Інше

 Телячий Ю. В.
    Українська художня книга 1917-1920 pp.

Зміст
Додаткова
бібліографія
Д 23
2300 вибраних мудрих думок про книгу і читання / упоряд. Г. М. Голиш. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 296 с.

   Збірник містить 2300 афоризмів та мудрих думок про книгу, читання, читача, бібліотеку. Подана й стисла інформація про авторів наведених сентенцій. Додатки містять усілякі цікавинки та деякі гумористичні матеріали з книжкового всесвіту. Видання може бути корисним для бібліотечних працівників, а також науковців, викладачів, студентів, учнів та всіх тих, хто шанобливо ставиться до Книги як найавторитетнішого джерела знань.


 Телячий Ю. В.
    Українська художня книга 1917-1920 pp.

Зміст
Додаткова
бібліографія
Телячий Ю. В.
Українська художня книга 1917-1920 pp.: навч. посібн. / Юрій Телячий. - Хмельницький : ХГПА, 2015. - 124 с.

   У навчальному посібнику представлено історичні аспекти видання української художньої книги в ході революційних подій 1917-1920 pp., місце книговидавничого руху в загальному контексті національно-культурного відродження, державну політику щодо підтримки вітчизняного книговидавництва в часи Центральної Ради, гетьманату П. Скоропадського, Директорії УНР, результати роботи видавництв, здобутки інтелігенції в справі друку та популяризації української художньої книги, узагальнено та систематизовано українську художню літературу, надруковану в 1917-1920 pp. в Україні та за кордоном.
   Рекомендується викладачам і студентам історичних, філологічних, бібліотечних, редакційно-видавничих спеціальностей, а також усім, хто цікавиться історією культури України.


Кам'янець-Подільський коледж культури і мистецтв: історія та сучасність

Зміст
Додаткова
бібліографія
Кам'янець-Подільський коледж культури і мистецтв: історія та сучасність : бібліографічне видання. Вип. 2 / [уклад.: Булаєнко В. О., Климчук Л. В., Никитюк С. С., Павлюк О. Я.]. - Кам'янець-Подільський: ТОВ "Друкарня Рута", 2015. - 182 с. : іл.

   У довідково-бібліографічному виданні зібрано матеріали про історію та сучасний стан навчального закладу, інформацію про творчі здобутки викладачів і випускників коледжу. Представлені документальні джерела (публікації з періодичних видань та інтернет-ресурсів, матеріали науково-практичних конференцій і семінарів, програми концертів, конкурсів, фестивалів) зберігаються у фондах музею історії коледжу.
   Видання розраховане на краєзнавців, бібліотечних працівників, фахівців у галузі культури, освіти, мистецтва для науково-дослідної, методичної, педагогічної та навчально-виховної діяльності. Викладачі, студенти, випускники навчального закладу, всі, кого доля поєднала з Кам'янець-Подільським коледжем культури і мистецтв, знайдуть інформацію про минуле та сучасні досягнення коледжу.


Скленар, I. М. Історія видавничої справи та редагування

Зміст
Додаткова
бібліографія
Скленар, I. М.
Історія видавничої справи та редагування: навч. посібник / І.М.Скленар, М.В.Лозинський. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. - 192 с.

   Досліджено історію видавничої справи і редагування в українському та світовому контексті. Розглянуто етапи становлення видавничої сфери, починаючи з найдавніших часів і до сьогодення, коли людство користується найновішими комунікаційними досягненнями. Виокремлено важливі події української та світової історії, які мали вплив на розвиток книговидавничої галузі.
   Для студентів факультетів журналістики, усіх, хто цікавиться історією видавничої справи та редагування.


Киселёв А.Г.	Теория и практика массовой информации

Зміст
Додаткова
бібліографія
Киселёв А.Г.
Теория и практика массовой информации : учебник/ А.Г. Киселёв. — М. : КНОРУС, 2012.-432 с.

   Составлен в соответствии с основным и требованиям и к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки дипломированною специалиста по циклу "Дисциплины специализации" Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности "Связи с общественностью".
    Для студентов всех форм обучения по специальности 030602.65 "Связи с общественностью", аспирантов, преподавателей кафедры связей с общественностью, а также работающих в информационных и рекламных агентствах, на радио и телевидении.


Библиотечное дело мира

Зміст
Додаткова
бібліографія
Библиотечное дело мира: сб. аналитических и справ, материалов / Российская гос. б-ка, Отд. зарубежного библиотековедения и международных библ. связей, Сектор анализа и обобщения информ. по зарубежному библ. делу и библиографии; [сост. В. В. Качалина]. — М.: Пашков дом, 2010. — 176 с. — ISBN 978-5-7510-0472-9

   Сборник составлен из аналитических обзоров, фактографических и аналитических справок, рефератов отдельных статей по проблемам зарубежного законодательства в сфере авторского права и смежных прав; инновационных технологий: интегрированного поиска, постоянных идентификаторов, открытого доступа к научной информации в электронной среде; библиотечного персонала; проектирования и дизайна библиотечных зданий и др. Вошедшие в сборник материалы хронологически охватывают период с 1995 по 2009 г.
    Книга может быть рекомендована теоретикам и практикам библиотечного дела, преподавателям и студентам университетов и академий культуры, библиотечных факультетов других вузов.


Кунанець Н.Е.Бібліотечна справа на західноукраїнських землях (XIII ст. - 1939 p.)

Зміст
Додаткова
бібліографія
Кунанець Н.Е.
Бібліотечна справа на західноукраїнських землях (XIII ст. - 1939 p.): консолідований інформаційний ресурс: монографія / Н.Е. Кунанець.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 448 с.

   Монографія консолідує інформаційний контент з історії бібліотечної справи західноукраїнського регіону, розкриває концептуальні засади функціонування бібліотек різних типів та підпорядкувань на цих землях від XIII ст. в контексті історичного розвитку. У книзі висвітлено особливості мотиваційних чинників їх заснування та функціональні особливості діяльності.
   Розрахована на фахівців у галузі бібліотекознавства, книгознавства, студентів та викладачів бібліотечних факультетів.


Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів

Зміст
Додаткова
бібліографія
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю НБ ХНУ, 15-16 берез. 2012 / редкол.: О. Б. Айвазян [та ін.]. - Хмельницький : ХНУ, 2012. - 263 с

   Висвітлено основні шляхи розвитку сучасної бібліотеки ВНЗ, розглянуто напрями наукової роботи і діяльність з вивчення історії бібліотечної справи; представлено нові форми та методи формування інформаційної культури користувачів; показано досвід книгозбірень з накопичення та зберігання фондів, а також організації й проведення просвітницької роботи бібліотеками ВНЗ.
   Призначено широкому загалу фахівців і студентам ВНЗ, які вивчають бібліотечну справу.


Сучасна бібліотека в інноваціійному освітньому просторі системі підвищення якості освіти

Зміст
Додаткова
бібліографія
Сучасна бібліотека в інноваціійному освітньому просторі системі підвищення якості освіти : матеріали наук.- практ. конф. (12-13 березня 2009 року, м. Луганськ) / Ред.. кол. : Ж. В. Марфіна, О. В. Бикова, К, О. Шарамет. - Луганськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2011. - 385 с.

   У матеріалах Всеукраїнської иауково-практичної конференції висвітлено роль бібліотек вищих навчальних закладів у забезпеченні якості освітнього процесу, розглянуто проблеми автоматизації основних бібліотечних процесів та шляхи їх вирішення, представлено нові форми й методи формування інформаційної культури користувачів, а також організації внутрішньобібліотечної системи підвищення кваліфікації кадрів.


Балашова, Е. В., Тищенко, М. Н., Ванеев, А. Н.
     Библиотечный дизайн

Зміст
Додаткова
бібліографія
Балашова, Е. В., Тищенко, М. Н., Ванеев, А. Н. Библиотечный дизайн : учеб. пособие / Е. В. Балашова, М. Н. Тищенко, А. Н. Ванеев. — М.: Гардарики, 2006. — 288 с.

   Издание знакомит со спецификой и основными понятиями дизайна как особого вида проектировочной деятельности. Опираясь на историко-культурный материал и современный практический опыт, авторы раскрывают сущность библиотечного дизайна, рассматривают его объекты — от зданий до элементов фирменного стиля, определяют перспективные направления развития. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 052700 "Библиотечно-информационная деятельность", а также может быть использовано практиками библиотечного дела.


Соколов А. В. Библиотечная интеллигенция в России. Ч. I. XI-XIX века. Исторические очерки

Зміст
Додаткова
бібліографія
С59
Соколов А. В. Библиотечная интеллигенция в России. Ч. I. XI-XIX века. Исторические очерки. - М.: Либерея-Бибинформ, 2007. - 192 с.

   В предлагаемой книге библиотечная интеллигенция впервые выступает как предмет комплексного социально-культурного анализа. Под библиотечной интеллигенцией понимается творческое содружество интеллигентов-книжников, обеспечивающее становление и развитие библиотечно-библиографического социального института. История российской библиотечной интеллигенции охватывает XI-XX века и включает двенадцать поколений:, отличающихся социально-культурными особенностями. В части I прослеживаются становление и самоопределение непрофессиональной и профессиональной библиотечной интеллигенции с Древней Руси до пореформенной России включительно. Часть II будет посвящена библиотечным поколениям Серебряного века и советской эпохи. Книга представляет интерес для всех профессионалов библиотечно-библиографического дела. Она может быть использована в качестве учебного пособия по библиотечной профессиологии.


Ткаченко В. П., Чеботарьова І. Б., Киричок П. О., Григорова З. В.

Зміст
Додаткова
бібліографія
002
Е 64

Ткаченко В. П., Чеботарьова І. Б., Киричок П. О., Григорова З. В. Енциклопедія видавничої справи: Навч. посібник. - X.: ХНУРЕ, 2008. -320 с

   Розглядається весь редакційно-видавничий процес від моменту одержання видавництвом авторського оригіналу і закінчуючи відносинами з книго- розповсюджувачами. Видання зібрало найактуальніший методичний і довідковий матеріал із видавничої справи, зокрема з питань підготовки видання, взаємин видавництва й поліграфічного виробництва, містить також юридичні та економічні аспекти книговидання та книгорозповсюдження.
   Книга може бути корисною як видавцям-початківцям, так і тим, хто має досвід у видавничій справі, а також студентам і викладачам вищих навчальних закладів видавничо-поліграфічного профілю.


Гусева Е. Н. Типология библиотек

Зміст
Додаткова
бібліографія
027
Г 96

Гусева Е. Н. Типология библиотек: научно-методическое пособие. - М.: Либерея-Бибинформ, 2007. — 152 с.

       В предлагаемом издании автор предпринимает попытку решить несколько взаимосвязанных задач: установить место, значимость и специфику типологии как метода исследования в библиотековедении; уточнить сходство и отличие типологии от родственных методов исследования; воссоздать историю формирования проблемы типологии библиотек в отечественном библиотековедении на протяжении XX столетия; провести анализ состояния данной проблемы в библиотечной науке и практике за рубежом; теоретически обосновать типологию современных российских библиотек, адекватную сегодняшнему уровню развития библиотечной теории и практики.
   Книга предназначена для специалистов в области библиотечного дела, историков, философов, социологов. Она призвана служить пособием для преподавателей; аспирантов, студентов библиотечных вузов и колледжей, а также будет полезна всем, интересующимся теоретическими вопросами библиотековедения.
Зміст
Додаткова
бібліографія
Б 48
Берестова Т. Ф. Информационное пространство библиотеки: Научно-методическое пособие. — М.: Либерея-Бибинформ, 2007. — 240 с.

    Издание является продолжением книги "Общедоступная муниципальная библиотека в едином информационном пространстве" (М.: Либерея-Бибинформ, 2005). В нем описан процесс генезиса информационного пространства, дано его определение, представлена его элементарная структура.
   Большое внимание уделено проблеме обеспечения единства и целостности информационного пространства, выявлению роли государства и его управленческих структур в ее решении. Рассмотрена роль общедоступных библиотек в жизни и профессиональной деятельности современных россиян.
   Пособие предназначено библиотековедам, библиотекарям-практикам и студентам, овладевающим информационно-библиотечной специальностью. Оно будет полезно и другим специалистам, работающим в сфере книжных и документальных коммуникаций.
Зміст
Додаткова
бібліографія
027
Б 48
Березюк Н.М. и др. Библиотека Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина за 200 лет (1805-2005). / Н.М. Березюк, И.Г. Левченко, Р.П. Чигринова. — X.: Тимченко, 2006. — 390 с: ил. — Библиограф.: 121 наименование.
ISBN 966-866145-Х

    Эта работа — первая хронологически наиболее полная история библиотеки Харьковско­го университета, одного из старейших университетов Восточной Европы. В контексте истории вуза, развития украинского библиотековедения, с использованием предыдущей историографии, архивных документов воссозданы этапы становления и развития библиотеки, ее места в дея­тельности университета, в истории Харькова — большого научного, промышленного и куль­турного центра Украины.
   Книга предназначена для библиотекарей, историков, краеведов, всех, интересующихся историей библиотечного дела.
Зміст
Додаткова
бібліографія
К96
Кушнаренко Н.М. Бібліотечне краєзнавство: Підручник. — К.: Знання, 2007. — 502 с — (Вища освіта XXI століття). ISBN 966-346-242-6

   Це єдиний в Україні підручник, у якому весь комплекс історичних, теоретико-методологічних, методичних та організаційно-практичних проблем бібліотечного краєзнавства розглянуто як єдине ціле. Викладено особливості змісту і структури краєзнавчої діяльності бібліотек за умов інформатизації. Розглянуто специфіку формування краєзнавчого фонду, організації обслуговування користувачів з краєзнавства, краєзнавчої бібліографічної діяльності, поширення краєзнавчих знань, науково-методичної та науково-дослідницької діяльності бібліотек. Висвітлено проблеми кадрового та матеріально-технічного забезпечення бібліотечного краєзнавства. Місцеву публічну бібліотеку розглянуто як матеріальний об'єкт історії та культури краю. Структура і зміст підручника відповідають програмі курсу "Бібліотечне краєзнавство" для вищих навчальних закладів.
   Для студентів, викладачів, працівників бібліотек, архівів, музеїв, інформаційних центрів, слухачів системи підвищення кваліфікації, працівників установ культури, широкого кола читачів.
Зміст
Додаткова
бібліографія
02
Б59

Бібліотечний раритет Хмельниччини.- Хмельницький, 2006.- 136с

   Це видання довідково-бібліографічного характеру, в загальному знайомить з бібліотечним раритетом Хмельниччини. Перелік матеріалів неповний, вибірковий, подасться за розділами. Кожний розділ розпочинається передмовою, що містить стислі відомості з даної теми, та супроводжується ілюстраціями.
   Адресується широкому колу читачів - працівникам культури, освітянам, науковцям, краєзнавцям, студентській і учнівській молоді, всім, кого цікавить історія краю та України.
Зміст
Додаткова
бібліографія
027
К65
Концепція розвитку бібліотек вищих навчальних закладів в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Київ, 23-25 травня 2006 року.- К.: ВПЦ "Київський університет", 2006.- 151с

   Збірник укладено на основі матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з теоретичних і практичних проблем розвитку бібліотек вищих навчальних закладів, проведеної Науковою бібліотекою імені М. Максимовича 23-25 травня 2006 року. Розглянуто актуальні проблеми бібліотечно-інформаційної науки і практики.


Галимова Е.Я. Библиотечный сервис: Учебно-методическое пособие

Зміст
Додаткова
бібліографія

02
Г15
Галимова Е.Я.
Библиотечный сервис: Учебно-методическое пособие.- М.: ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2006.- 144с.- ("Библиотекарь и время. ХХI век"; Вып.№38).- ISBN 5-85129-175-3

   В книге рассматриваются особенности деятельности секретаря-референта и помощника депутата - права и обязанности, участие в общественной жизни. Даются советы по организации справочного аппарата, особенностях работы с первичными документами. Раскрываются принципы выявления, сбора, анализа, систематизации и использования федеральных, отраслевых и региональных информационных ресурсов. Описана методика формирования профессиональных навыков и приемов при работе с различными источниками.
   Пособие предназначено для студентов и преподавателей, слушателей курсов по подготовке секретарей-референтов для предприятий и организаций, библиотечных и информационных работников.