Сучасна бібліотека в інноваціійному освітньому просторі системі підвищення якості освіти : матеріали наук.- практ. конф. (12-13 березня 2009 року, м. Луганськ) / Ред.. кол. : Ж. В. Марфіна, О. В. Бикова, К, О. Шарамет. - Луганськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2011. - 385 с.


ЗМІСТ
1. Марфіна Ж. В. Місія бібліотек вишів в умовах інтеграції  України  в  загальноєвропейський  освітній простір.........................................4
2. Карягина Н. А. Обучение персонала: формы и методы (Опыт работы НБДонНУ) 10
3. Семенов  М.  А. Місце і роль бібліотеки в процесі оцінювання ВНЗ Європейською асоціацією університетів................ 16
4. Сошинська Я. Є.   Роль Української бібліотечної асоціації у розвитку бібліотечних інновацій.......................... 25
5. Хриков Є. М. Моделювання взаємодії бібліотеки та структурних підрозділів вищого навчального закладу................................... 28
6. Макарова  Г.  Г.  Вузівська бібліотека як  соціально-психологічне середовище в процесі формування екологічної культури.............. 36
7. Кравчук Н. М. Бібліотека ВНЗ у віртуальному просторі з погляду користувача та бібліотекаря. (За матеріалами статистичного вивчення)..... 43
8. Трач Ю. В. Роль сучасних технологій у трасформації культури.............................. 50
9. Кукла Н. П. Кадровая политика библиотеки: понятие, значение, определение потребности в персонале............. 63
10. Залинова В.  В.  Лингвистическое  обеспечение автоматизированных библиотечно-информационных систем...................... 67
11. Фоміних В. В.  Корпоративність  - універсальний механізм  міжбібліотечної  взаємопраці ВНЗ 75
12. Балиоз В. И. Мотивация  трудовой  деятельности сотрудников библиотеки..... 85
13.  Ковтун А. И. Современные тенденции в обслуживании пользователей на абонементах библиотеки ЛНУ имени Тараса Шевченко.................. 94
14.  Макеева І.  І. Організація  внутрішньобібліотечної системи   підвищення кваліфікації кадрів.................................... 99
15. Лебедюк О. О. Моделювання інформаційних потреб студентів педагогічного ВНЗ............................................ 110
16. Кривошеева В. А. Редкий и ценный фонд библиотеки ЛНУ им. Тараса Шевченко 118
17. Стасик Л. И., Рец Л. В.     Справочно- библиографическое  обслуживание  в  условиях автоматизации библиотечных процессов............................. 123
18. Семененко Л. П., Семененко А. А. Дидактическая адаптация первокурсников 130
19.  Дудкина  Т. С.  Использование  современной нормативно-технической  документации -  неотъемлемая составляющая образования выпускников технического университета........................ 141
20.  Дікунова О.  А. Бібліограф бібліотеки вищого навчального закладу: становлення професіонала....................... 150
21. Бикова О. В., Ковальова З, Ф. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування (досвід бібліотеки ЛНУ ім. Тараса Шевченка)......................... 156
22.  Фесечко  В.  М. Створення  електронного  каталогу власних університетських підручників, навчально-методичних посібників - один із факторів програмно-інформаційного  забезпечення студентів.............................. 164
23.  Бондарь  А.  С.  Интернет-технологии  в библиотеках......................... 171
24. Кабардина Г. К., Радченко Н. М. Специфика обслуживания иностранных студентов медиков в условиях гибридной библиотеки...... 176
25. Марченко  Р.  Ж.  Оцифровка журналов как метод обеспечения сохранности фонда...................................... 185
26. Шульженко И. Н. Проблемы автоматизированного оперативного учета в условиях работы читального зала с открытым доступом............ 189
27. Ткаченко Н. А. Возможности университетского репозитария для представления научных достижений ученых  ДонНТУ  в  мировом  информационном пространстве193
28. Черевыщенко М. М. Информационная культура: электронные обучающие ресурсы...................................198
29. Ткаченко Т. П. Внедрение системы управления качеством в библиотечную деятельность.......................204
30. Шилина О. А, Информационная среда как основа формирования информационной культуры.................... 217
31. Матвійчук О. Є. Форми та методи соціокультурної діяльності бібліотек............. 223
32. Шпукал Л. І., Гулик  І. В. Інноваційна діяльність наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова в системі безперервної професійної освіти.......... 233
33. Кормилець  Ю. В.    Інформаційно-комунікаційні технології в практиці роботи бібліотек вищих навчальних закладів........ 239
34. Шарамет Е. А.   Правовая защита электронных документов в библиотеках: проблемы и возможные пути решения..............................243
35. Панасюк Т.  Г.  Екологічна  освіта  та  екологічне виховання  в  науковій  бібліотеці  Хмельницького національного університету.. 250
36. Бикова  О.  В.,  Кормилець  Ю.  В.  Інформаційно-бібліографічне забезпечення навчального процесу та наукової діяльності Луганського  національного університету імені Тараса Шевченка..............................258
37. Застава І. В. Формування інформаційної культури користувачів в умовах автоматизації бібліотеки............. 262
38. Аврамова И. П., Чижевская Л. Н.   Научно-библиографическая деятельность: опыт работы НБ ХНУРЭ по созданию библиографических указателей.................. 268
39. Товстохатько М. Є. Інтернет-ресурси вузівських бібліотек.............................273
40. Ткачова Н. М. Безперервна освіта — запорука фаховості персоналу............................................280
41. Решетник Л. М. Трансформація методичної діяльності бібліотеки  ЛНУ  відповідно  до  потреб  користувачів бібліотек філіалів університету............288
42. Воловикова  Л.  В.  Периодические  издания  в комплектовании фонда вузовской библиотеки............293
43. Малюк  О.  Ю.  Організація  професійного навчання............300
44.  Семененко А. А., Завада О. А. От освещения к свету знаний................................309
45.  Максименко   Г. А. Робота з пошуковими бібліотечними системами в загальноуніверситетському курсі "Пропедевтика"...........320
46. Подкопаєва О. Є. Раціональна організація структури фондів бібліотеки ВНЗ як важливий чинник підвищення якості  освіти  в  сучасних  соціально-комунікаційних умовах................................323
47. Білоус В. С. Потужна електронна бібліотека - стратегія розвитку бібліотеки Вінницького державного педагогічного  університету  імені  Михайла Коцюбинського.................328
48. Этенко Н. Ю., Плеченко Н. В. Совместный проект подразделений ХНУРЭ по формированию цифрового архива профессора Б. Л. Кащеева............................340
49. Мартинів Ю. І. Видавнича діяльність Почаївської Лаври.................................345
50. Щербина К. І. Підвищення кваліфікації працівників бібліотеки (з досвіду роботи НБ СНУ ім. В. Даля)........352
51. Кравчук М. Ф. Ділове оцінювання персоналу бібліотеки: сутність,  задачі,  види,  зміст  та методологія........................359
52. Нагіба М. О. Артефактні документи (на прикладі фонду рідкісної книги Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка").......................... 364
53. Єпіфанова О. В., Савельева В. В. Питання аутентифікації користувачів електронної бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля............... 370

Додаткову літературу за темою ви знайдете в ЕК бібліотеки за такими предметними рубриками:
   - бібліотеки вищих навчальних закладів
   - інформаційна культура
   - місія бібліотек