Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Монографії та навчальні посібники

1. Бідюк, Н. М.    Enjoy Your Home Reading=Насолоджуйтеся домашнім читанням : навч. посіб. / Н. М. Бідюк, О. О. Рогульська. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 182 c.  
2. Бідюк, Н. М.    Англійська мова : крок до досконалості=English step to proficiency : навч. посіб. / Н. М. Бідюк, І. С. Федух. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 254с.  
3. Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: теорія, практика, перспективи : монографія / С. С. Слава [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Димченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. — 342 с. *
4. Гавловська, Н. І.    Управління інноваційними проектами : навч. посіб. / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 247 с.
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4761
 
5. Гаврилькевич В. К. Теоретична модель психологічного і педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі : посіб. для експерим. навч. закл. / В. К. Гаврилькевич, С. Л. Крук / Центр інновац. педагогіки та психології Хмельниц. нац. ун-ту, Хмельниц. обл. центр Всеукр. культур.-освіт. асоц. Гуманної Педагогіки. – Хмельницький, 2016. – 76 с. *
6. Горошко, А.В.    Обернені задачі параметричної ідентифікації механічних систем : монографія / А. В. Горошко, В. П. Ройзман. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 245 с.  
7. Дискретне зміцнення та зносостійкість циліндричних трибосистем ковзання : монографія / О. В. Диха, Р. В. Сорокатий, С. Ф. Посонський, М. О. Диха. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 197 с.  
8. Диха М. В. Соціально-економічний розвиток України: напрями та засоби реалізації : монографія / М. В. Диха. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 388 с.
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5964
 
9. Захаревич, О. В.    Практикум з комп'ютерного проектування одягу : навч. посіб. / О. В. Захаревич, С. Г. Кулешова, О. М. Домбровська. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 311с.  
10. Каплун, П. В.    Підвищення зносостійкості і довговічності підшипників кочення : монографія / П. В. Каплун, К. А. Паршенко. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 237 с.  
11. Кравчук С. Й. Основи теорії держави і права : навч. посіб. / С. Й. Кравчук. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 191 с. – Бібліогр.: с. 171-173.
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5180
 
12. Кулешова, С. Г.    Колір в художньому проектуванні одягу : навч. посіб. / С. Г. Кулешова ; за ред. А. С. Славінської. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 394 с.  
13. Ларіонова К. Л. Механізм управління санацією підприємств : монографія / К. Л. Ларіонова, Т. В. Донченко. – Хмельницький : ФОП Мельник, 2016. – 244 с. *
14. Ларіонова К. Л. Механізм управлння санацією підприємств : монографія / К. Л. Ларіонова, Т. В. Донченко. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2016. – 244 с.
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5090
 
15. Мартинова, Л. В.    Конкурентноспроможність людського потенціалу за умов євроінтеграції : монографія / Л. В. Мартинова. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 335 с.  
16. Менеджмент многообразия в гетерогенных организациях : учеб. пособие / М. Н. Певзнер, П. А. Петряков, В. В. Стадник, У. Альгермиссен. – Хмельницкий : ФОП А.С. Гонта, 2016. – 354 с.
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5229
 
17. Нестер, А. А.    Очистка стічних вод виробництва друкованих плат : монографія / А. А. Нестер. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 219 с.  
18. Павлюк, Є. О.    Професійне становлення майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки : монографія / Є. О. Павлюк. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 403 с.  
19. Проблеми та механізми забезпечення ефективного функціонування суб’єктів ринку праці за умов інтеграції України до ЄС : монографія / В. М. Нижник [та ін.] ; за наук. ред. В. М. Нижника. — Хмельницький : ХНУ, 2016. – 494 с. *
20. Рзаєва, Т. Г. Аналітичне обґрунтування напрямів дослідження економічної безпеки підприємства / Т. Г. Рзаєва, Г. І. Рзаєв, П. П. Антонюк. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2016. – 239 с. *
21. Ройзман, В. П.    Механика в электронике : монография. В 3 т. Т. 3. Неразрушающий контроль, диагностика и прогнозирование прочности / В. П. Ройзман. – Хмельницкий : ХНУ, 2016. – 310 с.  
22. Савенко, О. С.    Системне програмне забезпечення : навч. посіб. / О. С. Савенко, Ю. П. Кльоц, С. М. Лисенко. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 403 с.  
23. Скиба М. Є. Дескрипторна модель формування та моніторингу якості навчального процесу у закладі вищої освіти : навч. посіб. / М. Є. Скиба. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 234 с.
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5800
 
24. Славінська, А. Л.    Практикум з проектування і конструктивного моделювання одягу : навч. посіб. В 2 ч. Ч. 1. Проектування та технічне моделювання базових конструкцій одягу / А. Л. Славінська, О. П. Сиротенко. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 267 с.  
25. Славінська, А. Л.    Практикум з проектування і конструктивного моделювання одягу : навч. посіб. В 2 ч. Ч. 2. Проектування та конструктивне моделювання різновидів крою базових конструкцій одягу / А. Л. Славінська, О. П. Сиротенко. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 319 с.  
26. Стадник, В. В.    Трансформування промислового підприємства в інноваційне-активне на основі розвитку персоналу : монографія / В. В. Стадник, Л. О. Гризовська. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 197 с.
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5430
 
27. Технологія машинобудування: інноваційні технологічні процеси та машини : монографія / за ред. д-ра. техн. наук, проф. А. І. Гордєєва. – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2016. – 395 с. *
28. Тінізація економіки в Україні: причини та напрями подолання  : монографія / В. О.Онищенко [та ін.] ; за заг. ред. В. О. Онищенко, Г. В. Козаченко ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2016. – 323 с. *
29. Функціональні стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / В. В.Стадник [та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Стадник. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 446 с. : рис., табл.
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5409
 

Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;

e-mail