Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Бібліографія праць вчених університету


Покажчики, створені за період
2001-2014 рр.
Войнаренко Михайло Петрович
Григоренко Олександр Петрович
Йохна Микола Антонович
Калда Галина Станіславівна
Кіницький Ярослав Тимофійович
Костогриз Сергій Григорович
Кузьменко Анатолій Григорович
Локазюк Віктор Миколайович
Нижник Віктор Михайлович
Параска Георгій Борисович
Рудницький В'ячеслав Броніславович
Сілін Радомир Іванович
Скиба Микола Єгорович
Покажчики, створені за період 1997-2000 рр.
Абрамов Олексій Олексійович
Бегняк Віра Іванівна
Венгржановський Віктор Антонович
Гладкий Ярослав Миколайович
Каплун Віталій Грогорович
Косєнков Володимир Данилович
Кошель Василь Павлович
Орлов Олівер Олексійович
Ройзман Вілен Петрович
Торгова Лідія Володимирівна
ТОРГОВА ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

ЗМІСТ

Від упорядника
Наукові праці


ВІД УПОРЯДНИКА

   Бібліографічний покажчик підготовлений до 30-річчя від дня заснування Технологічного університету Поділля.
   В покажчику представлені матеріали, які відображають наукову та педагогічну діяльність доцента кафедри управління трудовими ресурсами, декана факультету бізнеса та права, “Відмінника освіти України”, члена-кореспондента Міжнародної академії їнформатизації Торгової Лідії Володимирівни. 
   Основний напрямок наукової роботи Л.В.Торгової - людський фактор виробництва: соціальні, економічні, соціологічні та фізіологічні аспекти, проблеми оплати праці і класифікації доходів населення, їх оподаткування. В науковій діяльності приділяє увагу проблемам управління сучасними міжнародними міграційними процесами трудових ресурсів, спробі побудувати модель міграційного руху у рамках світових переміщень працездатного населення.
   Покажчик охоплює наукові статті, тези доповідей, навчально-методичні розробки українською та російською мовами.
   При відборі літератури до покажчика були використані каталоги та картотеки бібліотеки ТУП, а також авторський екземпляр
   Матеріали в покажчику розташовані в алфавітному порядку видань.
   Відбір матеріалу виконано станом на 10 листопада 1997 року.
   Доповнення внесені станом на 01.05. 2004 року.

НАУКОВІ ПРАЦІ

1. Аудит малого підприємства / Л.В.Торгова, М.В.Полозова // Аудиторська діяльність в умовах становлення ринкової ситуації в Україні: Тези міжнародної науково-практичної конференції.-Львів, 1995.

2. Возрастание роли нормирования труда в совершенствовании распределительных отношений в условиях хозрасчета / Л.В.Торгова, Т.В.Михальчик // Хозяйственный расчет в сфере бытового обслуживания: Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции.-Хмельницкий, 1989.- С. 52-54.

3. Деякі проблеми формування інноваційного менеджера / Л.М. Ємельяненко, О.П. Кочетов, Л.В.Торгова //Вісник НТУ “Харківський Політехнічний Інститут.-2001.- Вип. 24.- С.192 – 195.

4. Дослідження адміністративно-територіального поділу Подільського краю/ Л.М. Ємельяненко, Л.В. Торгова, М.А. Ткаченко //Вісник Технологічного університету Поділля.-1999.- № 5.– С.25-27.

5. Дослідження демографічних явищ за допомогою гармонічного аналізу/ О.П.Кочетов, В.Д.Павлюк, Л.В.Торгова// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2002.- №2,Ч.1.- С. 30-35.

6. Економіка підприємства: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу для студ. економ. спец./Укл. В.М. Полозова, А.Б. Грушевицька; Рец. Л.В. Торгова.- Хмельницький: ТУП, 1999.- 14с.

7. Економічні та психологічні аспекти теорії мотивації праці / Л.М. Ємельяненко, Л.В. Торгова, І.О. Томіліна //Регіональні перспективи.- 2002.- №3-4.- С.23-25.

8. Жіночий ринок праці: регулювання зайнятості / Л.В. Торгова, О.Л. Ступарик, О.Борко // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини
(СІЕТ-7): Праці Міжнар. наук.-практ. конф.- К.:ФАДА ЛДТ, 2000.

9. Зовнішні міграційні процеси в Украіні і проблеми їх регулювання / Л.В.Торгова // Актуальні проблеми техніки та суспільства: Збірник статей викладачів та наукових співробітників Технологічного університету Поділля.-Хмельницький, 1996.- Вип.1.- С. 6-13.

10. Інвестування трудового потенціалу при економічній інтеграції України в Європейський Союз / Л.М. Ємельяненко, Л.В. Торгова // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини (СІЕТ-6): Праці Міжнар. наук.-практ. конф.– К.:ФАДА ЛДТ, 1999.– С.182-185.

11. Інституційне регулювання ринку праці / Л.М. Ємельяненко, Л.В.Торгова //Зб.наук.праць.– Кіровоград: КДТУ, 2002.- Вип.3.– С.74-77.

12. Інформаційне забезпечення маркетингу регіонального ринку праці / Л.В.Торгова, В. Абрамов., С. Волощук // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини (СІЕТ-7): Праці Міжнар. наук.-практ. конф.- К.:ФАДА ЛДТ, 2000.

13. Інформаційно-методологічні основи створення дієвого механізму працевлаштування на ринку праці / Л.М. Ємельяненко, Л.В. Торгова //Вісник Східноукраїнського національного університету. – 2001.- №8.– С.153-155.

14. Информатизация медицини как одно из приоритетных направлений социальной политики государства / Торгова Л.В., М. Недохнюк //Вісник РДТУ. - 2002.- Віп.2 (15).- С.525-532.

15. Информационная система регионального рынка труда / Л.В. Торгова, В.Абрамов, С.Волощук // Зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф.- Сочи, 2000.

16. К вопросу о подготовке кадров высшей квалификации в условиях рынка / Л.В.Торгова, В.М.Полозова // Проблемы экономики и совершенствования подготовки экономических кадров в условиях перехода к рынку: Тезисы международной научно-практической конференции.-Запорожье, 1995.

17. К вопросу функционирования предприятий коллективных форм собственности / Т.Ф.Косянчук, В.М.Полозова, Л.В.Торгова // Створення нормативної бази управління колективною власністю: Матеріали науково-практичної конференції.-Київ, 1995. -С. 23-25.

18. Конфліктологія: Навч. посібник/ Л.М.Ємельяненко, В.М.Петюх, Л.В.Торгова, А.М.Гриненко; За ред. В.М. Петюха, Л.В. Торгової.- К.: КНЕУ, 2003.- 315с.

19.Концептуальные основы управления рынком труда в условиях развития рыночных отношений /Л.М.Ємельяненко, Л.В. Торгова //Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини (СІЕТ-5): Праці Міжнар. наук.-практ. конф.– К.:ФАДА ЛДТ, 1999.– С.374-377.

20. Маркетинг ринку праці як основа управління та регулювання/ Л.В.Торгова, Т. Вітко //Регіональні перспективи.- 2000.- №2-3.- С. 31-34.

21. Маркетингові підходи до виявлення і реалізації трудових резервів на ринку праці / Л.М. Ємельяненко, Л.В. Торгова //Сучасні і формаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини (СІЕТ-7): Праці Міжнар. наук.-практ. конф.- К.:ФАДА ЛДТ, 2000.– С.316-318.

22. Математична модель та інтегральна оцінка соціального успіху особистостіті / О.П. Кочетов, Л.М. Ємельяненко, Л.В. Торгова //Регіональні перспективи.- 2002.- № 3-4.- С.263-265.

23. Межгосударственные миграционные процессы трудовых ресурсов и проблемы управления ими в условиях формирования рынка труда в Украине / Л.В.Торгова, Е.Р.Овчинникова // Проблемы экономики, оплаты и нормирования труда в условиях формирования рыночных механизмов: Тезисы международной научно-практической конференции.- Хмельницкий, 1995.- С. 45-46.

24. Менеджмент внешнеэкономической деятельности предприятий: Конспект лекций для студентов дневной и заочной форм обучения специальностей "МО", "Финансы", "УТР", "ЕК"/ Сост. Л.В. Торгова, О.П. Олексийчук.- Хмельницький: ТУП, 2000.- 27с.

25. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Програма, методичні вказівки та контрольні завдання для студ. спец. ”Фінанси”, „Управління трудовими ресурсами”/ Л.В. Торгова, О.П.Олексійчук., О.В. Хитра.- 2001. – 44 с.

26. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Програма, методичні вказівки та контрольні завдання для студ. заочн. форми навчання спец. „Менеджмент організацій”, „Економічна кібернетика”/ Л.В.Торгова, О.П. Олексійчук, О.В. Хитра.- 2001. – 42 с.

27. Методика расчёта обоснованных норм времени на технологически неделимые и организационные операции при изготовлении одежды / Л.В.Торгова, И.М.Михайловская // Автоматизация нормирования труда: Тезисы докладов республиканской научно-практической конференции.- Хмельницкий, 1988.- С.160-163.

28. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спец. "Управління трудовими ресурсами"/ Укл. Л.В. Торгова, М.Д. Ведерніков, Л.М. Ємельяненкота ін.; Відпов.за вип. А.С. Тельнов.- Хмельницький: ТУП, 2000.- 28с.

29. Методичні вказівки магістерської роботи за спец. ”Управління трудовими ресурсами”/ Л.В.Торгова, Л.М. Ємельяненко, М.Д. Ведерников та ін.-2002. – 29 с.

30. Методичні рекомендації до курсу : "Психологія ділових переговорів".: Для студентів економічних спеціальностей. / О.А. Коновалова, І.Г. Батраченко, Л.В Торгова.- Хмельницький: ТУП, 1996.- Ч.1.-38с.

31. Методические указания к лабораторным работам по курсу “НОТ” и нормирования труда для студентов специальности 1741 дневной формы обучения / Л.В.Торгова, И.М.Михайловская, А.С.Ярушевская.- Киев: Укрвузполиграф, 1980.

32. Методологические аспекты управления производительностью труда на предприятиях непроизводственной сферы / Л.В.Торгова, В.М.Полозова // Управление трудовыми ресурсами: проблемы и перспективы развития: Международная научно-практическая конференция.- Хмельницкий: ТУП, 1997.- С.14-15.

33. Механизм организации управления региональным рынком труда / Л.М. Ємельяненко, Л.В. Торгова // Проблемы региональной экономики: теория и практика: Материалы Междунар. науч.-практ. конф.- Гомель: ГТТУ, 2001.– С.102-104.

34. Некоторые моменты политики государственного регулирования миграции трудовых ресурсов / Л.В.Торгова, Е.Р.Овчинникова // Актуальні проблеми техніки та суспільства: Збірник статей викладачів та наукових співробітників ТУП.- 1996.- Вип. 1. С. 55-58. 

35. Некоторые направления совершенствования организации оплаты труда в бытовом обслуживании населения / Л.В.Торгова // Организация и нормированние труда на промышленных предприятиях: Тезисы областной научно-практической конференции.- Хмельницкий, 1990.- С. 181-183.

36. Некоторые направления совершенствования распределительных отношений в новых условиях хозяйствования / Л.В.Торгова // Резервы повышения эффективности общественного развития: Тематический сборник научных трудов.- Москва: ВЗФЭИ, 1990.

37. НОТ и нормирование труда: Методические указания для проведения лабораторных работ для студентов специальности 1741 / Б.Н.Игумнов, Л.В.Торгова, Т.П.Завгородняя и др.- Киев: Укрвузполиграф, 1980.

38. О современных методах оценки положения малого предпринимательства на рынке / Л.В.Торгова, Т.Ф.Косянчук, В.М.Полозова.- Киев: Укрвузполиграф, 1980.

39. Організаційні принципи оплати праці та її функції / Л.В.Торгова // Вісник Технологічного університету Поділля. Сер. 2. Економічні науки.- 1997.- № 1.- С. 113-116. 

40. Основи зовнішньоекономічних звя’зків: Методичні вказівки до вивчення курсу / Л.В.Торгова.- Хмельницький: ТУП, 1995.

41. Особливості формування системи "ціна праці"- заробітна плата - зайнятість" в економіці перехідного періоду/ Л.В.Торгова, О.Л.Ступарик// Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні науки.- 2001.- №2,Ч.1.- С.39-42.

42. Основи зовнішньоекономічних звя’зків: Методичні вказівки до вивчення курсу / Л.В.Торгова.- Хмельницький: ТУП, 1995.

43. Оценка труда в условиях перехода к рыночным отношениям / Л.В.Торгова, И.В.Гой // Сучасний стан та проблеми розвитку сучасної економічної науки на Україні: Тези конференції.- Тернопіль, 1992.

44. Оценка труда в условиях перехода к рыночным отношениям / И.В.Гой, Л.В.Торгова, О.Емец // Проблемы труда, экономики и экологии: Сборник докладов межрегионального семинара.- Хмельницкий: ХТИ, 1994.- С. 71-76.

45. Оцінка ефективності розміщення виробництва за допомогою методу потенціалів/ О.П.Кочетов, А.А.Гарват, Л.В.Торгова та ін.// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2002.- №2,Ч.1.- С. 312-322.

46. Перспективы создания и развития современных информационных технологий управления трудовыми ресурсами Украины / Л.В.Торгова, Л.М.Емельяненко // Труды IV-ой Междунар. науч.-практ. конф.- Киев, 1998.

47. Підготовка нової генерації фахівців/ М.Бондаренко, Л.Торгова// Економіст.- 2000.- №1.- С. 56-58.

48. Порівняльна характеристика типової методики та методу PERT при проведенні гармонійного аналізу/ О.П.Кочетов, А.К.Кармаліта, Л.В.Торгова// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2001.- №1.- С.206-207.

49. Применение микроэлементных нормативов времени как основы автоматизиции и нормирования труда / Л.В.Торгова, В.В.Стадник // Повышение социально-экономической эффективности новой техники и ускорение ее внедрения в народное хозяйство: Тезисы докладов и выступлений на научно-практической конференции.- Уфа, 1984.

50. Про дефініцію поняття “Постачально-збутова логістика”/ О.П. Кочетов, Л.В. Торгова //Економіка: Проблеми теорії та практики. - 2002.- № 2 (124).- С.76-82.

51. Про окремі категорії дисципліни “Розміщення продуктивних сил”/ О.П. Кочетов, А.В. Григорович, Л.В. Торгова //Вісник ХІРУП.- 2003.- № 1.- С.263-266.

52. Проблеми аудиту малого підприємства / В.Полозова, Л.В.Торгова // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29-31 травня 1996 р.- Хмельницький: ТУП, 1996.- С. 123-125.

53. Проблемы создания совместных предприятий в Украине / Л.В.Торгова, О.В.Хитрая // Проблемы экономики, оплаты и нормирования труда в условиях формирования рыночных механизмов: Тезисы международной научно-практической конференции.- Хмельницкий, 1995.- С. 97-99.

54. Проблеми управління міждержавною міграцією трудових ресурсів в умовах формування ринку в Україні / Л.В.Торгова, Є.Р.Овчиннікова // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського Регіону: Тези доповідей науково-практичної конференції.- Хмельницький: ТУП, 1995.- С. 222-223.

55. Проблемы формирования и функционирования рынка труда в Украине / Л.В.Торгова, Л.М.Емельяненко // Проблемы современной экономики нормирования и результатов труда: Межрегиональный научно-практический семинар.- Хмельницкий, 1996.- С. 32-37.

56. Проблеми формування єдиної регіональної інфраструктури / Л.В. Торгова // Экономические инновации.- 2001.- Вип.10.- С.20-21.

57. Проблеми формування молодіжного ринку праці / Л.В. Торгова //Держава та регіони. - 2002.- № 1.- С.130-134.

58. Проблемы современной экономики,нормирование затрат и результатов труда: Сборник докладов и тезисов межрегионального научно-практического семинара/ Отв.за вып. Л.В. Торгова.- Хмельницкий: ТУП, 1996.- 132с.

59. Разработка типовых структур трудовых процессов отрасли бытового обслуживания населения / Л.В.Торгова // Совершенствование теории и практики нормирования в новых условиях организации и стимулирования труда: Тезисы докладов областной научно-практической конференции.- Хмельницкий, 1985.- С. 68-71.

60. Регулирование и управление заработной платы в современных экономических условиях / Л.В.Торгова // Проблемы труда, экономики и экологии: Сборник докладов межрегионального семинара.- Хмельницкий: ХТИ, 1994.- С. 68-71.

61. Розвиток зовнішніх міграційних процесів в Україні / Л.В.Торгова, В.М.Полозова // Управління трудовими ресурсами: проблеми і перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція.- Хмельницькій: ТУП, 1997.- С. 272-273.

62. Розвиток зовнішніх міграційних процесів в Україні/ Л.В.Торгова, В.М.Полозова.- Хмельницький, 1997// Управління трудовими ресурсами: проблеми і перспективи розвитку.- 1997.- Ч.2.- С.272-273.

63. Совершенствование нормирования труда в бытовом обслуживании населения на основе микроэлементных нормативов / Л.В.Торгова // Вопросы технического и экономического совершенствования бытового обслуживания: Сборник научных трудов.- Киев, 1988.

64. Совершенствование нормирования труда в бытовом обслуживании населения на основе микроэлементных нормативов / Л.В.Торгова, И.М.Михайловская, Р.М Адамчук // Организация, нормирование и оплата в новых условиях хозяйствования: Тез. докл. обл. конф. – Харьков, 1998.

65. Совершенствование нормирования труда в бытовом обслуживании населения на основе микроэлементных нормативов / Л.В.Торгова, И.М.Михайловская, Р.М.Адамчук // Организация, нормирование и оплата в новых условиях хозяйствования: Тезисы докладов областной конференции.- Харьков, 1998.

66. Совершенствование организации и нормирования труда на предприятиях бытового обслуживанния / Л.В.Торгова // Об итогах научно-исследовательской деятельности института в 1988 и задачи на 1989 г.: Тезисы докладов конференции ВЗФЭИ.- Москва, 1989.

67. Совершенствование структуры и длительности трудовых процессов на предприятиях бытового обслуживания населения / Л.В.Торгова, И.М.Михайловская // Автоматизация нормирования труда: Тезисы докладов республиканской конференции.- Хмельницкий, 1988.- С. 179-181.

68. Содержание функций оплаты труда и принципов ее организации в условиях развития рынка труда / Л.В.Торгова, Т.Старцун // Проблемы экономики и труда: Сборник докладов Украинской научно-практической конференции.- Хмельницкий, 1993.- С. 49-51.

69. Социальная защита населения / Л.В.Торгова, Т.Старцун // Проблемы экономики и труда: Сборник докладов Украинской научно-практической конференции.- Хмельницкий, 1993.- С. 71-73.

79. Соціально-економічна сутність ринку праці та його функціональні особливості/ Л.В. Торгова // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №1,Ч.2.- С.127-133.

71. Соціологія та психологія праці / Л.В.Торгова // Методичні вказівки до вивчення курсу і теми контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спец. “Економіка і управліннгя”, “Економіка та управління в побутовому та комунальному господарстві”.- Київ: Укрвузполіграф, 1994.

72. Специфіка формування регіонального ринку праці і політики зайнятості / Л.В. Торгова // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини (СІЕТ-8): Праці Міжнар. наук.-практ. конф.- К.:ФАДА ЛДТ, 2000.

73. Спільні підприємства в Україні: організаційно-економічний механізм і ефективність функціонування/ Л.В. Торгова, О.В. Хитра.- К.:ФАДА ЛДТ, 2001.- 218 с.

74. Стан і тенденції розвитку регіонального ринку праці (Хмельницька обл.) / Л.В Торгова, О.Л. Ступарик // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини (СІЕТ-7): Праці Міжнар. наук.-практ. конф.– К.:ФАДА ЛДТ, 2000.

75. Стан та тенденції розвитку зайнятості на регіональному ринку праці / Л.В. Торгова, І.І. Слепко //Вісник РДТУ.- 2002.- Віп.2 (15).- С.533-540 .

76. Сутність і якісні характеристики професійної мобільності трудових ресурсів / Л.В. Торгова /Зб. наук. праць: Проблеми формування ринкової економіки. - К.: КНЕУ, 2002.- С.80-89.

77. Сутність поняття “кадровий потенціал і його відтворення /Л.В Торгова, Н.Я. Чемера//Вісник Технологічного університету Поділля.- 2001.- № 1,Ч.2.-С.133-137.

78. Теорія ймовірностей і математична статистика: Метод.вказ. та завд.контр.робіт для студ.ЗФН. Ч.2/ Укл. Л.В. Торгова, В.Б. Рудницький, В.Е. Горецький; Відп.за вип. А.С. Тельнов.- Хмельницький: ТУП, 1999.- 115с.

79. Узгодження економічних інтересів суб’єктів ринку праці в умовах роздержавлення економіки/ Л.В. Торгова //Регіональні перспективи.- 2000.- №2-3.- С. 10-11.

80. Управление предприятием в условиях кризиса/ Л.В. Торгова І. Цебень // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: Праці І Міжнар., ІІ Всеукр. наук. конф. студентів та молодих вчених. - Донецьк: ДонНУ, 2001.

81. Управління соціальним розвитком регіону на основі його соціально-економічної моделі / Л.В. Торгова //Регіональні перспективи, №2-3, 2000.- С. 16-17.

82. Формирование систем материального стимулирования труда в промышленности / Р.Ф. Атаманюк, Л.В. Торгова // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: Праці І Міжнар. ІІ Всеукр. наук. конф. студентів та молодих учених. – Донецьк: ДонДУ, 2001.

83. Формування кадрової політики в умовах трансформації економіки / Л.В. Торгова Н. Чемера// Сучасні і формаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини (СІЕТ-7): Праці Міжнар. наук.-практ. конф.- К.:ФАДА ЛДТ, 2000.

84. Формування системи інформаційного забезпечення маркетингу регіонального ринку праці/ Л.В.Торгова, М. Недохнюк, О. Казамарчук //Українська наука: минуле, сучасне, майбутне: Зб.наук.праць.- Тернопіль: Збруч, 2002.- С.76-83.


  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail