Рідна мова - найбільша духовна коштовність, у якій народ звеличує себе, якою являє світові найцінніші набутки свого серця і мудрості, передає з покоління в покоління досвід, культуру і життєдайні традиції.
      Рідна мова - незборна таїна, яка робить народ народом і увінчує найтонші порухи його душі. Вона веде на вершини знань і відчиняє двері до духовної скарбниці людства. Мова - наш найкращий друг, наставник, постійний порадник і найдосконаліше знаряддя.

811.161.2
У45
Український правопис [Текст] / за ред. Ю.М. Назарова. - Репр. вид. - Львів : Магнолія 2006, 2020. - 288 с.
Український правопис
Лемко, І. <br>
Цікавинки укрмови

811.161.2
Л44
Лемко, І.
Цікавинки укрмови [Текст] / І. Лемко. - Львів : Апріорі, 2019. - 180 с.


   У книзі зібрано найцікавіше про мову, окрім цього тут вміщено найкоротший посібник із вивчення української мови для журналістів і усіх, хто хоче її знати.

811.161.2
С47
Славістичні студії: лінгівстика, літературознавство, дидактика [Текст] : зб. наук. пр. Вип.5 / голов. редкол. Н.В. Подлевська. - Хмельницький : Бідюк Є.І., 2018. - 244 с.

   Збірник наукових праць складається із двох блоків, перший із яких містить публікації полоністів, переважно учасників конкурсу наукових робіт, присвяченого Дню незалежності Польщі; у другій частині надруковано статті, де висвітлено питання українського та зарубіжного мовознавства, літературознавства і дидактики.
   Для філологів, перекладачів, педагогів та всіх, хто цікавиться зазначеними питаннями.
Славістичні студії: лінгівстика, літературознавство, дидактика
 Торчинська, Н. М. 
Українська діалектологія

811.161.2
Т61
Торчинська, Н. М. Українська діалектологія [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Торчинська. - Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2017. - 156 с.


   Навчальний посібник з української діалектології містить теоретичний матеріал, питання для самоконтролю, практичні завдання до кожної теми, завдання для контрольної роботи, додатки, у яких запропоновано таблиці, схеми аналізу говірки та діалектологічний словник. Наповнення посібника відповідає змісту робочої програми навчальної дисципліни "Українська діалектологія" і спрямоване на вироблення в студентів відповідних знань, умінь та навичок.
   Для студентів філологічних факультетів і викладачів вищих навчальних закладів.

811.161.2
Ц18
Царалунга, І.
Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові ХІV - XV ст. [Текст] : монографія / І. Царалунга. - Хмельницький : ФОП Гонта А.С., 2017. - 448 с.


   Монографія присвячена проблемам варіативності української мови в діахронії. На основі аналізу мовних одиниць, виявлених у писемних пам'ятках XIV-XV ст., з'ясовано особливості форму-вання фонетичної і морфологічної систем староукраїнської літературно-писемної мови, встановлено й обгрунтовано функціонування територіальних (північного і південно-західного) варіантів української літературної мови XIV - XV ст. Для мовознавців, дослідників історії мови, аспірантів, студентів, істориків, теологів й усіх, хто цікавиться мовним минулим українців.
Царалунга, І. Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові ХІV - XV ст.
Українська мова для іноземців

811.161.2
У45
Українська мова для іноземців [Текст] = Ukrainian elementary : навч. посіб. / О. Г. Барчук, О. М. Волкова, Н. О. Ворона [та ін.] за ред. Т.О.Дегтярьової. - 2-ге вид. - Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с.


   Пропонований посібник містить мовний, мовленнєвий і комунікативний матеріал, необхідний для засвоєння української мови іноземцями на елементарному рівні, а також різноманітні практичні завдання, зручні граматичні таблиці, українсько-англо-арабський словник та словничок мігранта.    Для студентів-іноземців, осіб, які подають клопотання про прийняття до громадянства України, вивчають українську мову за кордоном, мігрантів, біженців, а також усіх іноземних громадян, які прагнуть опанувати українську мову.

Погиба, Л. Г. Українська мова за професійним спрямуванням(самостійна та індивідуальна робота)

811.161.2
П43
Погиба, Л. Г.
Українська мова за професійним спрямуванням(самостійна та індивідуальна робота) [Текст] : навч. посіб. / Л. Г. Погиба, Л. М. Голіченко, І. В. Житар. - Київ : Кондор, 2015. - 190 с.


   Навчальний посібник укладено відповідно до програми дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням", затвердженої Міністерством освіти і науки України, сучасних концепцій організації та проведення самостійної й індивідуальної роботи за кредитно-модульною системою. Уміщені в посібнику практичні та тестові завдання, орфографічний коментар і диктанти, короткий термінологічний словник сприятимуть розвитку практичних навичок і вмінь, формуванню професійної українськомовної компетенції.
   Посібник рекомендовано майбутнім фахівцям з інформаційної безпеки, курсантам, слухачам, аспірантам вищих навчальних закладів, педагогам-словесникам, усім, кого цікавить українська мова та хто прагне збагатити мовленнєву культуру й поповнити власний лексичний запас.

811.161.2
С91
Сучасна українська літературна мова [Текст] : зб. вправ / Л. Г. Погиба, Л. М. Голіченко, І. В. Житар, Н. В. Кавера. - Київ : Кондор, 2015. - 244 с.


   У збірнику подано вправи, що охоплюють усі розділи навчальної дисципліни «Сучасна українська літературна мова» та спрямовані як на вироблення в курсантів (студентів) практичних умінь і навичок виявляти, аналізувати й класифікувати лінгвістичні явища, користуватися лексичним багатством, так і на вдосконалення орфоепічної, граматичної, орфографічної та пунктуаційної вправності. Після кожного розділу вміщено завдання для самоконтролю, які сприятимуть узагальненню та систематизації вивченого матеріалу.
   Посібник призначений для студентів-філологів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, викладачів, учителів-словесників. Він також може бути корисний тим, хто прагне оволодіти майстерністю спілкування.
Сучасна українська літературна мова
Кравченко, Л. О. 
Українська ономастика: антропономіка 811.161.2
К78
Кравченко, Л. О.
Українська ономастика: антропономіка [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Кравченко. - Київ : Знання, 2014. - 239 с.


   У навчальному посібнику розкрито різні аспекти вивчення онімів, теоретичні та практичні питання антропоніміки, репрезентовано всі класи антропонімів, висвітлено здобутки в антропоніміці українських дослідників, а також досягнення лінгвістів інших слов'янських народів. Детально розглянуто особові імена людей та їхні розмовно-побутові варіанти, імена по батькові, прізвища, прізвиська та інші неофіційні іменування особи. Посібник складається з двох частин, перша з яких містить виклад теоретичного матеріалу, а друга — плани практичних занять, питання для самостійної підготовки та завдання для індивідуальної роботи студентів.
   Для студентів філологічних факультетів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, учителів. Книга буде корисною всім, кого цікавлять власні назви.
811.161.2
Л59
Линчак, І. М.
Українська мова (за професійним спілкуванням) [Текст] : навч. посіб. / І. М. Линчак, Г. В. Матвєєва. - Херсон : Олді-Плюс, 2014. - 330 с.


   Посібник містить інформацію з різних аспектів усного та писемного мовлення майбутніх фахівців туризму. У ньому оптимально поєднано теоретичні положення і практичні завдання різноманітних типів та рівнів складності, що сприяє поглибленому опануванню й закріпленню набутих знань з української мови професійного спрямування.
   Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, працівників організацій та установ туристичного профілю.
Линчак, І. М.<br>
Українська мова (за професійним спілкуванням)
Ткаченко, О. Б. Українська мова : сьогодення й історична перспектива 811.161.2
Т48
Ткаченко, О. Б.
Українська мова : сьогодення й історична перспектива [Текст] : проект "Наукова книга" / О. Б. Ткаченко. - Київ : Наукова думка, 2014. - 512 с.


   Працю знаного мовознавця, члена-кореспондента Національної академії наук України О.Б. Ткаченка присвячено українській мові в усіх труднощах її становлення, що дістають всебічне висвітлення (географічне, історичне, соціо-лінгвістичне, культурологічне тощо) у зіставленні з відповідними ситуаціями інших мов світу, а також засобам подолання кризових моментів їх розвитку.
   Написана в популярній формі, книга призначається всім шанувальникам української мови. Вона буде особливо необхідною для державних службовців, політиків, викладачів вищих навчальних закладів, учителів, студентів.
811.161.2
П69
Практикум з української мови за професійним спрямуванням [Текст] : навч. посіб. / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко, Н. В. Кавера. - К. : Кондор, 2013. - 296с.


   Метою навчального посібника є вдосконалення, систематизація, поглиблення у студентів, курсантів, слухачів знань, умінь і навичок володіння усним і писемним фаховим мовленням, підвищення рівня мовної підготовки у професійній сфері.
   Посібник містить різноманітні цікаві тексти фахового змісту й науково-етичного спрямування. Вправи подані в комплексі орфоепічного, лексичного, орфографічного, морфологічного, синтаксичного і пунктуаційного та стилістичного практикумів. Уміщено зразки підсумкового контролю (модульні контрольні роботи, тестові завдання).
   Посібник призначено для педагогів-філологів, студентів, курсантів, слухачів вищих навчальних закладів військового, юридичного, фінансово-економічного, медичного, мистецького, педагогічного спрямування. Він буде корисним також для старшокласників середніх спеціальних навчальних закладів, факультетів україністики зарубіжних навчальних закладів, усіх шанувальників української державної мови.
Практикум з української мови за професійним спрямуванням
Станіславова, Л. Л. Стилістика художнього тексту 811.161.2
С76
Станіславова, Л. Л.
Стилістика художнього тексту [Текст] : навч. посіб. / Л. Л. Станіславова. - Хмельницький : ХмЦНІІ, 2013. - 350с.


   Посібник містить матеріал, який стосується системи стилістичних ресурсів літературно-художнього тексту. Класифікації стилістичних ресурсів кожного мовного рівня деталізовано, подано приклади, які унаочнюють принципи поділу стилістичних ресурсів. Питання і завдання, що супроводжують кожний розділ, сприяють формуванню навиків використання отриманих знань на практиці. Посібник може використовуватися на заняттях з дисциплін «Стилістика української мови», «Риторика», «Лінгвістичний аналіз художнього тексту», «Вступ до літературознавства», а також при підготовці спецкурсів з української мови.
    Для студентів, аспірантів і викладачів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, учителів української мови і літератури.
811.161.2
П43
Погиба, Л. Г.
Українська мова фахового спрямування [Текст] : підручник / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. - К. : Кондор, 2011. - 352с.


   Відповідно до програми Міністерства освіти і науки України "Українська мова за професійним спрямуванням" для вищих навчальних закладів, укладено цей підручник з метою допомогти викладачам і студентам (курсантам, слухачам) удосконалити навички у володінні усним і писемним фаховим мовленням, набути знання і вміння у користуванні різними стилями літературної мови.
   Підручник містить теоретичний матеріал відповідно до визначених Міністерством тем, різноманітні завдання для аудиторних, самостійних та індивідуальних занять, зразки контрольних, модульних контрольних робіт, тести. Дібрані завдання і рекомендована література допоможуть у підготовці до практичних занять, у проведенні дискусій з обговорення фахових проблем, у набутті навичок публічного виступу, у самостійній роботі зі статтею, посібником, підручником, у написанні наукових робіт різних жанрів, у вдосконаленні грамотності, розширенні ерудованості.
   Для педагогів-словесників, студентів (курсантів, слухачів) вищих навчальних закладів військового, юридичного, медичного, фінансово-економічного, міжнародних відносин, педагогічного, мистецького (театр, кіно, архітектура, живопис) спрямування, для старшокласників середніх спеціальних навчальних закладів з профорієнтаційною метою, для факультетів україністики зарубіжних навчальних закладів. Для всіх шанувальників української державної мови.
Погиба, Л. Г. Українська мова фахового спрямування
Демська, О. М. Вступ до лексикографії 811.161.2
Д31
Демська, О. М.
Вступ до лексикографії [Текст] : навч. посіб. / О. М. Демська. - К. : Києво-Могилянська Академія, 2010. - 266с.


   Лексикографія починає свою історію як практика укладання словників і впродовж багатьох століть є практичною дисципліною як в Україні, так і у світі. Але впродовж XX ст. виформовується теоретична її складова, а згодом лексикографія стає теоретичною самостійною лінгвістичною дисципліною. Пропонована праця є навчальним посібником, присвяченим, власне, проблемам теоретичної лексикографії. У посібнику розглянуто базові терміни, статус, структуру та місце лексикографії у системі мовознавчих дисциплін, окремий розділ зосереджений на аналізі та описі словника, його типів, ідеологічній складовій та структурі, а також інноваційних аспектах сучасної лексикографії.
   Для студентів-філологів вищої школи, а також усіх, хто вивчає й до-сліджує чи цікавиться лексикографією, словникарством, українською мовою.
811.161.2
К82
   Крижанівська, О. І.
Історія української мови: Історична фонетика. Історична граматика [Текст] : навч. посіб. / О. І. Крижанівська. - К. : Академія, 2010. - 248с.


   Кілька століть тому мова українців суттєво відрізнялася від теперішньої. Ще більше відмінностей було на різних етапах її буття у глибині віків. Адже розвиток мови — це постійні зміни її звукового ладу, лексичного арсеналу, граматичних виявів. Пізнання джерел, суті, наслідків цих змін допомагає зрозуміти складний природний процес формування українського народу і його сучасної мови, вплив на нього і позамовних чинників. Простір таких знань відкриває пропонований навчальний посібник, у якому на основі синтезу дослідницьких надбань різноманітних мовознавчих дисциплін простежено становлення та еволюцію всіх підсистем сучасної української мови.
   Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться фахівцям з історії, народознавства, дослідникам української культури.
Крижанівська, О. І. Історія української мови: Історична фонетика. Історична граматика
Культура мовлення педагога: практикум з розвитку україномовної компетентності педагогічних працівників у післядипломній освіті 811.161.2
К90
Культура мовлення педагога: практикум з розвитку україномовної компетентності педагогічних працівників у післядипломній освіті [Текст] : навч.-метод. посіб. / за наук. ред. В.І. Пуцова, М.І. Скрипник. - К. : Дорадо-Друк, 2010. - 180с.


   У навчально-методичному посібнику систематизовано основоположні поняття та категорії культури української мови. Своїм змістом посібник забезпечує активну технологію здобуття знань, високий ступінь мотивації навчальної діяльності педагогічних працівників у процесі підвищення кваліфікації, розвиває креативні здібності та навички самостійної роботи. Поліфункціональні завдання з актуальних проблем розвитку культури української мови спрямовані на розвиток і вдосконалення україномовної компетентності та піднесення культури мовлення педагога. Посібник покликаний допомогти самоактуалізуватися педагогу, викладачу, методисту, управлінцю, магістру, науковцю й пересічному читачу завдяки набутій мовленнєвій освіченості та посилити знання з української мови й досягти свого професійного потенціалу.
811.161.2
С30
Семеног, О. М.
Культура наукової української мови [Текст] : навч. посіб. / О. М. Семеног. - К. : Академія, 2010. - 216с.


   Кожному дослідникові необхідні розвинуті чуття наукової мови, мовний смак, володіння науковим стилем мовлення і письма, мовними засобами наукового тексту. Ці якості є результатом цілеспрямованої роботи над собою, можливості для якої відкриває пропонований навчальний посібник. У ньому розкрито особливості української наукової мови, охарактеризовано властивості і структурно-смислові компоненти різноманітних наукових текстів, складові культури усного наукового мовлення.
   Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто займається створенням наукових текстів, дбає про підвищення своєї мовної культури.
Семеног, О. М. Культура наукової української мови
Культура фахового мовлення: Навчальний посібник 811.161.2
К90
Культура фахового мовлення [Текст] : навч. посіб. - Чернівці : Книги -ХХI, 2006. - 496с.


   У посібнику подані зразки сучасних загальновживаних і спеціалізованих документів з описом вимог до їх оформлення та зауваженнями щодо типових мовленнєвих помилок, які трапляються у практичному справоведенні; висвітлено загальномовні питання, без знання яких неможливе добре мовлення: комунікативні ознаки доброго мовлення, складні випадки слововживання і словозміни, етичне і естетичне в мові, відомості з історії мови та проблеми її сучасного функціонування, поняття про функціональні стилі і т. ін.
   Посібник допоможе оволодіти нормами сучасної української літературної мови кожному, для кого мова є не фахом, а засобом реалізації знань з іншої конкретної (нефілологічної) спеціальності, - студентам, викладачам вузів та середніх спеціальних навчальних закладів, учням і вчителям середніх шкіл, діловим людям - усім, хто користується українською мовою.
   Структура і зміст праці легко надаються для складання модулів для рейтингового оцінювання знань студентів.

   Пропонуємо фрагмент з книги:
"...ТИПОВІ ПОМИЛКИ У ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ

Так пишуть:
багаточисленний
безчисленні
бувші, бувший
бумага, на бумазі

Треба писати так:
численний
незліченні
колишні, колишній
папір, на папері..."

читати далі
39
Б21
Балюк, Л. М.
Твердь. Основи духовності українця [Текст] / Л. М. Балюк. - Хмельницький : Поділля, 2003. - 176 с.


    Книга "Твердь" (основи духовності українця) складається із двох самостійних, але взаємопов'язаних книг: "Заповіді юного українця" (розмова з сином) - книги про духовні цінності української душі та "Популярної історії України" (з найдавніших часів до початку XX століття) - книги про історичні корені українського народу, про душу українця в просторі і часі. Автор у віршованій формі доступно, аргументовано і переконливо зосереджує увагу читача на одвічних цінностях нашого народу - його духовних і моральних чеснотах, освячених Святою Церквою, та на нелегкій історичній долі українців і українства.
   Книга розрахована на дітей середнього і старшого шкільного віку, студентів, молодь та всіх тих, хто хоче глибше пізнати Україну, цінує і поважає свій народ.
Леонід Балюк. Твердь. Основи духовності українця
І.П.Ющук Українська мова 811.161.2
Ю99
Ющук, І. П.
Українська мова [Текст] : підручник / І. П. Ющук. - К. : Либідь, 2003. - 640с.


    Підручник містить відомості про походження, розвиток і структуру сучасної української мови як цілісної системи. Розглянуто її усну (звучання) і писемну (правопис) форми.
   Деякі мовні явища висвітлені по-новому.
   Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисний для тих, хто самостійно підвищує свої знання з української мови.

   Пропонуємо уривок з книги:
"...§ 3. Українська мова — державна
    Мова і держава. Кожна сучасна держава в процесі свого становлення й розвитку так чи інакше стикалася з мовним питанням. І, як правило, рано чи пізно надавала перевагу єдиній державній, інакше кажучи офіційній, мові. Ця необхідність випливає із самої природи держави, з її суті й призначення. Адже держава, принаймні сучасна цивілізована, покликана не тільки забезпечувати захист населення певної території від зовнішніх посягань і підтримувати внутрішній порядок у країні. Вона — і це, можливо, її найважливіша функція — з конгломерату людей, попри всі їхні, часом навіть протилежні особисті, групові, класові, етнічні інтереси, врешті-решт творить єдине суспільство, злагоджений діючий організм, здатний цілеспрямовано сконцентровувати свої фізичні й духовні ресурси і, отже, саморозвиватися, самореалізовуватися..." читати далі
811.161.2
Г93
Губерначук, С.
Як гул століть, як шум віків - рідна мова [Текст] / С. Губерначук. - К. : Бліц-інформ, 2002. - 233с.


    Запропонована книга привертає увагу читачів до деяких питань, пов'язаних із історією української мови, трактуванням тієї історії дослідниками різних прямувань та ін. У книзі розглядається ряд не введених в історіографію прадавніх пам'яток української мови, що дійшли до нас ще із сонцепоклонницьких часів, робиться спроба простежити найдавніші витоки нашої рідної мови.
   Автор книги, філолог за фахом, багато літ виступає в періодиці з публікаціями, присвяченими питанням прадавнього походження української мови. У творчому доробку автора є й книга історично-краєзнавчих оповідань "Украдені діти. Здвижівські бувальщини".
Станіслав Губерначук. Як гул століть, як шум віків - рідна мова
А.Мовчун. Мовні скарби. Вивчення фразеологізмів в школі811.161.2
М74
Мовчун, А.
Мовні скарби: Вивчення фразеологізмів у школі [Текст] : навч. посіб. 4-7 кл. / А. Мовчун. - К. : Либідь, 2000. - 192с.

    У посібнику розглядаються найуживаніші в щоденному мовленні фразеологізми, які допоможуть учням середніх класів долучитися до мовної скарбниці свого народу і збагатити своє мовлення. Це видання є першою спробою розкрити методичну роботу зі стійкими народними висловами через цікаві художні тексти і творчі та ігрові завдання.
А.Мовчун. Мовні скарби. Вивчення прислів'їв та приказок в школі811.161.2
М74
Мовчун, А.
Мовні скарби: Вивчення прислів'їв та приказок у школі [Текст] : навч. посіб. 4-7 кл. / А. Мовчун. - К. : Либідь, 2000. - 184с.

   У посібнику тлумачиться підтекст найуживаніших прислів'їв і приказок. Для кращого розуміння вони введені в художній текст. Подано синоніми до наведених прислів'їв і приказок, цікаві завдання, що допоможуть запам'ятати мудрі вислови.