Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Бібліографія праць вчених університету


Покажчики, створені за період
2001-2014 рр.
Войнаренко Михайло Петрович
Григоренко Олександр Петрович
Йохна Микола Антонович
Калда Галина Станіславівна
Кіницький Ярослав Тимофійович
Костогриз Сергій Григорович
Кузьменко Анатолій Григорович
Локазюк Віктор Миколайович
Нижник Віктор Михайлович
Параска Георгій Борисович
Рудницький В'ячеслав Броніславович
Сілін Радомир Іванович
Скиба Микола Єгорович
Покажчики, створені за період 1997-2000 рр.
Абрамов Олексій Олексійович
Бегняк Віра Іванівна
Венгржановський Віктор Антонович
Гладкий Ярослав Миколайович
Каплун Віталій Грогорович
Косєнков Володимир Данилович
Кошель Василь Павлович
Орлов Олівер Олексійович
Ройзман Вілен Петрович
Торгова Лідія Володимирівна
ОРЛОВ ОЛІВЕР ОЛЕКСІЙОВИЧ

ЗМІСТ

Передмова
Наукові праці

ПЕРЕДМОВА

   Бібліографічний покажчик підготовлений до 30-річчя від дня заснування Технологічного університету Поділля.
   В покажчику представлені матеріали, які відображають наукову та педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора, завідуючого кафедрою економіки та менеджменту Олівера Олексійовича Орлова.
   Наукова діяльность проф. Орлова О.О. пов’язана з проблемами планування промислового виробництва. В своїх працях він розглядає питання виробничої потужності, продуктивності праці, собівартості продукції, створення автоматизованих систем управління машинобудівним виробництвом, а також амортизаційної політики. Він працює над питаннями оцінки ефективності праці, нової техніки, ціноутворення, визначення питомої трудомісткості. Останнім часом предметом його досліджень стали проблеми удосконалення господарського механізму, переходу до ринкової економіки, приватизації та постприватизації, створення та функціонування колективних підприємств.
   Покажчик охоплює монографії, наукові статті, тези доповідей навчально-методичні розробки українською та російською мовами.
   При відборі літератури до покажчика були використані каталоги та картотеки бібліотеки ТУП, а також авторський екземпляр.
   Матеріали в покажчику розташовані за алфавітом назв. Список авторських свідоцтв наводиться за номерами.

 
НАУКОВІ ПРАЦІ

 1. Автоматизированная система управления предприятием и отраслью / О.А. Орлов, В.А. Елисеев // Экономика и управление производством.- Донбасс, 1971.
 2. Аренда и выбор организационной формы предпринимательства / О.А.Орлов, Е.Г.Рясных // Створення нормативної бази управління колективною власністю: Матеріали наук.-практ. конф.- К., 1995.- С. 37-38.
 3. АСУ и планирование эффективности производства в объединении / О.А.Орлов // Проблемы развития объединений в системе отраслевого управления: Тез. докл. Всесоюз. науч. конф.- М., 1975.
 4. Ваучер і в ліс не веде, і з лісу не виводить / О.О.Орлов // Проскурів.- 1995.- 28 жовт.- С. 1.
 5. Введение в специальность: Программа курса “ Экономика и организация бытового обслуживания ” для студентов по специальности 1741 / Сост. О.А.Орлов, М.П.Войнаренко, Л.С.Паньковская.- Хмельницкий: ХТИБО, 1985.- 53с.
 6. Влияние повышения качества выпускаемых и создания новых машин на экономические показатели работы предприятия / О.А.Орлов // Повышение эффективности общественного производства в новых условиях планирования и экономического стимулирования: Тез. докл. респ. симпозиума молодых ученых.- Донецк, 1986.
 7. Вопросы исчисления производительности труда на предприятии / О.А.Орлов // Экономические проблемы научно-технического прогресса в машиностроении, металлургии и строительстве: Тез. докл. респ. межотрасл. науч.-экон. конф.- Харьков, 1970.
 8. Вопросы планирования и использования производственных мощностей и резервы производства в машиностроении / О.А.Орлов // Материалы 1-й Саратовской конф. молодых науч. работников.- Саратов: Коммунист, 1963.
 9. Вопросы технического перевооружения предприятий бытового обслуживания в условиях аттестации рабочих мест / О.А.Орлов, Т.Ф.Косянчук // Аттестация рабочих мест и совершенствование хозяйственного механизма в вопросах использования основных фондов: Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф.- Днепропетровск, 1985.- С. 159-160.
 10. Всупереч здоровому глузду, або Прогноз наслідків чергових кроків владних структур / О.О.Орлов // Проскурів.- 1997.- 31 жовт.- С. 2; 5 листоп.- С.2; 7 листоп.- С. 3.
 11. Вчись хозяйнувати / О.О.Орлов // Радянське Поділля.- 1988.- 30 січ.
 12. Выбор модели рынка / О.А.Орлов // Проблеми переходу України до ринкових відносин: Регіон. наук.-практ. конф.- Вінниця, 1993.
 13. Выпуск новой продукции и экономические показатели машиностроительного производства / О.А.Орлов // Проблемы измерения влияния научно-технического прогресса на экономические показатели производства: Межвуз. сб. науч. тр.- Л., 1983.- С. 10-31.
 14. Дивидендная политика на коллективном предприятии / О.А.Орлов // Створення нормативної бази управління колективною власністю: Матеріали наук.-практ. конф.- К., 1995.- С. 1-2.
 15. Діалектика ринку і амортизаційна політика / О.О.Орлов // Економіст.- 1998.- № 3.- С.35-37.
 16. Експрес-діагностика банкрутства на основі даних бухгалтерської звітності за новими національними стандартами України / О.О. Орлов, К.І. Залогіна // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2000.- № 2.- С. 51-53.
 17. Ефективне застосування технічних засобів в процесі управління / С.О. Михальчик, О.О. Орлов // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : Зб. наук. пр.- Хмельницький , 1999.- С. 64-67.
 18. Ефективність суспільного виробництва та розрахунок лімітних цін / О.О.Орлов // Шляхи підвищення ефективності промислового виробництва.- К., 1974.
 19. Затраты на подготовку и освоение новой продукции в системе организации производства новой техники / О.А.Орлов, Е.Г.Рясных // Интенсификация промышленного производства на основе совершенствования подготовки и организации производственных процессов: Тез. Всесоюз. конф.-Воронеж, 1984.
 20. Инновационный маркетинг и проблемы его внедрения / О.А.Орлов, С.В.Ковальчук // Проблемы логистики: Тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф.- Львов, 1996.
 21. Инструкция по созданию и внедрению подсистемы АСУ технико-экономического планирования / О.А.Орлов, В.А.Елисеев, Г.П.Писчасов.- Донецк: ДонГУ, 1972.
 22. Инструкция по созданию информационно-нормативной подсистемы АСУ заводов газовой аппаратуры / О.А.Орлов, В.А.Елисеев, Г.П.Писчасов.- Донецк: ДонГУ, 1972.
 23. Интенсификация и создание условий для производства высокоэффективной техники / О.А.Орлов, Е.Г.Рясных // Интенсификация стратегического направления расширенного воспроизводства: Тез. докл. респ. конф.- Донецк, 1989.
 24. Интенсификация производства: Метод. рек. / Сост. О.А.Орлов, Л.А.Лазаренко, В.В.Стадник, М.Г.Черникова, Т.Ф.Косянчук.- Хмельницкий,1987.
 25. Kакое общество мы строим ? / О.А.Орлов // Проблемы экономики и совершенствования подготовки экономических кадров в условиях перехода к рынку: Тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф.- Запорожье, 1995.
 26. Качество и эффективность общественного производства / О.А.Орлов.- Донецк, 1969.
 27. Качество машин и цены / О.А.Орлов // Стандарты и качество.- 1969.- № 6.
 28. Качество продукции и ответственность / О.А.Орлов // Проблемы ответственности хозяйственных органов в новых условиях планирования и экономического стимулирования промышленного производства: Материалы межвед. экономико-правовой конф.- Донецк, 1967.
 29. Колективне підприємство, персоніфікація власності і проблеми, що з цим пов’язані / О.О.Орлов, Н.В.Скринник // Створення і функціонування підприємств колективної власності в Україні: Матеріали наук.-практ. конф.- К.,1994.- С.60-64.
 30. Коллективные предприятия- наиболее перспективная форма приватизации специализированных предприятий бытового обслуживания / О.А.Орлов // Науч.-техн. семинар в рамках СНГ.- Хмельницкий, 1992.
 31. Конечные народохозяйственные результаты в системе показателей плана предприятий / О.А.Орлов // Эффективность промышленного производства: Сб. ст.- Донецк, 1979.- С. 21-34.
 32. Коэффициент сменности и улучшения использования оборудования в новых условиях хозяйствования / О.А.Орлов // Технико-экономические проблемы и опыт организации промышленного производства в новых условиях хозяйствования: Тез. докл. респ. науч. конф. Ч. 2.- Львов: Экономика, 1967.
 33. Критерии и показатели эффективности новой техники / О.А.Орлов // Экономические проблемы управления научно-техническим прогрессом в промышленности.- Донецк, 1977.
 34. Критерий эффективности затрат на новую технику / О.А.Орлов, М.И.Сварник // Проблеми постприватизації: Тез. доп. наук.-практ. конф. Ч. 2.- Хмельницький: ТУП, 1996.- С. 46-47.
 35. Лізинг і оновлення активів в промисловості України /О.О. Орлов, Є.Г. Рясних // Вісник Техноло-гічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 71-74с.
 36. Лимитная цена и лимитная себестоимость- основа экономического обоснования создания новых машин / О.А.Орлов, Е.Г.Рясных // Проблемы планирования и экономического стимулирования в промышленности.- Донецк, 1975.- С. 152-162.
 37. Лимитная цена и эффективность общественного производства / О.А.Орлов, Е.Г.Рясных // Экономические науки.- 1979.- № 5.- С. 27-33.
 38. Малый бизнес и проблемы занятости населения / О.А.Орлов, О.А.Зуборовская // Управління трудовими ресурсами: проблеми і перспективи розвитку: Зб. доп. Міжнар. наук.-практ. конф. Ч. 2.- Хмельницький: ТУП, 1997.- С. 389-391.
 39. Материальнльное стимулирование использования производственных фондов в машиностроении /О.А.Орлов // Эффективность использования производственных фондов в промышленности. Ч 2.- Донецк, 1969.
 40. Материальное стимулирование роста и лучшего использования производственной мощности / О.А.Орлов // Материалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ СЭИ за 1964г.- Саратов: СЭИ, 1965.
 41. Материальное стимулирование создания новой техники / О.А.Орлов // Проблемы повышения эффективности производства.- Донецк, 1976.- С. 131-137.
 42. Методи калькулювання та економічні розрахунки в умовах ринкових відносин / О.О.Орлов, Е.Г. Рясних, К.Л. Ларіонова // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 74-77.
 43. Методика изменения производственных резервов / О.А.Орлов // Материалы науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ СЭИ за 1965г.- Саратов: СЭИ, 1966.
 44. Методика расчета производственной мощности в условиях многономенклатурного производства /О.А.Орлов // Сб. ст. мол. науч. работников.- Саратов: Коммунист, 1965.
 45. Методика розрахунку дивідендів і приросту індивідуальної власності на підприємствах власності працівників / О.О.Орлов, Н.В.Скринник // Створення нормативної бази управління колективною власністю: Матеріали наук.-практ. конф.- К., 1995.- С. 40-43.
 46. Методологические вопросы определения влияния интенсивных и экстенсивных факторов на производительность труда / О.А.Орлов // Роль финансово-кредитного механизма в повышении эффективности общих затрат: Сб. науч. тр.- М., 1984.
 47. Механизация и автоматизация управления производством / О.А.Орлов, М.Курлькевич, А.И.Дудка.- Донецк: ДонГУ, 1972.
 48. Міфи і реальність приватизації / О.О.Орлов // Подільські вісті.- 1994.- 18 січ.- С. 2.
 49. Моделі ринкової економіки, або Як будувати нове суспільство / О.О.Орлов // Ділове Поділля.- 1995.- № 12.- С.1; 1995.- № 13.- С. 1.
 50. Научно-технический прогресс и ориентация промышленного производства на конечные народно-хозяйственные результаты / О.А.Орлов // Экономические проблемы научно-технического прогресса в промышленном производстве: Сб. науч. тр.- Л., 1986.
 51. Научно-технический прогресс и совершенствование хозрасчетных отношений / О.А.Орлов // Проблемы совершенствования планирования и управления научно-техническим прогрессом в бытовом обслуживании населения: Тез. докл. респ. конф.- Хмельницкий, 1986.- С. 15-16.
 52. Научно-технический прогресс и совершенствование хозяйственного механизма / О.А.Орлов // Экономические проблемы научно-технического прогресса в промышленном производстве: Тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф.- Саратов, 1985.- С. 11-13.
 53. Некоторые вопросы сравнительного анализа листоштамповачного производства / О.А.Орлов, В.В.Солопихин // Кузнечно-штамповочное производство.- 1980.- № 1.- С. 24-26.
 54. Некоторые выводы об осуществлении инновационной деятельности в Украине и ее влияние на трудовые процессы / О.А.Орлов, Р.В.Бойко // Управління трудовими ресурсами: проблеми і перспективи розвитку: Зб. доп. Міжнар. наук.-практ. конф. Ч. 1.- Хмельницький: ТУП, 1997.- С. 56-59.
 55. Некоторые проблемы организации учета на коллективных предприятиях / О.А.Орлов, Р.С.Квасницкая // Проблемы экономики и труда: Сб. докл. Укр. науч.-практ. конф. Ч. 1.- Хмельницкий: ХТИ, 1993.- С. 24-26.
 56. Некоторые теоретические вопросы определения производственной мощности предприятий / О.А.Орлов // Материалы научной конференции по итогам научно-исследовательской рботы СЭИ на 1963 г.- Саратов: СЭИ, 1964.
 57. Нетрадиционные источники повышения инвестиционной активности и поддержки отечественного товаропроизводителя / О.А. Орлов, Е.Г. Рясных // Вісник Технологічного університету Поділля . Економічні науки .- 1999.- № 5.- С. 95-99.
 58. Новое качество экономического роста и эффективности общественного производства / О.А.Орлов // Хозяйственные условия ускорения и повышения эффективности научно-технического прогресса: Межвуз. науч. сб.- Л., 1988.
 59. Новые методы планирования на машиностроительных предприятиях в современных условиях / О.А.Орлов, Б.И.Алексеев, Б.А.Лотарев.- Донецк: ДонГУ, 1982.- 67с.
 60. О методах расчета арендной платы / О.А.Орлов // Проблемы экономики и труда: Сб. докл. Укр. науч.-практ. конф. Ч. 1.- Хмельницкий: ХТИ, 1993.- С. 5-7.
 61. О поддержке малого бизнеса в Украине / О.А.Орлов, О.А.Зуборовская // Проблеми постприватизації: Тез. доп. наук.-практ. конф. Ч. 2.- Хмельницький: ТУП, 1996.- С. 24-26.
 62. О соотношении темпов роста производительности труда и заработной платы / О.А. Орлов // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.2. - С.32-34.
 63. О характере общественного строя, который необходимо построить в Украине / О.А.Орлов // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону: Тез. доп. наук.-практ. конф. Ч. 1.- Хмельницький: ТУП, 1995.- С. 77-78.
 64. Об определении эффективности и цен на новые машины / О.А.Орлов // Экономические проблемы научно-технического прогресса: Тез. докл. респ. конф.- К., 1974.
 65. Об учебном пособии “ Статистика легкой промышленности ” / О.А.Орлов, М.М.Захарченко // Известия вузов. Сер. Технология легкой промышленности.- 1986.- № 1.- С. 136-138.
 66. Обоснование цены на новую продукцию в машиностроении / О.А.Орлов // Социально-экономические проблемы развития социалистического производства: Тез. докл. респ. конф.- К.: Наукова думка, 1969.
 67. Образование и использование фондов поощрения в 1981- 1985 гг. в промышленности / О.А.Орлов, С.С.Аптекарь, Л.С.Сытник.- Донецк: ДонГУ, 1982.
 68. Определение народохозяйственной эффективности новых машин / О.А.Орлов // Пути повышения эффективности машиностроительного производства.- Донецк, 1967.
 69. Определение удельной фондоемкости продукции в машиностроении / О.А.Орлов // Новая система хозяйствования в промышленности.- Донецк, 1969.
 70. Определение экономической эффективности автоматизации управления производством / О.А.Орлов.- Донецк: ДонГУ, 1974.
 71. Организация хозяйственного расчета на базе внутренних цен / О.А.Орлов, В.А. Игнатьев // Хозяйственный расчет в сфере бытового обслуживания в условиях самофинансирования: Тез. докл. респ. науч.-практ. конф.- Хмельницкий: ХТИ, 1989.- С. 71-74.
 72. Ориентация на конечный народно-хозяйственный результат и стимулирование обновления продукции / О.А.Орлов // Актуальные экономические проблемы внедрения достижений научно-технического прогресса в производство: Тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф.- К., 1986.- С. 34-36.
 73. Основні показники ефективності реальних інвестиційних проектів / О.В. Пилипяк, О.О. Орлов // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : Зб. наук. пр.- Хмельницький , 1999.- С. 68-72.
 74. Особенности определения экономической эффективности АСУ / О.А.Орлов // Теоретические основы создания АСУ отраслью и предприятием.- Донецк, 1971.
 75. Особенности проведения оценки эффективности инвестиционных проектов / О.А.Орлов, А.В.Гонта // Проблеми постприватизації: Тез. доп. наук.-практ. конф. Ч. 2.- Хмельницький: ТУП, 1996.- С. 64-65.
 76. Оцінка вартості майна підприємств з різними показниками ефективності вирбництва / О.Орлов, Т. Мельник // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.- Хмельницький: ТУП, 1996.- С. 179-181.
 77. Парадоксы новой амортизационной политики Украины и ее последствия / О.А. Орлов// Вісник Технологічного університету Поділля . Економічні науки.- 1999.- № 5.- С. 7-9.
 78. Планування діяльності промислового підприємства: Підруч/ О.О. Орлов.- К.: Скарби, 2002. - 336 с.
 79. Планування собівартості продукції в умовах ринкових відносин / О.О. Орлов, Є.Г.Рясних, К.Л. Ларіонова // Економіка України .- 1999.-№ 12.- С. 39-48.
 80. Проблеми економіки, обліку і менеджменту: Зб. наук. пр. студ. інжен.-економіч. фак-ту за результат. науково-дослідної роботи за 2002-2003 рр./ Ред. кол.: М.І.Бондаренко, М.П. Войнаренко, Т.П. Завгородня, Л.С. Любохинець, М.А.Йохна, О.О. Орлов, І.В.Сокирнок, Н.М. Тюріна.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 437с.
 81. Проблемы планирования в условиях перехода к рыночной экономике / О.А.Орлов // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2000.- № 4, Ч.1. - С. 7-9.
 82. Проблемы управления инновационным продуктом / О.А. Орлов, Р. Бойко, С. Ковальчук // Регіональні перспективи. - 2000. - № 9.- С.10.
 83. Перебудова управління економікою / О.О.Орлов // Корчагінець.- 1988.- 31 черв.
 84. Підприємництво і реалізація нововведень / О.О.Орлов // Наукові основи сучасних прогресивних технологій: Тез. доп. наук.-практ. конф. з нагоди презентації Технологічного університету Поділля.- Хмельницький: ТУП, 1994.- С. 119.
 85. Планирование в условиях рыночной экономики / О.А.Орлов, А.В.Гонта // Экономические проблемы развития промышленного производства: Междунар. науч.-практ. конф.- Одесса, 1995.
 86. Планирование производительности труда в условиях рыночной экономики / О.А.Орлов // Управління трудовими ресурсами: проблеми і перспективи розвитку: Зб. доп. Міжнар. наук.-практ. конф. Ч. 1.- Хмельницький: ТУП, 1997.- С. 141-144.
 87. Планування собівартості продукції / О.А.Орлов // Радянська Донеччина.- 1981.- 19 лют.
 88. Повышение эффективности вновь создаваемой техники и учет ее в системе основных показателей работы машиностроительного завода / О.А.Орлов, П.И.Мельник // Новая система хозяйствования в промышленности.- Донецк, 1970.
 89. Предельная цена и лимитная себестоимость новых машин / О.А.Орлов // Экономический анализ на машиностроительных предприятиях: Тез. докл. науч.-техн. конф.- Донецк, 1970.
 90. Приватизация сферы бытового обслуживания / О.А.Орлов, Е.Г.Рясных, С.В.Ковальчук // Науч.-техн. семинар в рамках СНГ.- Хмельницкий, 1992.
 91. Применение экономико-математических и статистических методов в расчетах на промышленном предприятии / О.А.Орлов, В.А.Елисеев.- Донецк: ДонГУ, 1970.- 192с.
 92. Проблемы амортизации активов в условиях рыночной экономики / О.А.Орлов // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1998.- № 5.- С. 65-73.
 93. Проблемы определения эффективности и цен на новые машины / О.А.Орлов, Е.Г.Рясных // Предпринт доклада.- Донецк, 1976.
 94. Проблемы постприватизации в Украине / О.А.Орлов // Проблеми постприватизації: Тез. доп. наук.-практ. конф. Ч. 1.- Хмельницький: ТУП, 1996.- С. 6-15.
 95. Проблемы присвоения прибавочного продукта на предприятиях коллективной формы собственности / О.А.Орлов, С.В.Нестерова // Проблеми праці, економіки та моделювання: Зб. наук. пр. Ч. 1.- Хмельницький: НВП “Евріка” ТОВ, 1998.- С. 173-175.
 96. Проблемы совершенствования хозяйственного механизма в сфере бытового обслуживания / О.А.Орлов // Хозяйственный расчет в сфере бытового обслуживания в условиях самофинансирования: Тез. докл. респ. науч.-практ. конф.- Хмельницкий: ХТИ, 1989.- С. 3-6.
 97. Проблемы совершенствования экономического стимулирования выпуска новой продукции в машиностроении / О.А.Орлов, Е.Г.Рясных // Экономические проблемы научно-технического прогресса в промышленном производстве: Материалы Всесоюз. конф.- Л., 1980.
 98. Проблемы создания и функционирования предприятий собственности работников / О.А.Орлов // Створення і функціонування підприємств колективної власності в Україні: Матеріали наук.-практ. конф.- К., 1994.- С. 3-17.
 99. Проблемы управления предприятиями собственности работников и рекомендации к смене действующего законодательства / О.А.Орлов // Экономические проблемы развития промышленного производства: Тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф.- Одесса, 1995.
 100. Развитие отрасли по производству бытовой газовой аппаратуры / О.А.Орлов, В.А.Елисеев // Экономика и управление производством.- Донбасс, 1971.
 101. Расчет верхнего предела цены в оптовых ценах на новую технику / О.А.Орлов, Е.Г.Рясных // Плановое хозяйство.- 1978.- № 2.- С. 144-148.
 102. Расчет лимитных цен на продукцию машиностроения / О.А.Орлов, Е.Г.Рясных // Экономика Советской Украины.- 1976.- № 1.- С. 90-92.
 103. Резервы улучшения использования мощности в металлургическом машиностроении / О.А.Орлов, Г.С.Кирилюк // Экономический анализ машиностроительного производства: Сб. науч. тр. НИИПТМАШ.- Краматорск, 1973.- Вып. 13.
 104. Рекомендации по совершенствованию комплексрой системы управления качеством бытового обслуживания и эффективное использование ресурсов / О.А.Орлов, М.Г.Черникова, Е.Г.Рясных и др.- Минбыт УССР, 1985.
 105. Ринкові інструменти на підприємстві. Міфи і реальність / О.О.Орлов, Є.Г. Рясних // Економіст .- 1999.- № 10.- С. 58-63.
 106. Роль банков в становлении и развитии отечественного производства / А.И.Амоша, Б.В. Буркивский, Д.С.Маслова, О.О. Орлов // Финансово-экономические проблемы промышленности / ИЭПНАНУ.- Донецк,1999.-С.19-27.
 107. Розвиток кафедри економіки і менеджменту / О.О.Орлов // Вісник Технологічного університету Поділля. Сер. Економічні науки.- 1998.- № 3.- С. 22-24.
 108. Система планування на основі нормативів на початок планового періоду / О.О.Орлов, А.Б. Грушевицька // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. - 2000. - № 3, Ч.1. - С. 24-26.
 109. Система планирования промышленного производства на основе нормативной базы на начало года / О.А.Орлов // Тез. докл. респ. науч.-практ. конф.- Донецк, 1978.
 110. Системний підхід до вдосконалення планування машинобудівного виробництва / О.О.Орлов // Питання методології і системного дослідження економіки.- К., 1973.
 111. Совершенствование материального стимулирования коллективов структурных подразделений предприятий в условиях внутрипроизводственного хозрасчета / О.А.Орлов, В.А.Игнатьев // Организация и нормирование труда на промышленных предприятиях: Тез. докл. обл. науч.-практ. конф.- Хмельницкий: ХТИ, 1990.- С. 199-200.
 112. Совершенствование методов образования фондов премирования за создание новой продукции / О.А.Орлов // Экономические стимулы научно-технического прогресса.- Тарту, 1979.
 113. Совершенствование методов определения экономической эффективности новой техники / О.А.Орлов, Е.Г.Рясных // Развитие форм и методов ускорения научно-технического прогресса: Сб. науч. тр.- Л., 1985.- С. 44-49.
 114. Совершенствование методов планирования обновления технологического оборудования машиностроительных предприятий / О.А.Орлов, Ю.А.Гохберг, Л.В.Пронченко // Экономика Советской Украины.- 1981.- № 7.
 115. Совершенствование планирования и хозрасчетных отношений во Всесоюзном промышленном объединении / О.А.Орлов, Б.И.Алексеев, К.А.Киселева // Проблемы развития объединений в системе отраслевого управления: Тез. докл. Всесоюз. науч. конф.- М., 1975.
 116. Совершенствование планирования машиностроительного производства / О.А.Орлов.- К.: Вища шк., 1976.- 123 с.
 117. Совершенствование планирования производительности труда на промышленном предприятии / О.А.Орлов // Совершенствование планирования и хозрасчета в промышленности.- Донецк, 1977.
 118. Совершенствование планирования работы предприятия в условиях АСУ / О.А.Орлов, Б.И.Алексеев, В.Н.Белопольская.- Донецк: ДонГУ, 1972.
 119. Совершенствование технико-экономического планирования на базе автоматизированной системы управления машиностроительным заводом / О.А.Орлов // Основные пути разработки и внедрения автоматизированной системы управления в народном хозяйстве УССР: Тез. докл. респ. науч.-техн. конф.- К., 1971.
 120. Совершенствование хозяйственного механизма, планирование производительности труда и себестоимости продукции на промышленном предприятии / О.А.Орлов // Интенсификация производства и качества продукции промышленного предприятия: Межвуз. сб. науч. тр.- Иваново, 1988.
 121. Совершенствование экономических отношений в новом хозяйственном механизме / О.А.Орлов // Пути совершенствования хозрасчетных отношений в условиях интенсификации промышленного производства: Тез. докл. респ. конф.- Днепропетровск, 1988.
 122. Совершенствование экономического стимулирования создания новой продукции / О.А.Орлов // Концентрация производства и совершенствование экономического механизма управления: Тез. докл. Всесоюз. науч. конф.- Л., 1977.- С. 75-81.
 123. Социальная роль малого бизнеса / О.А.Орлов, О.А.Зуборовская // Проблемы территариального управления и итоги работы предприятий в постприватизационный период: Тез. докл. Междунар. конф.- Донецк, 1996.
 124. Соціальна орієнтація податкової системи /О.О.Орлов, Є.Г.Рясних // Вісник Технологічного університету Поділля. Серія 2. Економічні науки.- 1997.- № 1.- С. 132-133.
 125. Стимулирование производства новой техники, созданной на основе революционных достижений / О.А.Орлов // Экономический эксперимент и работа предприятий в новых условиях хозяйствования: Тез. докл. Всесоюз. семинара.- Пенза, 1986.- С. 13-15.
 126. Теоретичні принципи і основи систем електронного документообігу / С.О. Михальчик, О.О. Орлов // Зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-ту. - Хмельницький, 2000.
 127. Технико-экономическое планирование на промышленном предприятии в условиях автоматизированной системы управления / О.А.Орлов.- Донецк: ДонГУ, 1974.- 105 с.
 128. Трудова мотивація і оплата праці на підприємствах власності працівників / О.О.Орлов, Н.В.Скринник // Проблемы экономики, оплаты и нормирования труда в условиях формирования рыночных механизмов: Сб. докл. Междунар. науч.-практ. конф.- Хмельницкий: ТУП, 1995.- С. 86-87.
 129. Управление качеством продукции и экономика предприятия / О.А.Орлов, Е.Г.Рясных, Э.В.Левицкая // Социально-экономические проблемы и практика управления качеством продукции в условиях научно-технического прогресса: Материалы респ. конф. Ч. 2.- Тернополь, 1980.
 130. Формы техпромфинплана рудоремонтных предприятий угольной промышленности и краткие методические указания и инструкции / О.А.Орлов, В.В.Иванов, П.И.Мельник и др.- Донецк, 1966.
 131. Хозрасчетные отношения в процессе создания новой продукции / О.А.Орлов // Эффективность объединений и совершенствование хозрасчета.- Л., 1979.
 132. Цена научно-технической разработки / О.А.Орлов, Е.Г.Рясных // Научно-технический прогресс и интенсификация производства: Материалы Всесоюз. науч.-практ. конф.- Донецк, 1989.
 133. Що заважає розвитку лізингу в Україні / О.О. Орлов, Є.Г. Рясних //Фінанси України.- 1999.- № 7.- С. 3-9.
 134. Що ми будуємо, або Чи завершився період “ ринкового романтизму ”? / О.О.Орлов // Подільські вісті.- 1997.- 8 трав.- С. 1-2.
 135. Що робити ? Куди йти ? / О.О.Орлов // Ділове Поділля.- 1995.- № 22.- С. 1.
 136. Щодо створення колективних підприємств в Україні / О.О.Орлов, Н.В.Скринник // Створення і функціонування підприємств колективної власності в Україні: Матеріали наук.-практ. конф.- К., 1994.- С. 22-24.
 137. Экономико-организационные основы создания АСУ / О.А.Орлов, Б.И.Алексеев.- Донецк: ДонГУ, 1974.- 37 с.
 138. Экономико-организационные предпосылки функционирования АСУ на базе кустового вычислительного центра / О.А.Орлов, В.А.Елисеев // Проблемы создания автоматизированных систем управления экономическими процессами на промышленных предприятиях: Материалы респ. науч. конф. Ч. 2.- Донецк, 1970.
 139. Экономико-правовые основы управления коллективной собственностью / О.А.Орлов, Н.В.Скрынник // Экономические проблемы развития промышленного производства: Тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф.- Одесса, 1995.
 140. Экономико-правовые проблемы постприваризации в Украине / О.А.Орлов // Проблемы территориального управления и итоги работы предприятий в постприватизационный период: Тез. докл. Междунар. конф.- Донецк, 1996.
 141. Экономическая эффективность и материальное стимулирование создания новых машин / О.А.Орлов // Повышение эффективности общественного производства на основе научно-технического прогресса: Материалы респ. конф.- Тернополь, 1976.
 142. Экономические проблемы повышения качества продукции / О.А.Орлов, Н.Н.Эрман, О.Ф.Новикова.- Донецк, 1974.
 143. Экономические проблемы совершенствования технической базы службы быта УССР / О.А.Орлов, Т.Ф.Косянчук // Проблемы и перспективы развития производства товаров народного потребления и сферы услуг: Тез. докл. респ. науч.-практ. конф.- К., 1986.- С. 7-8.
 144. Эффективность и проблемы совершенствования и планирования машиностроительного производства: Автореф. дис. ... д-ра. екон. наук / О.А.Орлов.- Донецк, 1980.
 145. Яке суспільство ми будуємо ? / О.О.Орлов // Ділове Поділля.- 1995.- № 11.- С. 1.
 146. Яку концепцію економічних реформ спробують реалізувати на Україні ? / О.О.Орлов // Ділове Поділля.- 1995.- № 21.- С. 1.

  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail