 145-річчю Наук. т-ва ім. Шевченка, 25–26 жовт. 2018 р., м. Львів – Львів : КІНПАТРІ ЛТД, 2018. – С. 175–177.
  2019
191. Model of changing the stressed-deformed state of a polymer sheet during stretching / M. Ye. Skyba, O. M. Synyuk, B. M. Zlotenko // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2019. – Iss. 1. – P. 83–89.
192. Безводневе азотування в тліючому розряді з незалежними параметрами процесу / М. Є. Скиба, М. С. Стечишин, М. В. Лук'янюк, В. П. Олександренко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки : наук. журн. – Хмельницький, 2019. – № 2. – С. 11–16.
193. Втомна міцність азотованих сталей у корозивно-активних середовищах харчових виробництв / М. С. Стечишин, М. Є. Скиба, Ю. Г. Сухенко, М. І. Цепенюк // Фіз.-хім. механіка матеріалів : міжнар. наук.-техн. журн. / НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів, 2019. – Т. 55, № 1. – С. 125–129.

продовження


  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail