Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Бібліографія праць вчених університету

Покажчики, створені за період
2001-2014 рр.
Войнаренко Михайло Петрович
Григоренко Олександр Петрович
Йохна Микола Антонович
Калда Галина Станіславівна
Кіницький Ярослав Тимофійович
Костогриз Сергій Григорович
Кузьменко Анатолій Григорович
Локазюк Віктор Миколайович
Нижник Віктор Михайлович
Параска Георгій Борисович
Рудницький В'ячеслав Броніславович
Сілін Радомир Іванович
Скиба Микола Єгорович
Покажчики, створені за період 1997-2000 рр.
Абрамов Олексій Олексійович
Бегняк Віра Іванівна
Венгржановський Віктор Антонович
Гладкий Ярослав Миколайович
Каплун Віталій Грогорович
Косєнков Володимир Данилович
Кошель Василь Павлович
Орлов Олівер Олексійович
Ройзман Вілен Петрович
Торгова Лідія Володимирівна
ПАРАСККА ГЕОРГІЙ БОРИСОВИЧПЕРЕДМОВА

   Параска Георгій Борисович – доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Хмельницького національного університету.
   Георгій Борисович у 1980 році закінчив з відзнакою Хмельницький технологічний університет побутового обслуговування за спеціальністю "Машини і апарати легкої промисловості". По закінченню інституту почав працювати інженером НДС в своїй alma mater, якій вірний по цей день.
   Науковими дослідженнями Параска Г.Б. почав займатися ще на третьому курсі навчання під керівництвом свого першого наукового керівника – доцента Синцова Віктора Олександровича. Саме в період студентського життя майбутній професор відчув смак і тягу до наукових пошуків.
    За час науково-педагогічної діяльності Георгій Борисович навчався в аспірантурі та докторантурі Київського технологічного інституту легкої промисловості, де в 1986 році успішно захистив кандидатську, а в 2000 році докторську дисертації. Починаючи з навчання в аспірантурі, незмінним керівником, а згодом консультантом був і залишається для Георгія Борисовича професор Хом’як Олег Миколайович. Ця співдружність вилилась в захист двох докторських і п’яти кандидатських дисертацій, більше двадцяти винаходів та п’ятдесяти наукових праць.
   Починаючи з 1986 року, Георгій Борисович поступово пройшов шлях від асистента, старшого викладача, доцента до професора кафедри "Машин і апаратів легкої промисловості". За цей час він виконував обов’язки завідувача кафедрою "Машин і апаратів легкої промисловості" (1990-1991 рр.), директора інституту технологій дизайну та сервісу (починаючи з 2004 року). В 2008 році Параска Г.Б. призначений на посаду проректора з наукової роботи.
   Тематика наукових досліджень Георгія Борисовича досить широка. Перш за все, це дослідження процесів та систем формування натягу ниток на в’язальних та текстильних машинах. В результаті отримала розвиток теорія стабілізації натягу ниток основи на в’язальних машинах. Розроблено принципово нові, високоефективні пристрої, які впроваджено не тільки на вітчизняних підприємствах, а і за кордоном. Дослідження в області гідродинаміки прання отримали розвиток в розробці принципово нових пральних машин, при цьому Георгій Борисович переконаний, що час їх впровадження ще попереду. Останні дослідження направлені на утилізацію промислових і побутових відходів, що є одним з найактуальніших завдань сьогодення.
   Більше 150 наукових і навчально-методичних праць, що опубліковані за участю та під керівництвом Георгія Борисовича, є свідченням результативності його науково-педагогічної діяльності та потенціалу. Ця діяльність охоплює підготовку молодих науковців, якій приділяється багато уваги і сил. Більше двадцяти наукових праць, дванадцять винаходів опубліковано студентами в співавторстві зі своїм учителем. Двоє з учнів захистили кандидатські дисертації, одним з яких є громадянин Сірії. В останні роки Георгій Борисович приділяє багато уваги підготовці магістрів – навчальний план для них передбачає суттєве оволодіння основами наукових досліджень. Саме методологію наукових досліджень студенти механічного та технологічного спрямування освоюють під керівництвом Параски Г.Б.
   Високий інтелектуальний рівень, порядність, працелюбність, надійність викликають до нього повагу колективу співробітників та студентів університету. Посада проректора з наукової роботи ставить перед Георгієм Борисовичем нові завдання, пов’язані з конкурентоздатністю Хмельницького національного університету серед класичних університетів. Це стосується, перш за все, формування портфеля замовлень наукових досліджень, що фінансуються з різних джерел, зокрема, міжнародних грантових програм, активізації в підготовці наукових кадрів – кандидатів та докторів наук, міжнародному науковому співробітництві, формуванні нових актуальних наукових напрямків. Маємо надію, що все це Георгію Борисовичу до снаги.

Перший проректор
Хмельницького національного
університету
доктор технічних наук, професор
С.Г. КостогризВІД УПОРЯДНИКА

   Бібліографічний покажчик відображає основні дати життя, наукової та педагогічної діяльності доктора технічних наук, професора Параски Георгія Борисовича. Покажчик знайомить читача з доробком вченого, його внеском у підготовку кадрів вищої кваліфікації.
    Покажчик охоплює наукові праці, тези доповідей та матеріали виступів на конференціях, патенти, авторські свідоцтва, депоновані статті, звіти про НДР, навчально-методичні розробки українською, російською та іншими мовами.
   При відборі літератури до покажчика були використані каталоги та картотеки бібліотеки ХНУ, а також авторський екземпляр. Укладачі покажчика здійснили перегляд літератури de visu, бібліографічне редагування та її систематизацію. Праці не переглянуті de visu, відмічені позначкою (*).
   Матеріали в покажчику розташовані за алфавітом назв.
   Список авторських свідоцтв та патентів наводиться за номерами.
   Бібліографічний опис здійснено на основі чинних в Україні стандартів.
   Покажчик розрахований на викладачів ВНЗ, наукових працівників, студентів.
   Відбір матеріалу закінчено до 1 червня 2008 року.ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ, НАУКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1956р.,11 квітня – народився в с.Ялтушків Барського району Вінницької області
1971-1975 рр. – студент Хмельницького електромеханічного технікуму
1975-1980 рр. – студент Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування
1980 р. – інженер НДС Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування
1980-1981 рр. – викладач-стажист Київського технологічного інституту легкої промисловості
1981-1982 рр. – служба в лавах Радянської Армії
1982-1986 рр. - аспірант Київського технологічного інституту легкої промисловості
1986 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Розробка пристроїв длястабілізації натягу ниток на основов’язальних машинах"
1986-1992 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри "Машини і апарати легкої промисловості" Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування
1992-1995 рр. – докторант Київського технологічного інституту легкоїпромисловості
1995-2000 рр. – доцент кафедри "Машини і апарати легкої промисловості" технологічного університету Поділля
2000 р – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему: "Наукові основи проектування пристроїв натягу ниток основи в’язальних машин"
2001 р. – професор кафедри "Машини і апарати легкої промисловості" технологічного університету Поділля
2004 р. – директор інституту технологій, дизайну та сервісу Хмельницького національного університету
2008 р. – проректор з наукової роботи Хмельницького національного університету

НАУКОВІ ПРАЦІ

1. Автоматизація схемотехнічного проектування і дослідження  пружних систем заправки текстильних машин / Г. Б. Параска  // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1998. – № 4, ч. 2. – С. 27-29.  
2. Анализ работы нитенатяжного устройства основовязальной машины модели 5219 "Кокетт-2" как компенсатора подачи и потребления нитей основы /   О. М. Хомяк, Г. Б. Параска  // Изв. вузов. Технология легкой промышленности. – 1984. – № 4. – С. 105-107.  
3. Аналітичні дослідження одноступеневого зубчасто-важільного планетарного механізму / В. С. Неймак, Г. Б. Параска, С. В. Смутко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2008. – № 2 . – С. 96-99.  
4. Аналітичні дослідження удосконаленого пружного елементу стабілізаторів натягу ниток основи в’язальних машин / А. Р. Марчук, Г. Б. Параска // Придніпровський науковий вісник. – 1998. – № 56. – С. 13-24. *
5. Влияние натяжения нитей основовязальной машины на функцию их потребления / О. М. Хомяк, Г. Б. Параска  // Изв. вузов. Технология легкой промышленности. – 1985. – № 4. – С. 97-101.  
6. Возможности использования на быстроходных основовязальных машинах нитенатяжных устройств активного действия / Г. Б. Параска, О. М. Хомяк  // Изв. вузов. Технология легкой промышленности. – 1986. –     № 4. – С. 107-110.  
7. Динамічні дослідження вагових стабілізаторів середнього натягу ниток основи вязальних машин /     Г. Б. Параска  // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. – 2001. – № 5. – С. 122-126.  
8. Динамічні дослідження комбінованих стабілізаторів натягу ниток основи в’язальних машин / Г. Б. Параска  // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2002. – № 3. – С. 111-114. *
9. Дослідження амплітудно-частотних характеристик процесу гідродинамічного формування деталей швейних виробів / Л. В. Буханцова, М. О. Кущевський,   Г. П. Параска // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2008. – № 1. – С. 43-47.  
10. Дослідження удосконаленого пружного елементу стабілізаторів натягу ниток основи текстильних машин / Г. Б. Параска // Вісник Технологічного університету Поділля. Сер. 1, Технічні науки. – 1997. – № 1. – С. 109-114.  
11. Експериментальні  дослідження вагових стабілізаторів середнього натягу ниток основи в’язальних машин /    Г. Б.  Параска // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. – 2002. – № 1. – С. 182-184.  
12. Експериментальні дослідження пневмо-гідравлічних стабілізаторів натягу ниток основи текстильних машин / Г. Б. Параска  // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1999. – № 3. – С. 18-20.  
13. Експериментальні дослідження універсального зубчато-важільного планетарного механізму / С. В. Смутко, Г. Б. Параска  // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2000. – № 1. – С. 18-20.  
14. Експериментально-аналітичне визначення механічних параметрів швейного обладнання  / С. В. Лобода, Ю. Б. Михайлівський, Г. Б. Параска // Зб. наук. пр. за результатами  І Міжнар. студент. польско-української конф. (5-7 трав. 2003 р.). – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 52-57.  
15. Забезпечення постійного натягу проводу при намотуванні котушок запалювання автомобіля / Р. А. Марчук, Г. Б. Параска  //  Проблеми підвищення військово-прикладної спрямованості викладання загально-наукових дисциплін : матеріали наук.-практ. конф. – Хмельницький : Академія ПВУ, 1996. – С. 1-3. *
16. Зниження обривності ниток основи на в’язально-прошивних і основов’язальних машинах за рахунок їх модернізації / Г. Б.  Параска // Збірник робіт, винаходів та раціоналізаторських пропозицій вчених Поділля: наук. ст. – Хмельницький, 1996. – С. 143.  
17. Зрівноваження одноступеневого зубчасто-важільного планетарного механізму / В. С. Неймак, Г. Б. Параска  // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. – 2004. – № 5. – С. 60-63.  
18. Зрівноваження роторних нитконатяжних пристроїв в’язальних машин за допомогою програми інженерного аналізу COSMOSMOTION / Хайдар Хаджджі, В. С. Неймак, Г. Б. Параска // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2006. – Т. 2, № 2. – С. 21-25.  
19. Исследования влияния интенсивности перемешивания белья, конструктивных особенностей активаторов и отражателей на функциональные и гидравлические характеристики однобаковых активаторных стиральных машин /  С. В. Орчинский, Г. Б. Параска,    В. В. Марьяненко, Е. И. Похаленко, Н. Ф. Ковальчук // Разработка электробытовых машин : науч.-техн. сб. – К. : НПО "Веста", 1990. – С. 113-121. *
20. Исследования влияния направления сдвига ушковых игл на функцию потребления нитей основовязальной машины / Г. Б. Параска, О. М. Хомяк  // Изв. вузов. Технология легкой промышленности. – 1986. – № 1. –      С. 101-106.  
21. Исследования условий ударного взаимодействия направляющих роторного натяжителя активного действия с нитями основы / Хайдар Хаджджи, Г. Б. Параска // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2006. – № 1. – С. 105-111.  
22. Кінематичні дослідження одноступеневого зубчато-важільного планетарного механізму за допомогою системи параметричного моделювання / В. С. Неймак, С. В. Смутко, Г. Б. Параска  // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2005. – Т. 2, № 6. – С. 28-32.  
23. Компенсация натяжения нитей основы на текстильных машинах / Г. Б. Параска  // Изв. вузов. Технология легкой промышленности. – 1990. – № 3. – С. 84-87.  
24. Математико-компьютерное моделирование процессов тонкой очистки от твердых выбросов в поточных термо-диффузионных камерах / В. Г. Камбург, Г. Б. Параска, И. В. Самигулин // Зб. наук. пр.  ІІ кримської наук.-практ. конф. SED-05. – К. : КНУТД, 2005. – С. 283-285. *
25. Математична модель датчика швидкості ниток основи в’язальних машин / А. Р. Марчук, Г. Б. Параска // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. – 2002. – № 1. – С. 176-180.  
26. Математична модель двомасового стабілізатора натягу ниток основи текстильних машин / Г. Б. Параска, А. Р. Марчук // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1998. – № 2. – С. 119-127.  
27. Математична модель компенсатора натягу ниток основи текстильних машин / Аль-Фріхад Абдель Рахман,  О. М. Хомяк, Г. Б. Параска  // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1998. – № 1. –  С. 43-47.  
28. Модернізація стабілізатора натягу ниток основи основов’язальної машини "Кокетт-2" / Г. Б. Параска, А. В. Хорєва, О. М. Хомяк, В. В. Чабан // Зб. наук. пр. ДАЛПУ. – 1995. – С. 19. *
29. Нитконатягувальний пристрій для основов'язальної машини / О. М  . Хомяк, В. В. Чабан, Г. Б.  Параска // Легка промисловість. – 1991. – № 3. – С. 32.  
30. Нова концепція автоматичної пральної машини / Г. Б.  Параска // Збірник робіт, винаходів та раціоналізаторських пропозицій вчених Поділля: наук. ст. – Хмельницький, 1996. – С. 141-142.  
31. Новые производственные системы и подготовка кадров для швейной промышленности / І. М. Баннова, Г. Б. Параска  // Зб. наук. пр.  ІІ кримської наук.-практ. конф. SED-06. – Київ : КНУТД, 2006. – С. 372-375. *
32. Оптимизация конструктивных параметров роторных нитенатяжителей активного действия ткацких станков / Хайдар Хаджджи,  Г.Б. Параска // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Т. 1, № 6. – 2005. – С. 30-38.  
33. Оптимізація конструктивних параметрів зубчато-важільних механізмів приводу основов'язальних машин  / С. В. Смутко, Г. Б. Параска, В. В. Чабан  // Вісник КДУТД. – 2000. – № 2. –  С. 84-86. *
34. Особливості взаємодії рухомих направляючих з нитками основи в пружній системі заправки в'язальних машин / А. Р. Марчук, Г. Б. Параска // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. – 2004. – № 1, ч. 1. – С. 82-85.  
35. Оцінка можливостей універсального зубчато-важільного планетарного механізму / С. В. Смутко, Г. Б. Параска, М. Ф.Семенюк // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. Психолого-педагогічні науки. – 1999. –  № 4, ч. 2. –  С. 60-64.  
36. Оцінка можливості використання на текстильних машинах зубчато-важільних механізмів / С. В. Смутко, М. Ф. Семенюк, Г. Б. Параска // Проблеми сучасного машинобудування: зб. наук. пр. – Хмельницький: ТУП, 1996. – С. 48-50.  
37. Оцінка можливості дослідження механізмів приводу основов’язальних машин за допомогою програми інженерного аналізу COSMOSMOTION / В. С. Неймак,     Г. Б. Параска, В. М. Дворжак // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2006. – Т. 2, № 2. – С. 36-38.  
38. Оцінка можливості створення універсального приводу робочих органів текстильних машин / С. В. Смутко, Г. Б. Параска  // Наук. пр. мол. вчен. та студ. – К. : ДАЛПУ, 1998. – Ч. 3. – С. 58. *
39. Оцінка точності зубчасто-важільного планетарного механізму / С. В. Смутко, Г. Б. Параска // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. – 2001. – № 3, ч. 1. – С. 149-154.  
40. Перспективи розвитку швейного кластеру в Хмельницькій області / Г.Б. Параска, І.М. Баннова  // Межведомств. науч.-техн. сб. Спец. вып. – К. : Випол, 2004. – С. 280-283. *
41. Перспективи створення основов’язальної машини  з високим ступенем уніфікації механізмів робочих органів / С. В. Смутко, Г. Б. Параска // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2000. – № 3, ч. 3. – С. 89-93. *
42. Перспективи удосконалення основов'язального обладнання / Г. Б. Параска, С. В. Смутко, О. М. Хом'як // Вісник Технологічного університету Поділля. Спец. вип. – 2003. – Т. 2, № 6, ч. 1. – С. 167-173.  
43. Перспективи удосконалення основов’язального обладнання / Г. Б. Параска, С. В. Смутко, О. М. Хом’як  // Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва : матеріали І українсько-польської наук. конф., Сатанів, 16-18 жовт. 2003 р. – Хмельницький : ТУП,  2003. – С. 141-143.  
44. Підвищення продуктивності основов’язальних і в’язально-прошивних машин на стадії експлуатації /    Г. Б. Параска  // Легка промисловість. – 1997. – № 2. –   С. 35.  
45. Підвищення рівномірності петельної структури основов’язального полотна / Г. Б. Параска // Легка промисловість. – 1997. – № 3. – С. 52.  
46. Программное обеспечение для определения величины подачи нитей основы на ткацком станке при использовании роторных нитенатяжителей активного действия / Хайдар Хаджджи, Г. Б. Параска // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2005. – № 1. – С. 140-146.  
47. Розрахунок жорсткості високочастотних стабілізаторів натягу ниток основи текстильних машин  / А. Р. Марчук,  Г. Б. Параска // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. –  1999. –  № 1. – С. 85-86.  
48. Розрахунок натягу ниток основи при їх нестабільному пересуванні по рухомій циліндричній напрямній / А.Р. Марчук, Г. Б. Параска // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2005. –    Т. 1, № 6. – С. 48-55.  
49. Розрахунок натягу ниток, які переміщуються без ковзання по рухомих циліндричних поверхнях / А. Р. Марчук, Г. Б. Параска  //  Сучасні технології підготовки фахівців з інженерних спеціальностей: зб. наук. пр. –    К. : КНУТД, 2003. – С. 111-116. *
50. Розрахунок стабілізаторів натягу ниток основи в’язальних машин / А. Р. Марчук, Г. Б. Параска  // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2004. – № 21. – С. 80-89. *
51. Розробка комп’ютерної програми оптимізації параметрів універсальних зубчасто-важільних планетарних механізмів приводу петлетвірних органів основов’язальних машин /   Г. Б. Параска, С. В. Смутко  // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2002. – № 3. – С.  90-92. *
52. Розробка композиційних матеріалів за технологіями рециклінгу промислових відходів / І. А. Мандзюк, Г. Б. Параска  // Зб. наук. пр.  ІІ кримської наук.-практ. конф. SED-05. – Київ. : КНУТД, 2005. – С. 245-250. *
53. Ротаційний механізм відтяжки полотна основов’язальних машин / Г. Б. Параска, О. М. Хом'як,   Т. В. Будкіна  // Зб. наук. пр. ДАЛПУ. – 1995. – С. 20. *
54. Системний підхід до художнього проектування творів дизайну / М. І. Мазур, І. М. Баннова, Г. Б. Параска  // Зб. наук. пр.  ІІ кримської наук.-практ. конф. SED-05. – Київ. : КНУТД, 2005. – С. 310-314. *
55. Стабілізація натягу ниток основи на в’язальних машинах / Г. Б. Параска  // Вісник Технологічного університету Поділля. Сер. 1, Технічні науки. – 1997. – № 1. – С. 115-118.  
56. Стабілізація середнього натягу ниток основи на основов’язальних машинах ваговими пристроями / А. Р. Марчук, Г. Б. Параска // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2007. –  Т. 2, № 6. – С. 162-171.  
57. Статичні дослідження вагових стабілізаторів в'язальних машин / Г. Б. Параска // Вісті КУТД. – 1999. –  № 2. – С. 23-25.  
58. Статичні дослідження комбінованих стабілізаторів натягу ниток основов'язальних машин / Г. Б. Параска  // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2000. – № 1. – С. 7-10.  
59. Статичні дослідження стабілізаторів середнього натягу ниток основов’язальних машин / Г. Б. Параска  // Вісник Державної академії легкої промисловості України. – 1999. –  № 1. – С. 78-85. *
60. Створення основов’язальної машини з універсальним механізмом приводу робочих органів / Г. Б. Параска  // Вісник ХТУ. – 2001. – № 2. – С. 175-178. *
61. Стенд для дослідження пристроїв стабілізації натягу ниток основи текстильних машин на витривалість / Г. Б. Параска // Проблеми трибології. – 1999. – № 1. – С. 36-37.  
62. Удосконалення зубчато-важільного механізму для робочих органів текстильних машин / С. В. Смутко, Г. Б. Параска  // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. – 2000. – № 5, ч. 1 – С. 23-27.  
63. Удосконалення механізмів приводу робочих органів в'язальних машин / С. В. Смутко, Г. Б. Параска // Вісник Державного університету технологій та дизайну. – 2000. – 84-86.  *
64. Удосконалення механізмів робочих органів основов’язальних  машин / С. В. Смутко, Г. Б. Параска  // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1998. – № 4, ч. 2. – С. 21-22.  
65. Функциональная оценка работы нитенатяжного устройства основовязальной машины модели 5219 "Кокетт-2" / Г. Б. Параска, О. М. Хомяк  // Изв. вузов. Технология легкой промышленности. – 1985. – № 6. –      С. 91-94.  
66. Чаша ливарна: Інформ. листок № 01-06 / Г. Б. Параска, А. В. Буряк, В. В. Буряк, В. Г. Буряк. –  Хмельницький : ЦНТЕІ, 2006. – 4 с. *
67. Экспериментальная функция необходимой подачи нитей основы на машине "Кокетт-2". / Ф. А. Моисеенко, О. К. Тройникова, В. В. Чабан, Г. Б. Параска // Изв. вузов. Технология легкой промышленности. – 1991. –  № 2. – С. 72-75.  

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

68. Високоефективні системи стабілізації натягу ниток основи текстильних машин / Г.Б. Параска, С.В. Смутко // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону : тези доп.  наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1995. – Ч. 2. – С. 364. *
69. Динамика скало основовязальной машины / В. В. Чабан, В. Ю. Щербань, О. Н. Хомяк, Г. Б. Параска  // Тез. докл. 44 науч. и 12 науч.-метод. конф. проф.-препод. состава КТИЛП. – К. : КТИЛП, 1992. – С. 157-158. *
70. Класифікація механізмів натягу ниток основи текстильних машин / Г. Б. Параска, А. І. Алексієнко  //  Вдосконалення обладнання легкої промисловості та складної побутової техніки : тези доп. міжнар. наук.-техн. конф. – Хмельницький : ХТІ, 1993. – С. 7-8.  
71. Критериальный метод оценки стиральных машин /А. Г. Тимощук, Г. П. Черменский, Г. Б. Параска  // Тез. докл. респ. науч.-практ. семинара. – К. : КТИЛП, 1990. – С. 15-18. *
72. Моделювання одноступеневого зубчасто-важільного планетарного механізму за допомогою системи SolidWorks / В. С. Неймак, Г. Б. Параска  // Наукові розробки молоді на сучасному етапі : тези доп.  IV Всеукр. ювілейної наук. конф. мол. вчен. та студ., 17-19 трав. 2005 р. – К. : КНУТД, 2005. – С. 44-45. *
73. Нитенатяжное устройство с предварительно деформированными упругими элементами / О. Н. Хомяк, Г. Б. Параска, В. В. Чабан  // Вдосконалення обладнання легкої промисловості та складної побутової техніки : тези доп. міжнар. наук.-техн. конф. –   Хмельницький :  ХТІ, 1993. – С. 16.  
74. О возможности стабилизации натяжения нитей основы устройствами комбинированного действия /  О. Н. Хомяк, Г. Б. Параска,  В. В. Чабан // Новые технические и технологические разработки и их внедрение в текстильной и легкой промышленности : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. – Иваново,  1989. – С. 273. *
75. Оптимизация конструктивных параметров компенсаторов натяжения нитей основы текстильных машин / Аль Фрихад Абдель Рахман, О. Н. Хомяк, Г. Б. Параска  // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону : тези доп.  наук.-практ. конф. –Хмельницький : ТУП,  1995. – Ч. 2. –  С. 435.  
76. Оптимизация конструктивных параметров роторных нитенатяжителей активного действия ткацких станков / Хайдар Хаджджи, Г. Б. Параска // Актуальні проблеми математики, механіки і комп’ютерних технологій : тези міжнар. наук.-техн. і метод. конф., 17-19 трав. 2005 р. –Хмельницький : ХНУ, 2005. – С. 48.  
77. Оптимизация натяжения нитей основы / В. В. Чабан, О. Н. Хомяк, Г. Б. Параска  // Тез. докл. юбилейной ХLII науч. и Х науч.-метод. конф. проф.-препод. состава, посвященных 60-летию основания института. – К. : КТИЛП,  1990. – С. 264. *
78. Оптимизация натяжения нитей основы устройствами комбинированного действия / Г. Б. Параска, О. Н. Хомяк,  В. В. Чабан  //  Научно-технический прогресс в текстильной и трикотажной промышленности : тез. докл. всесоюз. науч.-техн. конф. – Херсон : ХИИ, 1990. – С. 61. *
79. Оптимізація конструктивних параметрів ротаційного стабілізатора динамічного натягу ниток основи текстильних машин / Г. Б. Параска, В. В. Макарський  // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва : тези доп. III наук.-техн. конф. –  Хмельницький : ХТІ, 1995. – С. 104.  
80. Основные направления развития систем оттяжки полотна текстильных машин / Г. Б. Параска, О. Н. Хомяк,  Т. В. Будкина // Вдосконалення обладнання легкої промисловості та складної побутової техніки : тези доп. міжнар. наук.-техн. конф. – Хмельницький : ХТІ, 1993. – С. 42-43.  
81. Повышение эффективности компенсации натяжения нитей основы на текстильных машинах / Г. Б. Параска  О. А. Коротич // Качество и надежность узлов трения : тез. докл. науч.-техн. конф. – Хмельницкий : ХТИ, 1992. – С. 159-161.  
82. Повышение эффективности работы компенсаторов натяжения нитей основы пассивного действия /    О. Н. Хомяк, В. В. Чабан, Г. Б. Параска  // Тез. докл. юбилейной ХLII науч. и Х науч.-метод  конф. проф.-препод. состава, посвящ. 60-летию основания ин-та. – К. : КТИЛП, 1990. – С. 262-264. *
83. Применение ротационного нитенатяжного устройства для стабилизации натяжения нитей основы / Г. Б. Параска, А. К. Кармалита  // Технический прогресс в развитии ассортимента и качества изделий легкой промышленности: тез. докл. всесоюз. науч.-техн. конф.– Иваново, 1987. – С. 66-67. *
84. Розширення використання вагових нитконатягувальних пристроїв в текстильних машинах / Г. Б. Параска, Р. А. Марчук,  А. І. Алексієнко // Вдосконалення обладнання легкої промисловості та складної побутової техніки: тези доп. міжнар. наук.-техн. конф. – Хмельницький : ХТІ,  1993. – С. 12.  
85. Система автоматического проектирования упругой заправки текстильных машин / Г. Б. Параска, В. В. Чкалов, В. Ю. Алексеев // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва: тези доп. II наук.-техн. конф. –Хмельницький : ХТІ, 1993. – С. 42.  
86. Стенд для комплексного исследования систем нитеподачи текстильных машин / В. В. Чабан, Г. Б. Параска, О. Н. Хомяк  // Вдосконалення обладнання легкої промисловості та складної побутової техніки :  тези доп. міжнар. наук.-техн. конф. – Хмельницький: ХТІ, 1993. – С. 16.  
87. Схемне уявлення пружної заправки текстильних машин в системі автоматизованого проектування / Г. Б. Параска, В. В. Чкалов,  А. Ф. Сухоносов  // Вдосконалення обладнання легкої промисловості та складної побутової техніки : тези доп. міжнар. наук.-техн. конф. – Хмельницький: ХТІ, 1993. – С. 8-9.  

НАУКОВІ ПРАЦІ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ

88. Determination of an Analytical Dependence Describing the Process of Tension Oscillation During the Work of a  Warp Knitting Machine / Oleg N. Khomyak, Georgy B. Paraska, Tatiana V. Budkina. // Journal of beijing of light industry. – 1997. –  Vol. 15, № 2. – P. 89-93. *
89. Experimental Ressearch of Oscillations of a Fabric During the Working Cycle jf Warp Knitting Machine / Oleg N. Khomyak, Georgy B. Paraska, Tatiana V. Budkina. // Journal of beijing of light industry. – 1997.– Vol. 15, № 2. – P. 86-88.  

ДЕПОНОВАНІ СТАТТІ

90. Динамический анализ работы скало нитенатяжного устройства машины "Кокетт" /     В. В. Чабан, В. В. Щербань,  Г. Б. Параска,  А. Н. Кот ; Гос. акад. легк. пром-сти Украины. – К., 1993. –   28 с. –Деп. в ГНТБ Украины 06.10.93, № 1931 Ук-93. *
91. К вопросу актуальности исследований по стабилизации натяжения нитей основы в процессе вязания на ОВМ / В. В.Чабан, Б. Ф. Пипа, Г. Б. Параска, О. М. Хомяк ;  Гос. акад. легк. пром-сти Украины. –К., 1988. –7 с. – Деп. в ЦНИИТЭИ Легпром 19.01.88, № 2320-лп. *
92. Классификация компенсаторов натяжения нитей основы / В. В. Чабан, О. М. Хомяк, Г. Б. Параска ; Гос. акад. легк. пром-сти Украины. –К., 1992. –    22 с.  - Деп. в ЦНИИТЭИ Легпром 21.02.92, № 3377-лп. *
93. Разработка ротационного нитенатяжного устройства активного действия для основовязальной машины. / В. В. Чабан, О. М. Хомяк, Г. Б. Параска, В. И. Чупринка ; Гос. акад. легк. пром-сти Украины. –К., 1988. –32 с. –Деп. в ЦНИИТЭИ Легпром 19.01.88, № 2321-лп. *
94. Теоретические исследования возможности повышения эффективности работы  КННО пассивного действия / В. В.Чабан, Аль-Фрихад Абдель Рахман, О. Н. Хомяк, Г. Б. Параска ; Гос. акад. легк. пром-сти Украины. –К., 1997. –45 с. –Деп. в ГНТБ Украины 01.07.97, № 382-Ук 97. *
95. Экспериментальные исследования  ротационного нитенатяжного устройства активного действия для основовязальной машины / В. В. Чабан, О. М. Хомяк, Г. Б. Параска, В. И. Чупринка ; Гос. акад. легк. пром-сти Украины. –К., 1988. –42 с. – Деп. в ЦНИИТЭИ Легпром 19.01.88, № 2320-лп. *
96. Экспериментальные исследования новой системы компенсации натяжения нитей основы /В. В. Чабан, Аль-Фрихад Абдель Рахман, О. Н. Хомяк,    Г. Б. Параска ; Гос. акад. легк. пром-сти Украины. –К., 1997. –23 с. –Деп. в ГНТБ Украины 01.07.97,    № 383-Ук 97. *

ЗВІТИ ПРО НДР

97. Исследование влияния конструкторско-технологических факторов на гидродинамику потоков и функциональные параметры активаторных стиральных машин: отчет о НИР (заключ.) / Хмельницкий технологический институт ; рук.    Черменский Г. П. –Хмельницкий, 1991. – 113 с. – Исполн. : Марчук Р. А., Параска Г. Б., Кононюк В. А., Тимощук А. Г. – № ГР 0190.0023190. – Инв. № 82.9.10051769.  
98. Исследование возможности повышения эффективности работы нитенатяжных устройств пассивного действия основовязальных машин :   отчет о НИР / Хмельницкий технологический институт ; рук. Параска Г. Б. –Хмельницкий, 1991. – 38 с. –Исполн.: Коротич О. А. –                             № ГР  0191.0052380. – Инв. № 9545.  
99. Исследование возможности стабилизации натяжения нитей основы устройствами комбинированного действия: отчет о НИР / Хмельницкий технологический институт ; рук.   Параска Г. Б. – Хмельницкий, 1991. – 78 с. – Исполн.:   Зюлковский Р. Ц.,  Баксалов Р. С.  - № ГР 0189U0077134. – Инв. № 03.90. 0016275. *
100. Исследование гидродинамики бытовых стиральных активны   машин :  отчет о НИР (заключ.) / Хмельницкий технологический институт бытового обслуживания ; рук. Черменский Г. П. – Хмельницкий, 1988. – 108 с. – Исполн.:   Параска   Г. Б.,  Тимощук А. Г.,   Марчук Р. А. –  № ГР 0188.0018966. – Инв. № 02890017942  
101. Исследование гидромеханических процессов в стиральных машинах : отчет о НИР / Хмельницкий технологический институт ; рук. Черменский  Г. П. –Хмельницкий, 1990. – 93 с. –Исполн.:  Параска     Г. Б., Марчук Р. А. – № ГР 0189.0025172. – Инв.      № 0290.0021001. *
102. Исследование новых путей создания автоматических стиральных машин : отчет о НИР  / Технологічний університет Поділля ; рук. Параска Г. Б. – Хмельницкий, 1997. – 100 с. – Исполн.: Черменский Г. П., Баксалов Р. С., Макарский В. В. – № ГР 0196U018438. – Инв.  №  225. *
103. Наукові основи проектування високоефективних приводів машин легкої промисловості : звіт про НДР (заключ.) / Хмельницький національний університет ; кер. Параска Г. Б. – Хмельницький, 2005. – 201 с. – Викон.: Кармаліта А. К., Поліщук О. С.  Неймак      В. С. – № ДР 0103U001204 –   Інв. № 0206U004260.  
104. Разработка научных и практических основ повышения производительности текстильного оборудования на стадии эксплуатации : отчет о НИР / Хмельницкий технологический институт ; рук. Параска Г. Б. –Хмельницкий, 1994. – 118 с. – Исполн.:  Алексеенко А. И., Марчук Р. А., Макарский В. В. – № ГР 0194U035012. –Инв.   № 0298U000064. *
105. Разработка теоретических и практических основ создания нитенатяжных устройств для машин легкой и текстильной промышленности :  отчет о НИР / Хмельницкий технологический институт ;  рук. Параска Г. Б. – Хмельницкий, 1993. – 70 с. – Исполн.: Алексеенко А. И., Марчук Р. А. – № ГР  0193U023554 -   Инв. № 0294U002049.  
106. Разработка теоретических основ создания нитенатяжных устройств для машин легкой и текстильной промышленности : отчет о НИР / ГАЛПУ. – К., 1993. –219 с. – Исполн.: Хомяк О. Н., Параска Г. Б., Чабан В. В. – № ГР 0194U004173. –Инв. № 547. *

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА

107. А.с. 1221261 СССР, МКИ D 04 В 23/00. Основовязальная машина / О. Н. Хомяк, Г. Б. Параска (СССР). – № 3709816/28-12 ; заявл. 03.02.84 ; опубл. 30.03.86, Бюл. № 12.  
108. А.с. 1231089 СССР, МКИ D 04 В 27/10. Устройство для подачи основных нитей на основовязальной машине / О. Н. Хомяк, Г. Б. Параска (СССР). – № 3717590/28-12 ; заявл. 30.03.84 ; опубл. 15.05.86, Бюл. № 18.  
109. А.с. 1313920 СССР, МКИ D 04 В 27/14. Регулятор натяжения нитей основы на основовязальной машине / О. Н. Хомяк, Б. Ф. Пипа, Г. Б. Параска,      В. В. Чабан (СССР). – № 3990148/31-12 ; заявл. 17.12.85 ; опубл. 30.05.87, Бюл. № 20.  
110. А.с. 1427895 СССР, МКИ D 03 В 47/26, 47/14. Компенсатор основы для ткацкого станка с волнообразно подвижным поперек основы зевом / Г. Б. Параска, Е. П. Пискунова (СССР). – № 4190367/31-12 ; заявл. 02.02.87; ДСП. *
111. А.с. 1711509 СССР, МКИ D 04 В 27/14. Устройство для регулирования  натяжения нитей основы на основовязальной машине / Г. Б. Параска, О. Н. Хомяк, В. А. Кононюк, В. В. Чабан, Р. С. Баксалов, Р. Ц. Зюлковский (СССР). – № 4426023/12; заявл. 19.05.88 ; ДСП. *
112. А.с. 1712499, МКИ 5 D 06 F 23/04. Стирально-отжимная машина / Г. П. Черменский, Г. Б. Параска, В. И. Свиридов, А. Г. Тимощук, С. В. Орчинский (СССР). – № 4813095/12 ; заявл. 10.04.90 ; опубл. 15.02.92, Бюл. № 6.  
113. А.с. 1712500, МКИ 5 D 06 F 23/04. Стирально-отжимная машина / Г. П. Черменский , Г. Б. Параска, В. М. Похалюк, А. Г. Тимощук, С. В. Орчинский (СССР). – №  4813139/12 ; заявл. 10.04.90 ; опубл. 15.02.92, Бюл. № 6. – 6 с.  
114. А.с. 1716834 СССР, МКИ D 04 В 27/14. Нитенатяжное устройство для основовязальной машине / Г. Б. Параска, О. Н. Хомяк,  В. В. Чабан, Б. Ф. Пипа, В. Л. Михневич (СССР). – №  4660930/12 ; заявл. 10.03.89; ДСП. *
115. А.с. 1730261 СССР, МКИ D 04 В 15/44. Нитенатяжное  устройство к быстроходной основовязальной машине / О. К. Тройникова, Ф. А. Моисеенко, Г. Б. Параска,  В. В. Чабан (СССР). –    № 4813236/12 ; заявл. 09.04.90 ; опубл. 30.04.92, Бюл. № 16. *
116. А.с. 1737048 СССР, МКИ D 04 В 27/10. Устройство для подачи основных нитей на основовязальной машине / Г. Б. Параска, О. Н. Хомяк, О. К. Тройникова (СССР). – №  4867012/12 ; заявл. 02.07.90 ; опубл. 30.05.92, Бюл. № 20. *
117. А.с. 1770477 СССР, МКИ 5D04B27/14. Нитенатяжное устройство для основовязальной машины / В. В. Чабан, Г. Б. Параска, О. Н. Хомяк (СССР). – №  4754425/12 ; заявл. 30.10.89 ; опубл. 23.10.92, Бюл. № 39.  
118. А.с. 1770487, МКИ 5 D 06 F 15/00. Способ стирки и отжима белья и устройство для его осуществления / В. Н.  Скрипник, В. И. Водотовка, Г. Б. Параска, В. Р. Кульчицкий, Г. П. Черменский  (СССР). – №  4866912/12 ; заявл. 14.09.90 ; опубл. 23.10.92, Бюл. № 39.  
119. А.с. 1788799 СССР, МКИ D 04 В 27/14. Нитенатяжное устройство для основовязальной машины / Г. Б. Параска, В. В. Чабан, О. Н. Хомяк, Б. Ф. Пипа (СССР). – №  4754443/12 ; заявл. 30.10.89 ; ДСП. *
120. А.с. 1807131 СССР, МКИ 5 D 04 В 27/14. Скало основовязальной машины / Г. Б. Параска,  В. В. Чабан, О. Н. Хомяк,  О. К. Тройникова, Ф. А. Моисеенко, (СССР). – №  4851932/12 ; заявл. 18.07.90 ; опубл. 07.04.93, Бюл. № 13.  
121. А.с. 1832777 СССР, МКИ D 04 В 27/14. Регулятор натяжения нитей основы на основовязальной машине / Г. Б. Параска, Г. П. Черменский (СССР). – № 4702913/12 ; заявл. 09.06.89; ДСП. *
122. А.с. 1839506 СССР, МКИ D 04 В 27/14. Регулятор натяжения нитей основы на основовязальной машине / Г.Б. Параска, Г.П. Черменский, О.Н. Хомяк, В.А. Кононюк, В.В. Чабан (СССР). – № 4827192/12; Заявлено 21.05.90; ДСП. *

ПАТЕНТИ

123. Пат. 6691 Україна, МПК  7 F 16 H 37/00, F 16 H  1/28. Зубчато-важільний планетарний механізм / Неймак В. С., Параска Г. Б.,  Смутко С. В. (Україна). – № 20041108890 ; заяв. 01.11.04 ; опубл. 16.05.05, Бюл. № 5 (Кн. 1).  
124. Пат. 9369 Україна, МПК  7 F 24 D 5/02. Система опалення та вентиляція промислових будівель / Параска Г. Б., Камбург В. Г., Войнович О. О. (Україна). – № u 2005 02828 ; заяв. 28.03.05 ; опубл. 15.09.05, Бюл. № 9  (Кн. 1).  
125. Пат. 10847 А Україна, МПК 5 D 04 В 27/34. Механізм відтяжки полотна на основов’язальній машині / О. М. Хом’як, Г. Б. Параска, А. М. Кот,     В. В. Чабан, Т. В. Будкіна (UA). – № 93006493 ; заявл. 02.04.93 ; опубл.  25.12.96, Бюл. № 4 (ІІ ч.) – 2 с.  
126. Пат. 12611 А Україна, МПК 5 D 04 В 27/10. Нитконатяжний пристрій основов’язальної машини / Г. Б. Параска, О. М. Хом’як, Аль-Фрихад Абдель Рахман (UA). – № 94107325; заявл. 24.10.94 ; опубл.  28.02.97, Бюл. № 1. – 6 с.  
127. Пат. 14352 Україна, МПК F 16 H 37/00, F 16 H 1/28.    Зубчато-важільний диференційний механізм / Параска Г. Б., Смутко С. В., Неймак В. С., Мельник В.І. (Україна). – № u 2005 10524 ; заяв. 07.11.05 ; опубл. 15.05.06, Бюл. № 5  (Кн. 1).  
128. Пат. 17266 Україна, МПК D 04 B 27/00. Механізм приводу   складених голок основов’язальної машини / Неймак В. С., Смутко С. В., Параска Г. Б., Бабій Г. Д. (Україна). – № u 2006 03453; заяв. 30.03.06 ; опубл. 15.09.06, Бюл. № 9 (Кн. 1).  
129. Пат. 17267  Україна, МПК  F 16 H 37/00, F 16 H  1/28. Зубчато-важільний планетарний механізм / Неймак В.С., Параска Г.Б.,  Смутко С.В. (Україна). – № u 2006 03456 ; заяв. 30.03.06 ; опубл.  15.09.06, Бюл. № 9 (Кн.1.)  
130. Пат. 25818 Україна, МПК G 01 N 29/04, В 22 F 3/00. Спосіб контролю якості композиційних різальних пластин після спікання / Румбешта В. О., Буряк А. В., Параска Г. Б., Буряк В. В., Буряк В. Г. (Україна). – №  u 200703533 ; заяв. 30.03.07 ; опубл. 27.08.07, Бюл. № 13.  
131. Пат. 27377 Україна, МПК 6 D 04 В 27/10. Нитконатяжний пристрій для   основов’язальної машини / Г. Б. Параска, Ф. А. Моїсеєнко (UA). – № 93005982 ; заявл. 18.11.93 ; опубл.  15.09.00, Бюл. № 4 (I ч.). – 6 с.  
132. Пат. 30308 А України, МПК D 04 В 27/10. Зубчато-важільний механізм / С. В. Смутко, Г. Б. Параска (UA). – № 98020979 ; заявл. 25.02.98 ; опубл. 15.11.00, Бюл № 6 (II ч.).  *
133. Пат. 37511 А Україна, МПК 7 D 03 J 5/24. Нитконатяжний пристрій для основов'язальної машини / Параска Г. Б., Марчук А. Р. (Україна). – № 99052696 ; заявл. 14.05.99 ; опубл. 15.05.01, Бюл. № 4 (ІІ ч.). –5 с.  
134. Пат. 39814 А Україна, МПК 6 D 04 B 23/00, 27/08. Основов'язальна машина / С. В. Смутко, Г. Б. Параска, М. Ф. Семенюк (Україна). – № 99063137 ; заявл. 08.06.99 ; опубл. 15.06.01, Бюл № 5 (ІІ ч.).  
135. Пат. 45637 А Україна, МПК 7 D 04 В 27/10. Нитконатяжний пристрій основов’язальної машини / Параска Г. Б., Марчук А. Р. (Україна). – № 2001053283 ; заявл. 16.05.01 ; опубл. 15.04.02, Бюл. № 4 ( Кн. 1). – 5 с.  
136. Пат. 47582 А Україна, МПК 7 F 16 H 37/00, F 16 H  1/28. Зубчато-важільний планетарний механізм / Параска Г. Б., Смутко С. В. (Україна). – № 2000041846 ; заявл. 03.04.00 ; опубл. 15.07.02, Бюл. № 7 (Кн. 1). –4 с.  
137. Пат. 53866 А Україна, МПК 7 F 16 H 37/12, F 16 H  1/28  Зубчато-важільний планетарний механізм / Параска Г. Б., Самолюк О. Г., Смутко С. В. (Україна). – № 2001128313 ; заявл. 04.12.01 ; опубл. 17.02.03, Бюл. № 2 (Кн. 1). – 4 с.  
138. Пат. 58832 А Україна, МПК 7 D 04 B 27/10. Нитконатяжний пристрій основов'язальної машини / Параска Г. Б., Марчук А. Р. (Україна). – № 2002118833 ; заяв. 07.11.02 ; опубл. 15.08.03, Бюл. № 8(Кн. 1). –5 с.  
139. Пат. 1806235 Российская Федерация, МКИ 5 D 06 F 23/06. Стирально-отжимная машина / Г. П. Черменский, А. Н.   Мазурок, В. В. Королевский, Г. Б. Параска, С. В. Орчинский (UA). – № 4933281/12 ; заявл. 05.05.91 ; опубл. 30.03.93, Бюл. № 12. – 3 с.  
140. Пат. 2023081 Российская Федерация, МКИ D 04 В 27/14. Регулятор натяжения нитей основы на основовязальной машине / Г. Б. Параска, Г. П. Черменский, И. В. Горпенчук (UA). – № 4885016/12 ; заявл. 21.11.90 ; опубл. 15.11.94, Бюл. № 21. – 8 с. *
141. Пат. 2051998 Российская Федерация, МКИ D 04 В 27/14. Регулятор натяжения нитей основы на основовязальной машине / Г. Б. Параска, Г. П. Черменский, И. М. Романишин (UA). – № 4883917/12 ; заявл. 17.10.90 ; опубл. 10.01.96, Бюл. № 1. – 6 с. *
142. Пат. 2076911 Российская Федерация, МКИ D 04 В 27/14. Натяжное устройство для  основовязальной машины / Г. Б. Параска, Аль-Фрихад Абдель Рахман (UA). – № 5042855/12 ; заявл. 09.06.92 ; опубл. 10.04.97, Бюл. № 10. – 6 с. *
143. Пат. 2077624 Российская Федерация, МКИ D 04 В 27/34. Механизм оттяжки полотна на основовязальной машине /  О. Н. Хомяк, Г. Б. Параска, В. В. Чабан, Т. В. Будкина (UA). – № 5045087/12 ; заявл. 17.30.92 ; опубл. 20.04.97, Бюл. № 11. – 3 с. *

АВТОРЕФЕРАТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ

144. Наукові основи проектування пристроїв стабілізації натягу ниток основи в'язальних машин : автореф. дис… д-ра техн. наук : 05.05.10 /  Г. Б. Параска. – К., 2000. – 33 с.  
145. Наукові основи проектування пристроїв стабілізації натягу ниток основи вязальних машин : дис… д-ра техн. наук : 05.05.10 : захищена 16.02.2000/ Г. Б. Параска – К., 2000. – 428 с. *
146. Стабилизация натяжения нитей основы на основовязальных машинах : автореф. дис… канд. техн. наук : 05.02.13 / Г. Б.  Параска. – К., 1987. – 23 с.  
147. Стабилизация натяжения нитей основы на основовязальных машинах : дис… канд. техн. наук : 05.02.13 : защищена 21.01.1987 / Г. Б. Параска. – К., 1987. – 219 с. *

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

148. Комп’ютерне моделювання : конспект лекцій /   Г. Б. Параска,  Г. Ф. Воронін. – Хмельницький : ТУП, 2002. –49 с.  
149. Методика виконання та правила оформлення кваліфікаційної роботи: метод. вказівки для магістрантів спец. “Швейні вироби”  / Уклад. Г. Б. Параска, А. Л. Славінська, О. М. Троян, М. О. Кущевський. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 71 с.  
150. Методические указания к лабораторным работам по курсу “Технологические процессы ремонта оборудования” / В. И. Ищук, Г. Б. Параска.  –Хмельницкий : ХТИ,  1988. – 15 с. *
151. Методические указания к лабораторным работам по курсу "Расчет и конструирование машин, автоматов и автоматических линий", работа № 7 / Г. П. Черменский, Г. Б. Параска. –Хмельницкий : ХТИ,  1988. – 11 с. *
152. Методические указания к лабораторным работам по курсу "Расчет и конструирование машин, автоматов и автоматических линий", работа № 8-9 / Г. П. Черменский, Г. Б. Параска. –Хмельницкий : ХТИ,  1988. – 16 с. *
153. Методические указания к самостоятельной работе по курсу "Проектирование и эксплуатация санитарно-технических установок" /  Г. Б. Параска, В. Н. Скрипник. –Хмельницкий : ХТИ,  1989. –39 с. *
154. Методические указания к самостоятельной работе по курсу "Проектирование и эксплуатация санитарно-технических установок" / Г. Б. Параска. – Хмельницкий :  ХТИ, 1991. – 27 с. *
155. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Розрахунок і конструювання машин, автоматів та автоматичних ліній з основами САПР" : для студ. спец. 17.07 / Уклад. : Г. Б. Параска, Г. П. Черменський. Хмельницький : ХТІ, 1991 . – 16 с.  
156. Науково-дослідна робота студентів і патентознавство : метод. вказівки для студ. спец. "Дизайн" / Уклад. : Г. С. Олійник, В. О. Гуляєв, Г. Б. Параска, І. М. Баннова. –Хмельницький : ХНУ, 2007. – 36 с.  
157. Основи розрахунку та конструювання типових машин : методичні вказівки до курсового проектування / Г. Б. Параска, О. О. Коротич, А. І. Алексієнко, Г. Ф. Воронін. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 24 с.  
158. Устаткування для виготовлення виробів (Технологічне устаткування підприємств) : тези лекцій та метод. вказівки до викон. лаборатор. і самост. роб. студ. спец. "Швейні вироби" та "Професійне навчання" / Уклад. : П.Г. Капустенський, Г.Б. Параска, О. С. Поліщук,  Ю. Б. Михайловський,  С. В. Смутко, С. П. Лісевич. –   Хмельницький : ТУП, 2003. – 107 с.  


  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail