Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

2016   2015   2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  ... 


Публікації викладачів університету за 1999 рік

Передмова 
Факультет інженерних і інформаційних технологій 
Факультет радіоелектроніки 
Технологічний факультет 
Інженерно-економічний факультет 
Факультет бізнесу та права
Гуманітарно-педагогічний факультет 
Список журналів , статті з яких ураховано в покажчику 

 

ПЕРЕДМОВА

   Сьогодні про Технологічний університет Поділля, про наукові здобутки його викладачів та студентів знають далеко за межами України. Серед викладацького складу університету – 49 докторів наук та професорів, працює Спеціалізована рада по захисту дисертацій.
   Бібліографічним покажчиком " Публікації викладачів Технологічного університету Поділля за 1999 рік" бібліотека університету розпочала створювати нову серію бібліографічних видань з метою відобразити наукову, педагогічну діяльність професорсько-викладацького складу університету, її вклад в українську науку.
   В покажчику ураховані монографії, збірники, навчальні посібники, тези доповідей на наукових конференціях, статті з періодичних видань, а також продовжуваних тематичних збірників, які вийшли з друку на протязі 1999 року.
    Для зручності користування інформація розташована за факультетами, а в межах факультету за алфавітом прізвищ авторів. Бібліографічний опис матеріалів,опублікованих українською, російською та іншими іноземними мовами здійснюється мовою оригіналу, згідно з ГОСТ 7.1-84 " Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления". Слова та словоспо-лучення скорочуються відповідно до ДСТУ 3582-97 "Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила"; ГОСТ 7.12-93 "Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила".
   Видання має допоміжні покажчики:
Іменний – відображає прізвища авторів мовою оригіналу. При прізвищах авторів зазначені номери записів, під якими подана інформація.
Список журналів, статті з яких ураховано в покажчику.
Бібліографічний покажчик розрахований на викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, хто цікавиться науковою діяльністю університету.
   Відбір матеріалу закінчений до 3 липня 2000 року.
 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
1. Алєхнович В.О., Прошин О.О. Оптимальний алгоритм підналагодження стаціонарного процесу // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 1998.- № 3.- С. 105-107.
2. Баннов Г.М. Дослідження енергозатрат при обробці деталей машин із прородного каміння твердосплав-ним інструментом // Тез. доп. 4 міжнар. симп. інженерів-механіків.- Львів , 1999.- С. 64-65.
3. Бачинская Н.К. Методы схематизации процессов нагружения деталей машин : Обзор // Проблеми трибології.- 1999.- № 2.- С. 135-137.
4. Безносов А.Є. , Горбатюк Є.А. , Фетисов М.А. Метод визначення глибини наводненого шару // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 50-51.
5. Бурлаков А.А., Антолнова М.М. Использование гибридов интерметаллических соединений для повышения работоспособности режущего инструмента и обрабатываемости конструкционных материалов // Водородное материаловедение и химия гидридов металлов:Тез.докл.междунар.конф.- Ялта, 1999.- С. 264-265.
6. Ганзюк А., Костогриз С., Бачинський Т. Фретінгостійке покриття металевої поверхні на основі сплаву Ві-Рв-Sn-Cd // Львівські хімічні читання : Матеріали наук.-практ. конф. –Львів : ЛДУ.- 1999.- С.118.
7. Гладкий Я .М. Про можливість прогнозування впливу корозійно-технологічних середовищ на зносостійкість та циклічну тріщиностійкість металів та сплавів // Проблеми трибології .- 1998.- № 3.-С. 36-43.
8. Гладкий Я.М., Мазур М.П. Контактні напруженя при різанні інструментами із воденьмісткими покриттями // Вістник Тернопільського державного технічного університету .- 1999.-Т.4, № 4 .- С. 93-97.
9. Гладкий Я.М., Хіблін О.М. До розрахунку важіль-ного механізму затискання ливарних машин для переробки пластмас // Вимірювальна та обчислюваль-на техніка в технологічних процесах.- 1999.- № 4.-С. 44-46.
10. Горященко С.Л. Аналіз методів автоматизації систем керування в швейних машинах // Вимірю-вальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах .- 1998.- № 3.- С. 160-162.
11. Диха О. Утворення маслорозподільного профілю на багатогранній поверхні // Машинознавство.-1999.-№ 2.- С. 42-44.
12. Диха О.В., Бабак О.П. Підвищення зносостійкості підшипникових втулок поверхнево-пластичною обробкою // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в машинобудуванні : Зб. наук. пр.- Краматорськ : ДДМА, 1999.- С. 305-306.
13. Драпак Г.М., Горященко С.Л. Спосіб визначення сили адгезії між деталями верху взуття // Вимірю-вальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : Зб. наук. пр. - Хмельницький : ТУП , 1999.- С. 200-202.
14. Драпак Г.М., Горященко С.Л. Фізична модель процесу фіксації деталей верху під час складання пакета // Вісник Технологічного університету Поділля.Технічні науки .Психолого-педагогічні науки .- 1999.- № 4, ч.2.- С. 65-67.
15. Дыха А.В., Бабак О.П., Ильчишена А.В. Создание и экспериментальное исследование смазочной способности маслоудерживающих канавок переменной глубины // Проблеми трибології .- 1999.- № 2.- С. 26-29.
16. Злотенко Б.М., Скиба М.Є , Синюк О.М. Метод маркерів і комірок у задачах руху рідин з вільною поверхнею // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 6.- С. 142-144.
17. Калда Г.С., Шевеля В.В., Соколан К.С. Использование метода внутреннего трения для изучения субструктурных изменений металлов при фреттинг-усталости // Проблеми трибології .- 1999.- № 2.- С. 7-10.
18. Капинос А.В., Каплун В.Г., Гладкий Я.Н. Корозионно-усталостное разрушение малоугле-родистой стали , азотированной в тлеющем разряде, в синтетической морской воде // Проблеми триболо- гії .- 1999.- № 2.- С. 30-32.
19. Капінос О.В., Гладкий Я.М. Зародження тріщин малоциклової сталі в інгібованому нейтральному середовищі // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 6.- С. 170-174.
20. Каплун В.Г., Гудзь В.І. Дослідження зносостій-кості сталі ШХ 35 в умовах ударного навантаження // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 3.- С. 34-35.
21. Каплун В.Г., Гудзь В.І., Підгайчук С.Я. Зносостійкість сталі 40Х в умовах ударного навантаження // Вісник Технологічного університету Поділля.Технічні науки . Психолого-педагогічні науки .- 1999.- № 4, ч.2.- С. 100-101.
22. Каплун В.Г., Каплун П.В. Вплив технології нанесення дифузійних покриттів на характеристики міцності і пластичності конструкційних сталей // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 3.- С. 7-10.
23. Каплун В.Г., Каплун П.В., Урбанюк Є.А. Прогресивні методи зміцнення деталей машин та інструментів // Проблеми трибології .- 1998.- № 4.- С. 131-135.
24. Качурик І.І. Рекурентні співвідношення для коефіцієнтів Рака квантової алгебри Ug(SU2) // Вісник Ужгородського університету .- 1999.- № 4.
25. Кіницький Я.Т., Свєтловський О.Б.,Харжевський В.О. Геометричний синтез симетричних лямбдоподібних механізмів Чебишева чисельним методом // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 6.- С. 160-162.
26. Ковтун В.В., Павлов В.С., Дорофєєв О.А. Опір матеріалів: Посібник .- Хмельницький: ТУП, 1999.- 248 с.
27. Кондратюк В.І. Аналіз способів направленого розколу природного каменю // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 6.- С. 163-165.
28. Кондратюк В.І. Визначення пружних та демпфуючих характеристик деталей прецизійного та вимірювального устаткування // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 1999.- № 3.- С. 46-47.
29. Кондратюк В.І. Вплив геометрії тріщин на міцність конструкції // Вісник Технологічного університету Поділля.Технічні науки. Психолого-педагогічні науки.- 1999.- № 4, ч.2.- С. 107-109.
30. Кондратюк В.І. Енергоємність процесів добутку блоків природного каменю // Вісті ЖІТІ .- 1999.- №4.
31. Кузьма Л.М. Дослідження методів підвищення зносостійкості різального інструменту // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 38-39.
32. Кузьменко А.Г. Напряженное состояние опор скольжения // Проблеми трибології.- 1998.- № 4.-С. 50-130.
33. Кузьменко А.Г., Волынский Б.С. К вопросу о прочности поверхностей трения // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 3.- С. 41-44.
34. Кузьменко А.Г., Волынский Б.С., Заболотная Л.В. Количественная оценка фреттинг-коррозии радиального подшипника при пульсирующей нагрузке // Проблеми трибології .- 1998.- № 3.- С. 44-59.
35. Кузьменко А.Г., Волынский Б.С., Кузьменко Г.А. Решение задачи о вдавливании жесткой четырехгранной пирамиды в упруго-пластическую плоскость вариационно-экспериментальным методом // Проблеми трибології.- 1999.- № 1.-С. 63-68.
36. Кузьменко А.Г., Любин А.Г. Контактная задача для сопряжения вал-проушина с учетом трения и износа// Проблеми трибології.- 1998.- № 4.- С. 27-35.
37. Кузьменко А.Г., Любин А.Г., Кузьменко В.А Контакные задачи для подшипников скольжения при неустановившемся изнашивании по наследственной модели// Проблеми трибології .- 1998.- № 3.- С. 70-83.
38. Кузьменко А.Г., Любин А.Г., Сытник С.В. РЕТОС- расчетно-экспериментальная технология оценки износа опор скольжения // Машиностроение и техносфера на рубеже 21 века : Зб. наук. пр.- Донецьк: ДГТУ, 1999.- С. 79-81.
39. Кузьменко А.Г., Любін О.Г. Контактна задача для спряження вал-проушина з урахуванням тертя та зношування // Машинознавство .- 1999.- № 5.-С. 22-27.
40. Кузьменко А.Г., Любін О.Г. Моделі перехідних процесів при неусталеному зношуванні підшипників ковзання // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій .- Львів: Каменяр, 1999.- С. 100-103.
41. Кузьменко А.Г., Пасічник О.А. Застосування гіпотези про схематичну мікронеоднорідність при дослідженнях процесів тертя та зношування // Проблеми трибології .- 1999.- № 2.- С. 126-131.
42. Кузьменко А.Г., Пасічник О.А. Зносоконтактна задача для підшипників ковзання з урахуванням масштабного фактора ( пряма пара тертя ) // Проблеми трибології.- 1998.- № 4.- С. 22-26.
43. Кузьменко А.Г., Пасічник О.А. Зносоконтактна задача для підшипників ковзання з урахуванням масштабного фактора ( обернена пара тертя ) // Проблеми трибології.- 1999.- № 1.- С. 33-35.
44. Кузьменко А.Г., Пасічник О.А. Моделювання закономірності зношування з урахуванням масштабного фактора // Проблеми трибології .- 1999.- № 2.- С. 132-134.
45. Кузьменко А.Г., Сытник С.В. Методы испытаний на износ // Проблеми трибології .- 1999.- № 2.- С. 38-109.
46. Кузьменко А.Г., Сытник С.В., Кузьменко Г.А. Жесткий контакт шара и плоскости с учетом износа . Неустановившейся износ // Проблеми трибології .- 1998.- № 3.- С. 27-35.
47. Кузьменко А.Г., Сытник С.В., Кузьменко Г.А. Методы испытаний на износ по схеме шар-плоскость (методы шарп) // Проблеми трибології.- 1998.- № 4.- С. 36-43.
48. Кузьменко А.Г., Сытник С.В., Мельник Р.П. Виды изнашивания и методы испытаний на износ // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : Зб. наук. пр.- Хмельницький: ТУП , 1999.- С. 160-167.
49. Кулешова С.Г., Славінська А.Л., Блажієвський П.В. Адаптація методики конструювання для інтерактивного режиму побудови конструкціі плечового одягу в графічному середовищі AUTOCAD // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 1.-С. 16-19.
50. Кунела Жулио Гонсалвеш М. Основные методы повышения износостойкости герметичных ротационных холодильных компрессоров // Вісник Технологічного університету Поділля.Технічні науки. Психолого-педагогічні науки .- 1999.-№ 4, ч. 2.-С. 76-77.
51. Ліствін К.В. та ін. Автоматизована підготовка для моделювання напружено-деформованого стану конструкцій складної форми / К.В. Ліствін, С.С. Ковальчук, Л.В. Присяжний, С.А. Крижановський // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 1999.- № 4.- С. 109 – 110.
52. Любин А.Г., Кузьменко А.Г. Контактные задачи для подшипников скольжения при неустановившемся изнашивании по модели с обратной связью относительного износа // Проблеми трибології .- 1999.- № 2.- С.112-118.
53. Любин А.Г., Кузьменко А.Г. К расчету напряженно-деформированного состояния элементов конструкций , находящихся в условиях упругопластичности // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в машинобудуванні та металургії: Зб. наук. пр .- Краматорськ : ДДМА, 1999.- С. 302-304.
54. Мазур М.П. Аналіз напруженого стану і зношування контактних ділянок різального інструменту // Проблеми трибології .- 1998.- № 3.-С. 17-21.
55. Мазур М.П. Визначення дійсних напружень на задній поверхні різального інструмента // Резание и инструмент в технологических системах .- 1999.-№ 53.- С. 199-204.
56. Мазур М.П. Вплив зношування інструмента на контактні процеси на його поверхнях // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інститу-ту.- 1999.- № 9.- С. 81-86.
57. Мазур М.П. Моделювання пружнопластичної взаємодії на задній поверхні інструмента при його зношуванні // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні .- 1999.- № 1.- С. 65-68.
58. Мазур М.П. Особливості розрахунку параметрів контакту під час різання інструментом із радіусом біля вершини // Вісник Вінницького політехнічного інституту .- 1999.- № 3.- С. 74-78.
59. Мазур М.П. Розробка теоретичних основ та практичне використання термомеханічної моделі обробки пластичних матеріалів : Автореферат дис. … д.т.н.- Хмельницький : ТУП, 1999.- 36 с.
60. Мазур М.П., Милько В.В. Вплив коефіцієнта зовнішнього тертя на контактні процеси на поверхнях різального інструмента // Проблеми трибології .- 1999.- № 1.- С. 69-70.
61. Мазур М.П., Милько В.В. Моделювання контактної взаємодії для інструменту в умовах наростоутворення // Інженерна механіка : Міжвуз. зб./ ЛДТУ .- Луцьк , 1999.- Вип. 5.- С. 140-148.
62. Мазур М.П., Милько В.В. Підвищення працездатності різального інструменту шляхом циклічного припрацювання // Проблеми трибології.- 1998.- № 4.- С. 6-8.
63. Мазур М.П. та ін. // Приводи технологічного устаткування металообробних виробництв : Навч. посібник / М.П. Мазур, В.Ф. Прокопчук, І.В. Прокопчук, Г. Фрімерштейн .- Хмельницький , 1999.- 199 с.
64. Мазур Н.П. Определение длины контакта между стружкой и передней поверхностью инструмента при резании пластичных материалов// Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 3.- С. 39-41.
65. Марченко В.Л. Визначення силових параметрів гарячого штампування при довільному зв’язку інструмента з повзуном преса // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 1999.- № 3.- С. 153-155.
66. Марченко В.Л. Визначення силових параметрів холодного штампування при довільному зв’язку інструмента з повзуном преса // Вісник Техноло-гічного університету Поділля.Технічні науки. Психолого-педагогічні науки.- 1999.- № 4, ч.2.-С. 119-122.
67. Марченко В.Л., Ковтун В.В., Шамарин Ю.Е. Распределение контактных давлений в составных бандажированных конструкциях // Вестник машиностроения .- 1999.- № 2.- С. 54-55.
68. Марченко В.Л., Шамарин Ю.Е., Ковтун В.В. Прогнозирование размерной точности тонкостенных конических поковок // Черная металлургия .- 1999.- № 11.- С. 35-38.
69. Марченко В.Л.,Шамарін Ю.Є, Красильников С.Р. Розробка конструкції кривошипного преса для багаторазового деформування заготівки // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.-С. 52-53.
70. Марченко В.Л. , Шамарін Ю.Є , Красильников С.В. Розробка конструкції кривошипного преса для багаторазового деформування заготівки // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 52-53.
71. Марчук А.Р., Параска Г.Б. Розрахунок жорсткості високочастотних стабілізаторів натягу ниток основи текстильних машин // Известия вузов. Проблемы легкой и текстильной промышленности .- 1999.- № 1.-С. 85-86.
72. Місяць В.П., Бурмістенков О.П., Вишквар І.М. Аналіз критеріїв порівняльної оцінки обладнання і способів подрібнення полімерних матеріалів // Вісник Технологічного університету Поділля.Технічні науки. Психолого-педагогічні науки - 1999.- № 4, ч.2.-С. 71-72.
73. Никифорчин Г.М.та ін. Особливості корозійного та механічного впливу рідких середовищ на корозійно-ерозійне руйнування сталей / Г.М.Никифорчин, О.Т. Цирульник, А.І. Бассараб, Я.М.Гладкий // Проблеми трибології .- 1999.- № 3.- С. 3-11.
74. Остаф’єв В.А. , Мазур М.П. Моделювання контактних процесів при лезовій обробці пластичних матеріалів // Вестник Харьковского государственного политехнического университета .- 1999.- Вип.49.- С. 81-85.
75. Остаф’єв В.А. , Мазур М.П. , Мілько В.В. Моделювання контактної взаємодії та зношування на задній поверхні різальних інструментів // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 11-17.
76. Остаф’єв В.А.та ін. Підвищення працездатності ріжучого інструмента шляхом нанесення спеціальних покриттів на його поверхню /Р.І.Сілін, Я.М. Гладкий, М.П. Мазур, В.В. Мілько // Машинознавство .- 1999.- №2.- С. 24-30.
77. Параска Г.Б. Експерементальні дослідження пневмо-гідравлічних стабілізаторів натягу ниток основи текстильних машин // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 3.- С. 18-20.
78. Параска Г.Б. Статичні дослідження вагових стабілізаторів вязальних машин // Вісті КУТД.- 1999.- № 2.
79. Параска Г.Б. Стенд для дослідження пристроїв стабілізації натягу ниток основи текстильних машин на витривалість // Проблеми трибології .- 1999.- № 1.- С. 36-37.
80. Пасічник А.Й. Визначення переміщень при згині балок з композиційних матеріалів // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 3.-С. 58-65.
81. Пасічник А.Й., Дорофєєв О.А. Короткий довідник з теоретичної механіки : Для студ. інж.-техн. спец./ Наук. ред. Я.Т. Кіницький, І.І.Качурик.-Хмельниць-кий: ТУП, 1999.- 192 с.
82. Пастух І.М. Методика укрупненого проектування вантажонесучих органів робочих транспортних машин // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2 .- С. 3-6.
83. Пастух И. М.Структура и взаимосвязь компонентов модели управления процессом плазменного диффузионного упрочнения поверхности // Проблеми трибології.- 1998.- № 3.-С. 92-98.
84. Пастух И.М. , Тюрина Н.М. Некоторые аналитические предпосылки структурирования систем управления // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 56-60.
85. Петров О.О.Дослідження ефектів екстримальної дії у машинах та їх реалізація // Вісник Технологічного університету Поділя .- 1999.- № 3.-С. 45-49.
86. Петров О.О. Ефекти екстримальної дії при резонансних і автоколивальних режимах технічних систем // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 41-45.
87. Петров О.О. Розробка основ проектування і конструювання машин , що використовують імпульсні резонансні режими // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах .- 1999.- № 3.- С. 180-186.
88. Петров О.О., Петров В.О. Спільність принципів дії природних , технічних і економічних систем // Вісник Технологічного університету Поділля.Технічні науки.Психолого-педагогічні науки.- 1999.- № 4, ч.2.- С. 102-106.
89. Підгайчук С.Я., Гудзь В.І.,Каплун В.Г. Зносостійкість сталі 40Х в умовах ударного навантаження // Вісник Технологічного університету Поділля.Технічні науки.Психолого-педагогічні науки.- 1999.- № 4, ч.2.- С. 100-101.
90. Підгайчук С.Я., Гудзь В.І., Покришко Г.А. Отримання декоративних покриттів на основі хімічних сполук // Вісник Технологічного університету Поділля.Технічні науки. Психолого-педагогічні науки.- 1999.- № 4, ч.2.- С. 92-94.
91. Поліщук О.С., Кармаліта А.К. Формування тягових характеристик , адекватних технологічним зусиллям в лінійних електромагнітних двигунах // Известия вузов.Проблемы легкой и текстильной промышлен-ности .- 1999.-№ 1.- С. 228-230.
92. Поліщук О.С., Кармаліта А.К., Косенков В.Д. Оптимальний режим роботи електромагнітного преса // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. Психолого-педагогічні науки.- 1999.- № 4, ч.2.- С. 67-69.
93. Рибак Л.П. Аспекти необхідності формування нового світогляду // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 130-134.
94. Рибак Л.П. Безмедикаментозні профілактика , діагностика та лікування запорів // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини : Зб. наук. пр.- К.: ФАДА, ЛТД , 1999.- Вип. 5.- С. 514-517.
95. Рибак Л.П. Відкрито базову земну цивілізацію, що сконструювала і створила біологічну систему планети // Вчені Поділля: Фундаментальні наукові праці : Матеріали респ. наук.-практ. конф., присвяченої 55-річчю визволення України від фашистських загарбників .- Хмельницький ; Вінниця , 1999.- Ч. 2.- С. 275-280.
96. Рибак Л.П. Інженерні рішення конструкції колоректального відділу шлунково-кишкового тракту // Вісник Технологічного університету Поділля.-1999.- № 1 .- С. 20-25.
97. Рибак Л.П. Інтегральний аналіз біологічної системи Homo-Sapiens – нова методика дослідження сутності людини в ХХІ столітті // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини : Зб. наук. пр.- К.: ФАДА, ЛТД , 1999.- Вип. 5.- С. 44-47.
98. Рибак Л.П. Конструкція біологічної системи HOMO SAPIENS і принципи її функціонування або аналіз виникнення виробництва і обладнання для його реалізації // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 152-159.
99. Ройзман В.П. и др. Исследование автоматической балансировки роторов с вертикальной осью вращения / В.П. Ройзман, Р.И. Силин, А.В. Малыгин, Р.Г. Чоловский // Труды IFToMM .- 1999 .- Т. 5.- С. 2192-2197.
100. Ройзман В.П. и др. Метод и устройство для обеспечения работы стиральных машин без повышения вибрации / В.П. Ройзман, Р.И. Силин,А.В. Малыгин, Р.Г. Чоловский // Труды IFToMM .- 1999 .- Т. 4.- С. 1734-1739.
101. Савицький Ю.В. Дослідження і розробка устаткування для віброгідравлічної чистки деталей: Автореферат дис.- Хмельницький: ТУП, 1999.- 16 с.
102. Свідерський В.П., Сіренко Г.О., Кириченко Л.М. Вдосконалення технології виготовлення антифрикційних карбопластиків // Вісник Технологічного університету Поділля . Технічні науки.Психолого-педагогічні науки .- 1999.-№ 4, ч. 2.- С. 89-92.
103. Свірневський М.С. Векторна інтерпритація ліній растрового зображення // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 32-34.
104. Семенюк Н.Ф., Бачинская Н.К. Слияние пятен контакта при нагружении шероховатых, сильно анизотропных поверхностей // Проблеми трибології.- 1998.- № 3.- С. 103-107.
105. Семенюк М.Ф., Двойнос І.В., Черменський Г.П. Новий тип пральних машин безактиваторні відцентрові // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 6.- С. 141.
106. Силин Р.И., Гордеев А.И., Савицкий Ю.В. Исследование влияния нормальных и касательных напряжений пульсирующего газожидкостного потока на процес очистки деталей // Вибрации в технике и технологиях.- 1998.- № 1(5).- С. 54-57.
107. Сідлецький І.О., Дорофєєв О.А. Знаходження реакцій статично невизначних балок постійної жорсткості методом початкових параметрів // Вісник Технологічного університету Поділля .Технічні науки.Психолого-педагогічні науки.- 1999.-№ 4, ч. 2.- С. 97-100.
108. Сілін Р.І., Манзій С.В., Бишар Аль Зин. Вітчизняний та зарубіжний досвід управління промисловими підприємствами // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф.- Хмельницький : ТУП, 1999.- С. 3-7.
109. Сілін Р.І., Стадник Я.Ф., Войтюк В.М. До умови контролю поверхонь тіл обертання в призмах // Вісник Технологічного університету Поділля.Технічні науки.Психолого-педагогічні науки.- 1999.- № 4, ч. 2.- С. 109-112.
110. Смутко С.В., Параска Г.Б., Семенюк М.Ф. Оцінка можливостей універсального зубчато-важільного планетарного механізму // Вісник Технологічного університету Поділля .Технічні науки.Психолого-педагогічні науки.- 1999.- № 4, ч. 2.- С. 60-64.
111. Соколан К.С. Статистичний метод визначення температури у тілах, що труться // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С. 12-16.
112. Сорокатый Р.В. Вероятностная модель изнашиваемого тела // Проблеми трибології.- 1998.- № 3.- С. 84-91.
113. Стечишин М.С., Подоляк Я.Р. Экспресс-метод оценки кавитационно-эрозионной стойкости металлов электрохимическим методом // Проблеми трибології.- 1999.- № 1.- С. 60-62.
114. Тарашевська О.В., Третько С.В., Рев’юк Н.В. Проблеми становлення банківської системи України// Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1999.- С. 41-45.
115. Терещенко О.П. Використання гумових амортизаторів для зниження коливань швейної машини // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 39-41.
116. Урбанюк Є.А., Каплун В.Г., Каплун П.В. Зміцнення деталей машин та інструменту методом високо-центрованих енергій // Лісовий комплекс напередодні 21століття : освіта, наука , виробництво: Наук. вісн.- Львів, 1999.- Вип. 9.6.
117. Успаленко С., Драпак Г., Горецький С. Задача базування плоских деталей складної форми// Тез. доп. 4-й міжнар. симп. Інж. Мех. .- Львів, 1999.- С. 100-101.
118. Фетисов М.А., Безносов А.Е. Восстановление цилиндрических поверхностей валов и отверстий втулок в проточном электролите: ИЛ / ГЦНТЄИ .- Хмельницкий , 1999.- № 48. – 4с.
119. Черменський Г.П., Гуменюк О.Б., Грищук Б.Л. Розробка модульного обладнання для отримання біогазу з відходів тваринництва . Повідомлення 1. Потенціал біогазу в Хмельницькій області . // Вісник Технологічного університету Поділля .Технічні науки.Психолого-педагогічні науки.- 1999.- № 4, ч. 2.- С. 94-97.
120. Шалапко Ю.І., Гончаров В.В. Підвищення антифрикційних властивостей титанового сплаву ОТ4 при лазерному опромінюванні поверхні // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 6.- С. 177-178.
НАУКОВІ ПРАЦІ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
121. Silin R., Kuzmenko A. About possibility of prediction of corrosion – technological media influence jn wear-resistance and cyclik crack persistence of metfls and alloys // Tenth world congress on the theory of machines and mechanisms. Proceedings, June 20-24.- 1999.-P. 2547-2552.

ФАКУЛЬТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
122. Баран Б.А., Дроздовський В.Б. Вплив конфігурації магнітного поля на іонний обмін // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 1.- С. 3-5.
123. Баран Б.А., Дроздовський В.Б. Вплив конфігурації магнітного поля на іонний обмін. Частина 2 // Вісник Технологічного університету Поділля .Технічні науки. Психолого-педагогічні.- 1999.- № 4, ч. 2.- С. 117-119.
124. Баран Б.А., Дроздовський В.Б. Вплив конфігурації магнітного поля на іонний обмін .Частина 3 // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 6.- С. 174-177.
125. Бех С,В. Метод визначення параметрів речовин і матеріалів по коефіцієнту відбиття // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах .- 1999.- № 1.- С. 77-80.
126. Бородай М.В., Коломієць І.Д. Експерементальне дослідження температурної залежності ступеня чорноти пористих матеріалів із неорганічних волокон // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах .- 1999.- № 1.- С. 49-51.
127. Борячок Р.О. Сучасний стан вимірювання параметрів матеріалів і технологічних процесів // Вимірювальна та обчислювальна техніка в техноло-гічних процесах : Зб. наук. пр.- Хмельницький : ТУП, 1999.- С. 206-208.
128. Вдовін О.А.та ін. Аналіз процесів , що виникають при вимірюванні великих ємностей / О.А. Вдовін, В.В. Мартинюк, А.М. Павлов, М.В.Слободзян // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах .- 1999.- № 2 .- С. 40-43.
129. Вдовін О.А.та ін. Дослідження точності вимірювання надвеликих ємностей на змінному струмі / О.А. Вдовін, В.В. Мартинюк, Ю.М. Бойко, Г.Ф. Гордієнко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах .- 1999.- № 3 .- С. 16-19.
130. Вдовін О.А., Мартинюк В.В., Бойко Ю.М. Математичні моделі об’єктів з надвеликими ємностями // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 1999.- №4.- С. 7-9.
131. Войтюк О.П., Троцишин І.В. Дослідження фазочастотних компараторів для вимірювача за методом послідовного наближення // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах .- 1999.- № 1.- С.54-57.
132. Войтюк О.П., Троцишин І.В. Частотоміри радіосигналів з апріорі невідомою тривалістю // Вимірювальна та обчислювальна техніка в техноло-гічних процесах : Зб. наук. пр .- Хмельницький : ТУП, 1999.- С.125-128.
133. Голонжко В.М. та ін. Фотоелектронні процеси в кристалах барія-натрія ніобата / В.М. Голонжко, А.Ф. Гуменюк, Ц.А. Криськов, О.І. Єрьоменко // Вимірю-вальна та обчислювальна техніка в техноло-гічних процесах : Зб. наук. пр .- Хмельницький : ТУП, 1999.- С. 186-188 .
134. Гордієнко Г.Ф., Стремецький О.І., Трифонова Г.В. Дослідження процесів поляризації катодів стосовно алюмінієвих електролітичних конденсаторів // Вимі-рювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах .- 1999.- № 3 .- С. 28-30.
135. Графов Р.П., Домина Г.М. Структурный синтез сетевых телекомуникаций // Вісник Технологічного університету Поділля . Технічні науки. Психолого-педагогічні науки.- 1999.- № 4, ч. 2.- С. 122-125.
136. Графов Р.П., Домина Г.М. Технология интеграции абонентских линий и преобразования компьютерных протоколов доступа по коммутируемым каналам к серверам провайдера // Збірник наукових праць молодих вчених та студентів .- К.: ДАЛП, 1999.
137. Графов Р.П., Домина Г.М., Валид Х. Метод оценки показателей структурной надежности вероятностных сетей // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах .- 1999.- № 1.- С. 163-168.
138. Джулій В.М., Савенко О.С. Методи розробки програмних засобів антивірусного комбінованого діагностування персональних комп’ютерів // Автоматизація виробничих процесів .- 1999.- № 3-4.
139. Домина Г.М. Анализ существующей инфраструктуры телефонных коммуникаций как основа для построения информационной сети // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах .- 1999.- № 3 .- С. 134-137.
140. Драпак З.Т.и др. Термоупругие свойства монокристаллов CdMnTe / З.Т. Драпак, В.Б. Дроздовский, З.И. Захарюк, В.Б. Лотоцкий // Тез. докл. Междунар. конф. по методам рентгенострук-турной диагностики несовершенств кристаллов , применяемых в науке и технике / Черновицкий государственный университет им. Федьковича .- Черновцы, 1999.
141. Дроздовский В.Б.и др.Рентгендифрактометрические исследования некоторых динамических эффектов в твердых растворах PbSnTe и PbSnSe / В.Б. Дроздовский, В.Н. Балазюк, З.Т. Драпак, В.Б. Лотоцкий // Тез. докл. Междунар. конф. по методам рентгеноструктурной диагностики несовершенств кристаллов , применяемых в науке и технике / Черновицкий государственный университет им. Федьковича .- Черновцы, 1999.
142. Заспа Ю.П. Застосування режиму генерації гіганських імпульсів твердоті льного лазера на склі з неодимом для поверхневої обробки матеріалів // Вимірювальна та обчислювальна техніка в техноло-гічних процесах .- 1999.- № 1.- С. 43-47.
143. Калда Г.С., Шевеля І.В. Залежність триботехнічних властивостей металів від динамічного деформацій-ного старіння // Машинознавство .- 1999.- № 4.-С. 36-39.
144. Калда Г.С., Шевеля В.В., Соколан К.С. Использование метода внутреннего трения для изучения субструктурных изменений металлов при фреттинг-усталости // Проблеми трибології .- 1999.- № 2.- С. 7-10.
145. Калда Г.С.та ін. Моделювання зношування при фретинг-корозії металів / Г.С. Калда, В.В. Шевеля, В.І. Дворук // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 6-11.
146. Катричев Н.И. Сопряжение входных и гетеродинных контуров // Радіоаматор.- 1999.- № 1.- С. 46-47.
147. Катричев Н.И. Усилители НЧ радиоприемников // Радіоаматор .- 1999.- № 6.- С. 23-24.
148. Катричев Н.И. Усилители НЧ радиоприемников // Радіоаматор .- 1999.- № 7.- С. 22.
149. Катричев Н.И. Усилители промежуточной частоты // Радіоаматор .- 1999.- № 2.- С. 46-47.
150. Катричев Н.И. Усилители промежуточной частоты // Радіоаматор .- 1999.- № 3.- С. 46-47.
151. Катричев М.І., Клімова Т. Детектори // Радіоаматор.- 1999.-№ 4.- С. 37-38.
152. Катричев М.І., Клімова Т. Детектори // Радіоаматор.- 1999.- № 5.- С. 23-24.
153. Кирилков С.В. Дослідження ефективності програмного методу зниження робочої температури мікропроцесорів CYRIX/IBM // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах .- 1999.- № 2 .- С. 160-162.
154. Кльоц Ю.П., Чорненький В.І., Чешун В.М. Класифікація алгоритмів діагностування цифрових мікропроцесорних пристроїв // Збірник наукових праць молодих вчених та студентів .- К.: ДАЛП, 1999.
155. Колпаков Ф.Ф.та ін. Діагностична багатоканальна система сфігмометричних досліджень /Ф.Ф.Колпаков, В.Є. Доброва, А.А. Акулінічев, С.К. Підченко// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : Зб. наук. пр.- Хмельниць-кий: ТУП , 1999.- С.69-72.
156. Колпаков Ф.Ф., Мішан В.В., Підченко С.К. Дослідження діелектричних характеристик зволоженої формовочної суміші // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : Зб. наук. пр .- Хмельницький : ТУП , 1999.- С. 72-73.
157. Колпаков Ф.Ф.,Хільченко Г.Л., Підченко С.К. Минимизация времени установления колебаний в многоканальном частотном кварцевом генераторе // Радиотехника .- 1999.- № 2.
158. Косенков В.Д., Скубій Л.В. Особливості електромагнітних процесів в якорі , секції якого замкнуті на напівпровідникові діоди // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах .- 1999.- № 2.- С. 93-96.
159. Личак М.М. Идентификация и оценивание состояния объектов управления на основе множественного подхода // Проблемы управления и информатики .- 1999.- № 5.- С. 34-41.
160. Личак М.М., Євтушок В.П., Слободзян В.І. Використання множинного підходу для аналізу електроних схем // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : Зб. наук. пр .- Хмельницький : ТУП , 1999.- С. 175-181.
161. Локазюк В.М., Поморова О.В. Підвищеня ефективності тестового комбінованого діагностува-ння на основі компонентів штучного інтелекту // Вимірювальна та обчислювальна техніка в техноло-гічних процесах .- 1999.- № 3 .- С. 129-134.
162. Локазюк В.М., Савенко О.С. Математична модель системи антивірусного комбінованого діагностува-ння персональних комп’ютерів // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах .- 1998.- № 3.- С. 123-126.
163. Локазюк В.М., Савенко О.С. Метод антивірусного комбінованого діагностування персональних комп’ютерів // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 46-48.
164. Локазюк В.Н., Бойчук В.А. Использование неполных и нечетких знаний в процессе генерации тест-векторов комбинированного диагностирования микропроцессорных устройств // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах .- 1999.- № 4.- С. 96 – 102.
165. Любчик В.Р. Дослідження спектральних властивос-тей сигналів з "прямокутним спектральним вікном " // Вимірювальна та обчислювальна техніка в техноло-гічних процесах : Зб. наук. пр .-Хмельницький : ТУП, 1999.- С.18-24.
166. Мішан В.В. Діелектричні характеристики зволоженої пряжі // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах .- 1998.- № 3.-С. 158-159.
167. Нич А.А., Муляр І.В. Особливості локальних обчислювальних мереж , як об’єктів діагностування // Вимірювальна та обчислювальна техніка в техноло-гічних процесах : Зб. наук. пр.- Хмельницький : ТУП , 1999.- С. 171-175.
168. Нич А.А., Муляр І.В., Хмельницький Ю.В. Особливості діагностування ЛОМ з використанням ієрархічної моделі розбиття // Збірник наукових праць молодих вчених та студентів .- К.: ДАЛП, 1999.
169. Нич А.А., Муляр І.В., Хмельницьий Ю.В. Особливості передачі інформації по високошвид-кісним каналам // Збірник наукових праць молодих вчених та студентів .- К.: ДАЛП, 1999.
170. Носенко А.Є., Сельський А.А. Спектрокопія ЕПР монокристалів Са3 Ga2 Ge4 O14 : Cr // Український фізичний журнал .- 1999.- № 5.- С. 594-598.
171. Огнєва А.М., Огнєвий О.В. Шляхи підвищення ефективності інформаційних технологій // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 4.- С. 34-36.
172. Осадчий В.П. Підвищення рівномірності впливу мікрохвильової енергіїї в об’ємі камери технологіч-ного нагрівання // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : Зб. наук. пр .- Хмельницький : ТУП , 1999.- С. 208-210.
173. Осадчий В.П., Пятін І.С. Застосування електроних засобів у технологічних процесах молочної промис-ловості // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 1998.- № 4.- С. 22-28.
174. Осадчий В.П., Пятин И.С. Повышение мощности и равномерности воздействия микроволновой энергии использованием нескольких магнетронов //Вимірю-вальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : Зб. наук. пр .- Хмельницький : ТУП , 1999.- С. 210-213.
175. Пивовар О.С. Метрологічні аспекти кумулятивної фазометрії // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах .- 1999.- № 2 .- С. 34-40.
176. Пивовар О.С. Особливості застосування фазометрів середніх значень при вимірюванні параметрів ЧМ-сигналів методами кумулятивної фазометрії // Вісник Технологічного університету Поділля . Технічні науки. Психолого-педагогічні науки .- 1999.- № 4, ч. 2.- С. 135-139.
177. Пивовар О.С. Особливості методів відображення значень повного фазового зсуву при вимірюванні параметрів частотно-модульованих сигналів // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 1998.- № 3.- С. 78-84.
178. Поліщук О.С., Кармаліта А.К., Косенков В.Д. Оптимальний режим роботи електромагнітного преса // Вісник Технологічного університету Поділля . Технічні науки. Психолого-педагогічні науки .- 1999.- № 4, ч. 2.- С. 67-69.
179. Поморова О.В. Підвищення ефективності тестового комбінованого діагностування цифрових пристроїв на основі застосування експертних систем // Вимірю-вальна та обчислювальна техніка в технолгічних процесах.- 1999.- № 4.- С. 110 – 113.
180. Рудий О.П.,Слободзян В.І. Модель пристрою обробки інформації в інформаційно-вимірювальних комплексах і системах // Вимірювальна та обчис-лювальна техніка в технологічних процесах .- 1999.- № 2 .- С. 118-123.
181. Троцишин І.В. Аналіз дослідження методів здійсне-ння зовнішньої частотної модуляції радіосигналів // Вимірювальна та обчислювальна техніка в техноло-гічних процесах .- 1999.- № 4.- С. 71-76.
182. Троцишин І.В. Основні напрямки і методи теорії фазочастотних вимірювань і перетворень параметрів радіосигналів // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах .- 1998.- № 3.- С. 21-24.
183. Троцишин І.В. Розробка фазочастотних методів формування радіосигналів із каліброваними параметрами // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 1998.- № 4.- 
С. 28-32.
184. Троцишин І.В. Фазові портрети формування секвентності послідовностей прямокутних імпульсів // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах .- 1999.- № 2 .- С. 89-93.
185. Троцишин І.В. Фазометричні вимірювальні перетворювачі та інформаційно-вимірювальні системи з оптичними входами в стандарті КАМАК // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 6.- С. 154-159.
186. Троцишин І.В. Фазочастотний синтез секвентності імпульсних послідовностей // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. Психолого-педагогічні науки .- 1999.- № 4, ч. 2.- С. 125-132.
187. Троцишин І.В., Борячок Р.О. Проблеми підвищення точності та огляд методів вимірювання нестабільності частоти // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах .- 1999.- № 3 .- С. 95-98.
188. Троцишин І.В., Войтюк О.П. Вимірювання частоти радіосигналів з апріорі невідомою тривалістю // Вимірювальна та обчислювальна техніка в техноло-гічних процесах.- 1999.- № 4.- С. 66-67.
189. Троянов Г.Ю., Троцишин І.В. Огляд методів вимірювання амплітуди змінної напруги синусої-дальної форми // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : Зб. наук. пр .- Хмельницький : ТУП , 1999.- С. 91-94.
190. Троянов Г.Ю., Троцишин І.В. Особливості застосування амплітудно-часового перетворення при вимірюванні амплітуди змінної напруги синусої-дальної форми // Вісник Технологічного університету Поділля . Технічні науки. Психолого-педагогічні науки.- 1999.- № 4, ч. 2.- С. 132-135.
191. Фірсов О.Д. та ін. Системи тестового комбінованого діагностування цифрових пристроїв з КМДП НСІС : вибір структури / О.Д. Фірсов, Д.М. Кармаліта, В.І. Чорненький, С.В. Глущак // Збірник наукових праць молодих вчених та студентів .- К.: ДАЛП, 1999.
192. Хатько Ю.Г., Кошарський В.Т., Савенко О.С. Автоматична генерація математичних моделей об’єктів діагностування ПЕОМ // Збірник наукових праць молодих вчених та студентів .- К.: ДАЛП, 1999.
193. Хмельницький Ю.В. Використання систем адаптивного діагностування при перевірці локальних мереж // Збірник наукових праць молодих вчених та студентів .- К.: ДАЛП, 1999.
194. Хмельницький Ю.В. Особливості адаптивного діагностування цифрових пристроїв // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : Зб. наук. пр .- Хмельницький : ТУП , 1999.-С. 144-147.
195. Хмельницький Ю.В. Особливості навчання систем адаптивного діагностування обчислювальних мереж // Вимірювальна та обчислювальна техніка в техноло-гічних процесах .- 1999.- № 3 .- С. 125-128.
196. Цокота В.О.та ін. Контроль та діагностика каналів зв’язку за допомогою систем тестового комбіно-ваного діагностування / В.О. Цокота, І.В. Муляр, В.М. Чешун, О.В. Огнєвий // Збірник наукових праць молодих вчених та студентів .- К.: ДАЛП, 1999.
197. Чорненький В.І., Чешун В.М., Глущак С.В. Використання моделей нейронних мереж при тестовому контролі обчислювальних пристроїв // Вимірювальна та обчислювальна техніка в техноло-гічних процесах : Зб. наук. пр .- Хмельницький : ТУП, 1999.- С. 167-171.
198. Чук І.С., Молчанова Л.І. Оцінка похибки вимірювань при неруйнівному контролі сипких речовин кульковидної форми // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах .- 1999.- № 1.- С. 133-134.
199. Шевеля В.В., ДворукВ.И., Г.С. Калда. Механика фреттинг-изнашивания и фреттинг-усталости металлов // Трение и износ .- 1999.- Т. 20 , № 5.-С. 520-526.
200. Шевеля В.В., Калда Г.С. Влияние фреттинга на сопротивление металлов усталости.Комбинированные испытания // Трение и износ .- 1999.-Т. 20, №3.-С. 321-324.
201. Шевеля В.В., Калда Г.С. Влияние фреттинга на сопротивление металлов усталости. Раздельные испытания // Трение и износ .- 1999.- Т.20, № 2 .- С. 204-209.
202. Шевеля В.В., Калда Г.С. Изменение напряженного состояния металлов при фреттинг-усталости // Вестник Запорожского государственного техничес-кого университета .- 1999.- № 1.- С. 21-24.
203. Шевеля В.В., Калда Г.С. Изучение неупругих явлений при фреттинг-усталости // Проблеми трибології .- 1998.- № 4.- С. 3-5.
204. Шевеля В.В., Калда Г.С. Эффективность повышения фреттинг-усталостной прочности технологическими методами // Проблеми трибології .- 1999.- № 1.- С. 12-17.
205. Яновицький С.О. Метод знаходження конфліктної ситуації за допомогою асинхронних слідкуючих систем попередження зіткнення літаків // Вимірю-вальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах .- 1999.- № 2 .- С. 96-99.
Наукові праці іноземними мовами
206. Shevelya V., Kalda G., Lubimow W. Influence of non-elastic phenomena on wear-resistance of metals in the presence of fretting in modul technology // Technologia i automatyzacja montazu.- Rzeszow-Smerek.- 1999.- N 4.- P. 64-66.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

207. Баран Б.А. Біохімічна активність талої та омагніченої води // Экологические проблемы Черного моря: Сб. науч. ст./ ОЦНТЭИ.- Одесса, 1999.- С. 41-44.
208. Баран Б.А. Влияние магнитного поля на мицеллообразование и коагуляцию сульфата бария в водных растворах // Журнал химии.- 1999.- Т. 73, № 11.- С. 2064-2065.
209. Баран Б.А. Влияние переменного магнитного поля на скорость окислительно-восстановительных реакций // Український хімічний журнал .- 1999.- № 4.- С. 105-107.
210. Баран Б.А. Роль водневих зв’язків при дії магнітного поля на воду // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 113-115.
211. Баран Б.А. Швидкість хімічних процесів в попередньо омагніченій воді // Вестник Харьковского государственного политехнического университета .- 1999.- Вып. 56.- С. 19-25.
212. Баран Б.А. Швидкість хімічних процесів в попередньо омагніченій воді // Вестник Харьковского государственного политехнического университета .- 1999.- Вып. 56.- С. 25-31.
213. Баран Б.А., Дроздовський В.Б. Вплив конфігурації магнітного поля на іонний обмін // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 1.-С. 3-5.
214. Баран Б.А., Дроздовський В.Б. Вплив конфігурації магнітного поля на іонний обмін . Частина 2. // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. Психолого-педагогічні науки.- 1999.- № 4,ч.2.- С. 117-119.
215. Баран Б.А., Дроздовський В.Б. Вплив конфігурації магнітного поля на іонний обмін . Частина 3 // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 6.-С. 174-177.
216. Бачинський Т.П.,Венгржановський В.А. Реакції О,О-диалкіл (арил) дитіофосфорних кислот з альдегідами і кетонами // Вісник Технологічного університету Поділля . – 1999.- № 6.- С. 130-133.
217. Бохонько О.П., Лісова Ю.О., Івануна Ю.В. Особливості побудови конструкції чоловічого піджака з використанням обчислювальної техніки // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.Психолого-педагогічні науки.- 1999.- № 4,ч.2.-С. 18-20.
218. Брюхова І.Г. Визначення миючої здатності емульсій на основі потрійних азеотропних систем // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 3.- С. 33-34.
219. Венгржановський В.А.,Кириченко В.І.,Гриньов Г.В. Психолого-педагогічні вимоги до сучасного підручника з хімії // Педагогіка і психологія професійної освіти.- 1999.- № 3.- С. 87-98.
220. Венгржановський В.А., Кириченко В.І., Хрящевський В.М. Дослідження процесів хімічної модифікації структури технічних рослинних олій та нових матеріалів на ії основі // Львівські хімічні читання : Матеріали наук.-практ. конф. –Львів : ЛДУ.- 1999.- С. 66.
221. Венгржановський В.А., Пастушак М.О. Дослідження впливу композицій на основі галогенпохідних і оксиду стібію (Ш) на горіння волокнистих матеріалів // Львівські хімічні читання : Матеріали наук.-практ. конф. -Львів : ЛДУ.- 1999.- С. 67.
222. Венгржановський В.А., Семенюк В.І., Семенюк В.В. Мониторинг в контроле за энергосбережением // Вісник держуніверситету Львівська політехніка . Проблеми економії енергії .- 1999.- № 2.- С. 288-292.
223. Волкова В.В., Славінська А.Л. Варіативний модульний синтез модельних конструкцій жіночого ділового костюма // Тез. доп. конф. молодих вчених та студентів .- К.: ДАЛПУ , 1999.- С. 5.
224. Ганзюк А., Костогриз С., Бачинський Т. Фретінгостійке покриття металевої поверхні на основі сплаву Ві-Рв-Sn-Cd // Львівські хімічні читання : Матеріали наук.-практ. конф. –Львів : ЛДУ.- 1999.- С.118.
225. Ганзюк Л., Дехтярук І., Костогриз Г. Поліпентидні адгезивні системи // Львівські хімічні читання : Матеріали наук.-практ. конф. –Львів : ЛДУ.- 1999.- С .160.
226. Гордієнко Г.Ф., Стремецький О.І., Трифонова Г.В. Дослідження процесів поляризації катодів стосовноалюмінієвих електролітичних конденсаторів // Вимірювальна та обчислювальна техніка в техно-логічних процесах.- 1999.- № 3.- С. 28-30.
227. Гуменюк Т.Б., Герасимов В.В., Мичко А.А. Розробка методики для вивчення та аналізу структурних характеристик матеріалів // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.Психолого-педагогічні науки.- 1999.- № 4,ч.2.- С. 9-11.
228. Єжевська О.С., Баран М.А. Активні методи довузівського викладання хімії // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 6.- С. 167-170.
229. Засорнов О.С., Сарана О.М. Методичні аспекти розробки установки для дослідження термозахисних властивостей матеріалів для спецодягу // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 1999.- № 3.- С.161-163.
230. Карван С.А., Тараканова Г.П. Термостабілізація полікапроамідних ниток в процесі хімічного чищення // Новітні технології в легкій та текстильній промисловості на порозі ХХІ сторіччя : Тез. конф./ ХДТУ.- Херсон, 1999.- С. 52.
231. Карван С.А., Тараканова Г.П. Термостабілізація полікапроамідних ниток в процесі хімічного чищенння //Проблеми легкої та текстильної промисловості України.- 1999.- № 2.- С. 50-52.
232. Кириченко В.І. Навчання хімії в системі інженерної освіти // Педагогіка і психологія професійної освіти .- 1999.- № 1.- С. 174-181.
233. Кириченко В.І. Розробка сучасних методичних концепцій та технологіі навчання хімії у вищій технічній школі. Повідомлення 6. Функціональна симетрія навчального матеріалу в контексті його багаторівневої структурної систематизації // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 1.- С. 128-131.
234. Кириченко В.І. Розробка сучасних методичних концепцій та технологіі навчання хімії у вищій технічній школі. Повідомлення 7. Фактори симетрії і аналогій в структурно-систематизованому матеріалі в контексті активізації наукового пізнання // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 1.- С. 132-138.
235. Краснюк Л.В., Баннова І.М., Раздомахін М.М. Розробка інформаційної моделі процесу проектування спортивного теплозахисного одягу в системі ТАПРО // Вісник Технологічного університету Поділля.Технічні науки.Психолого-педагогічні науки.- 1999.- № 4,ч.2.-С. 20-22.
236. Краснюк Л.В., Цесельська Н.В., Полька Т.О. Оцінка теплозахисних властивостей матеріалів для одягу гірських туристів // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах .- 1999.- № 4.- С.47- 49.
237. Кулешова С.Г.,Славінська А.Л., Блажієвський П.В. Адаптація методики конструювання для інтерактивного режиму побудови конструкціі плечового одягу в графічному середовищі AUTOCAD // ВісникТехноло-гічного університету Поділля.- 1999.- № 1.- С. 16-19.
238. Мандзюк И.А. Разработка антифрикционного материала на основе реактопласта // Проблеми трибології .- 1999.- № 2.- С. 33-35.
239. Мандзюк І.А. Антифрикційні матеріали на основі реактопластів // Триботехніка .- 1999.- № 4.- С. 33-34.
240. Мандзюк І. А.. Теоретичні та експериментальні дослідження розробки композиційних матеріалів з використанням вторинних матеріальних ресурсів.Повідомлення 3 // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 6.- С. 134-135.
241. Мандзюк І.А., Ганзюк Л.І. Розробка технологій ресурсовикористання відходів взуттєвих виробництв // Технологія текстильної і легкої промисловості .- 1999.- № 6.- С. 159-161.
242. Марценюк В.І., Тебляшкіна Л.І., Мигалина Ю.В. Використання дисперсних виробників для колорування натурального хутра // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 6.- С. 126-130.
243. Мичко А.А., Очкупенко В.І., Бігун В.Л. Захист від нафти і продуктів переробки в аварійних ситуаціях // Охорона праці .- 1999.- № 8.- С. 46.
244. Мищенко А.И., Бурковская Л.Д. Организация внимания студентов в процессе самостоятельной роботы // Тез. Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків: НУА, 1999.- С. 16.
245. Мищенко А.И., Варенко И.Н. Деловая имитационная игра один из видов совершенствования профессиональ-ного мастерства студентов // Тез. Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків: НУА, 1999.- С. 21-22.
246. Мищенко А.И., Радомский В.А. Рациональная организация процесса оказания услуг // Труды филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана .- Калуга, 1999.- С. 94-96.
247. Ребрик В.Є., Янцеловський В.В. Активізація творчого мислення студентів при вивченні художніх дисциплін // Сучасні технології навчання у навчальному процесі вищих освітніх закладів :Тез. міжнар. наук.-метод. конф./ Рівенський державний технічний університет .-Рівне , 1999.- С. 97.
248. Сарана О.М. Схема забезпечення ефективності термозахисного спецодягу // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 6.- С. 179-180.
249. Славінська А.Л. Основи структурування інформаційних потоків в наскрізному автоматизованому проектуванні одягу // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.Психолого-педагогічні науки .- 1999.- № 4,ч.2.- С. 7-9.
250. Славінська А.Л., Кулешова С.Г. Розробка методики модульного проектування за схемою конструктивних відрізків // Вісник Технологічного університету Поді- лля .- 1999.- № 6.- С. 113-116.
251. Славінська А.Л., Кулешова С.Г. ,Горецький В.Е. Математична модель модульного проектування розгорток деталей швейних виробів // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.-С. 28-31.
252. Стоянов І.С., Олександренко В.П. Купуючи товар, вибирайте якісний .З допомогою сертифіката // Подільські вісті .- 1999.- 24 червня .- С. 2.
253. Тараканова Г.П., Бубенщикова Г.Т. Вплив процесу сушіння на властивості вовняних ниток , оброблених органічними розчинниками // Вісник Херсонського Державного Технологічного університету .- 1999.- № 3(6).- С. 316-318.
254. Терещенко Т.Д. Дослідження залежності формос-тійкості трикотажного полотна від прикладеного навантаження // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 37-38.
255. Терещенко Т.Д. Кореляційний аналіз показників оцінки формостійкості трикотажних полотен // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 6.-С. 118-121.
256. Троян О.М.,Сарана О.М. Методика визначення кількістних характеристик високотемпературного фактора при оцінці термостійкості спеціальних матеріалів // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.Психолого-педагогічні науки.- 1999.- № 4,ч.2.- С. 11-13.
257. Храмова Н.С. , Коновал В.П., Бегняк В.І. Встановлення залежності та зв’язку основних антропометричних ознак гомілки від довжини ступні // Вісник Технологічного університету Поділля .-1999.- № 2.- С. 48-49.
258. Храмова Н.С., Коновал В.П., Бегняк В.І. Спосіб одержання умовної розгортки бічних поверхонь взуттєвої колодки // Вісник Технологічного університе-ту Поділля. Технічні науки.Психолого-педагогічні науки.- 1999.- № 4,ч.2.- С. 26-27.
259. Храмова Н.С., Коновал В.П., Бегняк В.І. Спосіб проектування верху взуття // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 6.- С. 136-137.
260. Храмова Н.С., Коновал В.П.,Бегняк В.І. Структура технології процесу проектування взуття у САПР // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1998.-№ 3.- С. 53-55.
261. Хрящевський В.М. Проблеми керівництва науковою роботою школярів // Педагогічний вісник .- 1999.-№ 2(7).
262. Шаврова Л.А., Макаркина А.Д., Тарахтий Т.С. Выбор геометрической формы одежды и ее частей с учетом типа телосложения женщины : Информ. листок .- Хмельницкий: ЦНТЕИ, 1999.- № 50.- 4 с.
263. Яровой В.В., Тарасова Г.І. Вплив емульсійних розчинників на фізико-механічні властивості білкових волокон // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.Психолого-педагогічні науки.- 1999.-№ 4,ч. 2.- С. 57-60.
НАУКОВІ ПРАЦІ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
264. Vengrjanovsky V.A., Ganushchak M.i., Obushak M.D.3-ARYL-3.3-BUTADIENS IN THE REACTION WITH PCI; AND DIETHYLDITHIOPHOSPHO RIC ASID // XII INTERNATIONAL CONFE-RENCE ON CHEMISTRY OF PHOSPHORUS COMPOUNDS (ICCPC-XII) , KYIV , UKRAINE.- 1999.- 23-27 August.- P. 63.
265. Vengrjanovsky V.A., Ganushchak M.i., Obushak M.D. INTERACTION OF UNSATURATED COMPOUNDS WITH ARENEDI-AZONIUM SALTS AND POTASSIUM 0,0-DISUBSTITUTED DITHIOPHOS-PHATE // XII INTERNATIONAL CONFE-RENCE ON CHEMISTRY OF PHOSPHORUS COMPOUNDS (ICCPC-XII) , KYIV , UKRAINE.- 1999.- 23-27 August.- P. 62.

ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
266. Бабий И.В. Проблемы оценки сложности и оплаты труда работников // Економіка праці: Зб.наук.пр. / ТУП.- Хмельницький, 1999.- Вип.3.- С. 174-175.
267. Бабій І.В. До питання класифікації невизначеності моделей процесів праці // Вісник Технологічного університету Поділля .Економічні науки .- 1999.- № 5, ч.2.-С. 149-151.
268. Бабич Л.М., Нікулін В.В Інвестиційна діяльність , структурні зрушення та реструктуризація підприємств в умовах становлення ринкових відносин в Україні // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 1999.- № 5, ч. 2.-С. 61-64.
269. Барский С.Н., Игумнов Б.Н. Методы труда, производственные знания и темпы перемен // Економіка праці: Зб.наук.пр./ ТУП .-Хмельницький , 1999.- С. 86-91.
270. Барський С.Н. Індустрія методів праці // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С. 51-56.
271. Белевский К.Э. Анализ систем нормирования и требования к моделированию процессов труда // Економіка праці: Зб. наук. пр./ ТУП .- Хмельницький, 1999.-Вип.3.- С. 5-9.
272. Білорусець Л.М., Новікова О.С. До питання розробки програми попередження економічного злочинництва в банках // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : Зб. наук. пр.- Хмельницький , 1999.-С. 94-96.
273. Блажиевская А.В. Основные направления исследований по созданию комплексной системы нормирования труда // Економіка праці: Зб. наук. пр./ТУП .- Хмельницький , 1999.-Вип.3.- С. 9-12.
274. Блажієвський А.М., Ленюк М.П. Зображення поліпараметричних функціональних рядів методом скінченних гібридних інтегральних перетворень (Фур’є, Бесселя ) Т.1 / НАН України.Інститут матема-тики- Київ, 1999.- 16 с.
275. Бобровник В.М. Стан та проблеми розвитку автотранспортних підприємств України // Вісник Технологічного університету Поділля .-1999.- № 1.- С. 49-51.
276. Бобровник В.М. Трансформація організаційних структур управління фірмою за умов ринку // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 3.- С.1 00-102.
277. Бойко Л.Є., Ковалевська Т.Б., Гайворонська Т.Г. Подолання диференціації в рівні життя // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. -Хмель-ницький : ТУП, 1999.- С. 11-13.
278. Бойко Р.В., Ковальчук С.В. Визначення інвестиційної привабливості інноваційного проекту // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины .- 1999.- № 2.
279. Бойко Р.В., Ковальчук С.В. Інноваційна діяльність та підходи щодо оцінки її ефективності // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 2.- С. 78-80.
280. Бондаренко М.І., Іванова Н.В. Проблеми економічного аналізу матеріальних ресурсів // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1999.- С. 106-110.
281. Борщев Д.В., Стадник В.В. Розробка системи контролінгу на підприємстві як чинник забезпечення його життєдіяльності // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : Зб. наук. пр.- Хмельницький , 1999.- С. 97-101.
282. Бурий С.А., Мацьоха Д.С. Екстремальне управління // Вісник Технологічного університету Поділля . Економічні науки.- 1999.- № 5,ч.2.-С. 70-71.
283. Васьковська М.С. Нові форми ведення обліку // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1999.- С. 81-84.
284. Вівчурко О.Ф. Проблеми регулювання ринку праці за умов нестабільної економіки // Вісник Техноло-гічного університету Поділля . Економічні науки .- 1999.- № 4, ч. 1.- С. 36-38.
285. Вільчинська С.Б. Планування та інвестиційна підтримка діяльності підприємств // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки .- 1999.- № 5, ч. 1.- С. 78-79.
286. Вільчинська С.Б. Планування та прогнозування діяльності підприємств в сучасних умовах // Вісник Технологічного університету Поділля . Економічні науки.- 1999.- № 4, ч.1.- С. 108-110.
287. Возний В.В., Гончар О.І. Регіональна наука : генезис та проблеми // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : Зб. наук. пр.- Хмельницький , 1999.- С.60-64.
288. Возний В.В, Сокирник І.В. Модель стратегії підприємства як вирішальний фактор в умовах конкуренції // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : Зб. наук. пр.- Хмельницький , 1999.- С. 54-59.
289. Войнаренко М.П. Регіональні фактори розвитку виробництва (досвід та перспективи Хмельницької області ) // Поглиблення ринкових реформ та стратегія економічного розвитку України до 2010: Матеріали наук. конф. / УкрІНТЕІ.- К., 1999.- Т.2, ч.2.- С. 141-146.
290. Войнаренко М.П., Ігнатишин М.М. Економіко-матиматичні моделі комерційно-виробничої діяльності підприємств та оподаткування // Вісник Технологічного університету Поділля . Економічні науки.- 1999.- № 5, ч.1.- С. 120-127.
291. Войнаренко М.П., Мазур А.Г. , Лоянич Г.С. Тенденції розвитку регіональної політики України в перехідний період // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 54-56.
292. Войнаренко М.П., Петришин Б.М. Економічна ефективність впровадження нових енергозберігаючих технологій на рівні регіону // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1999.- С.46-59.
293. Войнаренко М.П., Соболь Н.М. Передумови запровадження нового плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1999.- С.69-75.
294. Войнаренко М.П., Радецька Л.П., Філінюк В.Р. Проблеми реформування економіки України .- Київ: Логос, 1999.- 270 с.
295. Войнаренко М.П.,Ткаченко М.А. Моделювання перехідних процесів великих економічних систем // Вісник Технологічного університету Поділля. Еконо-мічні науки.- 1999 .- № 4, ч.1.- С. 11-15.
296. Гавриш В.П. Фактори впливу на зміну витрат живої праці в складі собіваротсті продукції // Економіка праці: Зб. наук. пр./ ТУП.- Хмельницький , 1999.- Вип. 3.-С. 27-29.
297. Гавриш В.П., Гавриш Г.І., Драганова Т.П. Макро- та мікро аспекти особливостей формування ринку праці в Україні // Економіка праці: Зб. наук. пр./ ТУП.- Хмельницький , 1999.- Вип. 3.-С. 12-16.
298. Герасімчук С.Б., Радецька Л.П. Управлінський облік як інформаційне середовище прийняття рішень // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : Зб. наук. пр.- Хмельницький , 1999.- С. 33-34.
299. Гой І.В., Смелянська Т.П. Вибір політики використання устаткування // Вісник Технологічного університету Поділля . Економічні науки .- 1999.-№ 5, ч.1.- С. 42-43.
300. Гой И.В., Смелянская Т.П. Оценка влияния методов амортизации средств труда на результаты деятель-ности предприятия // Економіка праці: Зб. наук. пр./ ТУП.- Хмельницький , 1999.- Вип. 3.-С.144-148.
301. Головач Т.В., Швид В.В. Державна інноваційна політика та умови її реалізації на підприємствах // Вісник Технологічного університету Поділля. Еконо-мічні науки .- 1999.- № 5, ч.2.- С. 82.
302. Гольдман М.Р., Скринник Н.В. Малі підприємства та їх роль в ринковій економіці // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : Зб. наук. пр.- Хмельницький , 1999.- С. 92-93.
303. Гончар О.І. Ринок праці в сучасних умовах // Вісник Технологічного університету Поділля. Еконо-мічні науки .- 1999.- № 5, ч.2.- С. 171-173.
304. Грабовская И.В. Методические аспекты формирования оценок творческой активности работников НИИ и КБ // Економіка праці: Зб. наук. пр./ ТУП.- Хмельницький , 1999.- Вип. 3.-С. 20-21.
305. Григорук П.М., Григорук С.С., Матеюк О.А. Моделювання прогнозування процесу підготовки наукових кадрів // Економіка праці: Зб. наук. пр./ ТУП.- Хмельницький , 1999.- Вип. 3.-С. 176-177.
306. Грипинська Н.В. Апарат некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій дійсної змінної, заданих таблично, та його використання // Сучасні проблеми математики : Матеріали міжнар. наук. конф.- К., 1999.- Ч. 3.- С. 189-192.
307. Грипинська Н.В. Апарат некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій двох дійсних змінних, заданих таблично // Вісник Львівського університе- ту .- 1999.- Вип. 50.- С. 209-211 .
308. Грищук В.М., Шавкун В.М. Проблеми економічної інтеграції України у світове господарство // Економіка праці: Зб. наук. пр./ ТУП.- Хмельницький , 1999.- Вип. 3.-С. 25-26.
309. Грушевицька А.Б. Причини і організація протидії банкрутству// Вісник Технологічного університету. Поділля . Економічні науки.- 1999.- № 5,ч.2.- С.65-67.
310. Гузаїрова Н.В., Дуда Т.Т. Особливості обліку формування прибутку в торгівлі // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : Зб. наук. пр.- Хмельницький , 1999.- С. 19-22.
311. Диха М.В. Інвестиційно-підприємницький клімат в Україні // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 1999.- №5, ч.1.- С. 172-173.
312. Драпак Л.С., Заїкіна В.В. Дослідження ефективності роботи банків // Сучасні проблеми математики: Зб. наук. пр.- К., 1999.- С. 190-192.
313. Дуда Т.Т. Основи обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємств // Вісник Технологічного університету Поділля . Економічні науки.- 1999.- № 4, ч.1.- С. 39-42.
314. Дьяченко С.В. Проблема создания имиджа фирме и ее лидеру в глазах наемных сотрудников // Вісник Технологічного університету Поділля . Економічні науки.- 1999.- № 5,ч.2.- С.173-176.
315. Жолобова К.С. Деякі питання залежності зовнішньо-економічного статусу України від ступеня розвитку її внутрішнього ринку // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.-№ 6.- С. 93-94.
316. Журба І.Є. Аналіз і прогноз демографічної ситуації Хмельницького району // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 3.-С. 130-134.
317. Журба І.Є. Соціально-економічна ситуація на Хмельниччині : стан та основні проблеми // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 93-97.
318. Журба І.Є. Стан, перспективи та прогнози розвитку агропромислового комплексу Хмельниччи-ни // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 1999.- № 4, ч.1.- С. 31-34.
319. Журба І.Є., Радомський В.С. Прогноз динаміки трудових ресурсів , зайнятості населення та ринку праці на Хмельниччині // Вісник Технологічного університету Поділля .Економічні науки.- 1999 .- № 5, ч.2.- С. 161-163.
320. Завгородняя Т.П. Установление типов процессов труда // Економіка праці: Зб. наук. пр./ ТУП.- Хмельницький , 1999.- Вип. 3.-С.30-35.
321. Завгородняя Т.П., Климова Т.Н. Концепция оперативно- производственного планирования на основе методов труда // Економіка праці: Зб. наук. пр./ ТУП.- Хмельницький , 1999.- Вип. 3.-С.53-57.
322. Заїкіна В.В.,Кантемір І.І. Про прийняття управлінських рішень // Економіка праці: Зб. наук. пр./ ТУП.- Хмельницький , 1999.- Вип. 3.-С.57-59.
323. Заїкіна В.В., Савченко Р.Є. Про одну задачу комерційної логістики // Економіка праці : Зб. наук. пр .- Хмельницький : ТУП, 1999.-С. 39-40.
324. Захарова Ю.В., Редько Н.А., Шипуліна В.О. Шляхи зниження ризику діяльності підприємства // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : Зб. наук. пр.- Хмельницький , 1999.- С. 80-82.
325. Захарченко М.М., Марченко В.В. Особливості побудови показника фондовіддачі на промислових підприємсвах // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1999.- С. 111-114.
326. Иванюк Н.Н. К асимптотике решений систем с иррегулярной особенностью // Дифференциальные уравнения .- Минск, 1998.- Т.34 , № 12.- С. 1701-1702.
327. Іванова Н.В., Литвинчук Т.В. Проблеми обліку матеріальних ресурсів в сучасних умовах розвитку економіки // Проблеми економіки, обліку та менеджменту: Зб.наук.пр.- Хмельницький, 1999.- С.26-28.
328. Игумнов Б.Н. Модель системной меры труда в управлении и регулировании экономики предприятия // Економіка праці: Зб. наук. пр./ ТУП.-Хмельниць-кий, 1999.- Вип. 3.-С.42-47.
329. Ігумнов Б.М., Барський С.М. Концепція механізмів керування підприємствами на основі методів сукупної праці // Вісник Технологічного університету Поді- лля .- 1999.- № 1.- С. 56-61.
330. Ігумнов Б.М., Фомов А.А. Місце та роль нормування праці в механізмах саморегулювання // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С. 69-71.
331. Йохна М.А. Мораль , обмін та суспільний порядок // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 6.- С. 13.
332. Йохна М.А., Стадник В.В. Інвестиції у створення бізнес-інкубаторів як один із шляхів зменшення трансакційних витрат малих підприємств // Вісник Технологічного університету Поділля .Економічні науки.- 1999.- № 5,ч.1.- С. 163-165.
333. Камбург В.Г. Моделирование процессов на ОПК // Электрохимия .- 1999.- Т.5, № 14 .- С. 1112-1118.
334. Камбург В.Г. Фізико-математичні моделі в TDK // Вісник Харківського державного політехнічного університету .- 1999.- № 11.- С. 91-98.
335. Камбург В.Г., Лисова Л.О. Уточнена модель процесу формування полей пересичення у фільтрах // Вісник Харківського державного політехнічного університету .- 1999.- № 11.
336. Капінос Г.І Погрішності визначення трудомісткості деталі за її кресленням без проектування технології //Економіка праці: Зб. наук. пр./ ТУП.- Хмельниць-кий, 1999.- Вип. 3.-С. 50-52.
337. Каразей М.В., Бурий С.А. Сучасні проблеми управління кризовим станом підприємства // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : Зб. наук. пр.- Хмельницький , 1999.- С. 88-89.
338.. Карецька Т.В., Грабовська І.В. Проблеми малого бізнесу в Україні // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : Зб. наук. пр.- Хмельницький , 1999.- С. 41-42.
339. Кармаліта О.А., Йохна М.А. Венчурний бізнес та перспективи його розвитку в Україні // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : Зб. наук. пр.- Хмельницький , 1999.- С. 105-108.
340. Катричев М.І., Клімова Т. Детектори // Радіоаматор.- 1999.-№ 4.- С. 37-38.
341. Катричев М.І., Клімова Т. Детектори // Радіоаматор.- 1999.- №5.- С. 23-24.
342. Кладницька Т.А. Дослідження процесів нормування праці трійками чисел // Вісник Техно-логічного університету Поділля . Економічні науки.- 1999.- № 4,ч.1.- С. 120-123.
343. Климова Т.Н. Регулирование производственных мощностей интенсивностью труда и эксплуатацией оборудования //Економіка праці: Зб. наук. пр./ ТУП.- Хмельницький , 1999.- Вип. 3.-С. 60-64.
344. Клімова Т.М. Аналіз та прогнозування фонду роботи устаткування // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 1999.-№ 4.- С. 117-120.
345. Козак В.Є.,Бобровник В.М. Рівень життя населення як покажчик економічного та соціального розвитку країни // Вісник Технологічного універ-ситету Поділля . Економічні науки.- 1999.- № 4.- С. 15-17.
346. Кос Н.В., Войнаренко М.П. Місцеві податки та збори : сучасний стан та перспективи удосконалення // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : Зб. наук. пр.- Хмельницький , 1999.- С. 3-18.
347. Косенкова О.В. Деякі аспекти переходу України на міжнародні принципи бухгалтерського обліку // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1999.- С. 84-88.
348. Костюк О.М. Необхідність державного регулювання процесами залучення інвестицій в малий та середній бізнес // Вісник Технологічного університету Поділля . Економічні науки.- 1999.- №4.- С. 146-150.
349. Косянчук Т.Ф., Михальчик Т.В. Анализ региональных особенностей воспроизводства квалифицированных кадров ( на примере Хмельниц-кой области ) // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1999.- С. 124-128.
350. Косянчук Т.Ф., Михальчик Т.В. Проблемы еффективного использования трудового потенциала Хмельниччины // Персонал.- 1999.- № 4.- С. 27-29.- ( Проблемы управления в переходном обществе на пороге ХХ1 века).
351. Кравець І.М. Вплив екологічного компонента на якість трудового потенціалу // Вісник Технологічного університету Поділля . Економічні науки .- 1999.- № 5,ч.2.- С. 144-146.
352. Кракович Л.О. Запровадження скінчених гібридних перетворень типу ( Каторовича- Лєбєдєва- Легранжа ) на трискладовому сегменті // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения : Сб. науч. тр. / Институт математики НАН Украины.- К. , 1999.- С. 122-125.
353. Кракович Л.О. Скінченні ГІП Легранжа 2-го роду (Канторовича – Лєбєдєва) – 2-го роду (Канторовича – Лєбєдєва ) // Нелинейные краевые задачи матема-тической физики и их приложения : Сб. науч. тр . / Институт математики НАН Украины .- К. , 1999.- С. 106-110.
354. Кракович Л.О., Ленюк М.П. Запровадження ГІП типу Канторовича- Лєбєдєва 3-го роду – Легранжа 2-го роду – Канторовича - Лєбєдєва // Тези доп. НАН України.- 1999.- № 5.- С. 39-45.
355. Кракович Л.О., Ленюк М.П. Запровадження ГІП типу (Канторовича- Лєбєдєва) 2-го роду – Легранжа 2-го роду – Легранжа // Науковий вісник Ужгород-ського університету .- 1999.- Вип. 3.- С. 138-146.
356. Кругляк Б.С. Особливості обліку в галузях народного господарства : Курс лекцій .- Вінниця, 1999.- 60 с.
357. Кругляк Б.С., Склабінська А.І. Питання обліку та аудиту капітальних вкладень // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1999.-С. 65-69.
358. Крюгер Е., Мариковський С.І. Проблеми кредитування підприємств малого бізнесу // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 1999.- № 4.- С. 153-157.
359. Кужельний М.В., Литвинчук Т.В. Контрольні функції обліку // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1999.- С. 60-65.
360. Кузьменко А.Г., Любин А.Г. Контактна задача для спряження вал-проушина з урахуванням тертя та зношування // Машинознавство .- 1999.- № 5.-С. 22-27.
361. Кузьменко А.Г., Любин А.Г. Контактная задача для сопряжения вал-проушина с учетом трения и износа// Проблеми трибології.- 1998.- № 4.- С. 27-35.
362. Кузьменко А.Г., Любин А.Г., Кузьменко В.А Контакные задачи для подшипников скольжения при неустановившемся изнашивании по наследственной модели// Проблеми трибології .- 1998.- № 3.- С. 70-83.
363. Кузьменко А.Г., Любин А.Г., Сытник С.В. РЕТОС- расчетно-экспериментальная технология оценки износа опор скольжения // Машиностроение и техносфера на рубеже 21 века : Зб. наук. пр .- Донецк: ДГТУ, 1999.- С. 79-81.
364. Кузьменко А.Г., Любін О.Г. Моделі перехідних процесів при неусталеному зношуванні підшипників ковзання // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій .- Львів: Каменяр, 1999.- С. 100-103.
365. Кулініч О.І., Кулініч Р.О. Економетричні розрахунки залежності відносного рівня витрат обігу від оборотності товарів // Вісник Технологічного університету Поділля . Економічні науки.- 1999.- № 4.- С. 89-93.
366. Кущовець Л.П. Проблеми мотивації і стимулю-вання праці в умовах переходу до ринку // Економіка праці: Зб. наук. пр./ ТУП.- Хмельницький, 1999.- Вип. 3.- С. 74-76.
367. Лазаренко Л.О. До питання управління інновацій-ною політикою // Вісник Технологічного університету Поділля .Економічні науки.- 1999.- № 5.- С. 127-129.
368. Литвинчук Т.В. Контроль в управлінні матері-альними ресурсами // Вісник Технологічного університету Поділля .Економічні науки.- 1999.- № 4.- С. 57-60.
369. Литвинчук Т.В. Роль економічної інформації в управлінні підприємством // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С.77-80.
370. Литвинчук Т.В. Роль обліку в ефективності контролю // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С. 73-77.
371. Литвинчук Т.В., Ковальчук Є.А. Проблеми оплати праці на сучасному етапі розвитку економіки // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1999.- С. 27-30.
372. Лук’янова В.В. Оцінка внутрішнього ризику діяльності підприємства // Вісник Технологічного університету Поділля.Економічні науки.- 1999.- №5, ч.2.- С. 72-74.
373. Любин А.Г. Аналитическое исследование температурных полей в радиальных подшипниках скольжения // Проблеми трибології.- 1998.- № 3.- С. 60-66.
374. Любин А.Г. Термоконтактная задача для цилиндрических опор скольжения // Проблеми трибології.- 1998.- № 4.- С. 9-21.
375. Любин А.Г. Трибоконтактные задачи для подшипников скольжения с учетом износа вала // Проблеми трибології.- 1999.- № 1.- С. 18-32.
376. Любин А.Г., Кузьменко А.Г. Контактные задачи для подшипников скольжения при неустановившемся изнашивании по модели с обратной связью относительного износа // Проблеми трибології .- 1999.- № 2.- С.112-118.
377. Любин А.Г., Кузьменко А.Г. К расчету напряженно-деформированного состояния элементов конструкций , находящихся в условиях упругопластичности // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в машинобудуванні та металургії: Зб. наук. пр .- Краматорськ : ДДМА, 1999.- С. 302-304.
378. Любохинець Л.С., Шавкун В.М. Державне регулювання приватизаційних процесів в Україні // Вісник Технологічного університету Поділля.Економічні науки.- 1999.- № 5,ч.2.- С. 75-77.
379. Мазарчук А.Ю. Направления исследований в области моделирования процессов труда // Економіка праці: Зб. наук. пр./ ТУП.- Хмельницький, 1999.-Вип. 3.- С. 177-180.
380. Майорова Н.І. Використання традиційних і нетрадиційних джерел інвестування розвитку сфери послуг // Вісник Технологічного університету Поділля . Економічні науки.- 1999.- № 5, ч.2.- С.87-90.
381. Майорова Н.І. Економіко-аналітичне обгрунтування місця сфери послуг в структурі суспільного виробництва // Вісник Технологічного університету Поділля .Економічні науки.- 1999.- № 4.- С. 93-97.
382. Майорова Н.І. Співвідношення державного регулювання і планування економіки в умовах ринку // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 3.- С. 103-105.
383. Манталюк О.В. Основні напрямки підвищення точності норм праці // Економіка праці: Зб.наук. пр. / ТУП.- Хмельницький , 1999.- Вип. 3.- С. 100-101.
384. Михальчик С.О., Орлов О.О. Ефективне застосування технічних засобів в процесі управління // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : Зб. наук. пр.- Хмельницький , 1999.- С. 64-67.
385. Момот І.П. Стійкість полінома і матриці . Чисельна реалізація // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 116-121.
386. Момот І.П.Про стійкість положень рівноваги узагальненої системи Лотки-Вольтера // Сучасні проблеми математики: Матеріали міжнар. наук. конф.- Чернівці ;Київ , 1999.- Ч.3.- С. 43-46.
387. Момот І.П., Кантемир І.І. Побудова матриці індексів перебору в задачах економіки праці // Економіка праці: Зб. наук. пр ./ ТУП.- Хмельницький, 1999.-Вип. 3.- С. 48-50.
388. Мороз В.В. Скінченні гібридні інтегральні перетворення Фур’є-Бесселя-Фур’є-…-Бесселя-Фур’є // Вісник Київського університету . Сер. Фізико-матиматичні науки. - 1998.- Вип. 2.- С. 101-106.
389. Мороз В.С.,Тельнов А.С. Організація виробництва : Конспект лекцій.- Хмельницький: ТУП, 1999.- 101с.
390. М’ягков С.В. Розрахунок параметрів одночинникових рівнянь заложностей у деяких нелінійних випадках // Економіка праці: Зб. наук. пр./ ТУП.- Хмельницький , 1999.- Вип. 3.-С. 108-111.
391. Наконечна Г.Ф. Формалізація основних понять теорії трудових ресурсів // Вісник Технологічного університету Поділля .Економічні науки.- 1999. № 4.- С. 102-104.
392. Нестерова С.В. Проблеми оподаткування диведентів на підприємствах колективної форми власності // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С. 71-73.
393. Нестерова С.В., Медвідь Л.І. Сприятлива інвестиційна і амортизаційна політика держави – запорука розвитку підприємства // Вісник Технологічного університету Поділля .Економічні науки.- 1999.- № 5.- С. 13-16.
394. Нижник В.М.Використання моделей для аналізу функціювання соціально-економічних формувань// Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1999.- С. 98-101.
395. Нижник В.М. Економіко-екологічні передумови зміни напрямків розвитку НТП на основі нормативів // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С. 47-49.
396. Нижник В.М. Економічний аналіз варіантів створення нової техніки в умовах ринку // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 1999.- № 5.- С. 10-13.
397. Нижник В.М. Кваліфікація методів прогнозування трудомісткості створення об’єктів науково-технічного прогресу // Вісник Технологічного університету Поділля . Економічні науки.- 1999.- № 4.- С. 87-89.
398. Нижник В.М. Міра економічної доцільності сукупних затрат праці в циклі життя продукту // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 3.- С. 75-77.
399. Нижник В.М. Проблеми вибору оптимальних варіантів моделей розвитку соціо-еколого-еконо-мічної системи // Економіка праці: Зб. наук. пр./ ТУП.- Хмельницький , 1999.- Вип. 3.-С. 117-121.
400. Нижник В.М. Результати сукупної праці : проблеми їх виміру // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 6.- С. 110-112.
401. Нижник В.М. Структура економіко-екологічної системи ефективного управління сукупними затратами і результатами праці // Вісник Техноло-гічного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С. 45-47.
402. Новікова О.С., Білорусець Л.М. Фінансово-кредит-на діяльність банків на ринку України // Вісник Технологічного університету Поділля .Економічні науки.- 1999.- № 5.- С. 91-92.
403. Овдій Л.І., Суханюк А.П., Лисенко В.О. Оцінка рівня загально-економічного розвитку районів Хмельницької області для розробки інвестиційної стратегії // Вісник Технологічного університету Поділля .Економічні науки.- 1999.- № 5.- С. 166-167.
404. Овод Л.В. Амортизаційна політика в сучасних умовах та її недоліки // Вісник Технологічного університету Поділля .Економічні науки.- 1999.- № 4.- С. 77-79.
405. Огнева А.М. Деякі аспекти впровадження фінансово-економічних програм в Україні // Пробле-ми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки: Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф.- Хмельниць-кий: ТУП, 1999.- С. 17-19.
406. Огнева А.М. Оцінка економічної ефективності роботи управлінського персоналу в умовах функціонування інформаційних систем обліку // Економіка праці: Зб. наук. пр. / ТУП.- Хмельницький, 1999.- Вип.3.- С. 122-123.
407. Огнева А.М., Огневий О.В. Шляхи підвищення ефективності інформаційних технологій // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 4.- С. 34-36.
408. Оздоба О.Є., Степанюк Н.С. Сучасний стан розвитку суб’єктів малого підприємництва // Проб-леми економіки, обліку та менеджменту : Зб. наук. пр.- Хмельницький , 1999.- С. 82-84.
409. Орлов О.А. Парадоксы новой амортизационной политики Украины и ее последствия // Вісник Технологічного університету Поділля . Економічні науки.- 1999.- № 5.- С. 7-9.
410. Орлов О.А., Рясных Е.Г. Нетрадиционные источники повышения инвестиционной активности и поддержки отечественного товаропроизводителя // Вісник Технологічного університету Поділля . Еконо-мічні науки .- 1999.- № 5.- С. 95-99.
411. Орлов О.О. Роль банков в становлении и развитии отечественного производства // Финансово-эконо-мические проблемы промышленности / А.И. Амоша, Б.В. Буркинский , Д.С. Маслова и др; ИЭПНАНУ. – Донецк , 1999.- С. 19-27.
412. Орлов О.О. ,Рясних Є.Г. Лізинг і оновлення активів в промисловості України // Вісник Техноло-гічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 71-74.
413. Орлов О.О.,Рясних Є.Г. Ринкові інструменти на підприємстві . Міфи і реальність // Економіст .- 1999.- № 10.- С. 58-63.
414. Орлов О.О., Рясних Є.Г. Що заважає розвитку лізингу в Україні // Фінанси України.- 1999.- № 7.- С. 3-9.
415. Орлов О.О., Рясних Е.Г., Ларіонова К.Л. Методи калькулювання та економічні розрахунки в умовах ринкових відносин // Вісник Технологічного універ-ситету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 74-77.
416. Орлов О.О., Рясних Є.Г., Ларіонова К.Л. Планування собівартості продукції в умовах ринкових відносин // Економіка України .- 1999.-№ 12.- С. 39-48.
417. Пастух И.М. ,Тюрина Н.М. Некоторые аналитические предпосылки структурирования систем управления // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 56-60.
418. Пасько Н.І., Скринник Н. Дивідентна політика ВАТ"Ямпільський авторемонтний завод" // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : Зб. наук. пр.- Хмельницький , 1999.- С. 90-91.
419. Пилипяк О.В., Орлов О.О. Основні показники ефективності реальних інвестиційних проектів // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : Зб. наук. пр.- Хмельницький , 1999.- С. 68-72.
420. Полозова В.М., Косянчук Т.Ф. Управление формированием прибыли предприятия на основе системы "взаимосвязь издержек , объема реализации прибыли " // Вісник Технологічного університету Поділля . Економічні науки.- 1999.- № 5.- С. 79-81.
421. Прайс В., Войнаренко М.П., Костишина О.В. Підтримка розвитку виробництва на Поділлі шляхом застосування концепції кластерів // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 1999.- № 4.- С. 21-24.
422. Пухальська Г.В. Документування операцій по використанню матеріалів у виробництві та шляхи його удосконалення // Вісник Технологічного університету Поділля .Економічні науки.- 1999.- № 4.- С. 54-57.
423. Пухальська Г.В. Інформаційне забезпечення управлінням витратами виробництва // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С. 43-45.
424. Радецька Л.П. Застосування нормативного методу та інформації про витрати виробництва для прийняття управлінських рішень // Вісник Технологічного університету Поділля .Економічні науки.- 1999.- № 4.- С. 51-54.
425. Радецька Л.П. Нормативний метод як інструмент регулювання витрат на виробництво // Економіка праці: Зб. наук. пр. / ТУП.- Хмельницький , 1999.-Вип. 3.- С. 140-143.
426. Редькін О.С., Хрущ Н.А. Методологічні засади фінансової діагностики та оцінки інвестиційної привабливості // Вісник Технологічного університету Поділля . Економічні науки.- 1999.- № 4.- С. 85-86.
427. Рзаева Т.Г. Менеджмент ділової активності та його напрямки // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С. 61-63.
428. Рзаева Т.Г. Проблеми оцінки ділової активності суб’єктів господарювання різних форм власності // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С. 63-65.
429. Рзаєва Т.Г. Проблеми розробки методики аналізу рівня ділової активності суб’єктів господарювання // Вісник Технологічного університету Поділля . Еконо-мічні науки - 1999.- № 4.- С. 110-112.
430. Романович Т.М. Скінченні гібридні інтегральні перетворення Фур’є-Фур’є-Бесселя // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач : Зб. наук. пр./ Інститут математики АН України .- К., 1999.- Вип. 1.- С. 215-220.
431. Рудницкий В.Б., Дихтярук Н.Н., Венгер А.В. Полоса с начальными напряжениями подкрепленная упругими накладками // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій / Під заг. ред. В.В. Панасюка .- Львів , 1999.- Вип. 2.- С. 202-210.
432. Рудницький В.Б. Вища математика в вправах і задачах .- Хмельницький, 1999.- 286 с.
433. Рудницький В.Б. Контактна взаємодія тіл з початковими напруженнями // Сучасні проблеми механіки .- Львів: ЛДУ, 1999.- С. 100-103.
434. Рудницький В.Б. Пружна смуга з початковими напруженнями під дією пружної накладки // Методы дискретных особенностей в задачах математической физики.- Херсон, 1999.- С. 180-190.
435. Рудницький В.Б., Делей В.І. Вища математика .- Хмельницький , 1999.- 396 с.
436. Рудницький В.Б., Делей В.І. Вища математика : Посібник для студентів вузів .- Хмельницький , 1999.- 310с.
437. Рудницький В.Б., Кантемир І.І. Практичні заняття з курсу вищої математики .- Хмельницький, 1999.- 439с.
438. Руснак В.В., Руснак А.А. До питання інвестиційної політики в Україні // Вісник Технологічного університету Поділля .Економічні науки.-1999.- № 5.- С. 86-87.
439. Скальський В.В. Моделювання процесів реформування агропромислових підприємств // Аграрна наука–селу : Наук.зб.- 1999.- Т.2, вип. 7.-С. 3-12.
440. Скальський В.В. Проблеми формування торгових відносин у перехідний період у Хмельницькій області // Економіст .- 1999.- № 7.- С. 46-47.
441. Скальський В.В. Прогнозування роботи промисловості у Хмельницькій області // Статистика України .- 1999.- № 3.- С. 26-27.
442. Скальський В.В. Про деякі аспекти реформування агропромислових підприємств на Хмельниччині // Економіка України.- 1999.- № 11.- С. 60-64.
443. Скальський В.В. Реформування сільськогосподар-ських підприємств у Теофіпольському районі Хмель-ницької області // Економіка АПК.- 1999.- № 9.-С. 7-10.
444. Скальський В.В. Соціально-економічні аспекти використання трудових ресурсів Хмельницької області // Економіст.- 1999.- № 9.- С. 38-41.
445. Скоробогата Л.В. Функціональні можливості та принципи побудови облікової системи // Вісник Технологічного університету Поділля . Економічні науки.- 1999.- № 4.- С. 45-48.
446. Скринник Н.В. Стан та проблеми розвитку малого бізнесу в Хмельницькій області // Вісник Техноло-гічного університету Поділля . Економічні науки.- 1999.- № 5.- С. 130-131.
447. Скубій О.Л. Методика планування обсягу вироб-ництва , собівартості продукції , прибутку та рента-бельності // Вісник Технологічного університету Поділля .Економічні науки.- 1999.- № 5.- С. 88-91.
448. Скубій О.Л. Організація внутріфірмового планування // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 3.- С. 108-110.
449. Скубій О.Л. Проблема вибору підходу до планування в умовах становлення ринкових відносин в Україні // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 87-91.
450. Скубій О.Л. Проблеми планування надійності постачання метеріальних ресурсів // Вісник Технологічного університету Поділля . Економічні науки .- 1999.- № 4.- С. 115-117.
451. Сокирник І.В., Новікова О.С. До питання реалізації програми підтримки малого підприємництва // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки .- 1999.- № 4.- С. 144-146.
452. Сокирник І.В., Новікова О.С., Возний В.В. Формування стратегії конкретної поведінки підприємств у постприватизаційний період // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 1999.- № 5, ч.2.- С. 67-70.
453. Сорока О.М., Овдій Л.І. Розробка інвестиційної стратегії розвитку регіону на основі вивчення демографічної ситуації // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : Зб. наук. пр.- Хмельницький , 1999.- С. 72-77.
454. Спиридонов В.І. Створення проблемних ситуацій при вивченні інформатики // Фундаменталізація та профілізація підготовки фахівців з вищою освітою: Тези доп. 4 міжнар. конф. / Педагогічний універ-ситет.- Суми, 1999.- С. 2.
455. Стадник В.В., Йохна М.А. Вдосконалення організації і мотивації праці як чинник підвищення конкурентноспроможності підприємства // Економіка праці: Зб. наук. пр./ ТУП.- Хмельницький , 1999.- Вип. 3.- С. 148-150.
456. Стадник В.В., Михальчик Т.В. Щодо пріоритетів інвестицій у розвиток малого і великого бізнесу в Україні // Вісник Технологічного університету Поділля.Економічні науки.- 1999.- № 5, ч.2.- С. 80-82.
457. Степанюк Н.С. Малі підприємства як джерело нових робочих місць // Економіка праці: Зб. наук. пр./ ТУП.- Хмельницький ,1999.-Вип. 3.- С. 150-151.
458. Степанюк Н.С. Санація та її вплив на розвиток малого бізнесу // Вісник Технологічного університету Поділля .Економічні науки.- 1999.- № 5, ч.2.- С. 60.
459. Степанюк Н.С., Шипуліна В.О. До питання порівняльної оцінки інвестиційної привабливості малих підприємств // Вісник Технологічного університету Поділля . Економічні науки.- 1999.- № 5.- С. 93-94.
460. Стопень Г.Я. Динамічна задача термопружності для багатоскладових кругових кільцевидних циліндрич-но-анізатропних пластин // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр. / Інститут математики АН України.- К., 1999.- Вип.1.- С. 225-230.
461. Сухораб В.П. Передумови впровадження управлінського обліку // Вісник Технологічного університету Поділля . Економічні науки.- 1999.- № 4.- С. 74-77.
462. Тараненко С.Н. Идеи стратегического менеджмента на украинском предприятии // Економіка праці: Зб. наук. пр./ ТУП.- Хмельницький , 1999.-Вип. 3.- С. 155-156.
463. Тарашевська О.В. Підходи до формування та аналізу показників фінансової звітності про рух грошових коштів // Вісник Технологічного універ-ситету Поділля . Економічні науки.- 1999.- № 4.- С. 104-108.
464. Тарашевська О.В., Третько С.В., Рев’юк Н.В. Проблеми становлення банківської системи України// Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1999.- С. 41-45.
465. Терлецька А.В. Німецький досвід організації системи розрахунку та обліку витрат // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 1999.- № 4.- С. 48-51.
466. Трасковецька Л.М. Скінченні гібридні інтегральні перетворення ( Ганкеля 2-го роду- Фур’є-Фур’є-Ганкеля 2-го роду)// Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач : Зб. наук. пр./ Інсти-тут математики АН України.- К., 1999.- С. 230-235.
467. Тюріна Н.М. Напрямки удосконавлення нормативної бази з праці // Економіка праці: Зб. наук. пр./ ТУП.- Хмельницький , 1999.- Вип. 3.- С. 156-159.
468. Тюріна Н.М., Мацюк О.М. Аналіз методів праці при формуванні собівартості продукції // Економіка праці: Зб.наук.пр./ ТУП.- Хмельницький ,1999.-Вип. 3.- С. 125-127.
469. Федчишин Н.В. Нова кубатурна формула мажорантного типу для обчислення подвійних інтегралів // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 121-123.
470. Фелендюк В.І., Лазаренко Л.О. Самоуправління в системі управління // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : Зб. наук. пр.- Хмельницький , 1999.-С. 85-87.
471. Філінюк В.Р. Проблеми реструктурізації промислових підприємств // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 1999.- № 4.- С. 24-28.
472. Фомов А.А. Аналітичний метод нормування процесів переходу системи із стану в стан // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С. 65-68.
473. Франчук В.В., Спиваковский В.Б. Сочетание метода линеаризации и априорного представления фазового портрета при исследовании нелинейных слабодиссипативных динамических систем специального типа // Диференціальні рівняння та їх застосування : Зб. наук. пр.- Дніпропетровськ : ДГУ, 1998.- С. 77-83.
474. Хмелевська А.В. Інфляційні процеси та методи їх обліку // Вісник Технологічного університету Поділля Економічні науки.- 1999.- № 4.- С. 42-45.
475. Хмелевська А.В., Пухальська Г.В., Склабінська А.І. Детерміноване моделювання потенційної величини виробничих витрат // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1999.-С. 95-97.
476. Хрущ Н.А., Алтухова Д.В., Каплун Т.В. Теоритичні та методологічні основи аналізу фінансового стану підприємства // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1999.- С. 115-117.
477. Цегелик Г.Г., Грипинська Н.В. До побудови апарату некласичних мажорант і діаграм Ньютона для функцій двох дійсних змінних , заданих таблично // Вісник Львівського університету .- 1999.- Вип. 52.- С. 116-121.
478. Циганов С.А., Бабич М.С. Підвищення ролі кредитно-фінансової політики в стимулюванні інвестиційних процесів в Україні // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 1999.- № 5.- С. 81-86.
479. Ченаш В.С.Реструктурізація як захід оздоровлення підприємства // Вісник Технологічного університету Поділля . Економічні науки.- 1999.- № 4.- С. 28-31.
480. Шавкун В.М., Лук’янець Н. Правові основи інтеграції України в світове господарство // Правові основи міжнародної інформації : Матеріали наук. конф.- Хмельницький : Академія прикордоних військ, 1999.
481. Шавкун В.М., Мисик Л. Офшорні зони // Правові основи міжнародної інформації : Матеріали наук. конф.- Хмельницький : Академія прикордоних військ, 1999.
482. Шаповал Л.М., Стадник В.В. Деякі напрямки підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : Зб. наук. пр.- Хмельницький , 1999.- С. 101-105.
483. Швец Л.П. К вопросу совершенствования налоговой системы Украины // Вісник Техноло-гічного університету Поділля .Економічні науки .- 1999.- № 5.- С. 115-116.
484. Шпак В.А. Цінні папери – інструмент фондового ринку і об’єкт обліку // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1999.- С. 52-60.
485. Яглінський В.С. Затрати і результати сукупної праці : проблеми оптимізації в молокопереробній промисловості // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 1999.- № 5, ч.2.- С. 103-105.
486. Яглінський В.С. Інноваційне управління сукупною працею в АПК // Економіка праці: Зб. наук. пр./ ТУП.- Хмельницький ,1999.- Вип.3.- С. 167-169.
487. Ярушевская А.С., Васьковская М.С. Исследование средств лингвистического обеспечения для представления трудовых процессов на уровне движений // Економіка праці: Зб. наук. пр./ ТУП.- Хмельницький ,1999.- Вип. 3.- С. 169-171.
488. Ярушевская А.С., Гой И.В. Вопросы создания автоматизированного банка данных системы оценочных показателей эффективности труда на предприятии // Економіка праці: Зб. наук. пр./ ТУП.- Хмельницький ,1999.- Вип. 3.- С. 130-132.
489. Ящук А.Ю., Полозова В.М. До питання інвестиційної підтримки банками підприємств // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : Зб. наук. пр.- Хмельницький , 1999.- С. 78-80.
НАУКОВІ ПРАЦІ НА ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
490. Matnyak S.V. The mixed probiem of the theory of elasticity for half-plane with initial Stresses with lines of the unit of regional conditions at the problem on All boundary tangential stresses // Abstract: Wessex Institute of Technology.- 1999.

ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ І ПРАВА
491. Балашова Ю.В., Григоренко В.О., Григоренко О.П. Ціновий паритет на сільськогосподарську і промислову продукцію // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1999.- С.23-27.
492. Бойко А.М. Аналіз комунікативних намірів у діловій переписці фінансистів // Вісник КДЛУ.- 1999.
493. Бойко Р.В., Ковальчук С.В. Визначення інвестиційної привабливості інноваційного проекту // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины .- 1999.- № 2.
494. Бойко Р.В., Ковальчук С.В. Інноваційна діяльність та підходи щодо оцінки її ефективності // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 2.- С. 78-80.
495. Васильев О.А. Использование теории игр для оценки выгодности внешнеторговых операций // Информационное и правовое обеспечение малого бизнеса: Материалы науч.-практ. конф. / Херсонский государственный технический университет. – Хер-сон , 1999.
496. Васильєв О.А. Трудовий потенціал в системі категорій , що характеризують робочу силу // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини : Зб. наук. пр.- К.: ФАДА, ЛТД , 1999.- Вип. 6.- С. 179-181.
497. Ведерников М.Д. Функции заработной платы на этапе рыночной трансформации экономики // Вісник Донецького університету .- 1999.- № 1.
498. Ведерников М.Д. Заработная плата как инвестиции в человеческий капитал // Инвестиционный менеджмент в переходной экономике : Материалы науч.-практ. конф. – Полоцк: ПГУ, 1999.
499. Ведерников М.Д. Усиление стимулирующей функции тарифной системы// Особенности рыноч-ного механизма управления субъектами хозяйство-вания в экологодестабилизированном регионе: Материалы науч.-практ. конф / Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого . – Гомель, 1999.
500. Ведерніков М.Д. Аналітична оцінка сучасних форм організації і оплати праці робітників // Вісник Технологічного університету Поділля . Економічні науки.- 1999.-№ 5, ч.2.- С. 98-100.
501. Ведерніков М.Д. Аналітична оцінка сучасних форм організації і оплати праці робітників // Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громад-ського харчування / Донецький державний технічний університет .- Донецьк , 1999.- Т.1, вип.9.
502. Ведерніков М.Д. До питання про тарифну систему оплати праці робітників в Україні // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С. 35-38.
503. Ведерніков М.Д. Заробітна плата як економічна категорія в системі ринкових розподільчих відносин // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 65-67.
504. Ведерніков М.Д. Становище у сфері нормування праці робітників України // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С. 33-35.
505. Ведерніков М.Д. Статистичне поняття вартості робочої сили // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 64-65.
506. Ведерніков М.Д. Формування професійно-посадової структури трудових ресурсів :Монографія.- Хмельницький, 1999.- 136 с.
507. Ведерніков М.Д. Формування ціни робочої сили в умовах ринкової економіки // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 3.- С. 83-85.
508. Войнаренко М.П.,Ткаченко М.А. Моделювання перехідних процесів великих економічних систем // Вісник Технологічного університету Поділля.Еконо-мічні науки.- 1999 .- № 4, ч.1.- С. 11-15.
509. Длугунович Н.А., Боднарчук Ю.С. Використання прикладних програмних продуктів в професійній підготовці фахівців з екномічних спеціальностей // Вісник Технологічного університету Поділля.Техніч-ні науки. Психолого-педагогічні –науки. - 1999.- № 4, ч.2.- С. 87-89.
510. Емельяненко Л.М., Торгова Л.В. Инвестирование трудового потенциала при экономической интеграции Украины в Европейский союз // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини : Зб. наук. пр.- К.: ФАДА, ЛТД , 1999.- Вип. 6.- С. 182-185.
511. Емельяненко Л.М., Торгова Л.В. Концептуальные основы управления рынком труда в условиях развития рыночных отношений // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини : Зб. наук. пр.- К.: ФАДА, ЛТД , 1999.- Вип. 5.- . 374-377.
512. Ємельяненко Л.М. Принципи організації та функції системи управління регіональним ринком праці // Вісник Технологічного університету Поділля .Еконо-мічні науки .- 1999.- № 5, ч.2.- С. 168-171.
513. Квасницька Р.С. Про податкову систему та ефективність її формування // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки .- 1999.-№ 4.- С. 135-137.
514. Квасницька Р.С. Регулюючий вплив держави на етапі розвитку ринкової економіки // Вісник Техно-логічного університету Поділля . Економічні науки .- 1999.- № 5.-С. 167-169.
515. Лавриненко С.О. Прогнозування та моделювання економічних показників якості продукції // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 2.- С. 97-100.
516. Лавриненко С.О. Удосконалення управління якістю праці на виробництві // Особенности рыночного механизма управления субъектами хозяйствования в экологодестабилизированном регионе : Матер. междунар. науч.-практ. конф.- Гомель, 1999.
517. Ларіонова Е.Л. Проблеми планування постійних витрат в умовах калькулювання собівартості "методом величини покриття " // Вісник Технологіч-ного університету Поділля . Економічні науки .- 1999.- № 4.- С. 97-102.
518. Марченко В.Л.,Шамарін Ю.С.,Красильников С.Р. Розробка конструкції кривошипного преса для багаторазового деформування заготівки // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.-С. 52-53.
519. Мороз В.С., Тельнов А.С. Організація виробництва : Конспект лекцій.- Хмельницький: ТУП, 1999.- 101с.
520. Мясищев А.А., Купис З.Э. Влияние компьютерных сетей на характер учебного процесса в вузах // Методичні та організаційні аспекти використання мережі ІНТЕРНЕТ в закладах науки та освіти (ІНТЕРНЕТ- ОСВІТА- НАУКА-98) : Метеріали І міжнар. наук.-метод. конф.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 1998.- Т. 1.- С. 8-15.
521. М’ясіщев О.А., Купіс З.Е., Мазуркевич І.А. Організація високошвидкісного доступу до мережі Internet через супутник // Вісник Технологічного університету Поділля.Технічні науки . Психолого-педагогічні науки.- 1999.- № 4, ч. 2.- с. 84-87.
522. М’ясіщев О.А., Купіс З.Е., Сухий О.Л. Методи захисту і управління комп’ютерною мережою у навчальних закладах // Вісник Технологічного університету Поділля.Технічні науки. Психолого-педагогічні науки .- 1999.- № 4, ч.2.- С. 82-84.
523. Нейкова Л.І. Менеджмент іноваційно-інвестицій-ного розвитку підприємств в Україні .- К.: Знання, 1999.- 514 с.
524. Ніколайчук М.В. Перспективи міграційної політики у сільській місцевості // // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини : Зб. наук. пр.- К.: ФАДА, ЛТД , 1999.- Вип. 6.- С.185.
525. Овчіннікова О.Р. Проблеми вимушеної міграції в Україні ( на прикладі Хмельницької області ) // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини : Зб. наук. пр.- К.: ФАДА, ЛТД , 1999.- Вип. 5.- С. 381.
526. Овчіннікова О.Р. Проблеми управління міждержав-ними міграційними процесами на сучасному етапі // Придніпровський науковий вісник .- 1998.- № 108.
527. Овчіннікова О.Р. Статистичне дослідження трудової міграції // Придніпровський науковий вісник .- 1998.- № 125.
528. Орлов О.А., Рясных Е.Г. Нетрадиционные источники повышения инвестиционной активности и поддержки отечественного товаропроизводителя // Вісник Технологічного університету Поділля . Економічні науки .- 1999.- № 5.- С. 95-99.
529. Орлов О.О. , Рясних Є.Г. Лізинг і оновлення активів в промисловості України // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 71-74.
530. Орлов О.О.,Рясних Є.Г. Ринкові інструменти на підприємстві . Міфи і реальність // Економіст .- 1999.- № 10.- С. 58-63.
531. Орлов О.О., Рясних Є.Г. Що заважає розвитку лізингу в Україні // Фінанси України.- 1999.- № 7.-С. 3-9.
532. Орлов О.О., Рясних Є.Г., Ларіонова К.Л. Методи калькулювання та економічні розрахунки в умовах ринкових відносин // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 74-77.
533. Орлов О.О., Рясних Є.Г., Ларіонова К.Л. Планування собівартості продукції в умовах ринкових відносин // Економіка України .- 1999.- № 12.- С. 39-48.
534. Осадчий В.П., Пятін І.С. Застосування електроних засобів у технологічних процесах молочної промисло-вості // Вимірювальна та обчислюваньна техніка в технологічних процесах.- 1998.-№ 4.- С. 22-28.
535. Осадчий В.П., Пятин И.С. Повышение мощности и равномерности воздействия микроволновой энергиииспользованием нескольких магнетронов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: Зб. наук.пр.- Хмельницький: ТУП, 1999.- С. 210-213.
536. Палюк Л.Г. Проблема обучения деловому общению будущих специалистов банковской сферы деятельности // Іноземні мови .- К.: Ленвит .- 1999.- № 3.- С. 41-43.
537. Палюк Л.Г. Деякі питання створення курсу навчання професійно-орієнтованого іншомовного спілкування у немовному вузі // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С. 167-168.
538. Палюк Л.Г. Обучение устной иноязычной финансово-банковской коммуникации с использованием деловых игр // Вісник КДЛУ.Сер.Педагогіка та психологія.- 1999.- Вип. 3.- С. 44-50.
539. Полякова С.В. Вплив державної політики на формування доходів населення // Придніпровський науковий вісник .- 1999.
540. Полякова С.В. Доходи і витрати сімей в Україні у період ринкової трансформації економіки // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини : Зб. наук. пр.- К.: ФАДА, ЛТД , 1999.- Вип. 5.- С. 378-380.
541. Решмидилова С.Л. Инвестиции в образование как форма создания человеческого капитала // Инвестиционный менеджмент в переходной экономике : Тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. / Полоцкий государственный университет. – Полоцк, 1999.
542. Решмидилова С.Л. Инвестиции в обучение как элемент совокупных затрат на качество // Особенности рыночного механизма управления субъектами хозяйствования в экологодестабилизированном регионе : Материалы междунар. науч.-практ. конф / Гомельский государственный технический универ-ситет им. П.О. Сухого. – Гомель, 1999.
543. Решмидилова С.Л. Качество управленческого персонала в системе менеджмента // Науч.-практ. конф.: Сб. докл / Самарский государственный технический университет .- Самара, 1999.
544. Решмидилова С.Л. Экологическая компонента поблемы качества труда // Сб. докл. науч.-практ. конф / Ростовская государственная экономическая академия. – Ростов-на Дону, 1999.
545. Решміділова С.Л. Філософський аспект категорії якість // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.-№ 3.- С. 96-99.
546. Решміділова С.Л. Дослідження витрат на забезпечення якості як фактор підвищення конкурентноздатності продукції // Всеукраїнська наук.-техн. конф : Тез.доп. / Херсонський державний технічний університет. – Херсон, 1999.
547. Рохманійко Т.С. Фінансові показники як основа розробки маркетингових стратегій підприємства // Вісник Технологічного університету Поділля . Економічні науки .- 1999.- № 4.- С. 112-115.
548. Рудницький В.Б., Делей В.І. Вища математика .- Хмельницький , 1999.- 396 с.
549. Рудницький В.Б., Делей В.І. Вища математика : Посібник для студентів вузів .- Хмельницький , 1999.- 310с.
550. Славінська А.Л., Кулешова С.Г., Горецький В.Е. Математична модель модульного проектування розгорток швейних виробів // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 28-31.
551. Тельнов А.С. Метатеоретический подход к управлению качеством продукции // Особенности рыночного механизма управления субъектами хозяйствования в экологодестабилизированном регионе : Материалы междунар. науч.-практ. конф / Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого. – Гомель, 1999.
552. Тельнов А.С. Микроэлементные нормативы как фактор качества технологической системы // Проблемы легкой и текстильной промышленности на пороге нового века : Материалы Всеукр. науч.-техн. конф. – Херсон, 1999.- № 2 .- С. 245-246.
553. Тельнов А.С. Модели и процедуры определения качества товаров народного потребления // Сборник докладов научно-практической конференции. / Ростовская государственная экономическая академия.- Ростов-на-Дону, 1999.
554. Тельнов А.С. Модель технико-технологических параметров качествообразования при обработке полимеров // Придніпровський науковий вісник .- 1998.- № 108(175).- С. 6-8.
555. Тельнов А.С. Оценка потребительской стоимости инновационной продукции // Инвестиционный менеджмент в переходной экономике: МатериалыМеждунар. науч.-практ.конф.- Полоцк: Полоцкий гос.университет, 1999.- С. 135-137.
556. Тельнов А.С., Лавриненко С.А. Модель формирования и управления качеством труда // Информационное и правовое обеспечение малого бизнеса : Тез. докл. междунар. науч.-практ. конф / Херсонский государственный технический университет. – Херсон, 1999.
557. Торгова Л.В., Ткаченко М.А., Ємельяненко Л.М. Дослідження адміністративно-територіального поділу Подільського краю // Вісник Технологічного університету Поділля . Економічні науки .- 1999.-№ 5, ч.2.- С. 100-102.
558. Трубнікова О.Ю. Принцип навчання чужоземній мові із використанням порівняння із рідною мовою // Матеріали західно-української регіональної науково-методичної конференції викладачів іноземних мов вузів / Тернопільська академія народного господарства. Інститут економіки та управління .- Тернопіль , 1999.
559. Трубнікова О.Ю., Гонтарюк М.М. Modell einer Phonetiklektion // Матеріали західно-української регіональної науково-методичної конференції викладачів іноземних мов вузів / Тернопільська академія народного господарства. Інститут економіки та управління .- Тернопіль , 1999.
560. Трубнікова О.Ю., Гонтарюк М.М. Seven things adult learning dislike // Матеріали західно-української регіoнальної науково- методичної конференції викладачів іноземних мов вузів/ Тернопільська академія народного господарства. Інститут економіки та управління .- Тернопіль, 1999.
561. Успаленко С., Драпак Г., Горецький С. Задача базування плоских деталей складної форми // Тез. доп. 4-й міжнар. симп. Інж. Мех. .- Львів, 1999.-С. 100-101.
562. Федорук Л.Д., Гладій С.П. Деякі аспекти бюджетної політики в Україні у 1999 році // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 6.- С. 101-105.
563. Федорук Л.Д., Гладій С.П. Реформування податкової політики як передумова економічного зростання в Україні // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1999.- С. 31-37.
564. Хитра О.В. Дослідження класифікації спільних підприємств // Вісник Технологічного університету Поділля.Економічні науки.- 1999.- № 5,ч.2.- С. 77-80.
565. Шацька В.М. Основи методики експрес-аналізу фінансового стану комерційного банку // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1999.- С. 89-94.
566. Щавінська Г.В.,Мельник Т.Б. Спіраль звуженого відтворення та іноземні інвестиції // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1999.- С. 13-16.
567. Ящук А.Ю., Полозова В.М. До питання інвестиційної підтримки банками підприємств // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : Зб. наук. пр.- Хмельницький , 1999.- С. 78-80.
НАУКОВІ ПРАЦІ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

568. Boyko A. Using Models in Writing // 4 th National TESOL Ukraine Conference TESOL Ukraine : XXI Century Percpectives .- 1999.- P. 5-6.
569. Contaryuk M.M., Fedoronchuk N., Sidorenko O., Trubnikova O. Some aspects of teaching reading // Лингвистические и педагогические чтения : Сборник статей межвузовской научно-методической конференции .- Донецк: ДГУ.- 1999.
570. Fedoronchuk N., Sidorenko E. The ways of drawing and keeping the audience attention // 4 th National TESOL Ukraine Conference TESOL Ukraine : XXI Century Percpectives .- 1999.- P. 8-9.
571. Lyulkun N. Authentic Materials for Business English Teaching // Лингвистические и педагогические чтения : Материалы межвуз. науч.-метод. конф. – Донецк: ДГУ , 1999.
572. Lyulkun N. New opportunities for remote Students // 4 th National TESOL Ukraine Conference TESOL Ukraine : XXI Century Percpectives .- 1999.- P. 21-22.
573. Martsinyuk V., Contaryuk V. Dictation : it is not boring // 4 th National TESOL Ukraine Conference TESOL Ukraine : XXI Century Percpectives .- 1999.- P. 23-24.
574. Sergeeva L., Shepel V. Englich Proficiency Test : the Oral Component of a Primary school // 4 th National TESOL Ukraine Conference TESOL Ukraine : XXI Century Percpectives .- 1999.- P. 32-33.

ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
575. Авузяк В.І. та ін. Домашні завдання як один із засобів покращення стану здоров’я студентів груп університету / В.І.. Авузяк,М.І. Кравцов, А.А.Руснак, М.А. Вусатюк // Роль фізичної культури і спорту у гармонійному вихованні студентської та учнівської молоді : Зб. регіональної наук.-метод. конф .- Івано- Франківськ, 1999.- С. 6.
576. Балацька Л.М. Нетрадиційні методи інтенсивного навчання іноземній мові в технічному вузі // TESOL : Тез. доп. міжнар. конф. – Вінниця, 1999.- С 17-19.
577. Балацька Л.М., Козубай В.І., Куць-Карпенко О.О. Провідна роль особистісного аспекту в індівідуа-лізації навчання іноземній мові // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С. 173-174.
578. Балацька Л.М., Кухар Л.А., Коваль І.В. Нетрадиційні методи інтенсивного навчання іноземної мови в технічному вузі // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 6.- С. 75-82.
579. Балашова Ю.В., Григоренко В.О., Григоренко О.П. Ціновий паритет на сільськогосподарську і промислову продукцію // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1999.- С. 23-27.
580. Бідюк Н.М. Кваліфікаційне забезпечення спеціалістів технічного профілю у вищій школі Великобританії // Вісник Технологічного універ-ситету Поділля .- 1999.- № 6.- С. 84-87.
581. Бідюк Н.М. Основні тенденції розвитку технічної освіти в університетах Великобританії // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С. 180-182.
582. Бойко Ю.П. Сугестопедія – новий стиль педагогіч-ного спілкування // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 1.- С. 168-170.
583. Булелик Р.І. Шляхи вдосконалення деяких елементів техніки гри в баскетбол // Роль фізичної культури і спорту у гармонійному вихованні студентської та учнівської молоді : Зб. регіональної наук.-метод. конф .- Івано-Франківськ, 1999.- С.13.
584. Вальчук О.А., Боровик Л.В. Лабораторный практикум по высшей математике и для слушателей 5-го факультета // НАПВУ.-Хмельницкий, 1999.- 52 с.
585. Вільчинська Т.В. Значення народних традицій у вихованні молодого громадянина України // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 3.- С. 159-160.
586. Вільчинська Т.В. Роль виховного ефекту обрядової культури на процес зближення індивідів// Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 6.- С. 87-89.
587. Галус О.М. Трансформування наукових ідей в практику роботи вчителя як педагогічна проблема // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С. 182-184.
588. Гладкова В.М., Парфенюк В.А. Саморозвиток особистості як складова формування високого рівня професіоналізму // Вісник Технологічного університету Поділля.Технічні науки.Психолого-педагогічні науки.- 1999.- № 4,ч. 2.- С. 140-143.
589. Гладкова В.М., Тихоміров С.О. Формування відповідальної професійної поведінки майбутнього фахівця // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С. 140-144.
590. Гордєєва Т.А., Григоренко В.О., Григоренко О.П. Марко Озерний – видатний представник української трудової еліти // Вісник Технологічного університету Поділля.Технічні науки.Психолого-педагогічні науки.- 1999.- № 4,ч. 2.- С. 155-158.
591. Грабовський В.М., Панчук В.М., Степанець Я.В. Оптимізаційні розрахунки процесів біологічної очистки стічних вод // Екологія , людина , суспільство : Тез. доп. 2-гої Всеукр. наук.-практ. конф. – К.: НТУУ "КПІ", 1999.- С. 47-48.
592. Григоренко В.О., Григоренко О.П. Історіографія проблеми участі молоді в сільськогосподарському виробництві України.1960-1980-ті роки. // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 6.- С. 41-46.
593. Григоренко В.О., Григоренко О.П. Участь молоді України у вирощуванні цукрових буряків . 1960-1980. // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 3.- С. 154-156.
594. Григоренко О.П. Деякі питання викладання курсу " Історія України" , як важливого фактору виховання молоді // Гуманітарна освіта : досвід і проблеми: Матеріали наук.-практ. конф. – Ужгород, 1999.- С. 163-168.
595. Григоренко О.П. З досвіду вивчення питань краєзнавчого характеру українсько-польських стосунків в курсі "Історія України" // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки : Матеріали Міжнар.наук. конф.- Хмельницький, 1999.- С. 57-64.
596. Григоренко О.П. Перекладач Біблії українською мовою І.І.Огієнко : богослов, державотворець , проводир нації // Християнство і національна ідея : Наук. зб .- Київ ;Тернопіль; Краків , 1999.- С. 24-31.
597. Григоренко О.П., Григоренко В.О. Питання релігії в світлі поглядів політичних партій та виборчих блоків на виборах до Верховної Ради України // Історія релігій в Україні : Матеріали ІХ Міжнар. конф.- Львів : Логос, 1999.-Кн.1.- С. 110-112.
598. Григоренко О.П. Поляки на терені сучасної Хмельниччини : Сторінки історії // Національні меншини Правобережної України: Історія і сучас-ність : Наук. зб.- Житомир: Волинь, 1998.- С. 132-134.
599. Григоренко О.П. Фізична культура і спорт у передвиборних програмах політичних партій та виборчих блоків на виборах до Верховної Ради України у 1998 році // Роль фізичної культури і спорту у гармонійному вихованні учнівської молоді : Матеріали регіональної наук.-метод. конф. – Івано-Франківськ, 1999.- С. 17-18.
600. Григоренко О.П. Фізична культура і спорт як засіб гармонійного розвитку людини // Роль фізичної культури і спорту у гармонійному вохованні учнівської молоді : Матеріали регіональної наук.-метод. конф. – Івано-Франківськ, 1999.- С. 17-18.
601. Григоренко О.П., Натикач П.І. Житлове будівництво в сільській місцевості України. 1960-1980. // Вісник Технологічного університету Поді- лля .- 1999.- № 3.- С. 152-154.
602. Григорчук М.О., Островський К.С. Виховання студентів вузу як засіб реалізації гуманітарної підготовки майбутніх спеціалістів // Гуманітарна освіта : досвід і проблеми: Матеріали наук.-практ. конф. - Ужгород, 1998.- С. 417-423.
603. Грицева А.П. Виховна спрямованість курсу ділового мовлення // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 3.- С. 161-164.
604. Грицева А.П., Станіславова Л.Л. Культура мови як фактор становлення державності української мови // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 6.- С. 94-96.
605. Грицева А.П., Станіславова Л.Л. Переклад у контексті наукового і ділового мовлення // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 3.- С. 142-144.
606. Гуменюк Т.Б., Герасимов В.В., Мичко А.А. Розробка методики для вивчення та аналізу структурних характеристик матеріалів // Вісник Технологічного університету Поділля . Технічні науки.Психолого-педагогічні науки.- 1999.- № 4,ч.2.-С. 9-11.
607. Дегтярев Л.С., Миронова Н.Г., Ковбаса В.Н. Окисление при хранении сухих завтраков и влияние фенольных ингибиторов на скорость их протекания // Хранение и переработка сельхозсырья .- 1999.- № 7.-С. 53-55.
608. Демченко Н.В. та ін. Управління розвитком основних фізичних якостей в процесі занять фізичною культурою / Н.В. Демченко, Л.М. Остапчук, Р.Е. Савченко, В.О. Ткач // Роль фізичної культури і спорту у гармонійному вихованні студентської та учнівської молоді : Зб. регіональної наук.-метод. конф .- Івано-Франківськ, 1999.- С. 19.
609. Дудар М.А. Інформаційне суспільство як етап новітньої історії і місце в ньому людини // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.-№ 2.- С. 128-130.
610. Жолобова Т.Д., Мазур Т.С. Використання технічних засобів у структурі навчального процесу з іноземної мови // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 6.- С. 96-97.
611. Заїкіна В.В., Савченко Р.Є. Про одну задачу комерційної логістики // Економіка праці : Зб. наук. пр .- Хмельницький : ТУП, 1999.-С. 39-40.
612. Заїкіна В.М. та ін. До питання оцінки результатів державного тестування у ВНЗ / В.М. Заїкіна, Р.Є. Савченко, В.О. Ткач, В.Л. Левандовський // Роль фізичної культури і спорту у гармонійному вихованні студентської та учнівської молоді : Зб. регіональної наук.-метод. конф .- Івано-Франківськ, 1999.- С. 22.
613. Захарова Т.Й., Чернов О.В. Проблемні методи в сучасному суспільствознавстві : досвід , реалії , перспективи // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С. 96-98.
614. Зволяк Я., Калда Г. Міцність та втомленість зубчатих коліс в залежності від фінішної обробки зубів // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 6.- С. 151-154.
615. Зволяк Ян, Калда Г.С. Чистова обробка зубчастих коліс шліфуванням та цементацією // Проблеми трибології .- 1999.- № 2.- С. 138-140.
616. Земський Ю.С. Українці та поляки середньовіччя : самобутність і стосунки в контексті релігійного життя // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 6.- С. 35-38.
617. Злотенко Б.М.., Скиба М.Є., Синюк О.М. Метод маркерів і комірок у задачах руху рідин з вільною поверхнею // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 6.- С. 142-144.
618. Ілюшин В.В. Проблеми психосексуального розвитку підлітків та юнацтва // Шляхи та проблеми входження освіти України в світовий освітянський простір : Матеріали наук.конф.- Вінниця: Універсум-Вінниця, 1999.-Т.2.- С. 120-123.
619. Кабашнюк В.О. Організація навчання з курсу "Техніка і технологія охорони здоров’я // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С. 153-154.
620. Калда Г.С. Антифрикційність і сумісність пар тертя // Вісник Технологічного університету Поді- лля .- 1999.- № 3.- С. 11-15.
621. Калда Г.С. Мікропластичність і фретинг-втома металів // Тез. доп. 4-го Міжнар. симпозіуму українських інженерів- механіків .- Львів, 1999.-С. 130.
622. Калда Г.С. Внутреннее трение как фактор фреттингостойкости металлов // Проблеми трибо-логії.- 1998.- № 3.- С. 99-102.
623. Калда Г.С. Захисні і ушкоджуючі релаксаційні процеси в металах в умовах фретингу // Вісник Тернопільського державного технічного університе-ту .- 1999.- Т.4.-№ 1.- С. 36-39.
624. Калда Г.С. Існуючі гіпотези про природу фретинг-втоми // Вісник Технологічного університету Поді-лля .- 1999.- № 1.- С. 5-12.
625. Калда Г.С., Шевеля І.В. Залежність трибо-технічних властивостей металів від динамічного деформаційного старіння // Машинознавство .- 1999.- № 4.-С. 36-39.
626. Калда Г.С., Шевеля В.В., Соколан К.С. Использование метода внутреннего трения для изучения субструктурных изменений металлов при фреттинг-усталости // Проблеми трибології .- 1999.- № 2.- С. 7-10.
627. Калда Г.С. та ін. Моделювання зношування при фретинг-корозії металів / Г.С. Калда, В.В. Шевеля, В.І. Дворук // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 6-11.
628. Каньковський І.Є . Актуальність формування художньо-творчих здібностей у майбутніх вчителів // Сучасні технології навчання у навчальному процесі вищих освітніх закладів : Матеріали Міжнар. наук.-метод. конф.- Рівне: РДТУ, 1999.- С. 58-60.
629. Каньковський І.Є. Особливості підготовки вчителя трудового навчання в технічному вузі // Шляхи та проблеми входження освіти України в світовий освітянський простір : Зб. доп. Міжнар. наук.-метод. конф. .- Вінниця, 1999.- С. 138-142.
630. Кисельов В.Д., Воляник С.А. Деякі особливості оперативного мислення в процесі індивідуалізації технічної підготовки // Роль фізичної культури і спорту у гармонійному вихованні студентської та учнівської молоді : Зб. регіональної наук.-метод. конф .- Івано-Франківськ, 1999.- С. 15.
631. Кисельов В.Д., Рудніченко М.М. Організація груп спортивної спеціалізації як один із шляхів формування мотиваційних потреб до гармонійного розвитку // Роль фізичної культури і спорту у гармонійному вихованні студентської та учнівської молоді : Зб. регіональної наук.-метод. конф.- Івано-Франківськ, 1999.- С. 27.
632. Кіницький Я.Т., Свєтловський О.Б., Харжевський В.О. Геометричний синтез симетричних лямбдо-подібних механізмів Чебишева чисельним методом // Вісник Технологічного універсиету Поділля.- 1999.- № 6.- С. 160-162.
633. Коваль І.В. Про систему естетичного виховання студентів в технічному вузі // Вісник Технологіч-ного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С. 178-180.
634. Козубай В.І. Традиційні методи навчання: Огляд та особливий погляд // TESOL : Тез. доп. міжнар. конф. – Вінниця, 1999.- С. 16-17.
635. Козубай В.І., Дроздова В.В. Психологічно-педагогічні фактори становлення майбутніх фахівців // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С. 174-178.
636. Кравчук С.Й. Особливості застосування перативно-господарських санкцій за порушення антимонопольного законодавства та перспективи їх вдосконалення // Вісник Технологічного універси-тету Поділля.- 1999.- № 3.- С. 135-136.
637. Красильникова Г.В. Розробка змісту підготовки інж.-пед. кадрів напрямку " Легка промисловість "// Сучасні технології навчання : Матеріали Міжнар. наук.-метод. конф.- Рівне, 1999.- С. 69-75.
638. Красильникова Г.В. та ін. Розробка проекту державного стандарту вищої освіти спеціальності 7.091801 "Швейні вироби ".Повідомлення 1 / Г.В. Красильникова, О.В. Пащенко, О.Г. Кустова. // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 34-36.
639. Крушинська Е.З., Підлипська А.В. Англійські імена і назви в українській мові // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 1.-С. 101-103.
640. Кудлей О.П. Релігійно-моральний аспект творчості Пушкіна та Шевченка // Вісник Черні-вецького університету .- 1999. – Вип. 61.- С.21-27.
641. Кудлей О.П. Філософська драма Байрона "Манфред" як художнє відтворення літературного архітику // Вісник Чернівецького університету .- 1999.- Вип. 62.
642. Куць-Карпенко О.О. Проблема насилля в суспільстві у творчості Д.К. Оуте // Мова і культура .- 1999.- № 1.
643. КшижинськаІ.І., Філіпчук О.С., Солтик О.О. Необхіднісить врахування конституційних особливостей організму при оцінці гнучкості студентів // Роль фізичної культури і спорту у гармонійному вихованні студентської та учнівської молоді : Зб. регіональної наук.-метод. конф .- Івано-Франківськ, 1999.- С. 25.
644. Лісовський В.С. Економічні інтереси та юридичні пріоритети // Вісник технологічного університету Поділля .- 1999.- № 3.- С. 136-137.
645. Малюзенко В.В., Садовий О.Б. Визначення рейтингової оцінки рівня фізичної підготовленості студентів – один із шляхів вдосконалення процесу фізичного виховання // Роль фізичної культури і спорту у гармонійному вихованні студентської та учнівської молоді : Зб. регіональної наук.-метод. конф .- Івано-Франківськ, 1999.- С. 45.
646. Махович В.А., Григоренко В.О., Григоренко О.П. Марк Брага : трудові вершини хлібороба // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.Психолого-педагогічні науки.- 1999.-  № 4,ч.2.- С. 159-161.
647. Мацько Т.В. Актуальність використання фразеологічних зворотів на заняттях з німецької // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С. 122-123.
648. Молотай Л.А. Засоби формування лексичних навичок при комунікативній направленості навчання іноземній мові в технічному вузі // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С. 105-107.
649. Молотай Л.А., Кудлей О.П. Проблема раціонального використання рідної мови під час роботи над фаховими текстами іноземною мовою у технічному вузі// Вісник Технологічного універ-ситету Поділля .- 1999.- № 6.- С. 82-84.
650. Нестер А.А. та ін. До математичного моделювання процесів травлення – регенерації / А.А. Нестер, С.П. Демчик, І.І. Демчик та ін. // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах .- 1999.- № 2 .- С. 165-168.
651. Нестер А.А., Корчик Н.М., Рогов В.М. Методи і способи обробки розчинів травлення виробництва друкованих плат // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 1998.- № 3.- С. 33-37.
652. Новіцький Л., Матіїшин М. Які спеціалісти нам потрібні // Охорона праці .- 1999.- № 4.- С. 12-13.
653. Олійник М.П. Деякі аспекти правового статусу привілеїв парламентарів у порівняльному конституційному праві // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 6.- С. 19-20.
654. Островський К.С. Світові тенденції розвитку вищої освіти // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 6.- С. 89-92.
655. Островський К.С. До проблеми сутності української національної ідеї як консолідуючої сили нашого суспільства // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 139-140.
656. Островський К.С. Освітній менеджмент , збудований на основі моделі спільної діяльності // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.Психолого-педагогічні науки.- 1999.- № 4,ч. 2.- С .150-152.
657. Островський К.С. Про принципи гуманістичної освіти // Становлення і розвиток підприємців в Україні : Матеріали наук.-практ. конф. .- Хмельницький , 1999.- С. 314-316.
658. Островський К.С. Якість знань студентів – одна з основних проблем вищої школи // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С. 125-127.
659. Островський К.С.,Бондарчук В.Й. Фахівцю – гуманістичну культуру // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.-№ 2.-С. 137-139.
660. Пасинкова І.В. Засоби мовної комунікації у вирішенні проблем співіснування на гуманістичних засадах // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 6.- С. 67-70.
661. Пащенко О.В., Кустова О.Г. Деякі аспекти структурно-змістовного формування навчального плану за спеціальностю "Професійне навчання" // Творча особистість у системі неперервної професійної освіти: Тез. доп. Міжнар. наук.-метод. конф./ ХДПУ.- Харьків, 1999.- Ч. 1.- С. 225-227.
662. Первушина А.В. Риторична культура особистості студентів технічного вузу // Шляхи та проблеми входження освіти України в світовий освітянський простір: Матеріали наук. конф. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 1999.- Т. 2.- С. 134-137.
663. Петрук Н.К. Неформальна організація та проблеми формування відкритого суспільства // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 1.- С. 94-96.
664. Петрук Н.К. Роль неформальної комунікації в формуванні особистості // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 1.- С. 110-113.
665. Підлипська А.В. Чи багато втратить духовність українського народу , якщо він розмовлятиме двома мовами ? // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 6.- С. 73-75.
666. Підлипська А.В., Крушинська Е.З. Педагогічні умови формування та підготовки майбутніх фахівців // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 2.- С. 135-137.
667. Ребрик В.Є., Янцеловський В.В. Активізація творчого мислення студентів при вивченні художніх дисциплін // Сучасні технології навчання у навчальному процесі вищих освітніх закладів :Тез. міжнар. наук.-метод. конф./ Рівенський державний технічний університет .-Рівне , 1999.- С. 97.
668. Розова А.В. Прислів’я як один із засобів розвитку навичок усного комунікативного мовлення // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 6.- С. 97-100.
669. Ройзман В.П. и др. Исследование автоматической балансировки роторов с вертикальной осью вращения / В.П. Ройзман, Р.И. Силин, А.В. Малыгин, Р.Г.Чоловский // Труды IFToMM.- 1999.- Т.5.- С. 2192-2197.
670. Ройзман В.П и др. Метод и устройство для обеспечения работы стиральных машин без повышения вибрации / В.П. Ройзман, Р.И. Силин, А.В. Малыгин, Р.Г. Чоловский // Труды IFToMM.- 1999.- Т.4.- С. 1734-1739.
671. Рудниченко Н.Н. Методические основы проведения занятий по физическому воспитанию студентов основного учебного отделения // Физическое воспитание здоровья студентов: Материалы науч.-метод. конф./ Донецкий государственный институт искусственного интеллекта .- Донецьк, 1999.- С. 38-39.
672. Руснак В.В., Руснак А.А. До питання інвестиційної політики в Україні // Вісник Технологічного університету Поділля .Економічні науки.-1999.- № 5.- С. 86-87.
673. Сагач Г.М., Первушина А.В. Формування риторичної культури студентів як основи духовності особистості // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 6.- С. 70-73.
674. Сафін О.Д. та ін. Психологія та педагогіка професійної діяльності педагога / О.ДСафін, В.Г. Кремінь, М.В. Костицький, С.Д.Максименко .- Хмельницький : НАПВУ, 1999.
675. Сафін О.Д. та ін. Основи загальної та війскової акмеології : Навч. посіб / О.Д.Сафін, Д.В. Іщенко, Б.М. Олексієнко, Т.С. Яценко .- Хмельницький: НАПВУ, 1999.
676. Сафін О.Д., Волубаєва О.Ф. Комунікативна компетентність як передумова майбутньої ефективної діяльності офіцера // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 1.- С. 139-140.
677. Сафін О.Д., Костицький М.В., Максименко С.Д. Війскова юридична психологія : Навч. посіб. – Хмельницький : НАПВУ, 1999.
678. Свіргунець Е.М. Психологічні аспекти занять з фізвиховання // Роль фізичної культури і спорту у гармонійному вихованні студентської та учнівської молоді : Зб. регіональної наук.-метод. конф.- Івано-Франківськ, 1999.- С. 40.
679. Свіргунець Е.М., Рудніченко М.М. Вплив тренувальних навчальних занять на динаміку деяких психофізіологічних функцій борців вільного стилю // Роль фізичної культури і спорту у гармонійному вихованні студентської та учнівської молоді : Зб. регіональної наук.-метод. конф.- Івано-Франківськ, 1999.- С. 50.
680. Сівак В.М. Правові особливості діяльності підприємств з іноземними інвестиціями, що засновані на території України // Вісник Технологічного університету Поділля .Економічні науки.- 1999.- № 5,ч. .2.- С. 147-149
681. Сургунд Н.А. Психологічні передумови професійного відбору на спеціальність "Практична психологія " в умовах технологічного університету // Викладання психолого-педагогічних дисциплін в умовах технологічного університету : Матеріали 1-ої міжнар. конф. – К.: КПІ, 1999.
682. Ткач В.О. Жовнірська епопея в новелах М.Яцківа // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 3.- С. 147-148.
683. Ткач В.О. Соціальний психологізм – характерна ознака реалістичних новел М.Яцківа // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С. 103-105.
684. Ткач В.О., Семенишина Л.В. Літературний процес кінця ХІХ початку ХХ століття в Україні : Михайло Яцків // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 6.- С. 46-48.
685. Федик О.П. Мотиваційна сфера спеціаліста спортивно-педагогічної діяльності як умова його професійної підготовки // Філософія , соціологія , психологія: Зб. наук. пр.- Івано-Франківськ: Плай, 1999.- Ч. 1.- С. 246-255.
686. Федик О.П. Психологічні детермінанти професійної підготовки студентів до майбутньої спортивно-педагогічної діяльності // Фізичне виховання , спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : Зб. наук. пр.- Луцьк, 1999.- С. 226-231.
687. Феодосьєв С.М. Тарас Шевченко в творчості Панаїта Істраті // Шевченко і Поділля: Зб. – Кам’янець -Подільський , 1999.- С. 80-84.
688. Феодосьєв С.М. Принц Шарль де Нассау-Зіген в історії Польщі і Поділля // Поляки на Хмельниччині : Зб.- Хмельницький: Поділля, 1999.- С. 4180-4186.
689. Флерчук В.В., Яремчук В.В. Особливості впливу річного циклу тренувань на рівень спеціальної підготовленості кваліфікованих каноістів // Роль фізичної культури і спорту у гармонійному вихованні студентської та учнівської молоді : Зб. регіональної наук.-метод. конф .- Івано-Франківськ, 1999.- С.47.
690. Чуприна В.В., Григоренко О.П. Етнонаціональні знання в системі національного виховання // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 1.- С. 87-90.
691. Шевеля В.В. и др. Механика фреттинг-изнашивания и фреттинг-усталости металлов / В.В. Шевеля, В.И. Дворук, Г.С. Калда, А.В. Радченко // Трение и износ .- 1999.- Т.20.- № 5.- С. 520-526.
692. Шевеля В.В., Калда Г.С. Влияние фреттинга на сопротивление металлов усталости. Комбинирова-нные испытания // Трение и износ .- 1999.- Т.20.- № 3.- С. 321-324.
693. Шевеля В.В., Калда Г.С. Влияние фреттинга на сопротивление металлов усталости. Раздельные испытания // Трение и износ .- 1999.- Т.20.-№ 2.- С. 204-209.
694. Шевеля В.В., Калда Г.С. Изменение напряженного состояния металлов при фреттинг-усталости // Вестник Запорожского государственного технического университета .- 1999.- № 1.- С. 21-24.
695. Шевеля В.В., Калда Г.С. Изучение неупругих явлений при фреттинг-усталости // Проблеми трибології .- 1998.- № 4.- С. 3-5.
696. Шевеля В.В., Калда Г.С. Эффективность повышения фреттинг-усталостной прочности технологическими методами // Проблеми трибології .- 1999.- № 1.- С. 12-17.
697. Яременко В.І. Нація без лордів або елітність по-українському // Сучасність .- 1999.- № 10.-С. 98-103.
698. Яременко В.І. Тарас Шевченко про святощі української родини // Народна творчість та етногра-фія .- 1999.- № 2/3. – С. 80-92.
699. Яременко В.І. УАПЦ і влада 1920-х років : пошук мотиваційних характеристик // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1999.- № 6.- С. 25-26.
НАУКОВІ ПРАЦІ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
700. Mazur T. About Synonymy in Grammar // 4 th National TESOL Ukraine Conference TESOL Ukraine : XXI Century Percpectives .- 1999.- P. 101-102.
701. Molotay L., Kudley O., Zholobova T. Student – Teacher Relationships // 4 th National TESOL Ukraine Conference TESOL Ukraine : XXI Century Percpectives .- 1999.
702. Molotay L.A. Drama Techniques as away of Expressing Attitude //4 th National TESOL Ukraine Conference TESOL Ukraine : XXI Century Percpectives .- 1999
703. Shevelya V., Kalda G., Lubimow W. Influence of non-elastic phenomena on wear-resistance of metals in the presence of fretting in modul technology // Technologia i automatyzacja montazu.- Rzeszow-Smerek.- 1999.- N 4.- P. 64-66.
704. Zholobova T. The Problem of Control in an International Management // 4 th National TESOL Ukraine Conference TESOL Ukraine : XXI Century Percpectives .- 1999.

СПИСОК ЖУРНАЛІВ, СТАТТІ З ЯКИХ УРАХОВАНО В ПОКАЖЧИКУ

Автоматизація виробничих процесів
Вестник Запорожского государственного технического университета
Вестник машиностроения
Вибрации в технике и технологиях
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних про-цесах
Вісник Вінницького політехнічного інституту
Вісник Донецького університету
Вісник Житомирського інженерно-технічного інституту
Вісник Київського університету. Сер. Фізико-математичні науки
Вісник Львівського університету
Вісник Тернопільського державного технічного університету
Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.
Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. Психолого-педагогічні науки.
Вісник Ужгородського університету
Вісник Харківського державного політехнічного університету
Вісник Херсонського державного технологічного університету
Вісті ЖІТІ
Вісті КУТД
Дифференциальные уравнения
Економіка України
Економіст
Журнал химии
Известия вузов. Проблемы легкой и текстильной промышленности
Іноземні мови
Машинознавство
Мова і культура
Народна творчість та етнографія
Науковий вісник Ужгородського університету
Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні
Охорона праці
Педагогіка і психологія професійної освіти
Педагогічний вісник
Придніпровський науковий вісник
Проблеми легкої та текстильної промисловості України
Проблеми трибології
Проблемы управления и информатики
Радиотехника
Радіоаматор
Резание и инструмент в технологических системах
Статистика України
Сучасність
Технологія текстильної і легкої промисловості
Трение и износ
Триботехніка
Український фізичний журнал
Український хімічний журнал
Фінанси України
Хранение и переработка сельхозсырья
Черная металлургия
Электрохимия
 

Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail