Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Т. Г. Панасюк
(Хмельницький національний університет)

Екологічна освіта та екологічне виховання в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету

   У найважливіших міжнародних документах, присвячених проблемам навколишнього середовища і гармонійного розвитку людства, велика увага приділяється екологічній освіті, культурі й свідомості, інформованості людей про екологічну ситуацію в світі, регіоні, їх обізнаності про можливі шляхи вирішення різних екологічних проблем, концептуальні підходи до збереження цивілізації і біосфери в цілому.
    Шлях до високої екологічної культури лежить через ефективну екологічну освіту, яка в XXI столітті стала необхідною складовою екологічно безпечного й збалансованого розвитку. Положення про розвиток екологічної освіти й виховання розглядалися в програмних документах найвизначніших міжнародних форумів XX й ХХІ-го століть в Ріо-де-Жанейро (1992) і Йоханнесбурзі (2002), "Довкілля для Європи" (Київ, 2003) та ін. Ці міжнародні документи є одними з найважливіших і необхідних засобів здійснення переходу до збалансованого розвитку всіх країн світу.
   Підготовка сучасних фахівців з високим рівнем екологічних знань, екологічної свідомості і культури на основі нових критеріїв оцінки взаємовідносин людського суспільства й природи повинна стати одним з головних важелів у вирішенні надзвичайно гострих екологічних і соціально-економічних проблем сучасної України.
   Хмельницький національний університет є центром з вивчення екологічних проблем у Хмельницькій області. Університет готує спеціалістів освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" із спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища". Крім того, в університеті діє цільова аспірантура із спеціальності "Екологія".
   Активна науково-дослідна робота, яка вивчає стан навколишнього середовища, проводиться на кафедрі екології та у навчально-науково-виробничому центрі "Еко-Поділля". Навчальною та науковою базою для вивчення дисциплін, для проходження загально-екологічної практики є Ботанічний сад університету.
   Більшість завдань сучасного ВНЗ безпосередньо пов'язані з діяльністю його бібліотеки - важливої ланки навчального та наукового процесів. Саме бібліотека одним із найважливіших підрозділів навчального закладу від ресурсів та послуг якої залежить багато в чому якість та зміст навчання та наукових досліджень.
   Серед головних пріоритетів діяльності наукової бібліотеки ХНУ є виховання екологічної свідомості, екологічної культури молодих громадян України.
   На сьогоднішній день фонд бібліотеки з питань екології становить більше 7000 видань навчального, наукового та довідкового характеру. Щороку бібліотека передплачує близько 20 назв періодичних видань з екологічної тематики. Серед них: "Довкілля та здоров'я", "Екологічний вісник", "Экология и жизнь", "Безпека життєдіяльності", "Инженерная экология", "Экотехнологии и ресурсосбережение" тощо. В фонді бібліотеки є також нормативно-правова література з питань охорони довкілля. У формуванні інформаційних ресурсів з екології значну роль відіграє координація діяльності бібліотеки з кафедрою екології: проводиться детальний аналіз навчальних програм, що дозволяє виявити теми, які потребують додаткової інформації та докомплектування. Гарантією якісного обслуговування користувачів є сучасний електронний каталог наукової бібліотеки ХНУ.
   Предметний рубрикатор з екологічних проблем нараховує близько 200 рубрик та підрубрик. Будь-яка нова тенденція в літературі з екології знаходить відображення у предметних рубриках електронного каталогу. Збільшення кількості запитів екологічної тематики теж призводить до поповнення та поновлення рубрикатора.
   Обслуговування користувачів відбувається на основі сучасних інформаційних технологій. Для виконання складних запитів в галузі екології використовуються можливості Інтернет. З метою наближення ресурсів Інтернет до користувача та раціонального пошуку інформації в бібліотеці створений "Навігатор Інтернет- ресурсів за профілем університету". Тематика навігатора відповідає навчальним програмам та надає допомогу у пошуку фахової інформації. Зважаючи на актуальність проблеми, навігатор з питань екології було створено в першу чергу. Навігатор містить посилання на сайти, що мають інформацію, яка допоможе при вивченні дисциплін-екологія та охорона навколишнього середовища, заповідна справа, економіка природокористування, ґрунтознавство методи очистки та контролю якості води тощо.
   Запити з правових аспектів екології виконуються максимально швидко за допомогою повнотекстової бази даних "Ліга-Закон".
   Якісному бібліотечно-бібліографічному обслуговуванню користувачів сприяє Електронна бібліотека університету. Вона доповнює традиційний фонд документами, які існують в електронному вигляді: повнотекстові версії навчальної та наукової літератури, методичних посібників викладачів університету, повнотекстові версії "Вісника Хмельницького національного університету" та електронні журнали видавництв EBSCO, Springer, Blackwell, DOAJ.
   Для віддалених користувачів на сайті бібліотеки працює віртуальна довідкова служба, яка дозволяє за допомогою консультанта значно скоротити час самостійного пошуку користувачем та дає можливість одержати інформацію за певною темою. Таким чином, наші користувачі отримують досить широкий доступ до екологічної інформації.
   Із формуванням в бібліотеках ВНЗ екологічної просвіти організуючу роль в їх роботі відіграє створення бібліотечних програм і проектів екологічного напряму.
   Кожна бібліотека, виходячи з потреб читачів і своїх можливостей, вибирає для себе аспекти і діапазон програмних установок в екологічній просвіті.
   Наукова бібліотека ХНУ працює над проектом "Майбутнє планети - в наших руках", який передбачає наступні завдання :
   - надання постійної інформаційної підтримки навчальному процесу та науково-дослідницькій діяльності студентів, аспірантів, науковців;
   - активізація роботи бібліотеки у розповсюдженні знань з охорони навколишнього середовища;
   - формування нових форм співробітництва з державними та громадськими екологічними організаціями;
   - надання відкритого доступу до інформації користувачам на високому професійному рівні з використанням нових інформаційних технологій;
   - залучення студентської молоді до участі в рухах і заходах на захист і збереження рідної природи;
   - запровадження інноваційних форм індивідуальної та масової роботи з екологічної просвіти.
   Просвітницька робота є одним із головних завдань бібліотеки у розв'язанні нагальних екологічних проблем. В цьому напрямку актуальною є співпраця з кафедрою екології Гуманітарного інституту Хмельницького національного університету.
   "Екологічна освіта - основа третього тисячоліття" - під таким гаслом проводяться інформаційно-ділові зустрічі з професорсько-викладацьким складом кафедри, на яких піднімаються питання ефективного використання електронних ресурсів бібліотеки ХНУ, створення власних програмних продуктів, можливості доступу до світових повнотекстових електронних журналів, вирішуються проблеми комплектування та книгозабезпеченості дисциплін кафедри підручниками.
   Серед різноманітних форм роботи з формування екологічної культури молоді у бібліотеці ХНУ важливу роль відіграють комплексні заходи з пропаганди екологічних знань, в яких беруть участь не лише студенти, викладачі, але й працівники місцевих органів управління і громадських організацій. Серед таких заходів: "Екологічний світогляд нового тисячоліття", "Бо називається Поділлям земля, де маю щастя жить" тощо.
   Обговорюються проблеми екологічного стану міста, екологічної ситуації, яка склалась на території України та в світі. Представники місцевої влади розповідають про конкретні справи щодо поліпшення довкілля у місті знайомлять з матеріалами міського екологічного бюлетеня "Еко-Хмельницький".
   Значною подією для науковців та студентів університету стала презентація "Екологічної енциклопедії" - широкопланового науково-довідкового видання, в якому на основі досягнень національної та світової екологічної науки подано сучасну інформацію про всі її галузі. Презентувала "Екологічну енциклопедію" Т. Тимочко - перший заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги, керівник проекту з видання "Екологічної енциклопедії". У подарунок науковій бібліотеці ХНУ передано три томи "Екологічної енциклопедії" і більше 60 інших видань Всеукраїнської екологічної ліги.
   Суттєве значення в екологічному вихованні майбутніх фахівців мають традиційні "Дні еколога", під час яких студенти знайомляться з інформаційними можливостями бібліотеки, літературою та періодичними виданнями з профілю навчання; проводяться практичні заняття з використання електронних ресурсів з питань екології.
   Цікавими і корисними формами екологічного виховання стали екологічні уроки на теми: "Людина і природа: правила гри"; Національний природний парк "Подільські Товтри"; "Екологічні проблеми Подільського регіону" тощо.
