Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Бібліографія праць вчених університету


Покажчики, створені за період
2001-2014 рр.
Войнаренко Михайло Петрович
Григоренко Олександр Петрович
Йохна Микола Антонович
Калда Галина Станіславівна
Кіницький Ярослав Тимофійович
Костогриз Сергій Григорович
Кузьменко Анатолій Григорович
Локазюк Віктор Миколайович
Нижник Віктор Михайлович
Параска Георгій Борисович
Рудницький В'ячеслав Броніславович
Сілін Радомир Іванович
Скиба Микола Єгорович
Покажчики, створені за період 1997-2000 рр.
Абрамов Олексій Олексійович
Бегняк Віра Іванівна
Венгржановський Віктор Антонович
Гладкий Ярослав Миколайович
Каплун Віталій Грогорович
Косєнков Володимир Данилович
Кошель Василь Павлович
Орлов Олівер Олексійович
Ройзман Вілен Петрович
Торгова Лідія Володимирівна

КАЛДА ГАЛИНА СТАНІСЛАВІВНА
ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

   Калда Галина Станіславівна працює у Технологічному університеті Поділля з 1981 року, спочатку інженером науково-дослідного сектору, через рік асистентом, старшим викладачем, доцентом, а з 2000 року завідувачем кафедри безпеки життєдіяльності.
   Калда Г.С. у 1976 році вступила і в 1981 році закінчила з відзнакою наш вуз. Ще в студентські роки відрізнялась напо-легливістю у навчанні, ініціативністю в науковій і громадській роботі. Була найкращою студенткою на механічному факультеті. Після закінчення вузу проявила себе як висококваліфікований спеціаліст, схильний до творчого наукового пошуку, відмінний педагог, організатор і керівник. Пройшла шлях від асистента до професора. У 1986 році була прикріплена співшукачем наукового ступеня кандидата технічних наук в Інституті механіки металополімерних систем АН Білорусі (м.Гомель) і в березні 1989 року успішно захистила кандидатську дисертацію. В 1997 році поступила до докторантури при Технологічному університеті Поділля і в квітні 2000 року достроково захистила докторську дисертацію. У 1997 році обрана членом-кореспондентом Триботехнічної академії наук.
   З 1990 року і до сьогодні працює вченим секретарем кандидатської, а тепер докторської ради Д 70.052.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора технічних наук. Наукові інтереси пов'язані з вирішенням проблем фретингу металів із впливом структури металів, їх стану, мікропластичності на довговічність, надійність і фретингостійкість вузлів тертя. Веде наукову роботу з аспірантом і докторантом, має наукові зв'язки з Національним авіаційним університетом (м. Київ), ВАТ УкрНДІпластмаш (м. Київ), Жешувським політехнічним університетом (м. Жешув, Польща) і Краківською гірничою академією (м. Краків, Польща).
   Має 159 опублікованих праць, в тому числі 1 монографію і 3 навчальних посібника.


ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ, НАУКОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Г.С. КАЛДИ

1959, 6 липня –у м. Хмельницькому народилась Галина Станіславівна Калда
1966-1976 рр. –учениця СШ № 16 м. Хмельницького
1976- 1981 рр. – студентка механічного факультету Хмельницького Технологічного інституту побутового обслуговування
1981-1982 рр. – інженер науково-дослідного сектору Хмельницького Технологічного інституту побутового обслуговування
1983-1999 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри безпеки життєдіяльності Технологічного університету Поділля
1989 р., березень – захистила в Інституті механіки металополімерних систем АН Білорусі (м.Гомель) дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему:"Разработка методов расчета контактных перемещений и герметичности металлополимерных сопряжений с помощью модели случайного поля" за спеціальністю 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах"
1990 р. – вчений секретар кандидатської спеціалізованої вченої ради
1992 р., травень – отримала вчене звання доцента кафедри безпеки життєдіяльності
1996 р. – вчений секретар докторської спеціалізованої вченої ради
1997– 2000 рр. – докторант Технологічного університету Поділля
2000р., квітень – захистила в Технологічному університеті Поділля дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: “Процеси контактної взаємодії та циклічна міцність металів при фретингу” за спеціальністю 05.02.04 "Тертя та зношування в маши-нах".
2000р., січень – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Технологічного університету Поділля


ВІД УПОРЯДНИКА

   Бібліографічний покажчик відображає основні дати життя, наукової та педагогічної діяльності доктора технічних наук, професора Г.С. Калди. Покажчик знайомить читача з доробком вченого, його внеском у підготовку кадрів вищої кваліфікації.
   Покажчик охоплює монографії, наукові статті, тези доповідей, авторські свідоцтва, навчально-методичні розробки українською, російською та англійською мовами.
   При відборі літератури до покажчика були використані каталоги та картотеки бібліотеки ТУП, а також авторський екземпляр.
   Матеріали в покажчику розташовані за алфавітом назв. Список авторських свідоцтв наводиться за номерами.
   Бібліографічний опис здійснено на основі чинних в Україні стандартів.
   Покажчик розрахований на викладачів вузів, наукових працівників, студентів.
   Відбір матеріалу закінчено до 1 травня 2003 року.
   Доповнення внесені станом на 1 серпня 2007 року.

НАУКОВІ ПРАЦІ

1. Амплитудная зависимость фреттинг-износа в связи со структурным состоянием стали / В.В. Шевеля, Г.С. Калда, В.П. Олександренко, И.В. Шевеля // Вимірювальна та об-числювальна техніка в технологічних процесах.- 2001.- № 4.- С. 29-33.

2. Амплітудна залежність фретингостійкості / Г.С. Калда, В.В. Шевеля // Машинознавство.- 1998.- № 6.- С. 2-5.

3. Аналіз впливу радіоактивного випромінювання на навколишнє середовище / Г.С. Калда, В.В. Шевеля // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили.- 2004.- Т. 31, Вип. 18.- С. 189-193.

4. Анализ и оптимизация процессов трения и смазки при листовой штамповке: Отчет о НИР / ВНТИЦ / Н.Ф. Семенюк, Г.С. Калда.- Шифр темы 18-90; № ГР 0190.00112878.- Моск-ва, 1990.- 54 с.

5. Аналіз радіаційного стану навколишнього середовища території України / Г.С. Калда, В.В.Шевеля, К.С. Соколан // Наукаві праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П.
Могили.- 2006.- № 40.- С. 6.

6. Аналіз стану виробничого травматизму в машинобудівній галузі на прикладі ВАТ "Адвіс"/ О.А. Воронюк, Г.С. Калда // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки.- 2006.- № 4.- С. 71-73.

7. Антифрикційність і сумісність пар тертя / Г.С. Калда // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 3.- С. 11-15.

8. Взаємозв'язок корозійних явищ та субструктури металів при втомленості / В.В.Шевеля, А. Джимала, Г.С. Калда, В.П. Олександренко // Вісник Технологічного університету Поділля.- 2001.- № 1, Ч. 1.- С. 70-76.

9. Взаимосвязь герметичности трибосопряжений с характеристиками микропрофиля / Н.К. Мышкин, Г.С. Калда, Н.Ф. Семенюк // Современные проблемы триботехнологии: Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф.- Николаев, 1988.- С. 18.

10. Вивчення впливу релаксаційних явищ на фретингостійкість металів / В.В. Шевеля, Г.С. Калда // Реологічні моделі та процеси деформування пористих та композиційних матеріалів: Зб. праць міжнар. семінару.- Луцьк, 1999.- С. 89.

11. Вивчення особливостей тертя металів в умовах фретингу / В.В. Шевеля, Г.С. Калда // Вісник Технологічного університету Поділля.- 2000.- № 5, Ч. 1.- С. 89-92.

12. Визначення температури контактуючих поверхонь в умовах фретингу / Г.С. Калда // Вісник Технологічного університету Поділля.- 2001.- № 3, Ч. 2.- С. 195-199.

13. Влияние герметичности соединений на надежность и долговечность оборудования / Н.К. Мышкин, Н.Ф. Семенюк, Г.С. Калда // Проблемы повышения качества, надежности и долговечности машин: Тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф.- Брянск, 1990.- С. 6-7.

14. Влияние деформационного старения и релаксационных явлений на триботехнические свойства сталей / В.В. Шевеля, Г.С. Калда, А.В. Приходчук, И.В. Шевеля // Проблемы трения и изнашивания: Сб. тр.- К., 1998.- С. 20-30.

15. Влияние контактных характеристик микропрофиля на из-носостойкость машин / Г.С. Калда // Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф.- Брянск, 1991.- 18-19.

16. Влияние поверхностного пластического деформирования на фреттинг-усталостную прочность метал лов // Динаміка, міцність і надійність сільськогосподарських машин: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Тернопіль, 4-7 жовт. 2004 р.- Тернопіль: ТДТУ, 2004.- С. 99-103.

17. Влияние продолжительности контактного взаимодействия и давления на фреттинг-усталостную долговечность металлов / В.В. Шевеля, Г.С. Калда // Механика-98: Сб. докл. междунар. конф.- Жешув (Польша), 1998.- С. 223-226.

18. Влияние процессов механической и химической релакса-ции на износостойкость металлов / В.В. Шевеля, Г.С. Кал-да, А. Джымала, И.В. Шевеля // О природе трения твердых тел, Белтриб-2002: Тез. докл. междунар. симп.- Гомель (Бе-ларусь), 2002.- С. 40-41.

19. Влияние структурного состояния стали на фреттинго-стойкость / В.В. Шевеля, Г.С. Калда // Savremena poljo-privreda: Contemporary agriculture.- Чачак (Югославия), 1998.- С. 105-110.

20. Влияние термообработки стали на фреттинг-фактор при вибрационном проскальзывании / В.В. Шевеля, Г.С. Калда, В.П. Олександренко, И.В. Шевеля // Проблеми трибології.- 2002.- № 2.- С. 15-19.

21. Влияние фреттинга на сопротивление металлов усталости. Ч. I. Раздельные испытания / В.В.Шевеля, Г.С. Калда // Трение и износ.- 1999.- Т. 20, № 2.- С. 204-209.

22. Влияние фреттинга на сопротивление металлов усталости. Ч. II. Комбинированные испытания / В.В. Шевеля, Г.С. Калда // Трение и износ.-1999.- Т. 20, № 3.- С. 321-324.

23. Влияние фреттинга на микропластчность и коррозионное растрескивание конструкционніх материалов / Г.С. Калда, В.В. Ревеля, В.П. Олександренко // Машиностроение и техносфера ХХІ века: Сб. тр. ХІ Междунар. науч.-техн. конф., Севастополь, 13-18 сент. 2004 г.- Донецк: ДонНТУ, 2004.- С. 230-233.

24. Влияние фреттинг-коррозии на циклическую прочность авиационных материалов / В.В. Шевеля, Г.С. Калда, В.А. Краля, О.Г. Липко // Перспективные методы восстановления деталей и узлов авиационной техники: Сб. тр. / КМУГА.- К., 1998.- С. 17-20.

25. Внутреннее трение как фактор фреттингостойкости ме-таллов / Г.С. Калда // Проблеми трибології.- 1998.- № 3.- С. 99-102.

26. Вплив структури та складу сталі на припрацьовуваність в умовах фретингу / В.В. Шевеля, А. Джимала, Г.С. Калда, В.П. Олександренко // Машинознавство.- 2001.- № 1.- С. 24-27.

27. Вплив структури та складу сталі на припрацьовуваність в умовах фретингу / В.В. Шевеля, А. Джимала, Г.С. Калда, В.П. Олександренко // Тези 5-го міжнар. симп. інженерів-механіків.- Львів, 2001.- С. 136.

28. Вплив структурного стану і мікропластичності сталі на її фретингостійкість / Г.С. Калда, В.В. Шевеля. // Машинознавство.- 1998.- № 11-12.- С. 24-29.

29. Герметичность контакта твердых тел, обладающих микрогеометрией / Н.К. Мышкин, Н.Ф. Семенюк, Г.С. Калда // Тез. докл. выездного заседания по современным проблемам теории контактных взаимодействий АН СССР.- Ереван, 1988.- С. 35-36.

30. Додаткові геометричні параметри зубчасто-пасової передачі / Г.С. Калда, О.О. Овчінніков // Динаміка, міцність і надійність сільськогосподарських машин: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Тернопіль, 4-7 жовт. 2004 р.- Тернопіль: ТДТУ, 2004.- С. 522-528.

31. Екологічні проблеми системи водопостачання / Г.С. Калда, Я. Рак // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили.- 2004.- Т. 31, Вип. 18.- С. 157-162.

32. Ергономічний аналіз роботи оператора системи водопостачання / Я. Рак, Г. Калда // Ринок інсталяцій.- 2004.- № 3.- С. 9-13.

33. Залежність триботехнічних властивостей металів від динамічного деформаційного старіння / Г.С. Калда, І.В. Шевеля // Машинознавство.- 1999.- № 4.- С. 36-39.

34. Захисні і ушкоджуючі релаксаційні процеси в металах в умовах фретингу / Г.С. Калда // Вісник Тернопільського державного технічного університету.- 1999.- Т.4, № 1.- С. 36-39.

35. Значення вітрової енергії для рішення енергетичних проблем сьогодення / Г.С. Калда // Перспективи фінансування ЕКО-Будівництва та енергозбереження із зарубіжних фондів: Матеріали конф., Львів, 7-8 груд. 2006 р.- Львів, 2006.- С. 4.

36. Изменение напряженного состояния металлов при фрет-тинг-усталости / Г.С. Калда // Вестник Запорожского госу-дарственного технического университета.-1999.- № 1.- С. 21-24.

37. Изучение неупругих явлений при фреттинг-усталости металлов / В.В. Шевеля, Г.С. Калда // Проблеми трибології.-1998.- № 4.- С. 3-5.

38. Инженерный расчет уровня деформации и контактных перемещений неподвижных плоских стыков / Г.С. Калда // Физика и механика композиционных материалов на основе полимеров: Тез. докл. XVII науч.-техн. конф. молодых уче-ных и специалистов.- Гомель, 1988.- С. 37-38.

39. Использование метода внутреннего трения для изучения субструктурных изменений металлов при фреттинг-усталости / В.В. Шевеля, Г.С. Калда // Проблеми трибології.- 1999.- № 2.- С. 7-10.

40. Использование метода случайных полей при расчете параметров шероховатости, влияющих на тепловые процессы в трущихся телах / Н.Ф. Семенюк, Г.С. Калда, К.С. Соколан // Проблеми трибології.-1996.- № 1.- С. 21-23.

41. Исследование влияния микропластичности на фреттингостойкость металлов / В.В. Шевеля, Г.С. Калда // Тр. между-нар. конф.- Ивано-Франковск, 2000.- С. 518-527.

42. Исследование герметичности металлополимерных соединений с помощью модели случайного поля / Г.С. Калда, И.И. Новиков, В.П. Захаренко // Трение и износ.- 1990.- Т. 11, № 6.- С. 965-972.

43. Исследование герметичности трибосопряженнй в зависимости от режима течения газа / Г.С. Калда, Н.Ф. Семенюк // Управление триботехническими и прочностными свойствами механических систем: Сб. науч. тр.- К., 1990.- С. 27-29.

44. Исследование температур в зоне контакта трущихся по-верхностей / Н.Ф. Семенюк, Г.С. Калда, К.С. Соколан // Тез. докл. науч.-техн. конф.- Хмельницкий, 1995.- С. 21.

45. Исследование топографии поверхности и расчет контактных параметров трущихся тел методом случайных полей: Отчет о НИР / ВНТИЦ / Н.Ф.Семенюк, Г.С. Калда.- Шифр темы 20-90; № ГР 01.88.000.8982.- Москва, 1990.- 30 с.

46. Існуючі гіпотези про природу фретинг-втоми / Г.С. Калда // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 1.- С. 5-12.

47. Контактні явища при фретинг-утомленості металів / В.В. Шевеля, Г.С. Калда, В.П. Федіна // Тези доп. 3-го між-нар. симп. укр.інженерів-механіків у Львові.- Львів, 1997.- С. 220.

48. О природе повышения фреттингостойкости стали некоторыми видами поверхностной обработки/ В.В.Шевеля, Г.С.Калда, В.П.Олександренко /Трение и износ.-2004.- №2.- С. 140 - 147.

49. Курс безпеки життєдіяльності: Навч. посіб. для студ. гу-маніт. спец. / Г.С. Калда, І.І. Ковтун.- Хмельницький: ТУП, 2001.- 142 с.

50. Курс основ охорони праці = Occupational safety course: Для студентів гуманітарних спеціальностей / Г.С. Калда, І.І. Ковтун, Л.П. Новіцький.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 243 с.

51. Методы повышения фреттинг-усталостной прочности кон-струкций / Г.С. Калда // Проблеми трибології.-1997.- № 4.- С. 81-86.

52. Механизм разрушения металлов при фреттинг-усталости / В.В. Шевеля, Г.С. Калда // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ-2000): Тези доп. міжнар. наук.- техн. конф.- Хмельницький, 2000.- С. 42.

53. Механизм разрушения металлов при фреттинг-усталости / В.В. Шевеля, Г.С. Калда // Проблеми трибології.- 2000.- № 2.- С. 72-76.

54. Механика фреттинг-износа и фреттинг-усталости метал-лов / В.В. Шевеля, В.И. Дворук, Г.С. Калда, А.В. Радченко // Трение и износ.-1999.- Т. 20, № 5 - С. 520-527.

55. Механізм руйнування металів в умовах фретинг-корозії при циклічному навантаженні / Г.С. Калда // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1998.- № 2.- С. 20-23.

56. Микропластичность и коррозионная активность стали как факторы фреттингостойкости / В.В. Шевеля, Г.С. Калда, И.В. Шевеля, В.П. Олександренко // Проблеми трибології.- 2001.- № 2.- С. 14-18.

57. Микропластичность и коррозионная активность стали как факторы фреттингостойкости / В.В. Шевеля, Г.С. Калда, И.В. Шевеля, В.П. Олександренко // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ-2001): Тези доп. міжнар. наук.-техн. конф.- Хмельницький, 2001.- С. 20.

58. Мікропластичність і фретинг-втома металів / Г.С. Калда // Тези доп. 4-го міжнар. симп. укр. інженерів-механіків.- Львів, 1999.- С. 130.

59. Міцність на втомленість зубчастих коліс в залежності від фінішної обробки зубів / Г.С. Калда, Я. Зволяк // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 6.- С. 151-154.

60. Моделювання зношування при фретинг-корозії металів / В.В. Шевеля, Г.С. Калда, В.І. Дворук, О.В. Радченко // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 2.- С. 6-11.

61. Моделювання реологічної поведінки металополімерної трибосистеми / Г.С. Калда, І.В. Шевеля // Вісник Технологічного університету Поділля.- 2002.- № 1.- С. 7-15.

62. Моделювання шорстких поверхонь контакту в процесі монтажу вузлів машин / Г.С. Калда, К.С. Соколан // Машиностроение и техносфера ХХІ века: Сб. тр. ХІ Междунар. науч-техн. конф., Севастополь, 13-18 сент. 2004 г.- Донецк: ДонНТУ, 2004.- С. 140-143.

63. Нелинейность в моделях высокого уровня как следствие статической неоднородности в моделях низкого уровня / А.Г. Кузьменко, Г.С. Калда, А.А. Пасечник // Динамика, прочность и надежность транспортных машин: Сб. науч. тр.- Брянск, 1994.- С. 14-19.

64. О двойственном влиянии релаксации Снука-Кестера на температурную стойкость граничных смазочных слоев / В.В. Шевеля, Г.С. Калда, А.В. Приходчук, П.В. Назаренко // Проблемы трения и изнашивания: Сб. тр.- К., 1998.- С. 68-75.

65. О природе повышения фреттингостойкости стали некоторыми видами поверхностной обработки / В.В.Шевеля, Г.С.Калда, В.П.Олександренко // Трение и износ.- 2004.- Т. 25, № 2.- С. 140 - 147.

66. О роли механических и коррозионных процессов при фреттинге в среде авиационного топлива / В.В. Шевеля, А. Джымала, Г.С. Калда, В.П. Олександренко // Проблеми трибології.- 2002.- № 1.- С. 44-47.

67. О роли релаксационных явлений и субструктурных превращений при трении метал лов / В.В.Шевеля, В.П. Олександренко, Г.С. Калда // Проблеми трибології.- 2003.- № 2.- С. 3-14.

68. Об использовании модели случайного поля при расчете контактных характеристик неподвижных шероховатых уп-ругих тел / Н.К. Мышкин, Н.Ф. Семенюк, Г.С. Калда // Смешанные задачи механики деформируемого тела: Тез. докл. IV Всесоюз. конф.- Одесса, 1989.- С. 45.

69. Об использовании характеристик внутреннего трения для оценки повреждений при микрофреттинговании / В.В. Шевеля, Г.С. Калда, В.А. Кирилков // Technologu, Economy, Mechanization Process? Organization in Conditions of High-land Production: Сб. тр. нучн.-техн. конф.- Чачак (Сербия), 2000.- С. 78-81.


 


  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail