027
К65

Концепція розвитку бібліотек вищих навчальних закладів в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Київ, 23-25 травня 2006 року.- К.: ВПЦ "Київський університет", 2006.- 151с

Ловківський К. М. Стан та перспективи розвитку вищої освіти в сучасному Інформаційному просторі................................................................5
Кириленко О. Г. Перспективи розвитку уаукової бібліотеки КНУ в умовах трансформації інформаційної інфраструктури освіти і науки...............11
Крючин А.А., Петров В.В., Мініна Н.М. Перспективи розвитку видання українського реферативного журналу "Джерело"..................................16
Хилова М.Б. Автоматизация библиотечньіх процессов как одно из главньїх направлений информатизации
и повьішения качества работьі библиотеки НГЛУ............................................................................................................................................20
Ярошенко Т. О. Бібліотека та Університет: синергія поступу на шляху до інформаційного суспільства.............................................................24
Цимбалюк СЯ. Бібліотека та інформаційне забезпечення дистанційної освіти...................................................................................................31
Подрєзова М.О. Науково-дослідницька діяльність університетської бібліотеки: традиційні напрямки та сучасні пріоритети...............................35
Шемаєва Г. В., Грищенко Т. Б. Формування науково-освітянського Інформаційного простору ВНЗ в контексті Болонської конвенції.................43
Карпенко І. В. До сучасних засобів електронної каталогізації...........................................................................................................................48
Терещенко Н. М. Стратегічні завдання університетської бібліотеки по забезпеченню якості освіти....................................................................54
Кравчук Н. М. Роль методичного об'єднання в підвищенні професіоналізму молодих кадрів............................................................................61
Лесюк О. В. Правові засади авторського права у діяльності сучасної бібліотеки..............................................................................................66
Медвідь М. М. Становлення молодої університетської бібліотеки на шляху до інформаційного суспільства.......................................................74
Пасинкова Е. В. Опьіт участия НТБ ПГТУ в работе российской библиотечной корпорации "Межрегиональная аналитическая роспись статей"...78
Петрова Г. О. Організація роботи персоналу бібліотеки в умовах протиріч традиційних технологій з іноваційними..............................................81
Ярошенко Т. О. Електронні ресурси для науки та освіти:реалізація проекту INTAS для бібліотек України...........................................................88
Ткаченко Т.П. Основні напрями інформатизації діяльності бібліотеки ДонДУЕТ..................................................................................................92
Корнійчук М. В. Електронні ресурси - нова модель організації бібліотечно- інформаційного обслуговування студентської молоді.......................99
Бельченко Т. П. Історичні віхи становлення наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т, Шевченка....101
Кучмай К.С., Петренко А.А. Формування фондів рідкісних виданнь Наукової бібліотеки імені Максимовича Київського національного
університету імені Тараса Шевченка...............................................................................................................................................................106
Шевченко Т. Є. Бібліотека вищого навчального закладу та сучасність............................................................................................................112
Білоус В.С., Наугольних С.Г. Корпоративні бібліотечно-інформаційні системи в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів.....................120
Шпукал Л.І. Технологія управління фондом як запорука якісного обслуговування користувачів.......................................................................130
Тіщенко 1.1. Видатні постаті бібліотеки Університету Св. Володимира(1834-1919 рр.)......................................................................................133
Сова С.О. Прикладні аспекти дослідження резервного фонду іноземної літератури НБУВ...............................................................................139
Влащенко Л. Ґ. Злектронная библиотечная система: методьі создания и внедрения базьі е-документов на примере ХНУРЗ............................141
Кириченко Н.В. Про роботу тимчасової робочої групи щодо умов організації корпоративного каталогу.............................................................146
Відомості про авторів.....................................................................................................................................................................................149
Список скорочень..........................................................................................................................................................................................150

Додаткову літературу за темою ви знайдете в ЕК бібліотеки за такими предметними рубриками:
- Бібліотечна справа/ новітні інформаційні технології
- Бібліотечна справа/ історія бібліотечної справи
- Бібліотечна справа/ бібліотечний менеджмент/ ефективність роботи бібліотек
- Бібліотечна справа/ загальне бібліотекознавство/ технологічні процеси бібліотеки