   Розвитку гуманістичних переконань у глибшому осмисленні оточуючого світу допомагають організовані спільно з кафедрою екології та Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи семінари-тренінги "Шляхи участі громадськості - вирішенні екологічних проблем". Основна мета семінару формування у молоді екологічного мислення, необхідних моральних, правових поглядів на природу та місце в ній людини, активної життєвої позиції в справі раціонально використання і перетворення природних ресурсів, залучення студентів до активної співпраці задля охорони та відтворення навколишнього середовища. У суспільній свідомості, підкреслювалось в доповідях учасників, повинно визріти розуміння того, що розв'язання проблем екології - загальногромадська справа.
   На сучасному етапі надзвичайно актуальним постає питання профорієнтації серед учнівської молоді. У зв'язку з цим бібліотека спільно з кафедрою екології розпочала нову форму роботи: презентацію спеціальності "Екологія і охорона навколишнього середовища". Презентації проводяться для учнів 9-11 класів загальноосвітніх шкіл міста Хмельницького, на яких майбутні абітурієнти мають можливість поспілкуватися з викладачами кафедри екології, отримати детальну інформацію про умови вступу в університет, про спеціальності, які отримують випускники, за якими освітньо-кваліфікаційними рівнями проходить навчання, які посади вони зможуть займати в різних галузях господарства після закінчення університету. Бібліотека бере активну участь в щорічних акціях університету "Молодь проти куріння", а також у заходах до міжнародного Дня боротьби зі СНІДом. В рамках цих акцій презентуються тематичні вставки літератури "Ми живемо у світі, де є СНІД", "Правда про куріння", проводяться бесіди "Що таке ВІЛ і СНІД", "В полоні тютюнового диму"; серед студентів Розповсюджуються буклети "Знайте правду про ВІЛ-інфекцію і СНІД", проводяться засідання круглого столу під назвою "Наркоманія - знак біди" з представниками християнського реабілітаційного центру «Нове життя».
   Під час проведення масових заходів використовуються мультимедійні технології, виступи супроводжуються демонстрацією слайдів, відеофільмів, що сприяє кращому засвоєнню молоддю всієї наданої інформації.
   У практиці роботи бібліотеки - проведення циклу радіопередач до відзначення Всесвітніх днів екологічної тематики:
   1) Міжнародного дня птахів;
   2) Всесвітнього дня здоров'я;
   3) Дня довкілля;
   4) Дня заповідників і національних парків;
   5) Чорнобильської катастрофи;
   6) Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища.
   Популяризації екологічних знань серед молоді сприяють книжково-ілюстративні виставки з проблем охорони навколишнього середовища, які щороку експонуються в університеті, на наукових конференціях та семінарах, в читальних залах бібліотеки. Серед них: "ЕКО-Хмельницький" (виставка-факти), "Екологічні проблеми інформаційного суспільства", "Сталий розвиток України: суть проблеми та перспективи", "Живої природи душа промовляє" тощо. На сайті бібліотеки представлені віртуальні виставки з актуальних питань охорони довкілля.
   Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, присвячених розв'язанню екологічних проблем, істотно впливає на підвищення екологічної культури і самих бібліотечних працівників. Зокрема, співробітники бібліотеки ХНУ були учасниками таких науково-практичних конференцій:
   • "Сталий розвиток України: суть, проблеми та перспективи";
   • "Актуальні проблеми екологічного інформування громадськості у роботі бібліотек";
   • "Дослідження, відтворення та охорона малих річок";
   • "Поширення ГМО в Україні. Наслідки для довкілля та людини";
   • "Рекреаційні ресурси Хмельниччини: сучасній стан, проблеми та перспективи використання".
   Наукова бібліотека ХНУ різними методами намагається сприяти екологічний просвіті молоді, постійно шукає нові форми роботи, які допомагають вихованню творчих особистостей, розвитку екологічної культури сучасних спеціалістів.
   Проблеми екологічної безпеки, які постали перед людством у XXI столітті, потребують екологізації суспільної свідомості, впровадження системи професійної екологічної підготовки, підвищення рівня екологічної освіти та культури. Бібліотеки ВНЗ, надаючи всі наявні інформаційні масиви, стають необхідною ланкою в системі безперервної екологічної освіти, безпосередніми активними учасниками у формуванні у молоді активної життєвої позиції у сфері поліпшення екологічної ситуації на Землі та охорони природного середовища і довкілля.
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail